ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/69

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιστροφή στο Υπουργείο Γεωργίας δημόσιας έκτασης επί του όρους Ζήρεια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Επιστρέφεται στο Υπουργείο Γεωργίας δημόσια έκταση εμβαδού είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων (22.800) στρεμμάτων, που βρίσκεται επί του όρους Ζήρεια Νομού Κορινθίας, όπως εμφαίνεται στα υπ αριθ. 985/1/ 3214/13.10.75 και 985/2/32571/20.4.76 (κλίμακα 1:500) με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Α και Μ Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Γ Β Α Ν Μ αντίστοιχα, τοπογραφικά διαγράμματα του ΕΟΤ. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 4109/60 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού νομοθεσίας και άλλων τινων διατάξεων» (ΦΕΚ Α/153).
  • Τα Π.Δ. 891/75 (ΦΕΚ Α/286) και 529/76 (ΦΕΚ Α/191) με τα οποία παραχωρήθηκε κατά κυρότητα στον ΕΟΤ έκταση του Ελληνικού Δημοσίου εμβαδού 22.800 στρεμμάτων επί του όρους Ζήρεια Νομού Κορινθίας.
  • Την με αριθμό 167/178/10/8.5.97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α/380.
  • Το Π.Δ. 27/1.2.96 «περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΚΕ Α/19).
  • Το Π.Δ. 377/96 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/244).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-03 Επιστροφή στο Υπουργείο Γεωργίας δημόσιας έκτασης επί του όρους Ζήρεια.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/69
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4109 1960
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/891 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/891 1975
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/377 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία