ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/84

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ κρατών-μελών και μεταξύ κρατών-μελών και τρίτων χωρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο άρθρο 165 παρ. 2 του ΚΔΝΔ (ΝΔ 187/73) και προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις διατάξεις του αριθ. 4055/86 Κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Ο όρος της αμοιβαιότητας δεν ισχύει για υπηκόους των κρατών μελών εγκατεστημένους σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το αυτό ισχύει για υπηκόους των κρατών - μελών εγκατεστημένους εκτός Κοινότητας και για ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας και ελεγχόμενες από υπηκόους κράτους-μέλους, εάν τα πλοία τους έχουν νηολογηθεί σ’ αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με την νομοθεσία του. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν, ομοίως, και για υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Το άρθρο 4 του Ν. 1338/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α) και το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ 261/Α).
  • Τις αριθ. 488/1997 και 35/1998 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38).
  • Το άρθρο δεύτερο του Ν. 2155/93 (ΦΕΚ 104Α/18.6.93).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ουδεμία επιβάρυνση προκύπτει σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 330/10.7.97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/4055 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/4055 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία