ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/74

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και το Κοινωνικό Κέντρο Οικογένειας και Νεότητας (Κ.Κ.Ο.Ν.) αναλαμβάνουν την οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1998. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 749/48 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων» (ΦΕΚ 200/48 τ.Α). β) του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. (δ) του Ν.Δ. 1379/73 «περί Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικων Υπηρεσίων» (ΦΕΚ 87/73 τ.Α). γ) του άρθρου 23 (παρ. 1 εδαφ. στ) του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/85 τ.Α). δ) του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/85 τ.Α). ε) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 με το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/92 τ.Α) και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/97.
  • Για την υλοποίηση του προγράμματος των παιδικών εξοχών έτους 1998 το ύψος της δαπάνης προσδιορίζεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εκατό εκατομμυρίων δραχμών (1.100.000.000) περίπου και η σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2343 του Φ 220 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
  • Τα με αριθμ. ΜΠ/48/8.1.98, 2308/29.12.97 έγγραφα του ΠΙΚΠΑ και του ΚΚΟΝ αντίστοιχα, με τα οποία τα Ιδρύματα αυτά αποδέχονται την ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1998.
  • Την αριθμ. 146/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-07 Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1998.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/70
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1948/749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/749 1948
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1379 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία