ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/66

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Νομοθετικού Διατάγματος 3082/1954 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί συμβολαιογράφων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του με αριθμό 3082/1954 Νομοθετικού Διατάγματος που έχει παραταθεί με το με αριθμό 49, Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 45/97) μέχρι την 31 Μαρτίου 1998 παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 31 Μαρτίου 1999.
2.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 31 Μαρτίου 1998. Στο Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Νόμου 1609/1986 «περί τεχνικής διακοπής της εγκυμοσύνης και προστασίας της υγείας της γυναίκας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 86/3.7.1986 (τεύχος Α’).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Και
  • Την με αριθμό 169/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3082 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3082 1954
ΝΟΜΟΣ 1986/1609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1609 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία