ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/59

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών στα Διοικητικά Δικαστήρια του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι τριάντα μία (31) νέες οργανικές θέσεις των Δικαστικών Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 περ. Α του Ν. 2521/1997 από 1.1.98 στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια κατανέμοντα [...]"
1.  
  Αθηνών:
 1. Δύο (2) οργανικές θέσεις προέδρων εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι τρεις (23)
 2. Έξι (6) οργανικές θέσεις εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε ενενήντα τέσσερις (94)
2.  
  Θεσσαλονίκης:
 1. Μία (1) οργανική θέση προέδρου εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
 2. Δύο (2) οργανικές θέσεις εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι μία (21)
3.  
  Θεσσαλονίκης:
 1. Μία (1) οργανική θέση προέδρου εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2)
 2. Δύο (2) οργανικές θέσεις εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6).
 3. Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ.
4.  
  Λιβαδειάς:
 1. Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη - παρέδρου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
5.  
  Μυτιλήνης:
 1. Μία (1) οργανική θέση πρωτοδίκη - παρέδρου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α περ. ββ, του Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (Α735) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2408/1996 (Α΄/104).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄/137) όπως προσετέθησαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄/ 154) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄/38).
 • Την 5433/22.12.1997 γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων μετά από προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας.
 • Το γεγονός ότι το παρόν Διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, και
 • Την 111/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία