ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/8

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-01-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-01-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εξέταση εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστών μετά την πρώτη φάση της εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι εκπαιδευόμενοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών μετά το πέρας της πρώτης φάσης εκπαίδευσης εξετάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2236/1994, όπως η παράγραφος αυτή αριθμήθηκε κα τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 3 περ. ιγ, ιδ, ιε, ιστ και ιζ του Ν. 2408/1996, ως εξής:.
 1. Όσοι ανήκουν στην κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης εξετάζονται στις θεματικές ενότητες:
 2. αα.
 3. Συνταγματικό δίκαιο, ββ.
 4. Διοικητικό δικαιο-Διοικητική δικονομία, γγ.
 5. Γενικές αρχές δημόσιου λογιστικού - Ένδικα βοηθήματα, ένδικα μέσα και διαδικασίες ενώπιον του ελεγκτικού Συνεδρίου και δδ.
 6. Κοινοτική έννομη τάξη.
 7. Όσοι ανήκουν στην κατεύθυνση πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης εξετάζονται στις θεματικές ενότητες:
 8. αα.
 9. Αστικό δίκαιο-Πολιτική δικονομία, ββ.
 10. Εμπορικό δίκαιο, γγ.
 11. Ποινικό δίκαιο-Ποινική δικονομία και δδ.
 12. Κοινοτική έννομη τάξη.
2.  
  Η εξέταση γίνεται γραπτά και προφορικά
3.  
  Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος για κάθε θεματική ενότητα από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 για την κατεύθυνση, στην οποία ανήκουν.
4.  
  Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει μια δοκιμασία, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται σε όλες τις θεματικές ενότητες που προβλέπονται στην παρ. 1 για την κατεύθυνση, στην οποία ανήκουν.
5.  
  Εκτός από τις θεματικές ενότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι εκπαιδευόμενοι και των δύο κατευθύνσεων εξετάζονται και σε μία ξένη γλώσσα από τις μνημονευόμενες στο άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α’ του Ν. 2236/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 3 περ. ιγ και ιδ του Ν. 2408/1996. Έως την ημέρα έναρξης των γραπτών εξετάσεων στις θεματικές ενότητες της παραγράφου 1 οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να δηλώσουν την ξένη γλώσσα, στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.
Άρθρο 2
1.  
  Η βαθμολογική κλίμακα για όλες τις δοκιμασίες που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο είναι μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15)
2.  
  Κάθε γραπτό δοκίμιο στις θεματικές ενότητες της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου βαθμολογείται από τα τρία μέλη της επιτροπής. Ο μέσος όρος των τριών βαθμών αποτελεί το βαθμό του εξεταζομένου στη γραπτή εξέταση της οικείας θεματικής ενότητας.
3.  
  Η αξιολόγηση της επίδοσης του εξεταζομένου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του εξεταζομένου σε κάθε θεματική ενότητα. Ο μέσος όρος των τριών βαθμών στη θεματική ενότητα αποτελεί το βαθμό της προφορικής εξέτασης στην ενότητα αυτή.
4.  
  Ο μέσος όρος των βαθμών που έλαβε ο εξεταζόμενος στη γραπτή και στην προφορική εξέταση ορισμένης θεματικής ενότητας αποτελεί το βαθμό του στην ενότητα αυτή
5.  
  Η εξέταση στην ξένη γλώσσα γίνεται από μέλος της εξεταστικής επιτροπής ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από την επιτροπή και συνίσταται στη μετάφραση κειμένου: α) από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, β) από την ξένη γλώσσα στην ελληνική. Ο μέσος όρος των βαθμών στις δύο αυτές δοκιμασίες αποτελεί το βαθμό επίδοσης του εξεταζομένου στην ξένη γλώσσα.
6.  
  Ο μέσος όρος των βαθμών στις τέσσερις, κατά κατεύθυνση, θεματικές ενότητες και στην ξένη γλώσσα αποτελεί τον τελικό βαθμό του εξεταζομένου
7.  
  Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν τελικό βαθμό τουλάχιστον επτά (7)
Άρθρο 3
1.  
  Το πρόγραμμα, οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται από την εξεταστική επιτροπή
2.  
  Η επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε δικαστικούς λειτουργούς την επιτήρηση κατά τις γραπτές δοκιμασίες
3.  
  Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των εξεταζομένων στα γραπτά δοκίμια καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, που αφαιρείται ενώπιον της επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων στις τέσσερις θεματικές ενότητες και στην ξένη γλώσσα
4.  
  Η προφορική εξέταση γίνεται δημόσια
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2236/1994 «Εθνική Σχολή Δικαστών» (ΦΕΚ Α’ 146), όπως η παράγραφος αυτή αριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 3 περ. ιγ, ιδ, ιε, ιστ και ιζ του Ν. 2408/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 104).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου.
 • Την από 1.12.1997 (συνεδρίαση 7η) γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
 • Την 4/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία