Ίδρυση Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος των ευρισκομένων στο Πέραμα Πειραιώς εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος"
1.  
  Οι καθοριζόμενοι στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος χώροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕ» μετά των εντός αυτών ναυπηγικών εγκαταστάσεων, αναγνωρίζονται ως Ε.Τ.Σ. ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που διέπεται και λειτουργεί στο εξής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Μέσα στους χώρους του κατά την προηγούμενη παράγραφο Ε.Τ.Σ. επιτρέπονται, υπό τους όρους του άρθρου 6 του Β.Δ. 316/27.5.63 (ΦΕΚ 82/Α/63) και της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΕΙ/5197/974/17.6.77 απόφασης του Υπουργού Συντονισμού (ΦΕΚ 633/Β/6.7.77) όπως ισχύουν, οι ναυπηγικές και μηχανουργικές εργασίες για τις οποίες έχει χορηγηθεί η υπ’ αριθμ. 386004/Φ 14 περ. 1116/7.10.1992 άδεια λειτουργίας του Νομάρχη Πειραιά.
Άρθρο 2 "Καθορισμός εδαφικής έκτασης του Ε.Τ.Σ."
1.  
  Η εδαφική έκταση του Ε.Τ.Σ. αποτελείται από:.
 1. προς ανατολάς με το ναυπηγείο Ι. Συνιόσογλου με πλευρά (Φ-Η) μήκους εκατόν πενήντα μέτρων και 33/100 (150,33 μ2).
 2. Παναγιώτη Σουρή, χήρας Κων.
 3. Εράσμου και.
 4. προς νότο με θάλασσα με πλευρές (Η-Ζ, Ζ-Ε, Ε-Δ, Δ-Γ, Γ-Β, Β-Α, Α-Ρ) μήκους τετρακοσίων πενήντα τριών μέτρων και 96/100 (453,96 μ.) περιλαμβανομένης και της προβλήτας.
 5. προς δυσμάς με το ναυπηγείο Βερνίκος Α.Ε. με πλευρά (Ρ-Ψ) μήκους εκατόν εβδομήντα πέντε μέτρων και 79/100 (175,79 μ.).
 6. προς βορρά με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας με πλευρά (Ψ-Φ) μήκους εκατόν τριάντα οκτώ μέτρων και 97/100 (138,97 μ.).
2.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εδαφική έκταση πρέπει να αποχωρίζεται πλήρως από ξηράς, από την εδαφική περιοχή που είναι γύρω από αυτή και από κάθε άλλο ξένο προς αυτή κτίσμα, με τοίχο που να έχει ύψος δύο και μισό (2,50 μ.) τουλάχιστον μέτρα, χωρίς να αποκλείται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος, αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, η τοποθέτηση επάνω στο άνω άκρο αυτού και δικτυωτού συρματοπλέγματος με μερικές σειρές από αγκαθωτό σύρμα.
Άρθρο 3 "Εποπτεία και έλεγχος"
1.  
  Η από ξηράς επικοινωνία του Ε.Τ.Σ., γίνεται με μια ή περισσότερες πόρτες, υπό την επίβλεψη και έλεγχο της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα πρόσωπα, είδη, οχήματα κ.λπ. ελέγχονται επιμελώς από την Υπηρεσία αυτή.
2.  
  Για τον ευχερή, κατά τις νυκτερινές ώρες, έλεγχο και επίβλεψη του Ε.Τ.Σ. από την Τελωνειακή Υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος κατάλληλος και επαρκής φωτισμός, μέσα και γύρω από αυτό, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Υπηρεσίας.
3.  
  Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕ» υποχρεούται στην κατασκευή, εξοπλισμό και καλή συντήρηση ανάλογων και κατάλληλων διαμερισμάτων για την εγκατάσταση των γραφείων της Τελωνειακής και Λιμενικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Σ., όπως και στην κατασκευή και καλή συντήρηση κατάλληλων φυλακίων στις πόρτες εισόδου και εξόδου ή και αλλού, κατά την κρίση των Υπηρεσιών αυτών. Επίσης η ίδια εταιρεία θέτει στη διάθεση της Τελωνειακής Υπηρεσίας τα αναγκαία μέσα (π.χ. όργανα ζύγισης, μέτρησης κ.λπ.) για την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση του έργου της.
Άρθρο 4 "Διαπίστωση χρησιμοποίησης υποκειμένων υλικών του Ε.Τ.Σ."
1.  
  Η διαπίστωση της χρησιμοποίησης των παραδιδομένων στην εταιρεία των ναυπηγείων ειδών, για την παραγωγή των προϊόντων της, ενεργείται από επιτροπή που αποτελείται από τους εξής:
 1. Από τον προϊστάμενο της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Σ.
 2. Από ένα φοροτεχνικό ελεγκτή, οριζόμενο από τον προϊστάμενο της οικείας Δ.Ο.Υ. και.
 3. Από ένα ειδικό στη ναυπηγική Αξιωματικό του Δ.Σ. ή δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό για την περίπτωση των ναυπηγήσεων επισκευών και λοιπών εργασιών πλοίων ή μηχανολόγο μηχανικό για την περίπτωση των λοιπών σιδηροκατασκευών οριζομένους από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
 4. Σε περίπτωση αδυναμίας του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας οι παραπάνω ειδικοί ορίζονται από το Νομάρχη.
2.  
  Η πιο πάνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής και συνέρχεται μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής στις περιπτώσεις που κρίνει ότι πρόεκται για μικροεπισκευές ή απλές επισκευές πλοίων ή μηχανημάτων ή σιδηροκατασκευών, που είναι απλή και εύκολη η διαπίστωση της χρησιμοποίησης υλικών, δύναται, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του, να περιορίζει κατά περίπτωση, γενικά ή ειδικά, την σύνθεση της πιο πάνω επιτροπής μόνο στον αριθμό των μελών των οποίων η συμμετοχή κρίνεται αναγκαία ή και να εγκρίνει όπως ο σχετικός έλεγχος γίνεται μόνο από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής υπηρεσίας του Ε.Τ.Σ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το κατά την επόμενη παράγραφο πρακτικό θεωρείται από τον παραπάνω προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής.
3.  
  Η επιτροπή στην οποία η εταιρεία υποβάλλει όλα τα σχετικά στοιχεία όπως και τα λογιστικά της βιβλία, αποφαίνεται για το είδος, το ποσό, το ποιόν, την αξία και την προέλευση των υλικών, μηχανημάτων κ.λπ. που ενσωματώθηκαν ή αναλώθηκαν για την κατασκευή ή επισκευή πλοίων ή παραγωγή προϊόντων κ.λπ. που πρόκειται να εξαχθούν από το χώρο του Ε.Τ.Σ. των ναυπηγείων. Ο έλεγχος δύναται, κατά την κρίση της επιτροπής, να γίνεται με βάση μόνο τα βιβλία και στοιχεία, που τηρεί η εταιρεία, εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακρίβεια και ειλικρίνεια αυτών. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή σχετικό «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ», που καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο καταχώρησης χρησιμοποιηθέντων υλικών. Στο συντασσόμενο πιο πάνω πρακτικό θα μνημονεύονται και θα προσαρτώνται όλα τα σχετικά στοιχεία τα οποία έλαβε υπόψη της η επιτροπή. Αντίτυπο του παραπάνω πρακτικού θα προσαρτάται στο οικείο παραστατικό, εφόσον προβλέπεται η κατάθεση τούτου για την έξοδο των ειδών από το συγκρότημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6. Επίσης αντίτυπο του πιο πάνω πρακτικού θα εξοφλεί το σχετικό παραστατικό. Σε περιπτώσεις που η εξακρίβωση των χρησιμοποιηθέντων υλικών είναι δύσκολη ή και αδύνατη η επιτροπή δύναται να περιορίζει τον έλεγχο μόνο στα λογιστικά βιβλία και λοιπά στοιχεία που τηρεί η εταιρεία, η οποία υποχρεούται να τα θέτει υπόψη της επιτροπής.
4.  
  Η Τελωνειακή Αρχή δύναται να ενεργεί έκτακτο έλεγχο οποτεδήποτε
Άρθρο 5
1.  
  Απλή έξοδος για επισκευή ή μετασκευή υποκειμένων υλικών και επαναφορά τους στο Ε.Τ.Σ. Δύναται, εξαιρετικά, μετά από άδεια της Τελωνειακής Υπηρεσίας, εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση της εταιρείας των ναυπηγείων, που θα καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο, να επικραπεί η αποστολή προσωρινά σε εργοστάσιο ή εργαστήριο του εσωτερικού, υποκειμένων ειδών από το Ε.Τ.Σ., τα οποία έχουν ανάγκη επισκευής ή μετασκευής, εφόσον είναι δυνατή η διαπίστωση της ταυτότητάς τους κατά την επαναφορά τους, μέσα σε εύλογο χρόνο, στο Ε.Τ.Σ. προς εξόφληση της παραπάνω αίτησης, η οποία αποτελεί παραστατικό έγγραφο.
Άρθρο 6
1.  
  Έξοδος προϊόντων από το Ε.Τ.Σ. Η έξοδος, από το χώρο του Ε.Τ.Σ., των ετοίμων προϊόντων στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν υλικά υποκείμενα σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και προορίζονται για την Ελληνική Επικράτεια, θα γίνεται με την κατάθεση στην Τελωνειακή Υπηρεσία του Ε.Τ.Σ. σχετικής Αίτησης-Δήλωσης και Άδειας της παραπάνω Υπηρεσίας. Στην Αίτηση-Δήλωση θα περιγράφονται λεπτομερώς τα έτοιμα προϊόντα, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά ποσό, είδος, προέλευση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο το οποίο θα ζητήσει η Τελωνειακή Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ολικά ή μερικά υποκείμενα υλικά, η πιο πάνω Αίτηση-Δήλωση θα μνημονεύει το παραστατικό εισαγωγής στο οποίο θα γίνονται οι υπολογισμοί των επιβαρύνσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αναλόγως του κατά νόμον προορισμού των προϊόντων αυτών, στο οποίο θα προσαρτάται η παραπάνω Αίτηση-Δήλωση, όπως και όλα τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Για τον εφοδιασμό πλοίων κατατίθεται αίτηση εφοδιασμού. Σε περίπτωση εξαγωγής των ετοίμων προϊόντων στο εξωτερικό η παραπάνω Αίτηση-Δήλωση θα προσαρτάται στην οικεία διασάφιση εξαγωγής.
Άρθρο 7 "Διάλυση πλοίων στο Ε.Τ.Σ."
1.  
  Κατά την άφιξη πλοίου για διάλυση στο Ε.Τ.Σ., η εταιρεία των ναυπηγείων καταθέτει στην Τελωνειακή Υπηρεσία του Ε.Τ.Σ. σχετική Αίτηση-Δήλωση που καταχωρείται ως δηλωτικό εισαγωγής. Στην Αίτηση-Δήλωση αυτή αναγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία του προς διάλυση πλοίου, όπως το όνομα, η εθνικότητα, η χωρητικότητα κ.λπ., όπως και τα παρακολουθήματα αυτού και κάθε άλλο είδος ευρισκόμενο στο πλοίο. Στη συνέχεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού και Δασμολογικού Κώδικα, κατατιθεμένου σχετικού τελωνειακού παραστατικού εγγράφου.
2.  
  Ανάλογη διαδικασία τηρείται και για τα αποβιβαζόμενα υλικά από τα επισκευαζόμενα πλοία
Άρθρο 8
1.  
  Εφαρμογή άλλων διατάξεων επί του Ε.Τ.Σ. Η τήρηση των προβλεπομένων στα άρθρα 4 έως και 7 όρων και διατυπώσεων, δεν αποκλείει την τήρηση και κάθε άλλης διατύπωσης ή όρου που προβλέπεται από άλλες διατάξεις του Ελληνικού ή Κοινοτικού Δικαίου, ανάλογα με τον προορισμό ή την τύχη των υλικών ή των εξ αυτών παραγομένων προϊόντων.
Άρθρο 9 "Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Εποπτείας Ε.Τ.Σ."
1.  
  Το δια του παρόντος διατάγματος συνιστώμενο Ε.Τ.Σ. υπάγεται στην αρμοδιότητα του Η’ Τελωνείου Πειραιά από το οποίο ορίζεται ο Προϊστάμενος και το λοιπό προσωπικό της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Σ.
2.  
  Η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει ιδιαίτερα και κατάλληλα μεταφορικά μέσα για τη μετάβαση στο Ε.Τ.Σ. και την επιστροφή από αυτό των παραπάνω Τελωνειακών υπαλλήλων που ενεργούν τον έλεγχο και την εποπτεία του Συγκροτήματος αυτού.
Άρθρο 10
1.  
  Άδεια έναρξης λειτουργίας Ε.Τ.Σ. Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕ» μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων από το παρόν διάταγμα έργων και εφόσον της έχει χορηγηθεί για τις εν λόγω εγκαταστάσεις άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, υποχρεούται να υποβάλλει στην κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σχετική αίτηση, μαζί με διάγραμμα των διαφόρων κτιρίων, εργοστασίων, αποθηκών και λοιπών χώρων που αποτελούν τις εγκαταστάσεις του Ε.Τ.Σ. για τη χορήγηση από αυτή σχετική έγγραφης άδειας έναρξης λειτουργίας τούτου, κοινοποιούμενης και στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών. Η άδεια αυτή ανακαλείται από την ίδια Τελωνειακή Αρχή, σε περίπτωση που παύουν να υφίστανται οι όροι και προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε.
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2563/1953 «περί τρόπου συστάσεως Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων ναυπηγήσεως και επισκευής πλοίων» (ΦΕΚ 240/Α/1953), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 849/1978 «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/1978).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Π.Δ. 79/1988 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (φεκ 36/Α/29.2.88).
 • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006Α/7.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β/7.10.96), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθμ. 114/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 924/Β/96), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2469/1997, καθώς και του γεγονότος ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 342/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1977/ΕΙ/5197/974 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/ΕΙ_5197_974 1977
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2563 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/79 1988
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/316 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία