ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/68

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων που παραχωρούν τελωνειακής φύσεως πλεονεκτήματα στην Α.Ε. «ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ» και εφαρμογής αυτών στην εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΡΟΥ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι διατάξεις του από 3.8.57 (ΦΕΚ 152/57) «Περί αναγνωρίσεως ως Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος ναυπηγήσεως και επισκευής πλοίων των εν Σύρω εγκαταστάσεων της ΑΕ ΝΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Β.Δ/γμα 1/1996 Α’ 4), διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται και στη νέα εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ», στην οποία, με το αριθ. 3025/21.9.94 συμβόλαιο της Συμβολαιοράφου Ερμούπολης Ελένης Μ. Ασμάνη, περιήλθαν οι ως άνω ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 2563/93 «περί τρόπου συστάσεως Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων ναυπηγήσεως και επισκευής πλοίων» (ΦΕΚ 240Α/53), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 849/78 «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232Α/78).
  • Την παρ. 3 του άρθρου 1 του αριθμ. 79/88 Β.Δ/τος περί «περιορισμού συναρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 36Α/88).
  • Την αρ. 1107147/1239/0006Α/96 κοινή απόφαση απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β/7.10.96), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Την υπ’ αριθμ. 114/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 924/Β/96), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2469/1997, καθώς και του γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 350/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/2563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2563 1993
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/79 1988
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία