ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/71

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παραχώρηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού κατά κυριότητα δημόσιας έκτασης συνολικού εμβαδού 11.600 στρεμμάτων επί του όρους Παρνασσός.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Παραχωρείται κατά κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) δημόσια έκταση εμβαδού 11.600 στρεμμάτων που βρίσκεται επί του όρους Παρνασσός όπως εμφαίνεται στο υπ’ αριθ. 22/6.12.96, με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΑ τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΟΤ υπό κλίμακα 1:5.000. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 4109/60 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α/153).
  • Το Π.Δ. 87/76 (ΦΕΚ Α/32) με το οποίο παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στον ΕΟΤ έκταση του Ελληνικού Δημοσίου εμβαδού 9.340 στρεμμάτων επί του όρους Παρνασσός.
  • Την υπ’ αριθ. 3355/1977 απόφαση του Σ.τ.Ε. «περί ακύρωσης του υπ’ αριθ. 87/76 Π.Δ/τος».
  • Την με αριθμό 167/178/10/8.5.97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α/38).
  • Το Π.Δ. 27/1.2.96 «περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α/19).
  • Το Π.Δ. 377/96 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/244).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4109 1960
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/87 1976
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/377 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003