ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/65

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 135).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το Π.Δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας», όπως ισχύει σήμερα, κατά το μέρος που αφορά τη συγκρότηση των Γενικών Δ/νσεων Διοικητικής Υποστήριξης και Εργασίας και ορίζουμε τα εξής: Α. Η Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκροτείται από τις Δ/νσεις: αα) Προσωπικού ββ) Οργάνωσης και Απλούστερης Διαδικασιών γγ) Επιθεώρησης δδ) Οικονομικού εε) Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης στστ) Διεθνών Σχέσεων ζζ) Εκπαίδευσης ηη) Πληροφορικής, εκτός του Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών θθ) Εποπτείας Οργανισμών ιι) Τεχνική Υπηρεσία Β. Η Γενική Διεύθυνση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συγκροτείται από τις Δ/νσεις: αα) Όρων Εργασίας ββ) Αμοιβής Εργασίας γγ) Απασχόλησης δδ) Επαγγελματικής Κατάρτισης εε) Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στστ) Συνδρομής ζζ) Ελέγχου και Αξιολόγησης ηη) Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και λοιπών χρηματοδοτήσεων. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • ^Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 78 παράγραφοι 1 - 5 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α. 101) β) Του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (Α. 163) όπως ισχύει σήμερα. γ) Του άριθμ. 337/1990 Π.Δ/τος «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας» (Α. 135), όπως ισχύει σήμερα. δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, στο Υπουργείο Εργασίας» (Α. 201). ε) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α. 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α. 38).
  • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.1997 «Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους Υφυπουργούς...» (ΦΕΚ 801 Β) όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924 Β΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 82/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/368 1989
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας. 1990/337 1990
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995