ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/88

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση ενιαίου εντύπου συνταγής χορήγησης φαρμάκων για το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθιερώνεται ενιαίο έντυπο καταγραφής και χορήγησης φαρμάκων (συνταγή), που χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από το Δημόσιο και όλους του φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας, ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 2
1.  
  Κάθε φορέας για την εξυπηρέτηση της συνταγογράφησης των ασφαλισμένων εκδίδει συνταγολόγια (μπλοκ συνταγών) 100 φύλλων εκ των οποίων τα 50 είναι πρωτότυπα χρώματος λευκού και τα 50 αντίγραφα χρώματος κίτρινου. Κάθε φύλλο έχει διαστάσεις 16,5 εκ. ύψος και 23 εκ. πλάτος.
2.  
  Σε κάθε συνταγή αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία. Α. Πρώτη σελίδα:.
 1. Επικεφαλίδα με τίτλο «ΣΥΝΤΑΓΗ»
 2. Αύξων αριθμός συνταγής
 3. Ο ασφαλιστικός φορέας του ασθενούς, ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου και ο κωδικός μέλους
 4. Η υπηρεσία που εκδίδει τη συνταγή και ο κωδικός αυτής, εφόσον υπάρχει.
 5. Σε περίπτωση εκδόσεως από ιδιώτη ιατρό θα αναγράφεται η ένδειξη «συμβεβλημένος ή μη ιατρός».
 6. Στοιχεία ασφαλισμένου:
 7. ονοματεπώνυμο, έτος γεννήσεως, φύλο, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο
 8. Διάγνωση της ασθένειας για την οποία χορηγούνται τα φάρμακα
 9. Κωδικός ιατρού που εκδίδει τη συνταγή, ο οποίος είναι ο αριθμός μητρώου του στο φορέα που υπηρετεί ή εφόσον δεν υπάρχει, ο αριθμός μητρώου του στο ΤΣΑΥ
 10. Τα χορηγούμενα φάρμακα, που μπορεί να είναι μέχρι 3 σε κάθε συνταγή και μέχρι 2 εμβαλάγια ανά ιδιοσκεύασμα, με οδηγία για τη λήψη ενός εκάστου και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου σε κάθε φάρμακο.
 11. Ο περιορισμός της ποσότητας δεν ισχύει για τις συσκευασίες που περιέχουν μια δόση, για συσκευασίες ιδιοσκευασμάτων απαραίτητων για φαρμακοτεχνικές εργασίες, για τις επαναλαμβανόμενες θεραπείες στις περιπτώσεις χρονίων παθήσεων και για τις συνταγές εξωτερικών ασθενών που εκτελούνται στα φαρμακεία του ΙΚΑ και στα κρατικά νοσοκομεία.
 12. Σε περιπτώσεις μειωμένης συμμετοχής το ποσοστό πρέπει να βεβαιώνεται από τον ιατρό με την υπογραφή και τη σφραγίδα του στην αντίστοιχη θέση.
 13. Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής, υπογραφή του ιατρού και σφραγίδα στην οποία να αναφέρεται η ειδικότητά του
 14. Ημερομηνία έγκρισης, υπογραφή και σφραγίδα του ελεγκτή ιατρού, εφόσον η θεώρηση είναι απαραίτητη
 15. Η ποσότητα, η τιμή μονάδος, η συνολική αξία κάθε φαρμάκου, η συμμετοχή του ασφαλισμένου, τα μερικά σύνολα ανά ποσοστό συμμετοχής, η συνολική αξία των φαρμάκων και το πληρωτέο ποσό
 16. Υπογραφή του παραλήπτη.
 17. Β. Στη δεύτερη σελίδα:.
3.  
  Το συνταγολόγιο τυπώνεται από τον ασφαλιστικό φορέα και χορηγείται σε κάθε άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο, αφού συμπληρωθούν στο εξώφυλλο ο αριθμός μητρώου του και ο κωδικός μέλους ως εξής: ίδιος 01, σύζυγος 02, τέκνο 03, λοιπά μέλη 04. Το συνταγολόγιο βρίσκεται στην κατοχή του ασφαλισμένου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προσκόμισή του στον θεράποντα ιατρό. Κατά τη χρήση του συνοδεύεται απαραίτητα από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Κάθε συνταγή:.
 1. συμπληρώνεται καθαρά και ευανάγνωστα από τον θεράποντα ιατρό, όσον αφορά στα στοιχεία Αγ εως Αθ και υπογράφεται από τον ίδιο
 2. συμπληρώνεται από τον φαρμακοποιό, όσον αφορά στα στοιχεία Αια, Βα εως και Βγ και υπογράφεται από τον ίδιο
 3. θεωρείται, εφόσον απαιτείται, από τον ελεγκτή ιατρό
 4. υπογράφεται από τον παραλήπτη.
 5. Το πρωτότυπο κρατείται από το φαρμακοποιό για την είσπραξη της αμοιβής και το αντίγραφο παραμένει στο συνταγολόγιο.
 6. Οι συνταγές των φορέων του άρθρου 1 για να είναι έγκυρες πρέπει να εκδίδονται από τους ιατρούς που είναι αρμόδιοι για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους κάθε φορέα.
 7. Το υπόδειγμα συνταγής έχει ως εξής:.
Άρθρο 3
1.  
  Για την εκτέλεση της συνταγής πρέπει απαραίτητα αυτή να συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Η εκτέλεσή της πιστοποιείται από το φαρμακοποιό με την επικόλληση των ταινιών γνησιότητας των χορηγουμένων ιδιοσκευασμάτων και την υπογραφή της από αυτόν. Η παραλαβή των φαρμάκων βεβαιώνεται με την υπογραφή του παραλήπτη. Η συνταγή είναι έγκυρη όταν είναι συμπληρωμένα ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία του άρθρου 2. Η συνταγή εκτελείται μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δεν επιδέχονται αναβολή, δύναται να αναγράφονται τα απαιτούμενα φάρμακα σε έντυπο του θεράποντα ιατρού. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει από τον φορέα το αντίτιμο της αξίας της συνταγής, αφού αφαιρεθεί το ποσό συμμετοχής που του αναλογεί, εφόσον προσκομίσει τη συνταγή μέσα σε μια εβδομάδα από την ημερομηνία έκδοσής της.
Άρθρο 4
1.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος από της ενάρξεως της ισχύος του και για χρονικό διάστημα έξι μηνών είναι προαιρετική. Μετά την πάροδο του εξαμήνου αυτού, η εφαρμογή του παρόντος για τους φορείς του άρθρου 1 καθίσταται υποχρεωτική.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2458/97 «Σύσταση κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών και άλλες διατάξεις» (Α~ 15).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 27 του Ν. 1588/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α~ 201).
 • Την 80078/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β~ 924).
 • Την ΔΥ3α/878/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Φορέων και του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αρ. 16/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΥ3Α/878 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΥ3Α_878 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1588 1985
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995