Αλιεία οστράκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος ως όστρακα θεωρούνται τα δίθυρα μαλάκια (ΒΙLΑLVΙΑ) και τα γαστερόποδα (GΑSΤΕRΟΡΟDΑ)
2.  
  Η αλιεία οστράκων και μόνο αυτών, αποκλειομένης της αλιείας οποιουδήποτε άλλου υδρόβιου οργανισμού σ’ όλη την Επικράτεια, διενεργείται με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της παράκτιας αλιείας:
 1. Με το αλιευτικό εργαλείο γνωστό ως «Αργαλειός», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Ο αργαλειός αποτελείται από μεταλλικό τριγωνικό πλαίσιο μετρούμενης μέγιστης διατομής δύο (2) εκατοστών, μέγιστου μήκους βάσης 1,20 μέτρων.
 2. Εάν η βάση φέρει οδόντωση, το μήκος αυτής δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) εκατοστά και η απόσταση μεταξύ των οδόντων τουλάχιστον 1,5 εκατοστά.
 3. Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων που προσαρμόζεται στον αργαλειό, δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό, το άνοιγμα του ματιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 χιλιοστά μετρούμενο κατά πλευρά τετραγώνου και το συνολικό βάρος του αργαλειού μέχρι 12 κιλά.
 4. Το συνολικό μήκος του σάκκου του αργαλειού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,50 μέτρα.
 5. Ο αργαλειός αλιεύει συρόμενος από κινούμενο σκάφος, με σχοινί που δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό.
 6. Κάθε σκάφος που είναι εφοδιασμένο με σχετική άδεια πρέπει να φέρει και να χρησιμοποιεί μόνο έναν αργαλειό.
 7. Με το αλιευτικό εργαλείο γνωστό ως «Τσουγκράνα», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
 8. Η τσουγκράνα αποτελείται από μεταλλικό στέλεχος (βάση) μήκους 30 εκατοστών και πλάτους 2 εκατοστών.
 9. Η βάση του στελέχους φέρει οδόντωση, το μήκος της οποίας δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 3 εκατοστά και η απόσταση μεταξύ των οδόντων τουλάχιστον 3 εκατοστά.
 10. Δια των δύο άκρων του το στέλεχος, μέσω μεταλλικής ημικυκλικής στεφάνης συνδέεται κάθετα με μακρύ ιστό (κοντάρι) μήκους μέχρι 5 μέτρα.
 11. Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων που προσαρμόζεται στην τσουγκράνα, δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό, το άνοιγμα του ματιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 χιλιοστά μετρούμενο κατά πλευρά τετραγώνου.
 12. Η τσουγκράνα αλιεύει όστρακα συρόμενη με τα χέρια, χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου.
 13. Με υποβρύχια αλιεία και συλλογή από δύτη με τη χρησιμοποίηση μόνιμου συστήματος παροχής αέρα (αεροσυμπιεστής) τοποθετημένου στο σκάφος (καταδυτική μηχανή).
 14. Προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας αλιείας με καταδυτική μηχανή από τη Λιμενική Αρχή είναι η εγκατάσταση στο σκάφος όλου του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του παρόντος καταδυτικού εξοπλισμού.
 15. Ο εξοπλισμός αυτός επιθεωρείται κάθε έτος από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και συγκεκριμένα μέσα στο τελευταίο τρίμηνο και πρέπει να βρίσκεται μόνιμα εγκαταστημένος στο σκάφος ή και έκτακτα, όταν παρουσιαστεί βλάβη, ατύχημα ή αντικατάστασή του.
 16. Στην περίπτωση που εντοπιστεί σκάφος εφοδιασμένο με την ανωτέρω άδεια χωρίς να φέρει τον προβλεπόμενο από την άδειά του εξοπλισμό ή να έχει αλιεύσει οποιοδήποτε άλλο υδρόβιο οργανισμό, όπως επίσης και σε περιόδους απαγόρευσης ανακαλείται αμέσως η άδεια για την υπόψη αλιευτική μέθοδο μέχρι του υπόλοιπου της ισχύος της και δεν επαναχορηγείται πριν την παρέλευση πενταετίας από την ανάκλησή της.
 17. Η υποβρύχια αλιεία με καταδυτική μηχανή υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:.
  • Ο χρησιμοποιούμενος από τον δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος μέχρι 70 μέτρα
  • Το χρησιμοποιούμενο από το δύτη μέσο ανεύρεσης - συλλογής των οστράκων είναι το «χεράκι», το οποίο είναι μικρή τσουγκράνα ή πιρούνα που φέρει τρία δόντια στην ελεύθερη άκρη της, μήκους μέχρι 8 εκατοστά το καθένα και απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2 εκατοστά
  • Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τρεις (3) δύτες, από τους οποίους ο ένας εκτελεί χρέη επιτηρητή (κολαουζιέρης), και κατά τη διάρκεια της κατάδυσης επικοινωνεί με τους δύτες μέσω τηλεφωνικής συσκευής ή με σχοινί σήμανσης (κολαούζο) ή με άλλο μέσο επικοινωνίας
  • Το σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη άδεια, οι δε δύτες να είναι εφοδιασμένοι με άδεια δύτη Λιμενικής Αρχής
  • Οι δύτες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων και ατυχημάτων εργασίας
  • Οι δύτες δεν επιτρέπεται να καταδύονται σε βάθος μεγαλύτερο από δέκα (10) μέτρα
  • Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης το σκάφος πρέπει να φέρει υψωμένο οπτικό σήμα «Ο» (ΟSΚΑR) όπως προβλέπεται από το διεθνή κώδικα σημάτων.
  • Η πιθανή ζώνη εργασίας για τον εντοπισμό ή συλλογή οστράκων πρέπει να σημαίνεται από τέσσερις (4) πλωτήρες κίτρινους.
  • Κατά την κατάδυση ο δύτης πρέπει να φέρει ειδική αυτόνομη συσκευή ασφαλείας μικρής χωρητικότητας (έως 4 λίτρα) και ανεξάρτητο ρυθμιστή για την περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα από το σκάφος
  • Η παροχή αέρα από δύτη γίνεται μέσω αεροθαλάμου που έχει αρκετό όγκο, ώστε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή να παρέχεται αέρας στους δύτες επί πέντε (5) λεπτά
  • Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων πρέπει να έχει τοποθετηθεί στο σκάφος κλωβός έλικας, πλην των σκαφών που παραμένουν σταθερά
  • Για την πιστοποίηση της υγείας τους (ικανότητα κατάδυσης) οι δύτες υποβάλλονται κάθε έτος ή σε περίπτωση που μεσολαβήσει ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια, σε γενική εξέταση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο.
  • Η χορηγούμενη βεβαίωση θεωρείται από την αρμόδια Λιμενική αρχή και φέρεται επί του σκάφους.
  • Υπεύθυνος για την τήρηση εφαρμογής των ανωτέρω προϋποθέσεων ως και των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των καταδύσεων, εκτός από τους καταδυόμενους και τον επιτηρητή, είναι και ο κυβερνήτης του σκάφους
 18. Για τα αλιευτικά εργαλεία των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου από 1ης Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 31 Μαίου του επόμενου έτους
 19. Μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μία (1) ώρα πριν τη δύση του ηλίου
 20. Σε απόσταση μεταλύτερη από 50 μέτρα από τα όρια των υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και 500 μέτρα ακτινοειδώς από θυννεία και στόμια λιμνοθαλασσών ή δημόσιων ιχθυοτροφείων
 21. Σε θαλάσσιες περιοχές εκτός των λιμανιών, των όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, ως και ναυαγίων, ναρκοπεδίων, στη γραμμή πορείας πλοίων, ενάλιων αρχαίων (αρχαίων ναυαγίων, βυθισμένων πλοίων, αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων κ.α.), σε ειδικά απαγορευμένες για την αλιεία περιοχές, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
 22. Με την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων» (Α’ 275) για την άσκηση της οστρακαλιείας στις επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που τυχόν εντοπιστούν στο βυθό αρχαία απαγορεύεται η ανέλκυση, μετακίνηση ή φωτογράφισή τους και πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως η πλησιέστερη Εφορεία Αρχαιοτήτων ή η αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται η αλιεία, καθώς και η μεταφορά, διακίνηση και εμπορία των προερχομένων από την αλιεία οστράκων των παρακάτω ειδών, κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους:
 1. Venus νerrucοsa (κυδώνι), από 1ης Αυγούστου μέχρι και της 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους
 2. Callista chiοne (γυαλιστερή) από 1ης Απριλίου μέχρι και της 30ης Ιουνίου κάθε έτους
 3. Οstrea edulis (στρείδι), Μοdiοlus barbatus (χάβαρο), Dοnaχ trunculus (τελλίνα ή φασολάκι), Ruditapes decussatus (αχιβάδα), Αequipecten οpercularis (χτένι, καλόχτενο), Fleχοpecten glaber (λείο ή γυαλιστερό χτένι), από 1ης Απριλίου μέχρι και της 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους
 4. Μytilus gallοprονincialis (μύδι) από 1ης Αυγούστου κάθε έτους μέχρι 31ης Μαρτίου του επόμενου έτους
2.  
  Απαγορεύεται η αλιεία καθώς και η μεταφορά, διακίνηση και εμπορία των προερχομένων από την αλιεία οστράκων των παρακάτω ειδών, εφόσον οι διαστάσεις τους είναι μικρότερες από τις καθοριζόμενες για κάθε είδος ως εξής: ΔίθυραΑcridae Αrca nοde (καλόγνωμη), μήκος μικρότερο από 5 εκατοστά Βarbatia barbata (ψευτοκαλόγνωμη) μήκος μικρότερο από 5 εκατ. CardildaeCerastοderma glaucum (πουρλίδα, κατρουλίδα), μήκος μικρότερο από 4 εκατοστά DοnacidaeDοnax Τrunculus (τελλίνα ή φασολάκι) μήκος μικρότερο από 3 εκατοστά ΜactridaeSpisula subtruncata (αχιβαδάκι, πετσινάκι), μήκος μικρότερο από 2,5 εκατοστά ΜytilidaeΜοdiοlus barbatus (χάβαρο), μήκος μικρότερο από 5 εκατοστά ΟstreidaeΟstrea edulis (στρείδι), ύψος μικρότερο από 7 εκατοστά ΡectinidaeFlexοpecten glaber (λείο ή γυαλιστερό χτένι), μήκος μικρότερο από 4,5 εκατοστά Αequipecten οpercularis (χτένι, καλόχτενο), μήκος μικρότερο από 5 εκατοστά ΡsamοbildaeGari depressa (έσπερος), μήκος μικρότερο από 4 εκατοστά VeneridaeCallista chiοne (γυαλιστερή), μήκος μικρότερο από 4,5 εκατοστά Chamellea gallina (ψευτοκύδωνο), μήκος μικρότερο από 3,5 εκατοστά Dοsinia exοleta (στρογγυλή αχιβάδα), μήκος μικρότερο από 4 εκατοστά Ruditapes decussatus (αχιβάδα), μήκος μικρότερο από 4,5 εκατοστά Venus νerrucοsa (κυδώνι), μήκος μικρότερο από 4,5 εκατοστά ΓαστερόποδαΗaliοtis tuberculata (αυτί), μήκος μικρότερο από 6 εκατοστά Βοlinus brandaris (ακανθωτός στρόμπος), μήκος μικρότερο από 6 εκατοστά Ρhyllοnοtus trunculus (στρόμπος), μήκος μικρότερο από 5 εκατοστά Τhais haemastοma (πορφύρα), μήκος μικρότερο από 5 εκατοστά. Η μέτρηση των διαστάσεων των οστράκων της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙΙ.
3.  
  Για το είδος κυδώνι ο περιορισμός των παραγράφων 1 και 2 εκτείνεται και σ’ αυτά τα κυδώνια που προέρχονται από μισθωμένους θαλάσσιους χώρους για κυδωνοκαλλιέργειες κατά την περίοδο απαγόρευσης της αλιείας του είδους
4.  
  Απαγορεύεται η αλιεία καθώς και η μεταφορά, διακίνηση και εμπορία οποιουδήποτε είδους οστράκου που δεν περιλαμβάνεται στα είδη οστράκων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
1.  
  Απαγορεύεται η χρήση κάθε παραλλαγής των αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα, καθώς και η χρήση άλλων μέσων ή εργαλείων που δεν αναφέρονται στο παρόν. Για κάθε εισαγωγή ή εξαγωγή νωπών ή ζώντων οστρακοειδών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή εμπλουτισμούς ή οστρακοκαλλιέργειες, απαιτείται η βεβαίωση της οικείας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Αλιείας για το νόμιμο της αλιείας, όπως είναι οι χρονικοί περιορισμοί, το μέσο ή το εργαλείο αλιείας, το μέγεθος του αλιεύματος, η ταυτοποίηση - αναγνώριση είδους κ.λπ.
Άρθρο 4
1.  
  Παράλληλα με την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων του Π.Δ. 412/1994 «Υγειονομικοί όροι που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων και αλιευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/492/ΕΟΚ, 91/493/ΕΟΚ και 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α’ 232) για τη διακίνηση νωπών ή ζώντων οστρακοειδών που προέρχονται από αλιεία και οστρακοκαλλιέργεια και προορίζονται για μεταποίηση - τυποποίηση, κατανάλωση από τον άνθρωπο, εμπλουτισμούς, οστρακοκαλλιέργειες, η οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας καθίσταται υπεύθυνη για το νόμιμο της αλιείας και καλλιέργειας, όπως είναι η τήρηση χρονικών και τοπικών περιορισμών, η χρήση μέσου ή εργαλείου αλιείας, το μέγεθος του αλιεύματος, η ταυτοποίηση - αναγνώριση του είδους κ.λπ.
Άρθρο 5
1.  
  Αν από τα στοιχεία παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας των τελευταίων τριών ετών ή και από τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών προκύπτει η ανάγκη προστασίας ή διατήρησης των φυσικών πληθυσμών ενός ή περισσοτέρων εμπορευσίμων ειδών οστράκων, που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα, σε όλη την επικράτεια ή σε επί μέρους γεωγραφικές περιοχές, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να εκδίδει αποφάσεις, ετήσιας διάρκειας, απαγόρευσης της αλιείας ή να επιβάλλει ανώτατα όρια αλιευόμενης ποσότητας από το ή τα απειλούμενα είδη οστράκων. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να παραταθούν οι αποφάσεις αυτές για ένα ακόμη έτος.
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 373/1985 «Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία» (Α’/131) αντικαθίσταται ως εξής:«
 1. Μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία εκτός από δίχτυα ή παραγάδια με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά.
 2. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο του έχει μεγαλύτερο βάρος.
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος καταργούνται:
 1. Το Π.Δ. 920/1975 «περί αλιείας οστράκων δια του εργαλείου «ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ» (Α’/293).
 2. Το Π.Δ. 468/1983 «Αλιεία και πώληση οστράκων» (Α’/178).
 3. Το Π.Δ. 17/1995 «Ρύθμιση αλιείας οστράκων στους κόλπους Καλλονής και Γέρας του Νομού Λέσβου» (Α’/8).
 4. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη Διατάγματος ή υπουργικής απόφασης που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 7
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα κατωτέρω Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής: Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 10 και 20 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α’/27), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α’/221) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α’/70). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ‘Οργανα» (Α’/137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α’/154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’/38).
 • Την 114/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης ‘Αννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοίδη» (Β’/924).
 • Την 186/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.
 • Την 583/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-10 Αλιεία οστράκων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/78
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΝΟΜΟΣ 1932/5351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5351 1932
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/920 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/920 1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/468 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/373 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/412 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/412 1994
(1) Ρύθμιση αλιείας οστράκων στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας του Νομού Λέσβου. 1995/17 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αλιεία δολωμάτων. 2002/109 2002
Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό. 2009/68 2009
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Ρaracentrοtus liνidus. 2014/65 2014
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp. 2018/48 2018