ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/61

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί παραχωρήσεως μεταλλείου σιδηρονικελίου του Νομού Ευβοίας στην εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΛΑΡΚΟ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρούμε στην εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΛΑΡΚΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αμαλίας 20, κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΚΒ27378/15.9.1976 Αδείας Μεταλλευτικών Ερευνών του Νομάρχη Ευβοίας όπως αυτή αναμορφώθηκε, ως προς τα όριά της, με την 4269/21.2.78 απόφαση του ιδίου Νομάρχη και την υπ’ αριθμ. 2/1987 απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Μεταλλείων και της υπ’ αριθμ. 2078πε/ΑΒΜ 1447/19.5.1997 προκήρυξης του Νομάρχη Ευβοίας, δικαίωμα μεταλλειοκτησίας, ήτοι αναζητήσεως έρευνας και εκμεταλλεύσεως σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών, πλην των μεταλλευτικών ορυκτών για ταοποία δικαίωμα αναζητήσεως, έρευνας και εκμεταλλεύσεως έχει μόνο το Δημόσιο, σε χώρο που βρίσκεται στην περιφέρεια των Κοινοτήτων Άκρες και Καμαρίτσα του Νομού Ευβοίας συνολικής εκτάσεως 1,6 τετραγωνικών χιλιομέτρων με τα εξής όρια: 1)ΤΣ1 Εξωκλησίου Άγιος Αθανάσιος με αζιμουθιακές συντεταγμένες: Χ=+7076 Ψ=-11783 και εκείθεν εις 2)ΤΣ2 επί της δυτικής οριογραμμής της Ο.Π. 345 με αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ=+9850 Ψ=-11660 και εκείθεν εις 3)ΤΣ3 με τομή δυτικής οριογραμμής της ΟΠ 345 μετά της νότιας οριογραμμής της ΟΠ 334 με αζιμουθιακές συντεταγμένες: Χ=+9380 Ψ=-10300 και εκείθεν εις 4)ΤΣ4 επί της νοτίας οριογραμμής της ΟΠ 334 με αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ=+9140 Ψ=-10390 ήτοι εκείνες του λόφου Μαγούλα για την ΟΠ 413 και εκείθεν εις αρχικόν ΤΣ1 εξωκλήσιον Άγιος Αθανάσιος. Οι αζιμουθιακές συντεταγμένες αναφέρονται στο Κ.Φ. Χάρτου ΨΑΧΝΑ 1:100.000 με L=38Ο 45’ και Μ=0Ο 15’ 2.Η μεταλλειοκτησία που συνιστάται με το παρόν Διάταγμα τελεί υπό τους κάτωθι όρους: 1)Η παραχώρηση αυτή ισχύει για μία πεντηκονταετία που άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δυναμένη να ανανεωθεί για δύο εικοσιπενταετίες ακόμη υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 274/1976. 2)Η δικαιούχος της εν λόγω μεταλλειοκτησίας θα υπόκειται σε απώλεια των δικαιωμάτων της, σε περίπτωση παραβάσεως των κειμένων διατάξεων περί Μεταλλείων ή παραβάσεως των όρων, οι οποίοι έχουν τεθεί κατά τη χορήγηση της ως άνω αναφερομένης αδείας μεταλλευτικών ερευνών, ή σε περίπτωση παραβάσεως του όρου 2α του παρόντος. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α/5.10.73), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 180/74 (ΦΕΚ 347/Α/20.11.74) και του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α/6.3.76).
  • Την υπ’ αριθμ. 27378/15.9.1976 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΥΜΝΗΣ ΛΑΡΚΟ που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 1367/Β/10.11.1976.
  • Την υπ’ αριθμ. 4269/21.2.78 απόφαση του ιδίου Νομάρχη με τη οποία αναμορφώθηκε η ανωτέρω 27378/15.9.1976 χορηγηθείσα άδεια μεταλλευτικών ερευνών ως προς τα όρια αυτής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 226/Β/15.3.1978).
  • Την υπ’ αριθμ. 2/1987 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Μεταλλείων με την οποία ορίσθησαν τα όρια και οι αζιμουθιακές συντεταγμένες της χορηγηθείσης με την υπ’ αριθμ. 27378/15.10.1976 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας αδείας μεταλλευτικών ερευνών στις περιφέρειες των Κοινοτήτων Άκρες και Καμαρίτσα του Νομού Ευβοίας στην Ανώνυμο Ελληνική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Εταιρεία Λαρύμνης «ΛΑΡΚΟ».
  • Την 2078π.ε./ΑΒΜ 1447/19.5.1997 προκήρυξη του Νομάρχη Ευβοίας περί παραχωρήσεως του χώρου της ανωτέρω αδείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 34/Παράρτημα/20.6.1997) και στον Ημερήσο Τύπο.
  • Την υπ’ αριθμ. 108/Φ.ΑΜΕ 1447/9.5.1991 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας, με την οποία παρέχεται η κατά το άρθρο 76 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/73) έγκριση για την απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων, επί της ΚΒ/27378/76 αδείας μεταλλευτικών ερευνών (ΦΕΚ 1367/Β/10.11.1976) από τη «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΛΑΡΚΟ», στην οποία η άδεια αυτή μεταβιβάσθηκε μετο υπ’ αριθμ. 7090/31.5.1990 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρείας Παν. Σουρή, από τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΟΑΕ), στον οποίο με την 30315/9.5.89 Κατακυρωτική Έκθεση Ακινήτων του Συμβολαιογράφου Αταλάντης Κωνσταντίνου Κατσούδα είχε περιέλθει η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΡΚΟ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΥΜΝΗΣ» κατόπιν του εκπλειστηριασμού της 14.12.1988.
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996). Με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/180 1974
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία