ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/64

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 421/81 «περί κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας του Επιμελητηρίου υπό τον τίτλο «ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» (ΦΕΚ 113/Α) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Π.Δ. 430/86 (ΦΕΚ. 202/Α΄και Π.Δ. 146/90 (ΦΕΚ. 55/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του Π.Δ. 421/81 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 430/86 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:"
7.  
  « Η Γενική Συνέλευση προεδρεύετε από τον Πρόεδρο, ελλείποντος δε ή κωλυομένου τούτου, από τον Α΄ Αντιπρόεδρο ή και τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από τους Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Αντιπροέδρους κατ’ απόλυτον σειρά και τούτων ελλειπόντων ή κωλυομένων, από το Πρεσβύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου»
Άρθρο 2 "Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 421/81 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Π.Δ. 430/86 τροποποιείται ως κατωτέρω:"
4.  
  «Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο Έλληνα τους 5 Αντιπροέδρους ήτοι Α΄, Γ΄ και Ε΄ Αντιπροέδρους Άραβες και Β΄ και Δ΄ Αντιπροέδρους Έλληνες, τον Ταμία Έλληνα, ενώ ο Γενικός Γραμματέας είναι ο κατά την προηγούμενη παράγραφο διορισθείς από τον Υπουργό Ανάπτυξης»
Άρθρο 3 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 421/81 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 430/86 τροποποιείται ως κατωτέρω:"
1.  
  «Στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρύεται η εκτελεστική Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, τους 5 Αντιπροέδρους, τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης των Αραβικών Επιμελητηρίων, δύο Άραβες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη και τρείς Έλληνες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη»
Άρθρο 4 "Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του Π.Δ. 421/81 αντικαταθίσταται ως κατωτέρω:"
4.  
  «Κατά την απουσία του ο Πρόεδρος αναπληρούται κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 παραγρ. 7 του παρόντος, όπως τροποποιείται κατά τα ανωτέρω». Οι Αντιπρόεδροι δύνανται να προεδρεύουν των Επιτροπών που συστήνει το Διοικητικό Συμβούλιο, για την παρακολούθηση των εκάστοτε δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του Π.Δ. 421/81 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 430/86 τροποποιείται ως εξής:.
5.  
  «Ο Πρόεδρος, οι Β΄και Δ΄ Αντιπρόεδροι είναι Ελληνικής υπηκοότητας και οι Α΄, Γ΄ και Ε΄ Αντιπρόεδροι είναι Αραβικής υπηκοότητας
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 990/79 «Περί ιδρύσεως Επιμελητηρίου υπό τον τίτλο «ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» (ΦΕΚ 266/Α).
 • Το Π.Δ/γμα αριθ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α).
 • Την κοινή απόφαση αριθ. 114/96 Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης (ΦΕΚ. 924/Β).
 • Το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 38/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 596/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΝΟΜΟΣ 1979/990 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/990 1979
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/421 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/430 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/430 1986
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία