ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/80

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄ ) «Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 0204 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής : 1 Σε περίοδο πολέμου ή γενικής επιστρατεύσεως ή σε περίπτωση άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων, το Λιμενικό Σώμα, μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμύνης, υπάγεται, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, μέσω του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, δια τα αφορώντα στη συμβολή του στην άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 0205 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α) , οι παράγραφοι 3,4 και 5 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής: 3 Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης (Υ.Ε.Θ.Α.) είναι υπεύθυνος έναντι της Κυβερνήσεως δια τη Διοίκηση και τον Έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων προς υλοποίηση της Πολιτικής Εθνικής Αμύνης που χαράσσει η Κυβέρνηση Προϊσταται του Επιτελείου ΥΕΘΑ, του ΓΕΕΘΑ και εκάστου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει τις αρμοδιότητες του Νόμου και των Κειμένων Διατάξεων και ασκεί την Διοίκηση και τον Έλεγχο επί του προσωπικού, υλικού και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων δια των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, το δε συντονισμό αυτών ασκεί δια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης Ειδικά την επιχειρησιακή διοίκηση των δυνάμεων των Κλάδων ασκεί δια του Α/ΓΕΕΘΑ και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων, όπως ορίζεται από το Νόμο «Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων» Προς υποβοήθηση του έργου του Υπουργού είναι δυνατόν να ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό ή και στον/ους Υφυπουργούς Εθνικής Αμύνης, οι οποίοι διορίζονται από την Κυβέρνηση, ή και να μεταβιβάζονται άλλες στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τις Κείμενες Διατάξεις.».« 4 Τα κύρια όργανα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, με τα οποία επιτελείται η διαμόρφωση και ενάσκηση της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, όπως αυτή απορρέει από την Πολιτική Εθνικής Αμύνης και ασκείται η διοίκηση και ο έλεγχος των Ενόπλων δυνάμεων είναι 1 Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης (Υ.ΕΘ.Α.)` 2 Ο Αναπληρωτής Υπουργός ή / και Υφυπουργός/οι Εθνικής Αμύνης (ΥΦ.ΕΘ.Α.) 3 Το Συμβούλιο Αμύνης (Σ.Α.Μ.) 4 Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.) 5 Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 6 Τα κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Ανώτατα Συμβούλια (ΑΣΣ-ΑΝΣ-ΑΑΣ) 7 Οι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων των τριών Κλάδων 8 Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας, Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης 9 Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (Γ.Δ.Ε.) 10 Το Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (ΕΠΥΕΘΑ).».« 5 Σε πόλεμο ή γενική επιστράτευση ή σε περίπτωση άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης διεξάγει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο ή αλλού και ασκεί πλήρη Διοίκηση επί όλων των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με την πολιτική που χαράσσει η Κυβέρνηση βοηθούμενος από το Συμβούλιο Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 0205 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), προστίθενται νέοι παράγραφοι αριθμούμενοι σε 6 και 7 ως εξής: 6 Εν ειρήνη, με απόφαση ΥΕΘΑ και μετά τη γνώμη του Συμβουλίου Αμύνης (ΣΑΜ), ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης αναλαμβάνει την Επιχειρησιακή Διοίκηση δυνάμεων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για αντιμετώπιση στρατιωτικών ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της Χώρας και των νομίμων συμφερόντων της και απαιτούν συντονισμένη δράση δυνάμεων των Κλάδων.».« 7 Ο Α/ΓΕΝ διατηρεί και ασκεί πάντοτε τον Επιχειρησιακό Έλεγχο των Ναυτικών Δυνάμεων .
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 0206 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), οι παράγραφοι 1,2 και 3 αντικαθίστανταιαντίστοιχα ως εξής : 1 Πρώτος στην Στρατιωτική Ιεραρχία του Π.Ν. είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ) Ο Α/ΓΕΝ ασκεί πλήρη Διοίκηση επί του Π.Ν., ασκώντας τις επιχειρησιακές αρμοδιότητές του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Νόμο «Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων.» Είναι ο κύριος σύμβουλος και υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εθνικής Αμύνης για την άρτια οργάνωση, επάνδρωση, εξοπλισμό εκπαίδευση αξιολόγηση και προπαρασκευή για πόλεμο, ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του Π.Ν., σύμφωνα και προς τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και του Α/ΓΕΕΘΑ για θέματα αρμοδιότητάς του Μετέχει ως μέλος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Αμύνης και είναι μέλος με ψήφο στο ΣΑΓΕ.».« 2 Ο Α/ΓΕΝ είναι ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Α.Ν.Σ.), το οποίο και συγκαλεί περιοδικώς, εκτάκτως ή σε χρόνους που καθορίζονται από τον Νόμο Η διαταγή συγκλήσεως υποβάλλεται και στους Υ.ΕΘ.Α., ΑΝ.Υ.Ε.Θ.Α και ΥΦ.ΕΘ.Α., κοινοποιούμενη και στον Α/ΓΕΕΘΑ.».« 3 Το ΑΝΣ, με την εκ του νόμου προβλεπομένη σύνθεσή του, επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος δια το οποίο η νομοθεσία προβλέπει γνωμοδότηση ή απόφασή του Σύμφωνα με το Νόμο «Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.», απαιτείται απόφαση ή γνωμοδότηση αυτού επί των ακολούθων κυρίων θεμάτων που αφορούν στο Π.Ν. - Οργανώσεως και διαρθρώσεως του Π.Ν. σύμφωνα με την κατανομή προσωπικού και υλικού. - Δόγματος Επιχειρήσεων των Δυνάμεων και παροχής γενικών κατευθύνσεων για πολεμικά σχέδια, σχέδια διάταξης μάχης, την εκπαίδευση, την επιστράτευση, την υποστήριξη και την ασφάλεια. - Πειθαρχίας και εσωτερικής διοικήσεως - Προγραμμάτων εξοπλισμού, κατασκευών και ευκολιών υποστηρίξεως - Προϋπολογισμού και κατανομής πιστώσεων - Προαγωγών, τοποθετήσεων, αποστρατειών και παραπόνων επί δυσμενών κρίσεων όπως ο νόμος ορίζει - Προτάσεων απονομής ηθικών αμοιβών - Σχεδίων Νόμων, Διαταγμάτων και Κανονισμών Ανακλήσεως στην ενέργεια μονίμων εξ εφεδρείας Αξιωματικών και απολύσεως τους.
Άρθρο 5 "Στο άρθρο 0407 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), η παράγραφος 2 αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 3 και 4 ενσωματώνονται σε μία παράγραφο που αριθμείται σε 3 η δε παράγραφος 5 επαναριθμείται σε 4 :«"
2.  
  Οι Διοικητές των μεγάλων Διοικήσεων και όλοι οι ανωτάτου βαθμού Αξιωματικοί του Π.Ν. τοποθετούνται από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης μετά πρόταση του Α/ΓΕΝ. Ειδικώς ο Αρχηγός Στόλου (ΑΣ) τοποθετείται από το ΚΥΣΕΑ μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.«.
3.  
  Λοιπές τοποθετήσεις και μεταθέσεις των Αξιωματικών διενεργούνται ως εξής: α.-Εντός του Κλάδου και στο Εξωτερικό : (1) Ανωτάτων και Ανωτέρων από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, μετά από πρόταση του Α/ΓΕΝ. (2) Κατωτέρων από τον Α/ΓΕΝ β.-Στο ΓΕΕΘΑ και στις υπαγόμενες σ’ αυτό υπηρεσίες σε θέσεις εσωτερικού και εξωτερικού: (1) Ανωτάτων και Ανωτέρων από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, μετά από συντονισμένη εισήγηση του Α/ΓΕΕΘΑ και του Α/ΓΕΝ. (2)Κατωτέρων από τον Α/ΓΕΝ, μετά από σύμφωνη γνώμη του Α/ΓΕΕΘΑ γ.-Στο Επιτελείο ΥΕΘΑ και στις υπαγόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης μετά από πρόταση του Α/ΓΕΝ.».
Άρθρο 6
1.  
  Στο άρθρο 0413 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), οι παράγραφοι 4α και 4η αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής : 4α Σύμφωνα με το Νόμο «Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. .», τον Α/ΓΕΝ απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Υπαρχηγός του ΓΕΝ, όπου ο Νόμος επιτρέπει τούτο Εφ’ όσον η απουσία ή το κώλυμα του Α/ΓΕΝ προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, αναπληρώνεται από τον αμέσως νεότερο Αξιωματικό του ΠΝ ο οποίος ορίζεται με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από την κειμένη νομοθεσία αρμοδιότητες του Α/ΓΕΝ.». «4η.Τον Κυβερνήτη Πολεμικού Πλοίου σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος δια την άσκηση των καθηκόντων του ή απουσίας του, δια την οποία δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του από προϊσταμένη αρχή, αντικαθιστά ο Ύπαρχος, οποιοσδήποτε και αν είναι ο βαθμός ή η αρχαιότητα των υπηρετούντων επί του πλοίου Αξιωματικών Σε περίπτωση αδυναμίας και του Υπάρχου η διακυβέρνηση του πλοίου μεταβιβάζεται προσωρινά κατά σειρά αρχαιότητος στους λοιπούς μάχιμους Αξιωματικούς ή Αξιωματικό ή και Υπαξιωματικό που δύναται να κυβερνήσει Πολεμικό Πλοίο κατά το άρθρο 0404 των Διατάξεων Π.Ν. Εφόσον η απουσία του Κυβερνήτου προβλέπεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1114.
Άρθρο 7
1.  
  Στο άρθρο 0606 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), οι παράγραφοι 2 και 5 αντικαθίστανταιαντίστοιχα ως εξής : 2 Μόνιμοι είναι εκείνοι που εισέρχονται στο Π.Ν. δια να σταδιοδρομήσουν σε αυτό και προέρχονται από τους απόφοιτους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΣΥ) ήαπό απευθείας κατάταξη ή από μονιμοποίηση από τις δύο άλλες κατηγορίες που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους 3 και 4 Νόμος ορίζει τη σταδιοδρομία, ιεραρχία και προαγωγές των μονίμων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών αντιστοίχως, που προέρχονται από τις ως άνω στρατιωτικές σχολές, προβλέπει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο μονιμοποιήσεως του προσωπικού εκ των άλλων κατηγοριών που περιγράφονται κατωτέρω και ρυθμίζει τα θέματα της σταδιοδρομίας αυτών.»« 5 Οι μαθητές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών του Π.Ν. είναι στρατιωτικοί και διέπονται από τα καθοριζόμενα στους Νόμους / Οργανισμούς των Σχολών, υπάγονται σε αυτές τις Διατάξεις του Π.Ν., εφόσον δεν αντιτίθενται προς τους οικείους Νόμους / Οργανισμούς των ως άνω Σχολών.
Άρθρο 8
1.  
  Στο άρθρο 0606 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), προστίθεται νέα παράγραφος αριθμούμενη σε 6 ως εξής: 6 Οι μαθητές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και οι μαθητές των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, είναι Στρατιωτικοί από της Ορκωμοσίας των, ενώ οι κληρωτοί, εθελοντές ή έφεδροι που γίνονται δεκτοί στη Στρατιωτική Υπηρεσία, είναι Στρατιωτικοί από την κατάταξη τους και πριν ακόμα ορκισθούν.
Άρθρο 9
1.  
  Στο άρθρο 0607 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), οι παράγραφοι 1,2 και 3 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής : 1 Οι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) διακρίνονται σε 1 Μάχιμους 2 Μηχανικούς 3 Σωμάτων (1) Οικονομικού (2)Υγειονομικού, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής. 4 Πληρωμάτων Στόλου, που Περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Υπηρεσιών και Τεχνών, που προέρχονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες-τέχνες Ανθυπασπιστών. 5 Ειδικής μονιμότητας Χειριστών Ελικοπτέρων»« 2 Μάχιμοι Αξιωματικοί του Π.Ν. είναι αυτοί που αποφοίτησαν από το τμήμα Μαχίμων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και εκπαιδεύτηκαν για κυβερνήτες πολεμικών πλοίων Μηχανικοί Αξιωματικοί του Π.Ν. είναι αυτοί που αποφοίτησαν από το τμήμα Μηχανικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και εκπαιδεύτηκαν για Διευθυντές Μηχανών Πολεμικών Πλοίων Οι παραπάνω υπηρετούν κυρίως σε πλοία και διατηρούν την ιδιότητα του Μάχιμου και Μηχανικού Αξιωματικού, στην οποία βασικά εκπαιδεύτηκαν, εφόσον δεν την έχουν απολέσει για λόγους υγείας ή από άλλη αιτία.».« 3 Για τους Αξιωματικούς του Π.Ν. τηρούνται οι επετηρίδες Μαχίμων, Μηχανικών, Οικονομικού, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Πληρωμάτων Στόλου Τεχνών και Φάρων (καταργούμενη μετά την εξάντληση των υπηρετούντων) και ειδικής μονιμότητας Χειριστών Ελικοπτέρων, με νομοθετημένες κατά βαθμό θέσεις δια κάθε μία.Έτσι δια τους Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού υπάρχουν οι ακόλουθες επετηρίδες 1 Μαχίμων. 2 Μηχανικών. 3 Οικονομικών. 4 Ιατρών. 5 Οδοντιάτρων. 6 Φαρμακοποιών 7 Νοσηλευτικής 8 Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών. 9 Πληρωμάτων Στόλου Τεχνών. 10 Φάρων (μέχρις εξαντλήσεως της). 11 Ειδικής μονιμότητας Χειριστών Ελικοπτέρων.
Άρθρο 10
1.  
  Στο άρθρο 0609 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής : 1 Η αρχαιότης μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας τους κατά την αποφοίτησή τους από τις σχολές αυτές, η οποία είναι χωριστή δια τους Μαχίμους, τους Μηχανικούς και κατά κατηγορία ή γενική ειδικότητα διά τους λοιπούς Αξιωματικούς του Π.Ν. που προέρχονται από αντίστοιχες στρατιωτικές σχολές.Η οριστική σειρά αρχαιότητας των ανωτέρω Αξιωματικών διά τους οποίους προβλέπεται από το νόμο υποχρεωτική φοίτηση σε Σχολεία στους βαθμούς του Σημ/ρου και Ανθυποπλοιάρχου, διαμορφώνεται μετά την αποφοίτησή τους και από αυτά Ο τρόπος κατά τον οποίο υπολογίζονται οι βαθμολογίες των οικείων Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και των ως άνω Σχολείων υποχρεωτικής φοιτήσεως καθορίζεται από το Νόμο.».« 2 Οι Σημαιοφόροι που αποφοιτούν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) καθίστανται αρχαιότεροι εκείνων που ονομάστηκαν ή προήχθησαν ενωρίτερα από αυτούς αλλά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 11
1.  
  Στο άρθρο 0610 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), η παράγραφος 1α αντικαθίσταται ως εξής : 1α Αποφοίτηση εκ των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Σ.Σ.Υ.).
Άρθρο 12
1.  
  Στο άρθρο 0611 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), η παράγραφος 2α αντικαθίσταται ως εξής : 2α Εκείνοι οι Υπαξιωματικοί που αποφοιτούν από τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Σ.Σ.Υ.) καθίστανται αρχαιότεροι από τους μη προερχόμενους από Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Σ.Σ.Υ.) ομοιοβάθμους τους, οι οποίοι ονομάσθηκαν μόνιμοι Υπαξιωματικοί σε χρόνο προγενέστερο αλλά ευρισκόμενο μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος .
Άρθρο 13
1.  
  Στο άρθρο 0612 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής : 1 Η αρχαιότης μεταξύ των Υπαξιωματικών που αποφοιτούν από τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Σ.Σ.Υ.) καθορίζεται από την οριστική σειρά επιτυχίας κατά την αποφοίτησή τους.
Άρθρο 14
1.  
  Στο άρθρο 0820 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), η παράγραφος 3β αντικαθίσταται ως εξής : 3 β. Ενημερώνει άμεσα τον Εισαγγελέα του κατά τόπου Ναυτοδικείου για το συμβάν και αναμένει την παραγγελία για τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως Αν τα αδικήματα που διαπράττονται από στρατιωτικούς είναι αυτόφωρα ή υπάρχει κίνδυνος να απολεσθούν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες του συμβάντος ή πιθανολογείται ότι η καθυστέρηση θα έχει επιπτώσεις στην αποκατάσταση των ζημιών, διατάσσει τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέα για να διερευνηθεί «αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες» Στη περίπτωση όμως αυτή ο Αξιωματικός που διενεργεί την Προανάκριση, χωρίς προηγούμενη παραγγελία του Εισαγγελέως, υποχρεούται να τον ειδοποιήσει με το ταχύτερο δυνατόν μέσο και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του.
Άρθρο 15
1.  
  Στο άρθρο 0821 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), ο τίτλος και η παράγραφος 1δ αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής : Ενέργειες του Διοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού ή τελέσεως αξιοποίνων πράξεων.».« 1δ Ενημερώνει άμεσα τον Εισαγγελέα του κατά τόπου αρμοδίου Ναυτοδικείου για το συμβάν και αναμένει την παραγγελία για τη διενέργεια ενόρκου προανακρίσεως Αν υπάρχει κίνδυνος να απωλεσθούν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήματος, διατάσσει τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως Στην περίπτωση όμως αυτή ο Αξιωματικός που διενεργεί την προανάκριση, χωρίς προηγούμενη παραγγελία του Εισαγγελέως, υποχρεούται να τον ειδοποιήσει με το ταχύτερο δυνατόν μέσο και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Οι ενέργειες αυτές αναλαμβάνονται από το Διοικητή, εφόσον δεν έχουν αναληφθεί από τη Μονάδα του παθόντος .
Άρθρο 16
1.  
  Στο άρθρο 0821 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), προστίθεται νέα παράγραφος αριθμούμενη σε 6 ως εξής: 6 Σε περίπτωση τελέσεως από στρατιωτικούς αξιοποίνων πράξεων εντός της περιοχής ευθύνης του, ο Διοικητής ενημερώνει άμεσα τον Εισαγγελέα του αρμοδίου κατά τόπου Ναυτοδικείου και αναμένει την παραγγελία για τη διενέργεια ενόρκου προανακρίσεως Κατ’ εξαίρεση διατάσσει τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως, χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέως, όταν τα εγκλήματα 1 Είναι αυτόφωρα, ήτοι δεν έχουν συμπληρωθεί 48 ώρες από τη διάπραξή τους. 2 Αν από την αναβολή υπάρχει κίνδυνος να ματαιωθεί ή δυσχερανθεί η βεβαίωση του εγκλήματος ή η ανακάλυψη του δράστου ή η αποκατάσταση της βλάβης Ο διενεργών την προανάκριση υποχρεούται να ειδοποιήσει με το ταχύτερο δυνατόν μέσο τον Εισαγγελέα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του .
Άρθρο 17
1.  
  Στο άρθρο 1114 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), προστίθεται νέα παράγραφος αριθμούμενη σε 2 ως εξής: 2 Σε περίπτωση που ο Κυβερνήτης προβλέπεται να απουσιάσει για διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, με μέριμνα της οικείας Διοικήσεως και ενημέρωση ΓΕΝ, τοποθετείται «προσωρινός Κυβερνήτης» εκ των «εφεδρικών Κυβερνητών» ή των άλλων Κυβερνητών Πλοίων της Διοικήσεως Αν το κώλυμα ή η απουσία του Κυβερνήτου προβλέπεται να διαρκέσει για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, τότε μετά αίτηση της οικείας Διοικήσεως, το ΓΕΝ προβαίνει στην τοποθέτηση «προσωρινού Κυβερνήτου» εξ αυτών που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο τύπο πλοίου εντός της τελευταίας διετίας, μέχρις ότου κριθεί αν απαιτείται η οριστική ή όχι αντικατάσταση του.
Άρθρο 18
1.  
  Στο άρθρο 1140 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής : 2 Με την ίδια προσοχή εξετάζονται οι περιπτώσεις εκείνες που απαιτούν διενέργεια ενόρκου προανακρίσεως Αν από τον Κυβερνήτη διαπιστωθεί η διάπραξη αξιόποινης πράξης ή από την ΕΔΕ, ως ανωτέρω, προκύψει η διάπραξη εγκλήματος από στρατιωτικό τότε ο Κυβερνήτης ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 0820
Άρθρο 19
1.  
  Στο άρθρο 1141 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), η παράγραφος 2β αντικαθίσταται ως εξής : 2β.Τη διενέργεια προανακρίσεως σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 0821 .
Άρθρο 20
1.  
  Στο άρθρο 1701 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής : 1 Στο Κεφάλαιο αυτό καθορίζονται οι πειθαρχικές και υπηρεσιακές παραβάσεις διά τις οποίες επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν., σύμφωνα με την ισχύουσα πειθαρχική δικαιοδοσία και ρυθμίζεται επίσης ο τρόπος της επιβολής και της εκτίσεως των πειθαρχικών ποινών .
Άρθρο 21
1.  
  Στο άρθρο 1702 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), οι παράγραφοι 1 και 6 αντικαθίστανταιαντίστοιχα ως εξής : 1 Με πειθαρχική ποινή τιμωρούνται οι πράξεις των στρατιωτικών του Π.Ν. που προσβάλλουντη στρατιωτική πειθαρχία ή την υπηρεσιακή τάξη, ανεξαρτήτως αν οι ίδιες πράξεις, ως προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ή άλλους Ποινικούς Νόμους, είναι και ποινικά κολάσιμες, και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου ή άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου».« 6 Οι πράξεις που τιμωρούνται με πειθαρχική ποινή αφορούν σε πειθαρχικές και υπηρεσιακές παραβάσεις σύμφωνα με τη διάκριση που γίνεται στα επόμενα άρθρα ΔΝ 1703 και1704 αντιστοίχως .
Άρθρο 22
1.  
  Τα άρθρα 1705 και 1712 του Π.Δ. 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), καταργούνται.
Άρθρο 23
1.  
  Το άρθρο 1714 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α) καταργείται, τα δε επόμενα άρθρα που ακολουθούν επαναριθμούνται ανάλογα
Άρθρο 24 "Στο άρθρο 1717 του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ’ Α), οι παράγραφοι 1β και 2β αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής :«"
1β.  
  Οι τιμωρούμενοι δια φυλακίσεως Αξιωματικοί απαλλάσσονται κατ’ αρχήν από κάθε υπηρεσία, εκτός αν άλλως διαταχθεί από τον επιβάλλοντα την ποινή και εκτίουν αυτή στις μονάδες τους και σε ειδικό προς τούτο χώρο. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και κατόπιν διαταγής ΓΕΝ, ιεραρχικώς προκαλουμένης από τον τιμωρούντα, δύναται να διαταχθεί η έκτιση της ποινής στα Ναυτικά Κρατητήρια».«.
2β.  
  Οι τιμωρημένοι δια φυλακίσεως Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί πάσης προελεύσεως εκτίουν την ποινή τους κατ’ αρχήν στις μονάδες τους και σε ειδικό προς τούτο χώρο. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και κατόπιν διαταγής του ΓΕΝ δια τις ανεξάρτητες υπό τούτο Υπηρεσίες ή του οικείου Διοικητού μεγάλης Διοικήσεως του Π.Ν. δια τις υποτεταγμένες Υπηρεσίες, προκαλουμένης από τον τιμωρούντα, δύναται να διαταχθεί η έκτιση της ποινής φυλακίσεως σε κατάλληλα Ναυτικά Κρατητήρια. Οι τιμωρούμενοι δια φυλακίσεως Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί απαλλάσσονται κατ’ αρχήν από κάθε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της εκτίσεως της ποινής τους, εκτός αν άλλως διαταχθεί από το Διοικητή ή προϊστάμενο της Υπηρεσίας». Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων, 5 παρ.17 και 17 παρ.1 τουΝ.2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 τ’ Α)
 • Το Ν.2287/95 «Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας» (ΦΕΚ 20 τ’ Α)
 • Το Ν.2439/96 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 219 τ’ Α).
 • Το άρθρο 29 Α’ του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137 τ’ Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 τ’ Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Νόμου 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 τ’ Α).
 • Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό 22/20-5-97).
 • Την πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 484 της 16ης και 30ης Σεπτεμβρίου 1997 Γνωμοδοτήσεως του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-08 Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄ ) «Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού».
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/74
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 1995/2287 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού. 1993/210 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία