Τροποποίηση του Π.Δ.145/89 «Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 70/Α)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του Π.Δ. 145/89 (ΦΕΚ 70/Α) «Οργανισμός Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων», αντικαθίσταται ως εξής: 1 υπηρεσίες του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, αποτελούν Διεύθυνση, που συγκροτείται ως εξής α) Τμήμα Ασφάλισης β) Τμήμα Παροχών γ) Τμήμα Οικονομικού δ) Τμήμα Διοικητικού ε) Τμήμα Μηχανογράφησης στ) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 2 του Π.Δ. 145/1989, αντικαθίσταται ως εξής: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων, ως ακολούθως α) Τμήμα Ασφάλισης Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση όλων των κατά τη κείμενη νομοθεσία ασφαλιζομένων στο Ταμείο προσώπων Επεξεργασία των υποβαλλομένων αιτήσεων για την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου υπηρεσίας των ασφαλισμένων Επιμέλεια αποστολής αποφάσεων - λογαριασμών εξαγοράς προϋπηρεσίας, έκδοση απαιτουμένων βεβαιώσεων για φορολογική χρήση, κ.λ.π. Επιστροφή των πάσης φύσεως κρατήσεων, για τους υπηρετούντες υπαλλήλους, που καταβλήθηκαν στο Ταμείο χωρίς να οφείλονται β) Τμήμα Παροχών Έλεγχος των υποβαλλομένων δικαιολογητικών των αιτήσεων παροχών και διενέργεια της απαραίτητης αλληλογραφίας Επεξεργασία των υποβαλλομένων αιτήσεων για ασφαλιστική παροχή Επιμέλεια αποστολής αποφάσεων, ενταλμάτων απονομής παροχών στους δικαιούχους Τήρηση και ενημέρωση των φακέλλων βοηθηματούχων Τήρηση ετήσιου ευρετηρίου αιτήσεων απονομής βοηθήματος. γ)Τμήμα Οικονομικού Επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων και τη λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας του Ταμείου Κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Κατάρτιση του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού μετά της οικείας εκθέσεως Παρακολούθηση της κινητής περιουσίας του Ταμείου και μέριμνα για την καλύτερη αξιοποίησή της (χρεόγραφα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές, κ.λ.π) Επιμέλεια για τη σύνταξη οικονομικών μελετών επί των πόρων, παροχών και δαπανών του Ταμείου Διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών του Ταμείου και απόδοση υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων και έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής Μισθοδοσία του προσωπικού του Ταμείου Μέριμνα για την τήρηση, ταξινόμηση των παραστατικών είσπραξης και πληρωμής Μέριμνα για την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας Μέριμνα για την προμήθεια, φύλαξη και διαχείριση του πάσης φύσεως υλικού και ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσίων του Ταμείου Κατάρτιση των διακηρύξεων και συμβάσεων για τις πάσης φύσεως προμήθειες και η διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών Επιμέλεια για τη συντήρηση των κτιρίων του Ταμείου και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αυτού Παρακολούθηση των εσόδων και μέριμνα για την εμπρόθεσμη είσπραξη κάθε οφειλής από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Είσπραξη μισθωμάτων και επιμερισμός των κοινοχρήστων δαπανών δ) Τμήμα Διοικητικού Χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού Τήρηση και ενημέρωση των ατομικών μητρώων του προσωπικού Κατάρτιση σχεδίων τροποποιήσεως των διατάξεων της Νομοθεσίας του Ταμείου Παραλαβή και πρωτοκόλληση εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας Τήρηση πρωτοκόλλου κοινού και εμπιστευτικού Μέριμνα για την παραλαβή και βιβλιοδεσία των ΦΕΚ και των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου Γραμματειακή εξυπηρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Αλληλογραφία για θέματα ασφάλισης, εξαγοράς προϋπηρεσίας και παροχών και τήρηση σχετικού αρχείου Μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών Βεβαίωση από τον προϊστάμενο ή νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπικών εγγράφων των οποίων το πρωτότυπο έχει εκδοθεί από το Ταμείο, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο Μέριμνα για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου και λοιπών ενσήμων, καθώς και εντύπων υπευθύνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών ε) Τμήμα Μηχανογράφησης Μηχανογράφηση των πάσης φύσεως εργασιών του Ταμείου και ειδικότερα Επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν λογαριασμούς παροχών πρόνοιας και εκτύπωση ενταλμάτων πληρωμής Επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν λογαριασμούς εξαγοράς προϋπηρεσίας Επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν παρακολούθηση καταβολών εξαγοράς προϋπηρεσίας Ενημέρωση του Οικονομικού τμήματος με τα αποτελέσματα της μηνιαίας επεξεργασίας των πάσης φύσεως στοιχείων ζ) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων Προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συμφερόντων του Ταμείου και επίλυση κάθε νομικού θέματος που ήθελε προκύψει κατά τη λειτουργία του Ταμείου Γνωμοδότηση σε κάθε θέμα που ήθελε τεθεί, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Διευθυντή του Ταμείου Επεξεργασία των πάσης φύσεως συμβάσεων Τήρηση αρχείου φακέλλων δικαστικών υποθέσεων του Ταμείου .
Άρθρο 3 "Σύσταση κλάδων - Μεταφορά θέσεων"
1.  
  Στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, συνιστάται: - Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής (ειδικότητας επιστήμης των υπολογιστών) στον οποίο μεταφέρεται μία (1) κενή θέση από τον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικό-Οικονομικό. - Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής (ειδικότητας Πληροφορικής) στον οποίο μεταφέρονται δύο (2) κενές θέσεις από τον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικό-Λογιστικό. - Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ (Ειδικότητας Χειριστού Η/Υ), στον οποίο μεταφέρονται δύο (2) κενές θέσεις από τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικό-Λογιστικό και δύο (2) κενές θέσεις από τον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Προσωπικού Καθαριότητας. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.194/88 (ΦΕΚ 84Α/88), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.172/1992 (ΦΕΚ 81Α).
2.  
  Οι θέσεις του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού-Οικονομικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού-Λογιστικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) αντίστοιχα, που προβλέπονται από το άρθρο 4 του Π.Δ.145/89 (ΦΕΚ 70/Α), αναδιαρθρώνονται ως εξής:.
 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) - Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικός-Οικονομικός, επτά (7) θέσεις
 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) - Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικός-Λογιστικός, τέσσερις (4) θέσεις, από τις οποίες μία (1) θέση προσωρινή
 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) - Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικός-Λογιστικός, δεκατέσσερις (14) θέσεις
 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) - Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Προσωπικού Καθαριότητας, μία (1) θέση και μία (1) προσωρινή του Ν. 1476/84.
 5. Από τις τακτικές θέσεις του Κλάδου αυτού, δεν πληρούνται κάθε φορά ισάριθμες με τους υπηρετούντες στις προσωρινές θέσεις του Κλάδου.
 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 4 του Π.Δ.145/89 (ΦΕΚ 70/Α).
Άρθρο 4 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Στη Διεύθυνση του Ταμείου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ο οποίος:
 1. Υπογράφει άπαντα τα έγγραφα του Ταμείου
 2. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού, τα εντάλματα πληρωμών προς τις Τράπεζες.
 3. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως Εισηγητής χωρίς ψήφο, για όλα τα θέματα που εξετάζονται από αυτό, πλην εκείνων που εισηγείται ο Πρόεδρος ή άλλος Εισηγητής που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
2.  
  Σε κάθε ένα από τα τμήματα, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στο Τμήμα Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Στο Γραφείο Νομικών Υποθέσεων προΐσταται ο αρχαιότερος στο λειτούργημα δικηγόρος. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του Ν. 2503/97 άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 107). β) του άρθ. 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθ.1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α 38).
 • Την 1107147/1239/006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκη» (ΦΕΚ 922/Β/7.10.96).
 • Την αριθ. 80078/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ν. Φαρμάκη» (ΦΕΚ 924/Β).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης Σ. Μπένο» (ΦΕΚ 801/Β/1997) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 όμοιά της απόφαση (ΦΕΚ Β/924).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία για το υπόλοιπο του έτους 1998 ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 δρχ. περίπου και θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού. Για τα επόμενα τέσσερα έτη η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 2.560.800 δρχ. ετησίως, η οποία θα περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εκάστου έτους.
 • Την αριθμ. 52/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/145 1989
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία