ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/72

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στην ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ να χρησιμοποιεί τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 3 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για εκσυγχρονισμό... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την αριθμ. 209/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό του ανωτέρω σωματείου.
  • Το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α/38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α).
  • Την κοινή απόφαση αριθμ. 114/96 (ΦΕΚ 924/Β) Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.
  • Την αριθμ. 120/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία