ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/7

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-01-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-01-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α 72).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο (10) της παραγράφου 16 του άρθρου 1 του Π.Δ. 115/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «(10) Έλεγχος μελετών - σχεδίων πυρασφαλείας ή σωστικών μέσων α) Ε/Γ και Ε/Γ - Ο/Γ πλοία μέχρι 500 κοχ που εκτελούν πλόες μικρής ακτοπλοΐας, περιωρισμένης έκτασης και τοπικούς 5.000 δρχ. β) Ε/Γ και Ε/Γ - Ο/Γ πλοία μικρής ακτοπλοίας από 500,01 κοχ μέχρι 4000 κοχ και μεγάλης ακτοπλοΐας διεθνών πλόων μέχρι 4.000 κοχ. 25.000 δρχ γ) Ε/Γ και Ε/Γ - Ο/Γ πλοία μικρής, μεγάλης ακτοπλοΐας και διεθνών πλόων άνω των 4.000 κοχ. 50.000 δρχ. δ) Φ/Γ, Φ/Γ - Ο/Γ και Δ/Ξ από 500 μέχρι 4.000 κοχ. 15.000 δρχ. ε) Φ/Γ, Φ/Γ - Ο/Γ και Δ/Ξ άνω των 4.000 κοχ. 30.000 δρχ.
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 16 του άρθρου 1 του Π.Δ. 115/1995 προστίθεται νέο εδάφιο (17) που έχει ως εξής: «(17) Έλεγχος και έγκριση εγχειριδίων στοιβασίας και ασφάλισης φορτίου (α) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 60,00 μέτρων 15.000 δραχμές (β) Πλοία ολικού μήκους από 60,01 μέχρι και 100,00 μέτρα 20.000 δραχμές (γ) Πλοία ολικού μήκους άνω των 100 μέτρων 30.000 δραχμές.
Άρθρο 3 "Η παράγραφος 17 του άρθρου 1 του Π.Δ. 115/1995 αντικαθίσταται ως εξής:«"
17.  
  ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 1. Σταθμού ραδιοτηλεγραφίας ή ισοδυνάμου ρυθμίσεως ή σταθμού GΜDSS περιοχών Α3 ή Α4 30.000 δρχ.
 2. Σταθμού ραδιοτηλεφώνου ή σταθμού GΜSS περιοχής Α2 20.000 δρχ.
 3. Σταθμού ραδιοτηλεφώνου λίαν υψηλών συχνοτήτων (VΗF) ή σταθμού GΜDSS περιοχής Α1 10.000 δρχ.
 4. Ελεγχος - θεώρηση τηλεπικοινωνιακού σχεδίου έκτασης ανάγκης - Περιοχών Α3 ή Α4 30.000 δρχ. - Περιοχών Α2 20.000 δρχ. (ε) Ελεγχος - έγκριση αρχικής εγκατάστασης σταθμού GΜDSS - Περιοχών Α3 ή Α4 30.000 δρχ. - Περιοχών Α2 20.000 δρχ.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 21 του άρθρου 1 του Π.Δ. 115/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 21 ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΚΑΔ) (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL SΑFΕΤ ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ (ΙSΜ) CΟDΕ) ΤΟΥ ΙΜΟ (α) Για τον έλεγχο και την έκδοση του Εγγράφου Συμμόρφωσης εταιρείας (DΟCUΜΕΝΤ ΟF CΟΜΡLΙΑΝCΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) 250.000 δρχ. προσαυξημένο προς 30.000 δραχμές για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο, πέραν του ενός. 1 Για τον έλεγχο και την έκδοση του Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης εταιρείας (ΙΝΤΕRΙΜ DΟCUΜΕΝΤ ΟF CΟΜΡLΙΑΝCΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (α) αυτής της παραγράφου ποσά μειώνονται κατά 50%. 2 Για τον έλεγχο και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πλοίου (SΑFΕΤΥ ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) 100.000 δραχμές. 3 Για τον έλεγχο και την έκδοση του Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πλοίου (ΙΝΤΕRΙΜ SΑFΕΤΥ ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) το καθοριζόμενο στο εδάφιο (γ) αυτής της παραγράφου ποσό μειώνεται κατά 50%. 4 Για τον έλεγχο του Εγγράφου Συμμόρφωσης και για τον ενδιάμεσο έλεγχο του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης τα καθοριζόμενα στα εδάφια (α) και (γ) αυτής της παραγράφου αντίστοιχα ποσά μειώνονται κατά 30%. 5 Για την έκδοση του Εγγράφου Συμμόρφωσης (Dοcument οf Cοmpliance) από τη ΔΕΕΠ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου από Αναγνωρισμένο Οργανισμό, που ενεργεί κατ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ΔΚΑΔ, καταβάλλεται ποσό ίσο με το ήμισυ του καθοριζομένου βασικού ποσού στο εδάφιο (α) αυτής της παραγράφου, χωρίς την προσαύξηση που προκαλείται από τον αριθμό των διαχειριζομένων πλοίων .
Άρθρο 5
1.  
  Μετά την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του Π.Δ. 115/ 1995 προστίθενται νέες παράγραφοι 24α, 24β και 24γ που έχουν ως εξής: 24α ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ - ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Τα τέλη επιθεώρησης για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας εξαρτισμού έρευνας ή εκμετάλλευσης μονάδας υοδρογονανθράκων καθορίζονται στις 200.000 δραχμές. 24β ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. 88/97 (Α 90) Κατά τις διενεργούμενες επιθεωρήσεις πλοίων με ξένη σημαία στα πλαίσια του Π.Δ. 88/97 (Α 90), με το οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της19.6.1995 στο εθνικό δίκαιο, εφόσον ο επιθεωρητής καλείται να μεταβεί στο πλοίο προκειμένου να διαπιστώσει ότι αποκαταστάθηκε έλλειψη που έχει προκύψει από έκτακτη επιθεώρηση αυτού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση του απόπλου του πλοίου, καταβάλλεται σε δραχμές το 20% των ποσών που προβλέπονται για τις τακτικές και ενδιάμεσες επιθεωρήσεις πλοίων ανάλογης χωρητικότητας για έκδοση Πιστοποιητικών Αξιοπλοίας από τη ΔΕΕΠ Η καταβολή όλου του ποσού των τελών αυτής της κατηγορίας ή η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας για ανάλογο ποσό, αποτελεί απαραίτηση προϋπόθεση για την άρση της απαγόρευσης απόπλου του πλοίου. 24γ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΟΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Για την έκδοση νέου πιστοποιητικού ασφαλείας λόγω αλλαγής πλόων μετά από αίτηση των πλοιοκτητών καταβάλλεται το 20% των ποσών που προβλέπονται για την αρχική έκδοση του νέου πιστοποιητικού .
Άρθρο 6
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 27 του άρθρου 1 ου του Π.Δ. 115/1995 προστίθεται η φράση: «και μέχρι 31.12.1998».
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1 (ε) του άρθρου 2 του Π.Δ. 115/95 αντικαθίσταται ως εξής: (ε) Για την συντήρηση, προμήθεια και ασφάλιση εγκαταστάσεων, επίπλων, οργάνων, μηχανημάτων, υλικών, βιβλίων, εντύπων και μεταφορικών μέσων και εκτέλεση ανάλογων εργασιών καθώς και για τη μίσθωση και αγορά ακινήτων
Άρθρο 8
1.  
  Η παράγραφος 4 (β) του άρθρου 3 του Π.Δ. 115/95 αντικαθίσταται ως εξής: (β) σε εκκαθάριση από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών του ΥΕΝ και σε προληπτικό έλεγχο από την οικεία Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παράγραφος,1) 35 και 37 (παράγραφο. 2 και 3) του Ν.Δ. 187/1973 «περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α26υ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1757/1988 (Α 37).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 323/5.12.95 και 329/31.3.97 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Τις 46/1996,353/97 και 558/97 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1757 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών. 1995/115 1995