ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/78

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Άρθρο 1 Αντικείμενο Καταστατικού Αντικείμενο του Καταστατικού είναι ο καθορισμός της διαδικασίας ασφάλισης, τήρησης και ενημέρωσης Μητρώων Ασφαλισμένων και βεβαίωσης και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, κατά τις διατάξεις του Ν 2458/1997, καθώς και ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης συντάξεων, τήρησης και ενημέρωσης Μητρώων Συνταξιούχων, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου και γενικά της περί ΟΓΑ Νομοθεσίας. Άρθρο Αρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Οι όροι που χρησιμοποιούνται κατωτέρω στο παρόν Καταστατικό, σημαίνουν αντίστοιχα: 1.Ασφαλισμένοι του Κλάδου: Τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα για το οποίο σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε ψαρά Νομοθεσία, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ και έχουν εγγραφεί στα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και επόμενα του παρόντος Καταστατικού, τηρούμενα Μητρώα Ασφαλισμένων. 2.Κλάδος: Ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που συτήθηκε με το Νόμο 2458/1997. 3.Συνταξιούχοι: 1)Συνταξιούχοι του Κλάδου: Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται κατά τις διατάξεις του Ν.2458/1997. 2)Συνταξιούχοι του ΟΓΑ: Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται κατά τις διατάξεις των Ν.4169/1961, Ν.Δ.4575/1966, Ν.Δ.139071973, Ν.1140/1981 και Ν.1287/1982. 3)Συνταξιούχοι Πρόσθετης Ασφάλισης: Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται κατά τις διατάξεις του Ν.1745/1987. 4)Συνταξιούχοι ανασφάλιστα υπερήλικες: Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται κατά τις διατάξεις του Ν.1296/1982. 4.Ανταποκριτές του ΟΓΑ: Τα όργανα τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 16 του Ν 4169/1961 που προστέθηκαν με το άρθρο 21 του Ν.1140/1981 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.1393/1983, όπως κάθε φορά ισχύουν. 5.Μητρώα Ασφαλισμένων: Τα κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και επόμενα του παρόντος Καταστατικού τηρούμενα. ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο Αρθρο 3 Οργανα ασφάλισης Πρωτοβάθμια Οργανα ασφάλισης είναι οι κατά τόπους Ανταποκριτές του ΟΓΑ. Δευτεροβάθμια Οργανα ασφάλισης είναι οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΓΑ ή, όπου δεν λειτουργεί Περιφερειακή Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. Άρθρο Αρθρο 4 Ασφαλιστική σχέση 1.Η ασφαλιστική σχέση του ασφαλισμένου με τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης αρχίζει από το χρόνο έναρξης άσκησης επαγγέλματος, για το οποίο, σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά σχετική νομοθεσία, υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 2.Η ιδιότητα του ασφαλισμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και του υπόχρεου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2458/1997, αποδεικνύεται με την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων που καταρτίζονται και τηρούνται κατά το παρόν Καταστατικά. Άρθρο Αρθρο 5 Μητρώα Ασφαλισμένων 1.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) τηρούνται Γενικά Μητρώα, στα οποία εγγράφονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, όλα τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) και δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους και τα οποία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περί ΟΓΑ Νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Στα ίδια Μητρώα εγγράφονται και οι ασφαλισμένοι που ζητούν, κατά τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2 του Ν.2458/1997, τη συνέχιση της ασφάλισης τους στον Κλάδο και μετά το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης γήρατος και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Η συνέχιση ασφάλισης στον Κλάδο, κατά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, είναι δυνατή μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά την κείμενη κάθε φορά σχετική Νομοθεσία Οι μοναχοί και οι μοναχές εγγράφονται μόνο ύστερα από αίτηση τους. Στις περιπτώσεις που και οι δυο σύζυγοι υπάγονται άμεσα στην ασφάλιση του ΟΓΑ, η εγγραφή είναι υποχρεωτική για τον ένα εκ των δύο, ύστερα από κοινή δήλωση τους. Αν δεν υποβληθεί η κοινή αυτή δήλωση η ασφάλιση χωρεί υποχρεωτικά και για τους δύο συζύγους. 2.Μητρώα είναι δυνατό να τηρούνται και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ, κατά τα ειδικότερα, με αποφάσεις του Διοικητή του ΟΓΑ οριζόμενα. 3.Εκτός από τα Μητρώα Ασφαλισμένων που τηρούνται στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ, τηρούνται και ειδικά Μητρώα σε κάθε Δήμο και Κοινότητα, στα οποία περιλαμβάνονται οι ασφαλισμένοι που κατοικούν στην Περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας. Τα Ειδικά αυτά Μητρώα αποστέλλονται στους Δήμους και τις Κοινότητες από τις Υπηρεσίες του ΟΓΑ, στην αρχή κάθε έτους. Άρθρο Αρθρο 6 Αρμόδια για την εγγραφή όργανα 1.Αρμόδιο Οργανα για την εγγραφή στα Μητρώα είναι τα Οργανα ασφάλισης, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού, του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου 2.Το Οργανο ασφάλισης, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο, εφόσον δεν έχει άμεση αντίληψη για την προσωπική κατάσταση, το βιοποριστικό επάγγελμα, την αγροτική περιουσία και τον τόπο κατοικίας του προσώπου που πρόκειται να εγγραφεί στα Μητρώα, μπορεί να ζητά από τον ενδιαφερόμενο ή αυτεπάγγελτα : 1)Βεβαίωση για την εγγραφή στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) που καταρτίζονται και τηρούνται κατά τις διατάξεις του Ν.2332/1995. 2)βεβαιώσεις για την επαγγελματική δραστηριότητα, το βιοπορισμό, την αγροτική περιουσία και γενικά για τα μέσα, τον τρόπο και τον τόπο άσκησης του επαγγέλματος: του αρμόδιου Αγρονόμου της αρμόδιας συνεταιριστικής ή επαγγελματικής οργάνωσης αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών Νομαρχιακής ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3)Βεβαίωση άλλων ασφαλιστικών οργανισμών για την ασφαλιστική κατάσταση, δ. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία θεωρηθούν απαραίτητα, προκειμένου να κριθεί, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ και εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων. Άρθρο Άρθρο 7 Διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα 1.Η εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων γίνεται, είτε αυτεπάγγελτα από τα αρμόδια, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 6 του παρόντος Όργανα, είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για την εγγραφή στα Μητρώα συντάσσεται ειδικό Δελτίο απογραφής, σε δύο αντίγραφα. Σε κάθε περίπτωση που τα Όργανα ασφάλισης πληροφορούνται την ύπαρξη προσώπου το οποίο, ενώ υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ και του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, δεν έχει εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων, οφείλουν να απογράφουν αυτό αυτεπάγγελτα. 2.Η παράταση της ασφάλισης κατά τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2 του Ν.2458/1997 γίνεται με αίτηση του ασφαλισμένου και εφόσον: 1)Είναι γραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων για όλη τη διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του. 2)Εξακολουθούν να συντρέχουν, συνεχώς, στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 3.Το Δελτίο απογραφής συντάσσεται το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους εκείνου που ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του ή μέσα στο έτος που απέκτησε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ 4.Το Δελτίο απογραφής, μετά τη συμπλήρωση του και την υπογραφή του από το Οργανο απογραφής και το απογραφόμενο πρόσωπο, καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρωτοκόλλου του Οργάνου απογραφής. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης απογραφής αρκεί η υπογραφή μόνο του Οργάνου απογραφής. Σε περίπτωση συζύγων, όπου και οι δύο έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση και δηλώνεται ασφάλιση στον Κλάδο μόνο του ενός, το Δελτίο απογραφής υπογράφεται και από τους δύο συζύγους Η συμπλήρωση, υπογραφή και πρωτοκόλληση του Δελτίου απογραφής θεωρείται εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων και η ασφαλιστική σχέση καθίσταται ενεργός. 5.Αντίγραφα των Δελτίων απογραφής εκτίθενται για ένα μήνα, στο χώρο ανακοινώσεων των Γραφείων του Οργάνου απογραφής, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να μπορέσει όποιος αμφισβητεί την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ και τη νομιμότητα εγγραφής στα Μητρώα και έχει έννομο συμφέρον, να ζητήσει με αίτησή του τη μη οριστική εγγραφή σ αυτά Αίτηση, επίσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και όταν το Οργανο απογραφής αρνείται την εγγραφή του στα Μητρώα 6.Οι αιτήσεις αμφισβήτησης υποβάλλονται στο Οργανο απογραφής μέσα σ ένα μήνα από τη δημόσια έκθεση του αντιγράφου του δελτίου απογραφής. 7.Το Οργανο απογραφής, μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, υποβάλλει, στην κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ, τα πρωτότυπα των δελτίων απογραφής Επίσης υποβάλλει, στις ίδιες υπηρεσίες και τις κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 αιτήσεις, με τις οποίες συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και: 1)Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για το επάγγελμα που ασκεί, τον τόπο άσκησης, τα περιουσιακά του στοιχεία τα σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του, την κατοικία του και την υπαγωγή του ή μη στην ασφάλιση άλλου φορέα. 2)Σχετική βεβαίωση-εισήγηση του Οργάνου απογραφής, βεβαίωση του Προέδρου της οικείας επαγγελματικής ή συνεταιριστικής οργάνωσης καθώς και οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 του παρόντος. Τις αιτήσεις αυτές εξετάζει το αρμόδιο δευτεροβάθμιο Οργανο Ασφάλισης, το οποίο και αποφασίζει οριστικά για την υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση και την εγγραφή στα Μητρώα. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο πρωτοβάθμιο Οργανο ασφάλισης. 8.Κατά της ανωτέρω απόφασης του αρμοδίου Δευτεροβάθμιου Οργάνου, επιτρέπεται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από της κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο, η άσκηση αίτησης αντιρρήσεων, η οποίο εξετάζεται από το Όργανο και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 43 του παρόντος Καταστατικού. 9.Ασφαλιστικός κίνδυνος που επήλθε σε χρόνο προ της εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων, ουδένα δικαίωμα γεννά κατά του Κλάδου Κύριος Ασφάλισης. Άρθρο 8 1.Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ με Βάση τα Δελτία απογραφής καταρτίζονται τα Γενικά Μητρώα Ασφαλισμένων καθώς και τα Ειδικά κατά Δήμους και Κοινότητες. 2.Το Ειδικά Μητρώα αποστέλλονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ στους Δήμους και τις Κοινότητες, καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ 3.Τα πρόσωπα που αναγράφονται την 31η Δεκεμβρίου 1997 στους Πίνακες υπόχρεων εισφοράς που τηρούνται κατά τις διατάξεις του Ν.1745/1987 και του Π.Δ.387/1988, εφόσον εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. θεωρούνται ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που συστήνεται με το Ν 2458/1997 και θα εγγραφούν αυτοδίκαια στα Μητρώα ασφαλισμένων που θα συνταχθούν και θα τηρούνται, από την τη Ιανουαρίου 1998, κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Τα πρόσωπα που γράφονται στους Πίνακες υπόχρεων εισφοράς πρέπει να δηλώσουν στον οικείο Ανταποκριτή του ΟΓΑ σε ποια ασφαλιστική κατηγορία από τις προβλεπόμενες από τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν 2458/1997 επιλέγουν να ενταχθούν. Αν δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί από το Διοικητή του ΟΓΑ, η κατάταξη θα γίνει στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. Οι σύζυγοι που είναι εγγεγραμμένοι και οι δύο στους Πίνακες υπόχρεων εισφοράς και επιλέγουν την ασφάλιση του ενός μόνο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, πρέπει να υποβάλουν κοινή δήλωσή τους στον οικείο Ανταποκριτή για την επιλογή τους αυτή. Αν δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί από τη Διοίκηση του ΟΓΑ. στα Μητρώα θα εγγραφούν και οι δυο σύζυγοι. Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ στους Δήμους και τις Κοινότητες θα υποβάλουν στη Διοίκηση του ΟΓΑ τα ανωτέρω στοιχεία και θα αναγγείλουν τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στη προσωπική ή ασφαλιστική κατάσταση των εγγεγραμμένων στους Πίνακες, που συνεπάγονται διακοπή της ασφάλισης. 4.Για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ και δεν είναι γραμμένα στους Πίνακες υπόχρεων εισφοράς, συντάσσεται το, κατά το άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού Δελτίο Απογραφής και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο αυτό. 5.Η αρμόδια Μηχανογραφική Υπηρεσία υποχρεούται να καταρτίζει όλες τις μηχανογραφικές καταστάσεις με τα απαραίτητα στοιχεία, που ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ, για τους ασφαλισμένους του Κλάδου και την ασφαλιστική και οικονομική μερίδα τους, καθώς και για τη συσχέτιση στοιχείων, στατιστικών δεδομένων, αναγκαίων ελέγχων κ.λ.π., ευθυνόμενη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των αναγραφομένων στοιχείων επί των μηχανογραφικών καταστάσεων και πιστοποιουμένων με την υπογραφή των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας αυτής. Άρθρο Άρθρο 9 Ασφαλιστικές κατηγορίες - Κατάταξη ασφαλισμένων 1 Η εγγραφή και η κατάταξη των ασφαλισμένων στα Μητρώα γίνεται σε μια από τις ασφαλιστικές κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν.2458/1997. 2.Κατά τη σύνταξη και υπογραφή του Δελτίου απογραφής επιλέγεται, από τον ασφαλισμένο, η ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θέλει να καταταγεί. Αν δεν γίνει επιλογή από τον ασφαλισμένο, η κατάταξη γίνεται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. 3.Η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, θα ισχύει δε από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της υποβολής της αίτησης. Άρθρο Άρθρο 10 Ενημέρωση Μητρώων Ασφαλισμένων 1.Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και να αναγγέλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ τις μεταβολές που επέρχονται στην προσωπική και επαγγελματική κατάσταση των ασφαλισμένων που κατοικούν στην περιφέρεια τους, οι οποίες έχουν ως συνέπεια τη διακοπή της ασφάλισης ή τη διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 2.Ο ασφαλισμένος του Κλάδου έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ή στο αρμόδιο Όργανο απογραφής κάθε μεταβολή στην προσωπική και επαγγελματική του κατάσταση που έχει ως συνέπεια τη διακοπή της ασφάλισης ή τη διαγραφή του από τα Μητρώα ασφαλισμένων του Κλάδου Επίσης, είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε άλλη αλλαγή των στοιχείων της ατομικής ασφαλιστικής μερίδας που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού καθώς και να ενημερώνει τον ΟΓΑ σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της μερίδας του δεν είναι σωστό ή είναι ελλιπές. Άρθρο Άρθρο 11 Διακοπή της ασφάλισης - Διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων 1.Η ασφάλιση στον Κλάδο διακόπτεται από την 1η του μήνα εκείνου που ο ασφαλισμένος: 1)Σταματήσει να ασκεί επάγγελμα για το οποίο ασφαλίζεται στον ΟΓΑ. 2)Ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης 3)Συνταξιοδοτηθεί από οποιαδήποτε πηγή εκτός της περίπτωσης χορήγησης πολεμικής σύνταξης ή θύματος ειρηνικής περιόδου από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ.δ της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4169/1961, όπως ισχύει κάθε φορά. 4)Αποβιώσει 2.Σε περίπτωση που αποδειχθεί, ότι πρόσωπο που έχει εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου δεν υπήγετο στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περί ΟΓΑ Νομοθεσίας, το πρόσωπο αυτό διαγράφεται από τα Μητρώα του Κλάδου, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο Πρωτοβάθμιο Οργανο ασφάλισης. 3.Κατά της πράξης με την οποία διακόπηκε η ασφάλιση ή έγινε διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από της κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο, η άσκηση αίτησης αντιρρήσεων, η οποία εξετάζεται από το Οργανο και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 43 του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο Άρθρο 12 Υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικής εισφοράςΟλα τα πρόσωπα που γράφονται στα Μητρώα Ασφαλισμένων που συντάσσονται και τηρούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, υποχρεούνται σε καταβολή της ατομικής ασφαλιστικής εισφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 2458/1997. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη δεκάδα δραχμών. 2.Η υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς υπάρχει εφόσον και για όσο χρόνο συντρέχουν α προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου. Σε περίπτωση αναδρομικής εγγραφής ασφαλισμένου στα Μητρώα, η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς ανατρέχει από της ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση, ο δε υπολογισμός των οφειλομένων εισφορών, γίνεται με βάση το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, όπως έχει αναπροσαρμοστεί κατά το χρόνο εγγραφής. Εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου δεν επιτρέπεται μετά την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου ή γεγονότος, εκ του οποίου δημιουργείται δικαίωμα παροχών από τον Κλάδο. 3.Για τη βεβαίωση και είσπραξη της προβλεπόμενης από τα άρθρα 3 και 4 του Ν.2458/1997 ατομικής εισφοράς, εκδίδεται και αποστέλλεται στους ασφαλισμένους ειδοποίηση-αποδειξη καταβολής της εισφοράς. Ο τύπος και το περιεχόμενο της ειδοποίησης-απόδειξης αυτής, καθώς και ο χρόνος αποστολής της, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ. Επίσης με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ μπορεί να καθοριστεί και διαφορετικός τρόπος καταβολής της εισφοράς. 4.Σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον υπόχρεο, μέρους ή ολόκληρου του ποσού που αναγράφεται στην ειδοποίηση-απόδειξη. αυτός έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, την απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται μέσα σε εύλογο χρόνο από της αποστολής της ειδοποίησης-απόδειξης καταβολής της εισφοράς στη Διοίκηση του ΟΓΑ, δια του Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητος του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και εξετάζεται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ, ο οποίος κρίνει οριστικά. Η πράξη για την αίτηση αυτή γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο Οργανο ασφάλισης. Άρθρο Άρθρο 13 Εναρξη - Λήξη υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς 1.Η υποχρέωση για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς των, κατά το άρθρο 5 του παρόντος, υπαγομένων στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών προσώπων αρχίζει: 1)Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που συμπληρώνουν το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους 2)Από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που αρχίζουν να ασκούν επάγγελμα για το οποίο ασφαλίζονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. 3)Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που έληξε οριστικά η συνταξιοδότησή τους από τον ΟΓΑ λόγω αναπηρίας, εφόσον ασκούν επάγγελμα για το οποίο υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 2.Η υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς των παραπάνω προσώπων λήγει: 1)Από την 1η Ιανουαρίου του έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους ή σε περίπτωση που η ασφάλισή τους παραταθεί και μετά το 64ο έτος της ηλικίας τους. από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εκείνου με το οποίο συμπληρώνουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. 2)Από την 1η του μήνα που η ασφάλισή τους διακόπηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο Άρθρο 14 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 1.Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου και εισπράττονται μέσα στο επόμενο εξάμηνο. 2.Σε περίπτωση που η εισφορά δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, γίνεται επανυπολογισμός αυτής με βάση το νέο ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτό αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 4 του Ν.2458/1997. 3.Οι εισφορές καταβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση - απόδειξη. που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού. Αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει την εισφορά μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση - απόδειξη, τότε αυτή θεωρείται άκυρη. Δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση του ποσού που αναγράφεται σε κάθε ειδοποίηση - απόδειξη. Ασφαλιστική εισφορά που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, αφού γίνει ο επανυπολογισμός της, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, περιλαμβάνεται στην επόμενη ειδοποίηση - απόδειξη ασφαλιστικής εισφοράς και καταβάλλεται με τη νέα εισφορά. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές του επί δέκα συνεχή έτη, παύει η αποστολή σ αυτόν ειδοποίησης - απόδειξης καταβολής των οφειλομένων εισφορών. Νέα ειδοποίηση - απόδειξη καταβολής εισφορών αποστέλλεται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου. Α. Καθυστερούμενες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες κατά τις ανωτέρω διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμψηφίζονται με αποζημιώσεις ή επιδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ενωση ή οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου προς τον οφειλέτη της εισφοράς 5.Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης λόγοι θανάτου του υπόχρεου, οι ασφαλιστικές εισφορές που τυχόν οφείλονται, αναζητούνται από τους κληρονόμους, μόνον εφόσον αυτοί αποκτούν δικαιώματα έναντι του Κλάδου, ως δικαιοδόχοι του θανόντος. 6.Ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες έχουν καταβληθεί νομίμως, για χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης στον Κλάδο, δεν επιστρέφονται 7.Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. επιστρέφονται ατόκως στον δικαιούχο. Μόνη η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό προσώπου το οποίο δεν έχει τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου, ουδένα άλλο δικαίωμα έναντι του Κλάδου γεννά, πλην της επιστροφής, ατόκως, των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Άρθρο Αρθρο 15 Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών 1.Οι καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετης ασφάλισης αγροτών των προσώπων που έχουν εγγραφεί στους πίνακες υπόχρεων εισφοράς του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών, υπολογίζονται με βάση το ποσό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 1ης Ιανουαρίου του χρόνου καταβολής τους. 2.Τα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Κλάδου πρόσωπα τα οποία, ενώ είχαν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στους Πίνακες υπόχρεων εισφοράς του Κλάδου Πρόσθετης ασφάλισης Αγροτών του Ν1745/1987, δεν εγγράφηκαν σ αυτούς, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εγγραφούν στους παραπάνω Πίνακες, ύστερα από αίτησή τους που θα υποβάλουν μέχρι 31-12-1999 και να καταβάλουν στη συνέχεια τις σχετικές ασφαλιστικές εισφορές Για την εγγραφή τους συντάσσεται, σε δύο αντίγραφα, ειδικό έντυπο αίτησης εγγραφής - καταβολής εισφορών του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, το οποίο κατατίθεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που απογράφηκε ο αιτών, ως ασφαλισμένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. 3.Στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου καθώς και στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης οι οποίοι είχαν εγγραφεί στους Πίνακες υπόχρεων εισφοράς του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών και οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές του Κλάδου αυτού, αποστέλλονται ειδικές ειδοποιήσεις - αποδείξεις καταβολής εισφοράς, προκειμένου να εξοφλήσουν τις εισφορές αυτές, είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% εντός τριμήνου, είτε σε εξαμηνιαίες δόσεις, το ύφος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο μίας ετήσιας οφειλόμενης εισφοράς. Άρθρο Άρθρο 16 Οργανα και διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικής εισφοράς Ανάθεση έργου είσπραξης εισφοράς 1.Οργανο είσπραξης της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 4 παρ.4 του Ν 2458/1997), τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά τα ειδικότερα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού οριζόμενα. 2.Η ΑΤΕ με εντολή της μπορεί να αναθέσει την είσπραξη της εισφοράς και στις Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, οι οποίες ασκούν για λογαριασμό της την αγροτική πίστη ή καταβάλλουν οποιασδήποτε μορφής επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις για λογαριασμό του Δημοσίου (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν 2458/1997).Για την καταβολή της εισφοράς προσκομίζεται, απαραιτήτως, στο αρμόδιο για την είσπραξη όργανο, από τον υπόχρεο, η αναφερόμενη στην παρ.3 του άρθρου 12 και την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, ειδοποίηση - απόδειξη. 4.Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες της ανάθεσης του έργου της είσπραξης των εισφορών από τα αρμόδια Οργανα, καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του ΟΓΑ και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ) ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σε περίπτωση διαφωνίας, οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ΑΤΕ και με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Άρθρο Άρθρο 17 Ατομική μερίδα ασφαλισμένου - Ασφαλιστικό βιβλιάριο 1.Μετά την εγγραφή του ασφαλισμένου στα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 του παρόντος Μητρώα Ασφαλισμένων, καταρτίζεται και η ατομική αυτού μερίδα Στην ατομική αυτή μερίδα περιλαμβάνονται τα κατωτέρω στοιχεία: 1)Ο αριθμός μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου εφόσον διαθέτει 2)Το επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας του ασφαλισμένου και η ημερομηνία γέννησης του. 3)Το επάγγελμα, η χρονολογία έναρξης της ασφάλισης και η ασφαλιστική κατηγορία. 4)Ο τόπος κατοικίας (Δήμος-Κοινότητα) και η διεύθυνση της κατοικίας. 5)Οι μεταβολές ασφαλιστικής κλάσης, η διακοπή ή η αναστολή της ασφάλισης και κάθε άλλη μεταβολή στην ασφαλιστική σχέση. 6)Ο ατομικός λογαριασμός του ασφαλισμένου, που περιέχει αναλυτικά τις εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 2.Μετά την εγγραφή κάθε ασφαλισμένου στα Μητρώα Ασφαλισμένων, ο ΟΓΑ. κατά τα ειδικότερα με απόφαση του Διοικητή του οριζόμενα, δύναται να εκδίδει και να χορηγεί σ αυτόν ασφαλιστικό βιβλιάριο ή ασφαλιστική κάρτα στα οποία αναγράφονται: 1)Τα ατομικά και ασφαλιστικά στοιχεία αυτού. 2)Ο αριθμός μητρώου του στο Μητρώο Ασφαλισμένων Άρθρο Άρθρο 18 Προϋπολογισμός Απολογισμός και Ισολογισμός Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Στο γενικό προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του ΟΓΑ εντάσσεται αυτοτελής και ειδικός προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης. Το σύστημα λειτουργίας των λογαριασμών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης είναι το αυτό με το σύστημα λειτουργίας των Λογαριασμών των λοιπών Κλάδων του ΟΓΑ. Οι γενικές δαπάνες διοίκησης του ΟΓΑ που βαρύνουν τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών υπολογίζονται ανάλογα με το ύψος των παροχών των Κλάδων του ΟΓΑ. οι δε ειδικές δαπάνες βαρύνουν απευθείας τον Κλάδο. Το ποσοστό συμμετοχής του Κλάδου στις δαπάνες διοίκησης του ΟΓΑ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, που λαμβάνεται κατά την έγκριση του Ισολογισμού-Απολογισμού της αντίστοιχης χρήσης. Άρθρο Άρθρο 19 Ταμειακή διαχείριση - Επένδυση κεφαλαίων 1.Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών δύναται να τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου απαιτείται, τηρουμένων και των γενικών ή ειδικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά, για την τοποθέτηση των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ., σε: 1)Χρεώγραφα του Δημοσίου, αξίες εγγυημένες από το Δημόσιο και μετοχές Τραπεζών ή Εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο 2)Ακίνητα ή επενδύσεις σε ακίνητα ως εξής: 1) Αγορές ετοίμων ή υπό ανέγερση κτισμάτων που βρίσκονται μέοα σε σχέδιο πόλεως. Τα υπό ανέγερση κτίρια θα παραδίδονται στον ΟΓΑ αποπερατωμένα και με τις εγκαταστάσεις τους σε πλήρη λειτουργία. 2) Ανεγέρσεις ή επεκτάσεις κτισμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα του Κλάδου. 2 Ο λογαριασμός Ταμειακής διαχείρισης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε. ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 17 και της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4169/1961, όπως ισχύουν και της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν.2458/1997. 3.Τα αποθεματικά κεφάλαια του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης που σχηματίζονται πέρα από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτού και δεν τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω, κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν.1611/50 και του Ν Δ.2999/54, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. ΜΕΡΟΣ Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 20 Βοηθητικά όργανα συνταξιοδότησης Βοηθητικά όργανα συνταξιοδότησης είναι οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ, οι εισηγητές και οι γραμματείς των αρμοδίων οργάνων για την απονομή των συντάξεων Άρθρο Άρθρο 21 Δικαιολογητικά συνταξιοδότησηςΓια τη χορήγηση σύνταξης από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης αγροτών καθώς και από τον ΟΓΑ κατά τις διατάξεις των Ν.4169/1961, Ν.Δ.4575/1966. Ν.Δ. 1390/1973, Ν.1140/1981,Ν.1287/1982 και Ν.1296/1982 ή προσαύξησης στο ποσό της σύνταξης, απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης.Η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του Αν ο ενδιαφερόμενος είναι αγράμματος ή δεν γνωρίζει την ελληνική γραφή, η αίτηση υπογράφεται από δύο μάρτυρες της εκλογής αυτού, ενώπιον του αρμοδίου ανταποκριτή του ΟΓΑ, ο οποίος βεβαιώνει και το γνήσιο της υπογραφής τους. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος η αίτηση υπογράφεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Αν οι γονείς έχουν αποβιώσει ή δεν είναι σε θέση να ασκήσουν τη γονική μέριμνα η αίτηση υπογράφεται από τον επίτροπο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πάσχει αποδεδειγμένα από πνευματική νόσο ή σωματική αναπηρία και δεν είναι σε θέση να υποβάλει την αίτηση, η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του. 3.Η αίτηση παραδίδεται στον κατά το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτού Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας της κατοικίας του ενδιαφερομένου ή στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ Ο συνταξιούχος υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση προσαύξησης, στο ποσό της σύνταξης του, στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που λαμβάνει τη σύνταξή του ή στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ. Το αρμόδιο κατά περίπτωση για την παραλαβή της αίτησης όργανο καταχωρίζει την αίτηση στο βιβλίο πρωτοκόλλου και την αποστέλλει στη Κεντρική ή την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ. 4.Με την αίτηση για συνταξιοδότηση ή προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται, κατά περίπτωση, από τις σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και τη χορήγηση προσαύξησης στο ποσό της σύνταξης απαιτείται ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερομένου. Τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικό υποβάλλονται αφού ο ενδιαφερόμενος κριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ανάπηρος κατά την έννοια του Νόμου. 5.Προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται για χορήγηση σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις διατάξεις των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, υποβάλλονται στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, μαζί με την αίτηση, όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και επιπλέον οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο του αρμόδιου αλλοδαπού φορέα, από το οποίο αποδεικνύεται η ασφάλιση ή η συνταξιοδότηση. Οι αιτήσεις αυτές αποστέλλονται με απόδειξη στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ. Άρθρο Άρθρο 22 Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών στον ΟΓΑ 1.Αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης για την οποία προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, το αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο εξετάζει, αν αυτή έχει συμπληρωθεί ορθώς και αν συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εάν διαπιστώσει ελλείψεις, καλεί τον ενδιαφερόμενο, ενυπογράφως, να προσκομίσει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του εξαμήνου, τα δικαιολογητικά, που δεν προσκόμισε με την αίτησή του ή να συμπληρώσει τα στοιχεία, που παράλειψε να αναφέρει στα δικαιολογητικά τα οποία υπέβαλε. Ο Ανταποκριτής δύναται και αυτεπαγγέλτως να ζητήσει από τις αρμόδιες δημόσιες, δημοτικές ή άλλες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται σε απάντηση, κάθε πληροφορία χρήσιμη για τη συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου. 2.Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, συμπληρωμένα ορθώς, αποστέλλονται στην Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ, με απόδειξη. 3.Εξαιρετικά ο Ανταποκριτής αποστέλλει τις αιτήσεις στην Κεντρική ή την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ ακόμη και αν δεν έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή δεν έχουν αυτά συμπληρωθεί πλήρως, αν έχει παρέλθει εξάμηνο από τότε που ο ενδιαφερόμενος ειδοποιήθηκε ενυπογράφως να συμπληρώσει το φάκελό του, χωρίς να πράξει αυτό. Στην περίπτωση αυτή ο Ανταποκριτής αναφέρει σχετικά, στο έγγραφο με το οποίο αποστέλλει τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ. Άρθρο Άρθρο 23 Όργανο απονομής συντάξεων πρώτου βαθμού 1.Οι συντάξεις και οι προσαυξήσεις στο ποσό της σύνταξης, οι οποίες χορηγούνται από τον Κλάδο, τον ΟΓΑ καθώς και τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης απονέμονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των προϋποθέσεων του νόμου. 2.Αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης αυτής Οργανο πρώτου βαθμού είναι οι καθύλην αρμόδιοι Προϊστάμενα των Τμημάτων απονομής συντάξεων της Κεντρικής ή ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ. Στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν αμφιβολίες για το αν ο ενδιαφερόμενος δικαιούται ή όχι σύνταξη, το αρμόδιο κατά την παράγραφο αυτή Οργανο πρώτου βαθμού, θέτει την υπόθεση ενώπιον του Προϊσταμένου συντάξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ προκειμένου η σχετική εγκριτική ή απορριπτική απόφαση να εκδοθεί απαυτόν. Οπου στο Καταστατικό αναφέρονται αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Τμημάτων ή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας συντάξεων, ανάλογες αρμοδιότητες έχουν προκειμένου για συνταξιοδοτικές υποθέσεις, που εξετάζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. ή τις διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ ή οι καθύλην αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Υπηρεσίας αυτής. Άρθρο Άρθρο 24 Διαδοχική ασφάλιση 1.Η αίτηση συνταξιοδότησης με εφαρμογή και διατάξεων της σχετικής με τη διαδοχική ασφάλιση Νομοθεσίας, υποβάλλεται στα ίδια Οργανα και κατά την ίδια διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στα άρθρα 20 και επόμενα του παρόντος Καταστατικού. 2.Εάν από την αίτηση και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο ΟΓΑ δεν είναι ο αρμόδιος για την απονομή της σύνταξης ασφαλιστικός φορέας, το κατά το προηγούμενο άρθρο 23 Οργανο διαβιβάζει την αίτηση στον αρμόδιο κατά περίπτωση για την απονομή της σύνταξης φορέα. Εάν ο αιτών δεν έχει χρόνο ασφάλισης στους Κλάδους Κύριας ή Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών και ο Ο.Γ.Α. δεν είναι συμμετέχων Οργανισμός, η αίτηση επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Άρθρο Αρθρο 25 Εξέταση των δικαιολογητικών - Έκδοση αποφάσεων 1.Το κατά το άρθρο 23 του Καταστατικού αυτού, αρμόδιο Οργανο για την απονομή των συντάξεων, εξετάζει την αίτηση, η οποία υποβλήθηκε και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή. Αν διαπιστώσει, ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί ορθώς ή ότι είναι ελλιπή ή δημιουργούνται, κατά την ελεύθερη κρίση του, αμφιβολίες για την αλήθεια των βεβαιουμένων, δύναται να ζητήσει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο τα δικαιολογητικά, τα οποία λείπουν ή κάθε άλλο στοιχείο ως και από τις αρμόδιες δημόσιες, δημοτικές ή άλλες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται σε απάντηση, κάθε πληροφορία χρήσιμη για τη συμπλήρωση ή επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου ή την άρση των αμφιβολιών και αντιφάσεων Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των συντάξεων αναπηρίας, απόλυτης αναπηρίας και τυφλότητας, εφόσον έχουν συμπληρωθεί ορθώς, συνοδεύονται από τη σχετική ιατρική βεβαίωση και εφόσον διαπιστωθεί ότι αφορούν ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του ΟΓΑ ή του Κλάδου παραπέμπονται στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για την εξέταση απαυτές των αιτούντων και τον προσδιορισμό της ανικανότητάς τους. Η εξέταση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας γίνεται μετά τη διαπίστωση από τα αρμόδια Υγειονομικά Οργανα του ποσοστού της ανικανότητας, εξαιρουμένων των συνταξιοδοτικών υποθέσεων που εξετάζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. ή τις διμερείς συμβάσεις Κοινωνικής ασφάλειας. 2.Οταν συμπληρωθεί πλήρως ο συνταξιοδοτικός φάκελος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, στην περίπτωση δε που απαιτείται και απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής έχει ληφθεί τέτοια απόφαση και υπάρχει στο φάκελο, το αρμόδιο για την απονομή των συντάξεων Οργανο πρώτου βαθμού εκτιμά ελεύθερα τα νομικά και πραγματικά περιστατικά, δύναται δε να λάβει υπόψη του κάθε έγγραφο στοιχείο, δεσμεύεται δε μόνο από εκείνα που υποβλήθηκαν για την απόδειξη της ηλικίας και των αποφάσεων των αρμοδίων, κατά το Καταστατικό αυτό, Υγειονομικών Επιτροπών και τελικά εκδίδει εγκριτική ή απορριπτική απόφαση 3.Η απόφαση η οποία εκδίδεται, υπογράφεται από το αρμόδιο για την απονομή των συντάξεων Οργανο πρώτου βαθμού, πρέπει δε να αναφέρονται σ αυτή τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντα, η ακριβής χρονολογία και ο τόπος έκδοσης της απόφασης, ο αύξων αριθμός αυτής και στη μεν εγκριτική το μηνιαίο ποσό της σύνταξης, ο χρόνος ασφάλισης, η ασφαλιστική κατηγορία και η χρονολογία έναρξης της συνταξιοδότησης, στη δε απορριπτική τα έγγραφα στοιχεία, τα οποία λήφθηκαν υπόψη και η αιτιολογία της απόρριψης της αίτησης για συνταξιοδότηση.· 4.Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης και αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό αυτό για την επίδοση εγγράφων στοιχείων. 5.Αν το αρμόδιο για την απονομή των συντάξεων Όργανο πρώτου βαθμού ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο τα δικαιολογητικά, τα οποία λείπουν ή άλλη πληροφορία χρήσιμη για τη συμπλήρωση του φακέλου, τότε θέτει σ αυτόν εξάμηνη προθεσμία για την προσκόμιση των στοιχείων που ζητούνται. Αν παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία, η αίτηση για την απονομή της σύνταξης απορρίπτεται. Επίσης η αίτηση για την απονομή σύνταξης απορρίπτεται και στην περίπτωση για την οποία προβλέπουν οι διατάζεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Καταστατικού αυτού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ακόμη η αίτηση για την απονομή της σύνταξης αναπηρίας απορρίπτεται: α) Αν το Πρωτοβάθμιο Υγειονομικό Όργανο κρίνει ότι ο αιτών τη σύνταξη αναπηρίας φέρει ποσοστό ανικανότητας για εργασία μέχρι και 40%, β) αν ο ενδιαφερόμενος απεβίωσε πριν εξετασθεί από την αρμόδια, κατά το Καταστατικό αυτό. Υγειονομική Επιτροπή και οι κληρονόμοι του δεν υποβάλουν σχετική αίτηση για τη συνέχιση της διαδικασίας εντός τριμήνου από το θάνατό του, γ) Αν σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ο αιτών δεν προσήλθε για εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή καίτοι προσκλήθηκε δύο φορές ή δεν εκτέλεσε, μέσα σε ένα εξάμηνο, τις οδηγίες και εντολές της Υγειονομικής Επιτροπής και επιστράφηκε ο φάκελος από την Υγειονομική Επιτροπή, δ) Τέλος η αίτηση για την απονομή σύνταξης αναπηρίας απορρίπτεται χωρίς ο αιτών να παραπεμφθεί για εξέταση στα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα εάν πρόκειται: δα) για σύνταξη που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1287/1982, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αιτών παίρνει σύνταξη κατά την έννοια του εδαφίου δ της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4169/1961, όπως ισχύει κάθε φορά και της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Ν.1287/1982 ή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ για το επάγγελμα το οποίο ασκεί, και δβ) για σύνταξη που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2458/1997, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν είναι ασφαλισμένος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. 6.Κάθε αίτηση για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας - τυφλότητας εξετάζεται αυτοτελώς και δεν συσχετίζεται με τυχόν προηγούμενες αιτήσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί, εκτός εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το αρμόδιο για την απονομή των συντάξεων Όργανο Αν απορριφθεί αίτηση για τη χορήγηση των ανωτέρω παροχών δεν επιτρέπεται η υποβολή νέος αίτησης αν δεν παρέλθει ένα έτος από την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, εκτός εάν πρόκειται για νέα πάθηση ή βλάβη ή ουσιώδη επιδείνωση της παλιάς πάθησης που έχει επέλθει ή διαπιστωθεί μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής και αποδεικνύεται με πιστοποιητικό νοσηλείας σε Κρατικό Θεραπευτήριο ή Νοσηλευτικό Ίδρυμα Κοινωφελούς χαρακτήρα. Άρθρο Άρθρο 26 Έναρξη καταβολής της σύνταξης 1, Για το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης γήρατος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4169/1961. όπως ισχύουν κάθε φορά. 2.Η καταβολή της σύνταξης αναπηρίας αρχίζει την πρώτη του μήνα εκείνου, που ο ασφαλισμένος έγινε ανάπηρος, σύμφωνα με την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που η αίτηση για συνταξιοδότηση υποβληθεί μετά το χρόνο επέλευσης της ανικανότητας, κατά τα ανωτέρω, δεν καταβάλλεται αναδρομικά σύνταξη πριν από το μήνα που υποβάλλεται η αίτηση αυτή. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται και για την έναρξη καταβολής των προσαυξήσεων στο ποσό της σύνταξης για απόλυτη αναπηρία ή τυφλότητα. 3.Η σύνταξη θανάτου καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που πέθανε ο συνταξιούχος ή ο ασφαλισμένος, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις. Αναδρομικές συντάξεις δεν καταβάλλονται για χρόνο μακρότερο του εξαμήνου από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Άρθρο Άρθρο 27 Υγειονομικές Επιτροπές 1.Αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση της αναπηρίας και των συνεπειών αυτής, στην άσκηση του επαγγέλματος των προσώπων που ζητούν σύνταξη αναπηρίας από τον ΟΓΑ, ως και τη διαπίστωση της απόλυτης αναπηρίας και της τυφλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, είναι σε πρώτο βαθμό οι Πρωτοβάθμιες και σε δεύτερο οι Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ, οι οποίες ορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητή του, με τις οποίες καθορίζεται και η κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε μιας από τις Επιτροπές. Η αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑ, όπως προσδιορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, δύναται να ανατίθεται είτε γενικά σ όλη τη χώρα, είτε σε ορισμένες περιοχές, σε τριμελείς Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, οι οποίες συντίθενται από ιατρούς του ΟΓΑ, του ΕΓΥ, του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και συγκροτούνται με αποφάσεις του Διοικητή του ΟΓΑ μετά από γνώμη των αρμοδίων κατά τόπο Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Τμημάτων Υγιεινής των Νομαρχιών. Με τις ίδιες αποφάσεις του Διοικητή του ΟΓΑ ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο αναπληρωτής αυτού και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών, από ιατρούς του ΟΓΑ, του ΕΣΥ, του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο Γραμματέας της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του από υπαλλήλους του ΟΓΑ, του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, η τοπική αρμοδιότητα και ο τόπος συνεδρίασης της Επιτροπής, ο οποίος δύναται να είναι το κατάστημα της Διευθύνσεως ή του Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας ή Περιφερειακό ή Νομαρχειακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Οι Υγειονομικές Επιτροπές, οι οποίες προβλέπονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής δύναται να λειτουργούν και παράλληλα στις ίδιες τοπικές περιοχές. Με κοινή απόφαση των Διοικητών του ΙΚΑ και του ΟΓΑ δύναται να ορίζεται, ότι οι Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, οι οποίες προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Αρμόδια Υγειονομικά Όργανα για την επανεξέταση συνταξιούχων του ΟΓΑ ή του κλάδου λόγω αναπηρίας και συνταξιούχων λόγω γήρατος, οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα τυφλότητας καθώς και προσώπων για τα οποία χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν επιδόματα ή παροχές συντάξεως λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρουτου παρόντος Καταστατικού προς διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της κατά Νόμο αναπηρίας, για τη συνέχιση ή διακοπή της συνταξιοδότησης ή της καταβολής των επιδομάτων της απόλυτης αναπηρίας και της τυφλότητας, κατά σειρά είναι : α. Οι αρμόδιες κατά τόπους και κατά περίπτωση Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, αν δεν έχει διαπιστωθεί απ αυτές η ύπαρξη της κατά νόμο αναπηρίας στους προς επανεξέταση, για τη χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας και των επιδομάτων της απολύτου αναπηρίας και της τυφλότητας. 1)Πενταμελής Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, η οποία συντίθεται από ιατρούς του ΟΓΑ, του ΕΣΥ, του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ. Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τη συγκρότηση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής. Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή εδρεύει στην Αθήνα, δύναται όμως να συνεδριάζει και στις Πρωτεύουσες των Νομών και των Επαρχιών της Χώρας μετά από αποφάσεις του Διοικητή του ΟΓΑ κατά πενταμελή Τμήματα-Κλιμάκια. 2.Οι ιατροί που μετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ως και οι γραμματείς αυτών, δικαιούνται αποζημιώσεως, το ποσό της οποίας καθορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν.1539/1985. Άρθρο Άρθρο 28 Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών 1.Οι Υγειονομικές Επιτροπές διαπιστώνουν τη φύση, τα αίτια, την έκταση και τη διάρκεια της σωματικής ή πνευματικής πάθησης ή βλάβης, κρίνουν για την επίδραση αυτών από ιατρικής και ασφαλιστικής απόψεως επί της καθ όλου ανικανότητας ή την ανάκτηση της ικανότητας αυτής προκειμένου : α) Περί ασφαλισμένων για την άσκηση του συνήθους βιοποριστικού επαγγέλματος ως και κάθε παρεμφερούς. β) Περί αναπήρων παιδιών ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ ή του κλάδου, που ζητούν σύνταξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.1 του Ν 1287/1982 όπως ισχύει κάθε φορά ή στο άρθρο 8 του Ν.2458/1997, για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος. 1)Περί συνταξιούχων λόγω γήρατος, οι οποίοι παραπέμπονται για εξέταση ενώπιον αυτών, αν είναι τυφλοί. 2)Περί ανικάνων για βιοποριστική εργασία παιδιών συνταξιούχων του κλάδου για τα οποία ζητείται προσαύξηση στο ποσό της συντάξεως κατ άρθρ.9 παρ 1 του ν.2458/1997. 2.Οι Υγειονομικές Επιτροπές αποφαίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και σε περίπτωση θανάτου του ενδιαφερομένου με βάση τα στοιχεία του φακέλου Άρθρο Άρθρο 29 Διαδικασία εξέτασης 1.Τα πρόσωπα τα οποία παραπέμπονται να εξετασθούν από Υγειονομική Επιτροπή, καλούνται από το γραμματέα της Επιτροπής ή τον ΟΓΑ, με ειδική πρόσκληση, να παρουσιασθούν για εξέταση ορισμένη ημέρα και ώρα και σε συγκεκριμένο τόπο. Την ημερομηνία της συνεδρίασης της Επιτροπής κανονίζει ο Πρόεδρος αυτής. Οι προσκλήσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό αυτό για την επίδοση εγγράφων στοιχείων δέκα (10) ημέρες πριν από τη χρονολογία συνεδρίασης της Επιτροπής. 2.Αν γίνει στον ενδιαφερόμενο πρόσκληση δυο φορές να παρουσιασθεί για εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή και δεν προσέλθει ή προσέλθει αλλά δεν εκτελέσει μέσα σε ένα εξάμηνο τις εντολές και τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής, ο φάκελος της υπόθεσης επιστρέφεται από την Υγειονομική Επιτροπή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ. 3.Οι Υγειονομικές Επιτροπές δύνανται για την υποβοήθηση του έργου τους, να ζητούν από τους ενδιαφερομένους ή από Κρατικά Νοσηλευτήρια ή Ιδιωτικές κλινικές ή οποιεσδήποτε αρχές, κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη μόρφωση της κρίσης τους. Επίσης να παραγγέλλουν τη διενέργεια κάθε φύσεως κλινικής ή εργαστηριακής εξέτασης και να υποβάλλουν τον ενδιαφερόμενο σε παρατήρηση τον απαραίτητο κατά την κρίση τους χρόνο. Οι παρακλινικές εξετάσεις ή ιατρικές παρακολουθήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται σε Νοσηλευτήρια ή εργαστήρια του ΙΚΑ ή σε Θεραπευτήρια του Δημοσίου. Άρθρο Άρθρο 30 Αδυναμία προσέλευσης για εξέταση 1.Αν ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος παραπέμπεται για εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή, δεν δύναται να παρουσιασθεί σ αυτή παραγγέλεται από την Επιτροπή για την εξακρίβωση του λόγου της αδυναμίας αυτής, η εξέταση του από μέλος της Επιτροπής αν είναι αυτό ευχερές, διαφορετικά η εξέταση ανατίθεται σε ιατρό του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. 2.Η Υγειονομική Επιτροπή δύναται να αναθέσει στον. κατά την προηγούμενη παράγραφο ιατρό, την εξακρίβωση του λόγου της αδυναμίας της προσέλευσης του ενδιαφερόμενου και συγχρόνως την εξέταση αυτού όσον αφορά στη φύση και την έκταση της πάθησης ή της σωματικής βλάβης του. Ο ιατρός αυτός υποβάλει τη γνωμάτευση του στην Υγειονομική Επιτροπή, η οποία με βάση και τη γνωμάτευση αυτή, αποφαίνεται οριστικά για την αναπηρία του ενδιαφερομένου ή για την ανάγκη νέας εξέτασης αυτού 3.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αν η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή κρίνει με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελο της υπόθεσης, ότι είναι αδύνατη η εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον αυτής Άρθρο Άρθρο 31 Συμπληρωματικά υγειονομικά στοιχεία 1.Αν η Υγειονομική Επιτροπή κατά την εξέταση του ενδιαφερομένου κρίνει απαραίτητη, για τη μόρφωση γνώμης, τη συμπλήρωση του φακέλου και με άλλα στοιχεία ή τη διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων ή ιατρικών παρακολουθήσεων σε Νοσηλευτήρια, αναβάλλει τη λήψη οριστικής απόφασης και δίδει εντολή στον εξεταζόμενο για την εκτέλεση των εξετάσεων ή την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων. 2.Μετά την εκτέλεση από τον ενδιαφερόμενο αυτών που όρισε η Υγειονομική Επιτροπή, ορίζεται νέα ημερομηνία εξέτασης της υπόθεσης, της οποίας ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση με πρόσκληση η οποία αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό αυτό, για την επίδοση εγγράφων στοιχείων, αν κρίνεται απαραίτητη η εμφάνιση του στην Υγειονομική Επιτροπή. Ά ρ θ ρ ο 32 Αποφάσεις Υγειονομικών Επιτροπών 1.Οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να αναφέρεται ιδίως σ αυτές κατά περίπτωση το ποσοστό της ανικανότητας για εργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού, η χρονολογία επέλευσης της ανικανότητας σε ποσοστό 67%, η προβλεπόμενη διάρκεια της ανικανότητας αυτής, αν η ανικανότητα οφείλεται ή όχι σε ατύχημα, αν ο ανάπηρος ευρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου (άρθρ. 42 παρ 3 Ν.1140/81, Α 68) ως και αν τυχόν ο ανάπηρος σε ποσοστό 100% ευρίσκεται σε κατάσταση, η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (άρθρ. 4 παρ. 2 του Π.Δ/τος 334/1988, Α 154). Η τυχόν γνώμη της μειοψηφίας πρέπει να διατυπώνεται στην απόφαση αναλυτικά. 2.Οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών εκδίδονται εις διπλούν υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης και τον τόπο συνεδρίασης της Επιτροπής, έχουν δε εμπιστευτικό χαρακτήρα και απαγορεύεται η ανακοίνωση των ιατρικών στοιχείων σε οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των εξαιρέσεων, οι οποίες επιβάλλονται από το νόμο. 3.Το ένα αντίτυπο της απόφασης στέλνεται στη αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ με το φάκελο της υπόθεσης το άλλο δε τηρείται σε ειδικό αρχείο από το γραμματέα της επιτροπής. 4.Περίληψη της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής κοινοποιείται από την Κεντρική ή την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο, αν αυτός έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά, δικαίωμα για άσκηση προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών με τις οποίες καθορίζεται συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας για εργασία, δεν κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους. Αυτοί λαμβάνουν γνώση του ποσοστού της ανικανότητας τους με τη συνταξιοδότηση τους ή σε περίπτωση μη συνταξιοδότησής τους με την κοινοποίηση των απορριπτικών αποφάσεων των αρμοδίων για την απονομή των συντάξεων Οργάνων. 5.Οι τελικές αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών αποτελούν πλήρη απόδειξη της ανικανότητας για εργασία των προσώπων που ζητούν παροχές σύνταξης ή επιδόματα λόγω αναπηρίας από τον ΟΓΑ και τον κλάδο και γίνονται υποχρεωτικά δεκτές από τα αρμόδια Οργανα του ΟΓΑ και τους ενδιαφερομένους για τη χορήγηση παροχών ανικανότητας. Άρθρο Άρθρο 33 Προσφυγή 1.Κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία υπάγεται τοπικώς η Πρωτοβάθμια. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής σε περίπτωση που ο αιτών τη σύνταξη αναπηρίας κριθεί ανίκανος για εργασία σε ποσοστό μέχρι και 40%. Κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία υπάγεται τοπικώς η Πρωτοβάθμια, από τον Προϊστάμενο συντάξεων της Κεντρικής ή τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής υπηρεσίας του ΟΓΑ. Για την άσκηση της προσφυγής απαιτείται και γνώμη του Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή ιατρού του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ. 2.Η προσφυγή ασκείται από τον ενδιαφερόμενο εντός τριμήνου από τότε που έλαβε γνώση της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, από δε τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΓΑ κατά τα ανωτέρω, εντός τριμήνου από τότε που περιήλθε η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ 3.Η προσφυγή δύναται να ασκείται, ιδίως εάν η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη πραγματικά περιστατικά, τα οποία έχουν ουσιώδη επιρροή στη μόρφωση γνώμης ή πλανήθηκε στην εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών ή δέχθηκε πραγματικά περιστατικά ως αληθή, χωρίς τη συνηθισμένη κλινική ή εργαστηριακή εξέταση ή έπρεπε να διατάξει και δεν διέταξε απόδειξη γι αυτά. 4.Η προσφυγή αποστέλλεται ή κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ ή στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ. Αν η προσφυγή κατατεθεί ή αποσταλεί στον Ανταποκριτή, αυτός την καταχωρίζει την ημέρα της παραλαβής της στο βιβλίο πρωτοκόλλου του ΟΓΑ, το οποίο τηρείται στο Δήμο ή την Κοινότητά του και στη συνέχεια τη διαβιβάζει το συντομότερο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ 5.Οι προσφυγές στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ συσχετίζονται με τους οικείους συνταξιοδοτικούς φακέλους και αποστέλλονται στους γραμματείς των αρμοδίων Δευτεροβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών 6.Ως ημερομηνία άσκησης της προσφυγής από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΓΑ λογίζεται η χρονολογία καταχώρισής της στο πρωτόκολλό της. 7.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής γίνεται οριστική. Άρθρο Άρθρο 34 Εξέταση προσωρινών αναπήρων 1.Όσοι κρίνονται ή κρίθηκαν προσωρινά ανάπηροι και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας μέχρι μιας ορισμένης χρονολογίας δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση για τη συνέχιση της συνταξιοδότησής τους. 2.Το αρμόδιο, κατά το άρθρο 23 του Καταστατικού αυτού, Οργανο για την απονομή των συντάξεων παραπέμπει αυτεπαγγέλτως εντός του προ της λήξεως της αναπηρίας τους εξαμήνου, τους προσωρινούς αναπήρους, στις αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, προκειμένου να κριθεί αν αυτοί εξακολουθούν να φέρουν ή μη το συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας για εργασία που ορίζουν κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις. 3.Στις Υγειονομικές Επιτροπές ακολουθείται η αυτή διαδικασία η οποία ακολουθείται για εκείνους οι οποίοι ζητούν σύνταξη αναπηρίας για πρώτη φορά. 4.Το αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης Οργανο πρώτου βαθμού, σε περίπτωση που ο προσωρινά ανάπηρος κριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι εξακολουθεί να είναι ανάπηρος κατά την έννοια του νόμου, εκδίδει απόφαση συνέχισης της συνταξιοδότησής του. Άρθρο Άρθρο 35 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Οι διατάξεις των άρθρων 28, 29, 30, 31 καιτου παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται και στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή. Άρθρο Άρθρο 36 Έξοδα μετακινουμένων για εξέταση 1.Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγ. 1 του άρθρου 33 του Καταστατικού αυτού, ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή παραπομπής του συνταξιούχου ή του υπό συνταξιοδότηση για επεναξέταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Καταστατικού αυτού, στις αρμόδιες Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές ή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή και εφόσον τελικά διαπιστωθεί, ότι οι εξετασθέντες από τις άνω Υγειονομικές Επιτροπές είναι ανάπηροι κατά την έννοια του νόμου, καταβάλλονται από το ΙΚΑ, αν χρησιμοποιούνται από τον ΟΓΑ Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος αυτού, με χρέωση του ΟΓΑ, στον προσελθόντα για εξέταση στην Υγειον. Επιτροπή, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης στον τόπο που εδρεύει η Υγειον. Επιτροπή και επιστροφής στον τόπο της κατοικίας του, του κατά τα ανωτέρω μετακινουμένου και του αναγκαίου συνοδού του με σιδηροδρόμους και πλοία στη Β θέση, ή με λεωφορεία και ημερήσια αποζημίωση, για τις ημέρες μετάβασης επιστροφής και παραμονής μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Αν δεν χρησιμοποιούνται από τον ΟΓΑ οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ οι ανωτέρω δαπάνες πληρώνονται στους δικαιούχους απ ευθείας από τον ΟΓΑ. 2.Οι αναγκαίες ημέρες απουσίας του μετακινουμένου για εξέταση από τον τόπο της κατοικίας του και η τυχόν ανάγκη συνοδού καθορίζονται από την Υγειονομική Επιτροπή. Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις καταβολής αυτής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ. 3 Πέραν των ανωτέρω, δεν αποδίδεται άλλη δαπάνη από τον ΟΓΑ σ αυτούς οι οποίοι ζητούν σύνταξη ή τους συνταξιούχους. Άρθρο Αρθρο 37 Δαπάνες εξετάσεων κ.λ.π. Οι δαπάνες λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα για την εξέταση αυτών που ζητούν σύνταξη αναπηρίας ή προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας και των αναπήρων συνταξιούχων, οι δαπάνες μετακίνησης των ιατρών για την κατ οίκον εξέταση των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού αυτού, οι δαπάνες για παρακλινικές εξετάσεις και ιατρικές παρακολουθήσεις σε Νοσηλευτήρια των προσώπων αυτών, βαρύνουν τον ΟΓΑ και αποδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4104/1960, εφόσον πρόκειται για Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ και σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ. εφόσον πρόκειται για άλλες Υγειονομικές Επιτροπές Άρθρο Αρθρο 38 Επανεξέταση συνταξιούχων αναπηρίας 1.Ο Διοικητής του ΟΓΑ ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν Όργανο, μπορεί να ζητήσει επανεξέταση, από τα αρμόδια Υγειονομικά Οργανα, συνταξιούχου ή προσώπου που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή προσώπου για το οποίο χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν επιδόματα ή παροχές συντάξεως λόγω αναπηρίας, εάν από στοιχεία του φακέλλου ή από στοιχεία που θα περιέλθουν στον ΟΓΑ, πιθανολογείται, ότι δεν υφίσταται η ανικανότητα για εργασία που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για την επανεξέταση των παιδιών που συνταξιοδοτούνται κατ άρθρο 8 παρ 1 του Ν. 2458/1997 λόγω ανικανότητας για εργασία. 2.Αν τελικά κριθεί, από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα επανεξετάσεως του άρθρου 27 παρ.1 του παρόντος, ότι ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος εξετάσθηκε από αυτά, δεν φέρει το κατά νόμο απαιτούμενο ποσοστό ανικανότητος, τότε, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Συντάξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ, διακόπτεται η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή η καταβολή των προσαυξήσεων στο ποσό της συντάξεως λόγω απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητος. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Άρθρο Άρθρο 39 Ένσταση 1.Κατά της απόφασης του. κατά το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, αρμόδιου για την απονομή της σύνταξης Οργάνου επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από τον ενδιαφερόμενο. 2.Η ένσταση ασκείται από τον ενδιαφερόμενο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη χρονολογία που κοινοποιήθηκε σ αυτόν αντίγραφο απόφασης του Πρωτοβαθμίου Οργάνου. 3.Η ένσταση αποστέλλεται ή κατατίθεται στην Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ ή στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ. Αν η ένσταση κατατεθεί ή αποσταλεί στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ, αυτός την καταχωρίζει την ημέρα της παραλαβής στο βιβλίο Πρωτοκόλλου ΟΓΑ, που τηρείται στο Δήμο ή την Κοινότητα του και στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ. Στην Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ οι ενστάσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο ενστάσεων 4.Οι αποφάσεις του αρμοδίου Οργάνου πρώτου βαθμού για την απονομή των συντάξεων, κατά το μέρος που αφορούν στην περί αναπηρίας κρίση των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών, δεν προσβάλλονται με ένσταση. Ένσταση με την οποία προσβάλλεται η περί αναπηρίας κρίση των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών είναι απαράδεκτη. Το απαράδεκτο κρίνεται με πράξη του Προϊσταμένου του Κλάδου συντάξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ Άρθρο Άρθρο 40 Όργανο εξέτασης ενστάσεων 1.Τις ενστάσεις εκδικάζουν στην Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ μονομελή Όργανα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ από συνταξιούχους ανώτατους ή ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς ή εν ενεργεία Εφέτες των Πολιτικών δικαστηρίων ή παρέδρους ή Συμβούλους ή Αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κωδικός Οργανισμού Δικαστηρίων και καταστάσεως δικαστικών λειτουργών (Ν.1756/1988, Α 35). όπως εκάστοτε ισχύει. 2.Στα κατά την προηγούμενη παράγραφο μονομελή Όργανα εισηγούνται υπάλληλοι του ΟΓΑ που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, χρέη δε γραμματέα εκτελούν υπάλληλοι του Οργανισμού αυτού, που ορίζονται επίσης με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ. Άρθρο Άρθρο 41 Προδικασία εκδίκασης των ενστάσεων 1.Το αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ. ύστερα από έλεγχο, μελέτη και συμπλήρωση των σχετικών φακέλων ορίζει ημερομηνία εξέτασης των ενστάσεων. 2.Για την ημερομηνία εξέτασης των ενστάσεων λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενα πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, με ειδική πρόσκληση, του επιδίδεται σ αυτούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του παρόντος Καταστατικού για την επίδοση εγγράφων στοιχείων. 3.Κατά την εξέταση της ένστασης δύναται να παραστεί ο ενιστάμενος με ή χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο ή με εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. 4.Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται στα γραφεία της έδρας της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ στην Περιφέρεια της οποίας ευρίσκεται ο Δήμος ή η Κοινότητα όπου υποβλήθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης. Η εξέταση των ενστάσεων μπορεί να γίνεται και σε μεταβατικές έδρες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ Άρθρο Άρθρο 42 Εξέταση των ενστάσεων 1 Την ημέρα που έχει οριστεί για την εξέταση των ενστάσεων, ο εισηγητής τις θέτει υπόψη του αρμοδίου για την εκδίκαση αυτών Οργάνου το οποίο εξετάζει αυτές κατά τη σειρά του εκθέματος. 2.Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών το εκδικάζον Όργανο καλεί τον ενιστάμενο ή τον εκπρόσωπο του, αν παρίσταται, να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο της αίτησης - δήλωσής του και να αναπτύξει τις απόψεις του. Το ανωτέρω Όργανο δύναται κατά την κρίση του, να προβεί στην εξέταση της υπόθεσης και χωρίς την εμφάνιση του ενδιαφερομένου. 3.Αν κατά την κρίση του εκδικάζοντας παραμένουν αμφιβολίες για την ύπαρξη των προϋποθέσεων προς αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, αναβάλλει την έκδοση απόφασης και διατάσσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία λείπουν, εντός ορισμένου χρόνου ή καλεί μάρτυρες ή τον ενιστάμενο για την παροχή πληροφοριών. 4.Αν η προθεσμία, η οποία τέθηκε από τον εκδικάζοντα στον ενδιαφερόμενο για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που λείπουν ή να συμπληρώσει αυτά που υπήρχαν στο φάκελο, πέρασε άπρακτη, η υπόθεση εκδικάζεται εκ νέου και εκδίδεται απόφαση αφού εξετασθεί, ότι έχει κληθεί ο ενιστάμενος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του παρόντος Καταστατικού. 5.Ο εκδικάζων εκτιμά ελεύθερα τα πραγματικά και νομικά περιστατικά, χωρίς να δεσμεύεται από οποιοδήποτε τύπο, δυνάμενος για την ανεύρεση της απόλυτης αλήθειας να καλέσει οποιονδήποτε για τη λήψη πληροφοριών, να επιβάλει όρκο στον ενιστάμενο ή να εξετάσει ενόρκως μάρτυρες, να προκαλέσει ιατρικές γνωματεύσεις, να ζητήσει πληροφορίες από κάθε αρχή και να λάβει υπόψη του οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο, χωρίς να δεσμεύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα ούτε και από τις ένορκες καταθέσεις, οι οποίες δεν αποτελούν τυπική απόδειξη εκτός των εγγράφων εκείνων, που υποβλήθηκαν για την απόδειξη της ηλικίας και των αποφάσεων των αρμοδίων, κατά το Καταστατικό αυτό, Υγειονομικών Επιτροπών. 6 Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων τηρούνται από το γραμματέα περιληπτικώς πρακτικά. 7.Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων ο εισηγητής πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ζητά το λόγο από τον εκδικάζοντα και αναπτύσσει και προφορικά την εισήγησή του, για την εκδικαζόμενη υπόθεση Άρθρο 43 1.Η απόφαση, η οποία εκδίδεται, υπογράφεται από το Όργανο εκδίκασης και το Γραμματέα πρέπει δε να αναφέρονται σ αυτήν τα στοιχεία ταυτότητας του ενισταμένου, η ακριβής χρονολογία και ο τόπος έκδοσης της απόφασης, ο αύξων αριθμός αυτής, ο αριθμός και η χρονολογία της προσβαλλομένης απόφασης και στη μεν εγκριτική το μηνιαίο ποσό της σύνταξης και η χρονολογία έναρξης της συνταξιοδότησης, στη δε απορριπτική τα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη και η αιτιολογία της απόρριψης της ένστασης 2.Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ, σε ειδικό Βιβλίο ή ειδικό μηχανογραφημένο Μητρώο αποφάσεων συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ το οποίο τηρείται στο Τμήμα αυτό. Τα πρωτότυπα των αποφάσεων φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο, το οποίο τηρείται στο κατά το προηγούμενο εδάφιο αρμόδιο Τμήμα. 3.Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης του Οργάνου κοινοποιείται στον ενιστάμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό αυτό για την επίδοση εγγράφων στοιχείων. 4.Κατά των αποφάσεων του κατά το άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού Οργάνου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων από τον ενδιαφερόμενο ή από το Διοικητή του ΟΓΑ Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατ αποφάσεως αρμοδίου για τη χορήγηση παροχών ΟΓΑ Οργάνου αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως Άρθρο Άρθρο 44 Διόρθωση αποφάσεων συνταξιοδότησης 1.Απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα σε σύνταξη, δύναται να διορθώνεται ή συμπληρώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Συντάξεων της Κεντρικής ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ, μόνο ως προς το μηνιαίο ποσό της σύνταξης και τη χρονολογία έναρξης της καταβολής της σύνταξης τόσον υπέρ, όσο και κατά του ενδιαφερόμενου. Καταβληθέντα επί πλέον ποσά μέχρι τη διόρθωση της απόφασης άνευ δόλου του ασφαλισμένου δεν αναζητούνται. 2.Αντίγραφο της διορθωτικής απόφασης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, αρμοδίως για να συσχετισθεί με το πρωτότυπο της απόφασης, η οποία διορθώνεται. Άρθρο Άρθρο 45 Αναθεώρηση 1.. Ο Διοικητής του ΟΓΑ δύναται να ζητήσει με έγγραφο του, οποτεδήποτε, την επανεξέταση υπόθεσης για ανάκληση ή τροποποίηση της σχετικής περί απονομής σύνταξης απόφασης, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η σύνταξη χορηγήθηκε παρά το νόμο. Το έγγραφο για την επεναξέταση απευθύνεται στο Όργανο που έχει εκδώσει την απόφαση. Προκειμένου για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από Ειρηνοδίκη ή Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το Όργανο εκδικάσεως Εφέσεων, η αίτηση επανεξέτασης απευθύνεται στο αρμόδιο κατά το παρόν Καταστατικό Όργανο ενστάσεων. 2.Η αίτηση για την επανεξέταση της υπόθεσης εις βάρος του ασφαλισμένου ασκείται εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, εκτός εάν είχε εμφιλοχωρήσει δόλος του ασφαλισμένου 3.Κατά την επανεξέταση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 39, 40, 41, 42 και 43 του Καταστατικού αυτού ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 46 Μητρώα συνταξιούχων 1.Στη Κεντρική Διοίκηση και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ τηρείται αλφαβητικό Γενικό Μητρώο όλων των συνταξιούχων του Οργανισμού (εν ζωή και θανόντων). 2.Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα τηρείται, με τη μέριμνα του οικείου Ανταποκριτή του ΟΓΑ, Ειδικό Μητρώο Συνταξιούχων σε κατάσταση, η οποία αποστέλλεται από τη Διοίκηση του ΟΓΑ στην αρχή κάθε έτους και περιλαμβάνει όλους τους κατοικούντες στην περιοχή του συνταξιούχους του Οργανισμού. 3.Η Μηχανογραφική Υπηρεσία υποχρεούται να συντάσσει όλες τις μηχανογραφικές καταστάσεις με τα απαραίτητα στοιχεία, που ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ για την εκκαθάριση των συντάξεων, συσχέτιση στοιχείων, στατιστικών δεδομένων, αναγκαίων ελέγχων κ.λ.π. ευθυνόμενη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των αναγραφομένων στοιχείων επί των μηχανογραφικών καταστάσεων και πιστοποιουμένων με την υπογραφή των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας αυτής. Άρθρο Άρθρο 47 Μεταβολές 1.Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις μεταβολές, οι οποίες επέρχονται στην προσωπική και οικογενειακή κατάσταση των συνταξιούχων του ΟΓΑ που κατοικούν στην περιφέρεια τους, οι οποίες επηρεάζουν το ποσό της σύνταξης ή επιφέρουν αναστολή ή διακοπή της συνταξιοδότησης. Τις ανωτέρω μεταβολές πρέπει να καταχωρίζουν στη στήλη των παρατηρήσεων του Ειδικού Μητρώου και να τις αναγγέλουν εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στο αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής ή της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 2. 1)Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή του κλάδου, καθώς και οι εισπράττοντες τη σύνταξη για λογαριασμό τους (ασκούντες γονική μέριμνα, επίτροποι ή πληρεξούσιοι κ.λ.π.), είναι υποχρεωμένοι με την είσπραξη της σύνταξης, κάθε μήνα να δηλώνουν σ αυτόν που τους πληρώνει αν επήλθε ή όχι προσωπική ή οικογενειακή μεταβολή, η οποία επηρεάζει το ύψος του ποσού της σύνταξης ή συνεπάγεται αναστολή ή διακοπή της συνταξιοδότησης. Τη μεταβολή αυτή οφείλουν να δηλώνουν, αμέσως και στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου πληρωμής της σύνταξης 2)Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να μην εισπράττουν, σε καμμιά περίπτωση συντάξεις - περιλαμβανομένων και των αναδρομικών συντάξεων, δώρων, επιδομάτων κλπ., αν έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική ή οικογενειακή κατάστασή τους, που συνεπάγεται διακοπή ή αναστολή της σύνταξής τους Οι δικαιούχοι προσαύξησης στο ποσό της σύνταξής τους, λόγω απόλυτης αναπηρίας ή εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληνίας-τετραπληγίας, σε περίπτωση νοσηλείας τους με δαπάνες του ΟΓΑ σε Ιδρύματα ασυλικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή Ψυχιατρεία, υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ. Τις υποχρεώσεις αυτές έχουν και οι εισπράττοντες τις ανωτέρω παροχές για λογαριασμό των δικαιούχων. 3.Η αυξομοίωση του ποσού της σύνταξης, η αναστολή, η διακοπή της συνταξιοδότησης καθώς και κάθε άλλη μεταβολή στην προσωπική κατάσταση του συνταξιούχου αναγγέλεται στη Μηχανογραφική Υπηρεσία με πράξη των υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΓΑ. Άρθρο Άρθρο 48 Καταβολή συντάξεων 1.Η καταβολή των συντάξεων κάθε ημερολογιακού μήνα γίνεται, μέσω των ΕΛΤΑ, στην κατοικία των συνταξιούχων, με ταχυδρομικές επιταγές ή ειδικού τύπου αποδείξεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα δια συμβάσεων μεταξύ του ΟΓΑ και των ΕΛΤΑ, μέσα στον ίδιο μήνα Κατά την εξόφληση των αποδείξεων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες περί ταχυδρομικών επιταγών διατάξεις. Είναι δυνατή η καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ μέσω εξουσιοδοτημένης Τράπεζας σύμφωνα με καθοριζόμενα με σύμβαση μεταξύ ΟΓΑ και Τράπεζας 2.Εξαιρετικά στις περιπτώσεις των εορτών του Πάσχα και Νέου έτους, που για την καταβολή των συντάξεων του οικείου μήνα, οι εργάσιμες ημέρες είναι κατά το πρώτο δεκαήμερο αυτού λιγότερες από πέντε, η πληρωμή των συντάξεων δύναται να γίνει, ύστερα από απόφαση του Διοικητή του Ο Γ Α, το τελευταίο δεκαήμερο του προηγούμενου μήνα. 3.Επίσης, είναι δυνατή η αποστολή των συντάξεων του ΟΓΑ στους διαμένοντες μόνιμα στο εξωτερικό μέσω εξουσιοδοτημένης Τράπεζας. 4.Αν ο συνταξιούχος αλλάξει τόπο μόνιμης κατοικίας, δύναται να ζητήσει με αίτησή του, υπογεγραμμένη από τον ίδιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του την αλλαγή του τόπου πληρωμής της σύνταξης, απευθυνόμενος στον Ανταποκριτή του τόπου της παλαιάς ή της νέας κατοικίας του, στη Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ 5.Η εκτύπωση των ταχυδρομικών επιταγών ή των αποδείξεων ειδικού τύπου ως και των απαραίτητων μηχανογραφικών καταστάσεων, γίνεται από την αρμόδια Μηχανογραφική Υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για όλους τους αναγκαίους μηχανογραφικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η ακρίβεια των εκτυπώσεων, που γίνονται μηχανογραφικά και πιστοποιούνται με την υπογραφή των αρμοδίων οργάνων της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας επί των μηχανογραφικών καταστάσεων. Μετά την εκτύπωση των αναγκαίων για την πληρωμή των συντάξεων στοιχείων από τη Μηχανογραφική Υπηρεσία και την αποστολή τους στον ΟΓΑ, το αρμόδιο Τμήμα μεριμνά για την αποστολή αυτών στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα, για πληρωμή. Επίσης, το αρμόδιο Τμήμα μεριμνά για την αποστολή στη Μηχανογραφική Υπηρεσία των τυχόν επιστρεφόμενων ανεξοφλήτων. για οποιοδήποτε λόγο. επιταγών ή αποδείξεων κάθε μήνα, των αναγκαίων μεταβολών, ως και των απαραιτήτων οικονομικών συμφωνιών μεταξύ ΟΓΑ και ΕΛΤΑ ή Τραπεζών που αφορούν στις πληρωμές των συντάξεων. Άρθρο Άρθρο 49 Διαδικασία καταβολής εξόδων κηδείας και κληρονομικών 1.Τα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται κάθε φορά, για την απόδοση του βοηθήματος εξόδων κηδείας και των τυχόν συντάξεων που δεν έχει εισπράξει ο θανών συνταξιούχος, υποβάλλονται στον ΟΓΑ. ελέγχονται ως προς τη σωστή συμπλήρωση και υπογραφή και στη συνέχεια διαβιβάζονται από το αρμόδιο Τμήμα στη Μηχανογραφική Υπηρεσία για επεξεργασία, εκκαθάριση και εκτύπωση των σχετικών μηχανογραφικών καταστάσεων και ταχυδρομικών επιταγών, βάσει των οποίων γίνεται από τον ΟΓΑ η απόδοση του βοηθήματος των εξόδων κηδείας και κληρονομικών στους κατά νόμο δικαιούχους. Ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία λείπουν ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την κρίση του. είναι απαραίτητο 2.Η εκκαθάριση των ανείσπρακτων συντάξεων ακολουθεί την εκκαθάριση του βοηθήματος εξόδων κηδείας, προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση των σχετικών λογαριασμών με τις στο μεταξύ χρεωπιστώσεις. 3 Εκκαθάριση λογαριασμών εξόδων κηδείας και ανείσπρακτων συντάξεων και αποστολή των οφειλομένων κατά περίπτωση ποσών στους δικαιούχους, μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με έγκριση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος, χωρίς τη μεσολάβηση της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του αρχείου της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας Επίσης, είναι δυνατό να επανεκδίδονται, χωρίς τη μεσολάβηση της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας, ταχυδρομικές επιταγές, οι οποίες επιστράφηκαν στον ΟΓΑ. ως απλήρωτες για οποιοδήποτε λόγο 4.Η εκκαθάριση του βοηθήματος εξόδων κηδείας και ανείσπρακτων συντάξεων (κληρονομικών) από τη Μηχανογραφική Υπηρεσία, πρέπει να καλύπτει όλους τους απαραίτητους μηχανογραφικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η ακρίβεια των εκκαθαρίσεων αυτών, που γίνονται μηχανογραφικά, πιστοποιουμένων με την υπογραφή των αρμοδίων οργάνων της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας επί των μηχανογραφικών καταστάσεων. 5.Η έγκριση και εντολή πληρωμής των ανωτέρω παροχών δίνεται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και στέλνεται στο λογιστήριο του ΟΓΑ και τα ΕΛΤΑ ή τις Τράπεζες για την καταβολή τους στους δικαιούχους. Άρθρο Άρθρο 50 Εκδοση απόφασης καταλογισμού 1.Αν από τη διακοπή καταβολής της σύνταξης, τη μείωση του ποσού αυτής, την ανάκληση της συνταξιοδοτικής απόφασης ή από άλλη αιτία δημιουργείται απαίτηση του ΟΓΑ από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις, εκδίδεται απόφαση καταλογισμού ποσού συντάξεων.Η απόφαση εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΓΑ, πρέπει δε να αναφέρονται σ αυτή τα στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη η ακριβής χρονολογία και ο τόπος έκδοσης της απόφασης, ο αύξων αριθμός αυτής, τα έγγραφα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη, η αιτιολογία έκδοσης καθώς επίσης το οφειλόμενο ποσό και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία εισπράχθηκε αχρεωστήτως το ανωτέρω ποσό συντάξεων. 3.Αντίγραφο της καταλογιστικής απόφασης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του παρόντος καταστατικού. Α ρ θ ρ 僚. Συμψηφισμός απαιτήσεων ΟΓΑ - Τόκοι υπερημερίας 1.Οφειλή συνταξιούχου του Οργανισμού από συντάξεις ή πάσης φύσεως παροχές που καταβλήθηκαν σ αυτόν αχρεωστήτως από τον Οργανισμό καθώς και από ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών επιτρέπεται να συμψηφίζονται με τις χορηγούμενες συντάξεις και λοιπές παροχές του Οργανισμού. 2.Αν η κατά την προηγούμενη παράγραφο οφειλή υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί, κατά το μήνα εκκαθάρισης, τις δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις του οφειλέτη. περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων και επιδομάτων αναστέλλεται η καταβολή της μέχρις ότου το χρέος καταστεί κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε δώδεκα μηνιαίες συντάξεις. Όταν η οφειλή είναι ή καταστεί, κατά τα ανώτεροι, χαμηλότερη του ποσού που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις του οφειλέτη, κρατείται το ήμισυ της μηνιαίας σύνταξης μέχρις εξόφλησης της. 3.Κάθε μέλος της οικογένειας που δικαιούται σύνταξη από τον Κλάδο, λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου συζύγου ή γονέα, ευθύνεται κατ αναλογία της δικαιούμενης σύνταξης για την επιστροφή ολόκληρου του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού συντάξεων στο θανόντα. 4.Το ύφος του νόμιμου και του από υπερημερία τόκου για οφειλές συντάξεων στους αναφερόμενους στην παρ 3 του άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού συνταξιούχους του ΟΓΑ. που χορηγούνται με αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων, ορίζεται το ίδιο με αυτό του Δημοσίου, όπως ισχύει κάθε φορά Άρθρο Άρθρο 52 Αύξηση - μείωση ποσού σύνταξηςΗ μεταβολή στην ηλικία των μελών της οικογένειας του συνταξιούχου ή στην οικογενειακή του κατάσταση, ως και κάθε μεταβολή που συνεπάγεται, κατά τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις, αύξηση ή μείωση του ποσού της σύνταξης, ισχύει για την αύξηση ή τη μείωση αυτή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους κατά το οποίο επήλθε η μεταβολή 2.Για τη συνέχιση καταβολής της προσαύξησης της σύνταξης για τέκνα, που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες, σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού και μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους απαιτείται η υποβολή κάθε έτος και μέσα στους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο βεβαίωση της οικείας σχολής για τη συνέχιση των σπουδών 3.Με την επιφύλαξη της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η αύξηση της σύνταξης χορηγείται από την 1η του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου. Άρθρο Άρθρο 53 Αντιρρήσεις 1.Ο συνταξιούχος ή ο έχων έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλει αίτηση αντιρρήσεων: 1)για τη μείωση ή διακοπή της σύνταξης του 2)για τη μη καταβολή σ αυτόν συντάξεων του , λόγω παραγραφής και 3)για τον καταλογισμό ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σ αυτόν για παροχές συντάξεων από τον Οργανισμό. 2.Η αίτηση αντιρρήσεων υποβάλλεται εντός τριμήνου α) από το τέλος του μήνα, κατά τον οποίο, έγινε η μείωση του ποσού της σύνταξης ή έγινε διακοπή καταβολής αυτής, β) από το τέλος του μήνα, κατά τον οποίο κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο το έγγραφο του Προϊσταμένου της αρμοδίας Υπηρεσίας του ΟΓΑ για την παραγραφή συντάξεων και γ) από το τέλος του μήνα, κατά τον οποίο κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο η απόφαση καταλογισμού ποσού συντάξεων. 3.Η αίτηση αντιρρήσεων υποβάλλεται, στην Κεντρική ή την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ. ή στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ο οποίος και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ. Αίτηση αντιρρήσεων που υποβάλλεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ διαβιβάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία μαζί με το σχετικό φάκελο. Άρθρο Άρθρο 54 Εκδίκαση αιτήσεων αντιρρήσεων - Αρμόδια όργανα Επί των αιτήσεων αντιρρήσεων αποφασίζει το Οργανο και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 39 έως 43 του Καταστατικού αυτού. ΑΝΑΣΤΟΛΗ — ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 55 Αναστολή καταβολής σύνταξης 1.Η καταβολή των συντάξεων, προσαυξήσεων ή επιδομάτων αναστέλλεται : 1)Αν από πληροφορίες που θα περιέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού, φαίνεται ότι ο συνταξιούχος δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη συνέχιση χορήγησης της σύνταξης της προσαύξησης ή του επιδόματος Αν τελικά αποδειχθεί ότι υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χορήγησης, η σύνταξη, η προσαύξηση ή το επίδομα επαναχορηγείται από τη χρονολογία από την οποία έχει γίνει η αναστολή. 2)Αν ο συνταξιούχος υπέβαλε αίτηση για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό, εκτός αν η σύνταξη του χορηγείται από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης κατά τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του Ν.2458/1997. Αν τελικά η αίτηση απορριφθεί η σύνταξη επαναχορηγείται από τη χρονολογία από την οποία είχε γίνει η αναστολή. Αν η χρονολογία έναρξης της συνταξιοδότησης από την άλλη πηγή ορίσθηκε μετά τη χρονολογία της αναστολής, στο συνταξιούχο χορηγούνται οι συντάξεις του ενδιάμεσου αυτού χρονικού διαστήματος. 3)Αν τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 1140/1981 και του άρθρου 8 του Ν 2458/1997, όπως ισχύουν κάθε φορά και σπουδάζουν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού δεν υποβάλλουν κάθε έτος σχετική βεβαίωση σπουδών 4)Αν ο συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας, απουσιάζει στο εξωτερικό. 5)Αν ο συνταξιούχος προσκληθεί δύο φορές να παρουσιασθεί στο αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος Καταστατικού και δεν προσέρχεται ή προσέρχεται αλλά δεν εκτελεί μέσα σε εύλογο χρόνο τις εντολές και οδηγίες του Οργάνου αυτού. Μετά την αναστολή της καταβολής της σύνταξης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, οποτεδήποτε, την επανεξέτασή του από το αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο Στην περίπτωση αυτή, αν κριθεί ότι εξακολουθεί να έχει το νόμιμο ποσοστό της ανικανότητας για εργασία, η σύνταξη χορηγείται από την πρώτη (1η) του μήνα κατά τον οποίο υπέβαλε την αίτηση για επανεξέταση. 2.Η αναστολή της καταβολής των συντάξεων γίνεται μετά από εντολή του αρμοδίου για την απονομή των συντάξεων Οργάνου εκτός των περιπτώσεων που ο συνταξιούχος υπέβαλε αίτηση για συνταξιοδότηση από άλλη πηγή ή το παιδί που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου γονέα του δεν υποβάλλει τη σχετική βεβαίωση σπουδών, οπότε η εντολή δίδεται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος μεταβολών. Άρθρο Άρθρο 56 Διακοπή καταβολής παροχών συντάξεωνΟι πάσης φύσεως και κατηγορίας παροχές συντάξεων διακόπτονται: α) Την 1η του επόμενου μήνα του θανάτου ή της κήρυξης σε αφάνεια με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, του συνταξιούχου ή επιδοματούχου Σε περίπτωση διακοπής λόγω αφάνειας, η σύνταξη ή το επίδομα επαναχορηγείται από την 1η του μήνα εμφάνισης του άφαντου και πάντως όχι πέραν των έξι μηνών από της υποβολής της σχετικής αίτησης για την επαναχορήγηση. β) Με την έκδοση απόφασης του αρμοδίου για τη χορήγηση συντάξεων Οργάνου με την οποία διαπιστώνεται, ότι δεν υπήρχαν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για να λάβει ο ενδιαφερόμενος σύνταξη Αν όμως προκύπτει, ότι ο ενδιαφερόμενος ενήργησε δολίως, για να λάβει τη σύνταξη, τότε η διακοπή της συνταξιοδότησης γίνεται από τη χρονολογία της έναρξης καταβολής της σύνταξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης με στοιχείο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν 4169/1961, όπως τελικά αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1140/1981. γ) Την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο ο συνταξιούχος του ΟΓΑ, ή ο συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας έλαβε σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή. κατά την έννοια του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν 4169/1961, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.1287/1982 Αν ο ενδιαφερόμενος παύσει να λαμβάνει τη σύνταξη από την άλλη πηγή η σύνταξη η οποία διακόπηκε, επαναχορηγείται κατόπιν αίτησης αυτού και αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της διακοπής της σύνταξης από την άλλη πηγή, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες από της διακοπής αυτής, διαφορετικό από την πρώτη του μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 2.Διακοπές κατά κατηγορία συντάξεων 1)Συντάξεις λόγω θανάτου. 1) Η σύνταξη που χορηγείται σε παιδί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1140/1981, όπως ισχύουν κάθε φορά, διακόπτεται από την 1η του επόμενου μήνα που το παιδί παντρεύτηκε ή έλαβε σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, κατά την έννοια του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.4169/1961, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.1287/1982. 2) Η σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2458/1997, διακόπτεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το δικαιούχο πρόσωπο συνταξιοδοτηθεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή τελέσει γάμο ή επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί, από ίδιο δικαίωμα, κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου ή ο επιζών των συζύγων ασκήσει επάγγελμα για το οποίο δεν υπάγεται στην ασφάλιση του Ο Γ Α ή το παιδί που συνταξιοδοτηθεί λόγω ανικανότητας καταστεί ικανό για εργασία. 3) Η σύνταξη που χορηγείται σε παιδί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1140/1981 ή του άρθρου 8 του Ν.2458/1997 όπως ισχύουν κάθε φορά, διακόπτεται στο τέλος του έτους κατά το οποίο το παιδί συμπληρώνει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του ή το εικοστό τέταρτο (24) εφόσον σπουδάζει ή κατά το οποίο περάτωσε τις σπουδές του. 2)Συντάξεις αναπηρίας. Η καταβολή της σύνταξης αναπηρίας διακόπτεται από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο : 1) Παύσει ο προσωρινά ανάπηρος να έχει το, σύμφωνα με το νόμο. συντάξιμο ποσοστό της ανικανότητας για εργασία. 2) Λήξει ο χρόνος της προσωρινής αναπηρίας εφόσον ο ενδιαφερόμενος, αν και προσκλήθηκε δύο φορές να παρουσιασθεί στο αρμόδιο Υγειονομικό Οργανο, προκειμένου να κριθεί εάν εξακολουθεί να είναι ανίκανος ή όχι για εργασία, δεν προσέρχεται ή προσέρχεται και δεν εκτελεί μέσα σε εύλογο χρόνο τις εντολές και τις οδηγίες του Οργάνου αυτού. Ο ενδιαφερόμενος, η σύνταξη του οποίου διακόπηκε κατά τα αμέσως ανωτέρω, μπορεί να υποβάλει οποτεδήποτε αίτηση για την εξέτασή του από τα αρμόδια Υγειονομικά Οργανα, προκειμένου να συνεχισθεί η συνταξιοδότησή του. Στην περίπτωση αυτή. αν κριθεί, ότι έχει το σύμφωνα με το νόμο, συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη του μήνα που υποβλήθηκε ή ανωτέρω αίτηση για εξέταση. 3) Εκδοθεί απόφαση του Προϊσταμένου του κλάδου συντάξεως της Κεντρικής Υπηρεσίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ με την οποία διαπιστώνεται, ότι ο ενδιαφερόμενος μετά από επανεξέταση από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα, κατά το άρθρο 38 του παρόντος, δεν έχει το απαιτούμενο από το νόμο, συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας για εργασία Αν όμως έχει γίνει αναστολή της καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η διακοπή γίνεται από τη χρονολογία που έχει γίνει η αναστολή. 4) Ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΝΔ. 4575/1966, του άρθρου 4 του Ν Δ 1390/1973 και του άρθρου 5 του Ν 1287/1982 ασφαλιστεί στο Δημόσιο ή σε οποιοδήποτε φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αν ο ενδιαφερόμενος διακόψει την ασφάλισή του στο Δημόσιο ή στον Ασφαλιστικό Οργανισμό και εξακολουθεί να έχει το. σύμφωνα με το νόμο, συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας για εργασία, το οποίο διαπιστώνεται μετά τη διακοπή της ως άνω ασφάλισης από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα, η σύνταξη λόγω αναπηρίας η οποία διακόπηκε, επαναχορηγείται, κατόπιν αίτησής του και αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη του επομένου μήνα της διακοπής της ασφάλισής, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες από της διακοπής αυτής, διαφορετικά από την πρώτη του μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων βα έως βδ εφαρμόζονται ανάλογα, όπου συντρέχει περίπτωση και για τις προσαυξήσεις του ποσού της σύνταξης που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 334/1988 και της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν 2458/1997 3)Η σύνταξη που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν 1745/1987 διακόπτεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο συνταξιούχος λάβει από άμεσο δικαίωμα σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή κατά την έννοια του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν 4169/1961, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν1287/1982. Αν ο ενδιαφερόμενος παύσει να λαμβάνει τη σύνταξη από άλλη πηγή, η σύνταξη η οποία διακόπηκε, επαναχορηγείται, κατόπιν αίτησης αυτού και αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της διακοπής της σύνταξης από την άλλη πηγή, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες από της διακοπής αυτής, διαφορετικά από την πρώτη του μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 4)Η σύνταξη που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν 1296/1982 σε ανασφάλιστους υπερήλικες διακόπτεται: δα Από την πρώτη του επόμενου έτους εκείνου, κατά το οποίο ο συνταξιούχος και σε περίπτωση ανδρογύνων ο ένας από τους συζύγους απέκτησε εισοδήματα μεγαλύτερα από εκείνα, που ορίζονται από το Νόμο, κάθε φορά, για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ των ανασφάλιστων υπερήλικων Σε περίπτωση που εκλείψει ο ανωτέρω λόγος διακοπής, η σύνταξη επαναχορηγείται από την πρώτη του επόμενου έτους, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και εφόσον η αίτηση αυτή υποβληθεί μέσα στο έτος αυτό, διαφορετικά από την πρώτη του έτους κατά το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση. 1) Από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που ο συνταξιούχος υποβάλλει δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης 3 Η διακοπή των συντάξεων γίνεται μετά από εντολή του αρμοδίου για την απονομή των συντάξεων Οργάνου, εκτός των περιπτώσεων της διακοπής λόγω θανάτου του συνταξιούχου, συνταξιοδότησης από άλλη πηγή και αυτών που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 2α του παρόντος, άρθρου οπότε η εντολή δίδεται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος μεταβολών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο 57 Επίδοση εγγράφων στοιχείων 1.Όπου προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό. ότι η επίδοση εγγράφων στοιχείων πρέπει να αποδεικνύεται με απόδειξη παραλαβής, τότε η παράδοση των εγγράφων αυτών γίνεται στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους από τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ ή υπαλλήλους του ΟΓΑ ή δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. 2.Αν αυτός που θα παραδώσει το έγγραφο στοιχείο δεν βρίσκει τον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση της κατοικίας που έχει δηλώσει στον ΟΓΑ. δύναται να παραδώσει το έγγραφο στοιχείο σε πρόσωπο που συγκατοικεί με αυτόν, έστω και πρόσκαιρα, αρκεί να είναι ηλικίας 17 τουλάχιστον ετών. 3.Αν ο ενδιαφερόμενος ή οι συγκάτοικοι αυτού αρνηθούν να παραλάβουν το έγγραφο στοιχείο ή δεν ευρίσκεται κανένας απ αυτούς στη διεύθυνση της κατοικίας η οποία έχει δηλωθεί στον ΟΓΑ αυτός που παραδίδει το έγγραφο επικολλά το για επίδοση έγγραφο στοιχείο στη θύρα της οικίας του ενδιαφερόμενου, ενώπιον ενός μάρτυρα και συντάσσει γι αυτό σχετική έκθεση, η οποία υπογράφεται και από τους δύο. Στην έκθεση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του μάρτυρα.Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, αν ο τόπος της νέας κατοικίας του είναι άγνωστος στον ΟΓΑ ή διαμένει αυτός, έστω και πρόσκαιρα, στο εξωτερικό το για επίδοση έγγραφο στοιχείο τοιχοκολλείται στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα ή άλλο δημόσιο χώρο, από τον αρμόδιο γιο την επίδοση, από τον οποίο συντάσσεται η σχετική έκθεση, την οποία προσυπογράφουν ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της κοινότητας ή δύο μάρτυρες. Τα στοιχεία ταυτότητας των μαρτύρων πρέπει να αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση.Η επίδοση δύναται, εκτός της περίπτωσης που προβλέπουν οι διατάξεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, να γίνει και με έγγραφο, το οποίο αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο με απόδειξη παραλαβής Στην περίπτωση αυτή η επίδοση του εγγράφου στοιχείου στον ενδιαφερόμενο αποδεικνύεται από τη σχετική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου από το ταχυδρομείο. 6.Η επίδοση των εγγράφων στοιχείων, για την οποία προβλέπει το άρθρο αυτό. γίνεται από το αρμόδιο Όργανο, αφού υπογράψει σχετική απόδειξη παραλαβής ο ενδιαφερόμενος ή τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται συγκεκριμένα στις προηγούμενες παραγράφους. Αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει, ότι αγνοεί ή αδυνατεί να υπογράψει ή ότι αγνοεί την ελληνική γραφή, θα γίνεται σχετική σημείωση στην απόδειξη παραλαβής και θα υπογράφουν αντί γι αυτόν ενώπιον του δύο μάρτυρες, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων πρέπει να αναγράφονται στην απόδειξη παραλαβής. Στην απόδειξη παραλαβής πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που επιδίδει το έγγραφο του προσώπου στο οποίο παραδίνεται, αν δεν είναι ο ενδιαφερόμενος, ποία η σχέση του προσώπου που παραλαμβάνει το έγγραφο στοιχείο με τον ενδιαφερόμενο, ο τόπος της παράδοσης του εγγράφου και το έτος, ο μήνας και η ημέρα της παράδοσης. Άρθρο Άρθρο 58 Αποζημίωση Οργάνων ασφάλισης και συνταξιοδότησης Τα κατά το άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού Όργανα καθώς και οι ασκούντες καθήκοντα εισηγητών και γραμματέων των Οργάνων αυτών, τα κατά τα άρθρα 3 και 20 του ίδιου Καταστατικού βοηθητικά Όργανα ασφάλισης και συνταξιοδότησης και οι κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 33 του Καταστατικού γιατροί - μη υπάλληλοι του ΟΓΑ, δικαιούνται αποζημίωσης, της οποίας το ποσό καθορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ. Άρθρο Άρθρο 59 Απόφαση για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης 1.Τα κατά το παρόν Καταστατικό αρμόδια για την απονομή των συντάξεων Όργανα εξετάζουν και την υπαγωγή στην ασφάλιση και την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον ΟΓΑ ή στους Κλάδους Κύριας και Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών των αιτούντων σύνταξη ή αυτών εκ των οποίων έλκουν το δικαίωμά τους οι αιτούντες. 2.Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ε.Ε. - Διεθνών Σχέσεων και σε περίπτωση αμφιβολιών ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, κατά τη διαδικασία του Καταστατικού αυτού, εξετάζουν την υπαγωγή στην ασφάλιση στους Κλάδους Κύριας και Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών και αποφασίζουν για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης στον ΟΓΑ και των προσώπων που έχουν πραγματοποιήσει και χρόνο ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους με το οποίο έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας Άρθρο Άρθρο 60 Τύπος δικαιολογητικών Με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ δύναται να ορισθεί, ότι τα απαιτούμενα για τη συνταξιοδότηση δικαιολογητικά πρέπει να συντάσσονται σε ειδικά έντυπα, τα οποία εκδίδονται από τον ΟΓΑ. Άρθρο Άρθρο 61 Παροχή συνδρομής από άλλες υπηρεσίες Εκτός από τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 5 και 21 παράγραφος 3 του Ν.4169/1961, οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων οι Ληξίαρχοι, όπως και όλες οι δημόσιες, δημοτικές και άλλες αρχές του δημοσίου τομέα, υποχρεούνται να παρέχουν κάθε συνδρομή στα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, οριζόμενα αρμόδια Όργανα για την εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ΟΓΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 62 Καταργούμενες διατάξεις Από την ισχύ του παρόντος Καταστατικού καταργούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Χορήγησης Συντάξεων από τον ΟΓΑ (απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρ. Φ. 34α/935/15.11.1988), του Καταστατικού Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών (Π.Δ/τα 387/1988 και 177/1969) καθώς και του Π.Δ. 334/1988, για όσα θέματα ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν προ της ισχύος του παρόντος Καταστατικού και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της προβλεπόμενης από τον καταργούμενο Κανονισμό Χορήγησης Συντάξεων διαδικασίας εξετάζονται από τα Όργανα και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο 63 Έναρξη ισχύος Η λειτουργία του Κλάδου, ανατρέχει στην 1η Ιανουαρίου 1998 (άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 2458 φ. 15Α). Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων, ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις αριθ. 119/11.6.1997 και 195/3.9.97 γνώμες του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1745/1987 «Σύσταση Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85(Α 137) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την 80078/4.10.96 (Β 924/8.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Π.Δ/τος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Ο.Γ.Α.
 • Την αριθ. 599/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 14 και 19 του Ν. 4169/1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και άρθ. 16 παρ. 1 του Ν. 2458/97 (Α 15).
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 4435/1964 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.Δ. 4521/1966.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 4575/1966.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 και 4 του άρθρου 4 και της παρ. 5του άρθρου 18του Ν.Δ. 1390/1973.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1140/1981 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1296/1982.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1287/1982 «Βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας που παρέχεται στους αγρότες από τον ΟΓΑ».
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-07 Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/72
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078/4.10.96(Β924 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078_4_10_96(Β924 1996
ΝΟΜΟΣ 1961/4169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4169 1961
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1287 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1287 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1296 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1745 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1745 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4435 1964
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4521 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4521 1966
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4575 1966
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1390 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1390 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις. 2017/4449 2017