Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα εξής εργαστήρια: α) Εργαστήρια Πολυμέσων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα ανάπτυξης και διάδοσης πολυμεσικών εφαρμογών (λογισμικό και διεπαφές πολυμεσικών εφαρμογών, πολυμεσικής επικοινωνίας) σαν καθαρά εκπαιδευτική λειτουργία όσο και σαν ερευνητικό αντικείμενο στα πλαίσια της εφαρμογής των πολυμέσων στην εκπαίδευση καθώς και της ανάπτυξης συγκεκριμένων εφαρμογών και παροχής υπηρεσιών στο χώρο των πολλαπλών μέσων. β) Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Δικτύων Υπολογιστών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα συστήματα επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών ιδίως δε με: το υλικό των υπολογιστών σε διάφορα επίπεδα (από το επίπεδο ψηφιακών κυκλωμάτων μέχρι το επίπεδο συνολικής υλοποίησης), τις προηγμένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών (ισχυροί μονοεπεξεργαστές, «συμβατικές» και «μη συμβατικές» παράλληλες αρχιτεκτονικές), τα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα που καλύπτουν το σχεδιαστικό φάσμα από συστήματα client/serνer μέχρι τα «ομογενοποιημένα» κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα και τις συμβατικές και προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιακών συστημάτων (ψηφιακές επικοινωνίες, δίκτυα δεδομένων, ψηφιακά δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών, δίκτυα ευρυζωνικών επικοινωνικών). γ) Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής αντικείμενα: Τεχνητή νοημοσύνη, νευρωνικά δίκτυα, αναγνώριση προτύπων, τεχνητή όραση, έμπειρα συστήματα, τεχνικές μάθησης, ασαφής λογική και συστήματα, γραφική, εικονική πραγματικότητα, ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση σήματος, ψηφιακή επεξεργασία εικόνος, ψηφιακή ανάλυση και σύνθεση εικόνων και εικονοσειρών, ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων, επεξεργασία και ανάλυση φωνής και λόγου, επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών εικόνων κα σημάτων, ιατρική πληροφορική. δ) Εργαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα, «data engineering» και «data prοcessing» όπως αυτά διεθνώς είναι κατοχυρωμένα. ε) Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της τεχνολογίας λογισμικού, γλωσσών προγραμματισμού και λειτουργικών συστημάτων.
Άρθρο 2 "Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται κάθε ένα εργαστήριο
2.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων
4.  
  Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικές φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις για τη μελέτη προβλημάτων και την υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης τους
5.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά το προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α159).
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 (Α159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για τη τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και την υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εργαστηρίου εγγράφου.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην εγκατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/82.
6.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέσει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για Ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 Π.Δ. 159/1984 (Α 53). δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Πληροφορικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε του Ν 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς των εργαστηρίων.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας - Βαθμολόγιο φοιτητών - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους -Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). γ) Της αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς» (Β 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις: 40/19.12.94 και 13/13.9.1996).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 4.000.000 ετησίως για τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται σε 1.000.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 4121) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (άρθρο 29α του Ν. 1558/85 - ΑV37 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 Α 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 - Α 38).
 • Τις αριθ. 415/96 και 444/1997 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία