ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/70

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καταργούνται κενές θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα κατωτέρω αναφερόμενα Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες άλλης κατηγορίας ως ακολούθως: α. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μία (1) κενή θέση ΑΡ κατηγορίας καταργείται και αντ αυτής ιδρύεται μία θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 168/1988 Α 76). β. Τμήμα Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολιτεχνείου. Μία (1) κενή θέση ΜΕ κατηγορίας καταργείται και αντ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΡ κατηγορίας (Π.Δ. 105/1990 Α 47). γ. Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Δύο (2) κενές θέσεις ΜΕ κατηγορίας καταργούνται και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 90/1988 Α 42). δ. Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Μία (1) κενή θέση ΑΡ κατηγορίας καταργείται και αντ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 98/1988 Α 43). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 παρ. 2 και 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87). β) Του άρθρου 1 παρ. β του Ν. 2188/94 (Α 18). γ) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 22 του Ν. 2327/1995 (Α 156). δ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (Α 195). ε) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). στ) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 801), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.1997 (Β 924) όμοιά της. ζ) Της αριθμ. 1107147/1239/066Α/4.10.96 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
  • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου: α) Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 705/18.3.96). β) Του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση: 5/20.2.96). γ) Του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση: 284/1.11.96). δ) Του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση: 12.11.96).
  • Τα έγγραφο Β1/43/20.5.96 και Β1/287/11.6.96, Β1/701/8.1.97, Β1/726 π.ε./17.1.97 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας τη γνώμη του, το γενονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 2.808.000 δρχ. λόγω αλλαγής κατηγορίας των θέσεων ΕΔΤΠ, και θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠΕΠΘ του Ειδικού Φορέα 19.110-ΚΑΕ 5173, του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επομένη πενταετία 1999-2003 η διαφορά δαπάνης θα προβλεφθεί κατά την κατάρτιση των οικείων προϋπολογισμών και η εγγραφή της σχετικής πίστωσης θα γίνει στον φορέα 19.250 και στους οικείους ΚΑΕ της ομάδας 0200. (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38).
  • Τη 562/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησμευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/066Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_066Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/168 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/90 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/90 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/98 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/105 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία