Επέκταση της ισχύος του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/Α797) στο Ερευνητικό Προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποδοχές των μελών του Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού του ΙΤΣΑΚ"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται τα αναγκαία προς εκτέλεση των Κανονισμών (ΕΚ) 1469/95 και 745/96, συμπληρωματικά μέτρα, που λαμβάνονται έναντι ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών στους τομείς: α) των διαγωνισμών β) των επιστροφών κατά την εξαγωγή Υ) των πωλήσεων προϊόντων παρέμβασης σε μειωμένη τιμή
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 77/89 (Α735) καταργείται.
3.  
  Οι διαφορές αποδοχών μεταξύ παλαιού και νέου μισθολογίου θα καταβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2530/97.
Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του άρθρου 17 του Νόμου 2530/97 για την «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων [...]"
1.  
  Τις διατάξεις:
 1. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΑV34), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α770) και από το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (Α7261).
 2. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α7137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/ 1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α7154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α738).
 3. Του άρθρου 8 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 «περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής» (ΕΕ L 94).
 4. Των Κανονισμών (ΕΚ) 1469/95 του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1995 «σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων» (ΕΕ L 145) και 745/96 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1996 «περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1469/95 του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων» (ΕΕ L 102).
2.  
  Την ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 801).
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 17 παρ. 6 και 27 του Νόμου 2530/1997 για την «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 218/Α/ 97). β) Του Νόμου 1514/85 για την «ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/85). γ) Του άρθρου 12 του Ν. 1349/1983 για τη «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/Α783). δ) Του Προεδρικού Διατάγματος 77/30.1.89 για τον «Οργανισμό του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)» (ΦΕΚ 35/Α/89).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Την αριθ. 1107147/1239/0008Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ ΒΥ922).
 • Την αριθ. Δ17α/03/99/Φ.2.1/29/10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β71000).
 • Την αριθ. 387/97 γνωμοδότηση του Δ.Σ. του ΙΤΣΑΚ η οποία αφορά στην αντιστοιχία των προσόντων, βαθμίδων και διαδικασιών προσλήψεως και εξελίξεως των μελών του Μονίμου Ερευνητικού Προσωπικού του ΙΤΣΑΚ στις οικείες διατάξεις του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ Α713).
 • Το γεγονός ότι τα προσόντα, οι βαθμίδες και οι διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης του Ερευνητικού Προσωπικού του ΙΤΣΑΚ, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 του Νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α7 83) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Π.Δ. 77/89 (ΦΕΚ 35/Α789), αντιστοιχούν στα προσόντα, στις βαθμίδες και στις διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του Νόμου 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α785).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι εξής δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΤΣΑΚ: α) 37.300.000 δραχμών περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του 1998 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (ΚΑΕ 0210 έως 0260 και 0520). β) 28.000.000 δραχμών περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε έτη που θα αντιμετωπισθεί με εγγραφή ισόποσου κονδυλίου στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
 • Την υπ αριθ. 205/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0008Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0008Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1349 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/77 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001