ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/75

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων
2.  
  Το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των μεταγωγών κρατουμένων, την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τη φρούρηση των καταδίκων κα υποδίκων. Η αρμοδιότητα του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων για τα θέματα αυτά εφεξής καταργείται.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, εδάφ. α’ και β’ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α’ 49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α’ 51).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2, εδάφ. α’ του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α’ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).
 • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋποογισμού για το οικονομικό έτος 1998 δαπάνες ύψους 37.000.000 δρχ. περίπου εκ των οποίων οι λειτουργικές δαπάνες των ΚΑΕ 0721, 0824, 0831, 0832, 0861, 1111, 1112, 1113, 1231, 1322, 1511, 1512 και 1699 προβλέπονται στον κρατικό Π/Υ εξόδων έτους 1998 Ε.Φ. 3 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και η δαπάνη του ΚΑΕ 0851 θα αντιμετωπισθεί με αντίστοιχη μείωση - ακύρωση ομοειδών δαπανών που έχουν προβλεφθεί, για το έτος 1999 και καθένα από τα επόμενα έτη προκαλούνται δαπάνες ύψους 16.000.000 δρχ. περίπου οι οποίες θα προβλέπονται από τους κατ’ έτος προϋπολογισμούς εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό (λειτουργικές δαπάνες).
 • Την υπ’ αριθμ. 80/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-07 Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Ιωαννίνων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/70
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία