Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται πανεπιστημιακή σχολή με έδρα την πόλη του Αγρινίου με την επωνυμία «Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων» στην οποία συνιστώνται τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και
 2. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτκών Εκμεταλλεύσεων
2.  
  Τα σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπικό, τον κανονισμό σπουδών και τη εν γένει λειτουργία της σχολής και των τμημάτων ρυθμίζονται μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία τους με το παρόν προεδρικό διάταγμα και συμπληρωματικά με βάση τις διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά
Άρθρο 2 "Αποστολή - αντικείμενο"
1.  
  Η σχολή και τα τμήματα που ιδρύονται με το προηγούμενο άρθρο έχουν ως αποστολή:
 1. Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν άρτια επιστημονική κατάρτιση για επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη
 2. Να καλλιεργούν και να προάγουν με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση, τις επιστήμες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα ιδίως δε στην αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των αγροτικών επιχειρήσεων
2.  
  Ειδικότερα τα τμήματα έχουν ως αποστολή: α.Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Τη συστηματική μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείριση χρήσεων γης και της αξιοποίησης φυσικών πόρων με σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να ασχολούνται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διαχείριση χρήσεων γης, με στόχο την ορθολογική αντιμετώπιση μεθόδων σχεδιασμού και χρήσεων φυσικών πόρων, την ανάπτυξη συστημάτων αειφόρου διαχείρισης, την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και την αξιολόγηση και διαχείριση γης σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
 1. Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων:
 2. Τη συστηματική μελέτη, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα με σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την αγροτική οικονομία, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την πώληση - διάθεση αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση - διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τροφίμων, με στόχο την κάλυψη αναγκών αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, την ανάπτυξη νέου μοντέλου αγροτικών επιχειρήσεων, την ορθολογική αξιοποίηση αγροτικών πόρων και την καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής
Άρθρο 3 "Εισαγωγή - τίτλοι - σπουδές"
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων σε κάθε τμήμα και τα τρόπου εισαγωγής σ’ αυτά ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κείμενες διατάξεις
2.  
  Κάθε τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το πτυχίο που απονέμει κάθε τμήμα είναι ενιαίο. Κατ’ εξαίρεση το πτυχίο του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: α) Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος και β) Διαχείριση Χρήσεων Γης.
3.  
  Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης σε κάθε τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) διδακτικά εξάμηνα
Άρθρο 4 "Θέσεις"
1.  
  Στη σχολή και τα τμήματα ιδρύονται θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ), ως ακολούθως:
 1. Στη σχολή δέκα (10) θέσεις ΕΕΠ ΚΑΙ
 2. Σε κάθε τμήμα είκοσι μία (21) θέσεις ΔΕΠ και είκοσι (20) θέσεις ΕΔΤΠ, από τις οποίες δέκα (10) ΑΤ κατηγορίας, έξι (6) ΑΡ κατηγορίας και τέσσερις (4) ΜΕ κατηγορίας
2.  
  Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για τις διοικητικές ανάγκες της σχολής και των τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν διάταγμα τριάντα (30) θέσεις διοικητικού προσωπικού οι οποίες κατανέμονται στους κατωτέρω κλάδους ως εξής:
 1. Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού έξι (6) θέσεις
 2. Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής δύο (2) θέσεις
 3. Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού τρεις (3) θέσεις
 4. Στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας δύο (2) θέσεις
 5. Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού τρεις (3) θέσεις
 6. Στον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων δύο (2) θέσεις
 7. Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικό τρεις (3) θέσεις
 8. Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ δύο (2) θέσεις
 9. Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών τέσσερις (4) θέσεις
 10. Στον κλάδο ΥΕ Καθαριστριών τρεις (3) θέσεις Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνεται κατά προτεραιότητα με μετάταξη υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Το προσωπικό που διορίζεται στις θέσεις του παρόντος άρθρου έχει ως έδρα την πόλη του Αγρινίου
Άρθρο 5 "Αυτοδύναμη λειτουργία"
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία της σχολής και των τμημάτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2454/1997 (Α7).
Άρθρο 6 "Διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων ΔΕΠ"
1.  
  Η πλήρωση των πρώτων θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) έως την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο
2.  
 1. Η πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με προκήρυξη γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ήδη ισχύει ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου.
 2. Η εκλογή γίνεται από ειδικά σώματα εκλεκτόρων, τα οποία ως προς τον αριθμό των μελών τους, τη σύνθεσή τους και τις εισηγητικές επιτροπές υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και συγκροτούνται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και εισήγηση της αντίστοιχης Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης.
 3. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος, ο αναπληρωτής του και ο γραμματέας.
 4. Στα εκλεκτορικά σώματα μετέχουν υποχρεωτικά τα μέλη ΔΕΠ που έχουν διοριστεί στο οικείο τμήμα και ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης.
 5. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση του ειδικού σώματος εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή από μέλη τουσώματος εκλεκτόρων
 6. Στις συνεδριάσεις κάθε ειδικού σώματος εκλεκτόρων μετέχουν άνευ ψήφου και δύο (2) φοιτητές του οικείου κατά περίπτωση τμήματος, εφόσον φοιτούν.
 7. Οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται κατά τα ισχύοντα για την εκπροσώπηση των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση.
3.  
 1. Η πλήρωση θέσεων με μετάκληση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982 όπως ήδη ισχύει, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκεμάτων η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
 2. Η σχετική απόφαση για την μετάκληση λαμβάνεται από ειδικό ενδεκαμελές σώμα εκλεκτόρων που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από πίνακα μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή που κατέχουν θέση του ιδίου ή και του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της θέσης που αφορά η μετάκληση.
 3. Τον πίνακα υποβάλλει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ύστερα από εισήγηση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης.
4.  
  Για τα λοιπά θέματα εκλογής ή μετάκλησης μελών ΔΕΠ εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 7 "Διοικητική στήριξη"
1.  
  Για τη διοικητική και γραμματειακή στήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της σχολής και των τμημάτων, συνιστώνται οι ακόλουθες διοικητικές οργανικές μονάδες:
 1. Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης
 2. Γραμματεία Σχολής και
 3. Γραμματεία Τμήματος (μία για κάθε τμήμα)
2.  
  Η διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για την προώθηση των διαδικασιών που αφορούν τα θέματα προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης σπουδών, φοίτησης και διοικητικής μέριμνας. Η διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:.
 1. Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού
 2. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
 3. Τμήμα Ακαδημαϊκών θεμάτων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων αυτής ως ακολούθως:
 1. Το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού είναι αρμόδιο για την προώθηση από την κεντρική διοίκηση προς τη σχολή, τα τμήματα και τις λοιπές οργανικές μονάδες και αντιστρόφως των διαδικασιών για την προκήρυξη - πλήρωση των θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΤΠ, την εκλογή, διορισμό, μονιμοποίηση, εξέλιξη και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των κατηγοριών αυτών, την πρόσληψη έκτακτου επιστημονικού προσωπικού, την προωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, το καθορισμό και φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν ασκείται από τα άλλα τμήματα της διεύθυνσης
 2. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία του προσωπικού που υπηρετεί στην πόλη του Αγρινίου, την προώθηση των διαδικασιών προκήρυξης διαγωνισμών προμήθειας υλικών και εφοδίων, την εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών και την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων
 3. Το Τμήμα Ακαδημαϊκών θεμάτων είναι αρμόδιο για την προώθηση των διαδικασιών για τα πάσης φύσεως ακαδημαϊκά θέματα, όπως τα θέματα εγγραφών - μετεγγραφών φοιτητών, θέματα παροχών στους φοιτητές, θέματα έγκρισης και λειτουργίας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, έγκρισης και λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών επιλογής, θέματα έρευνας, θέματα εφαρμογής του προγράμματος και του οδηγού σπουδών.
 4. Το Τμήμα, μέχρις ότου συσταθεί παράρτημα φοιτητικής λέσχης στο Αγρίνιο, έχει επιπρόσθετα τις αρμοδιότητες για τη στέγαση, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών.
 5. Ειδικά για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών επιτρέπεται, όπως με απόφαση της Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο, συμβληθεί με ιατρό παθολόγο που διανέμει στην πόλη του Αγρινίου.
4.  
  Η Γραμματεία της Σχολής και η Γραμματεία κάθε Τμήματος οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Α 28).
Άρθρο 8 "Κάλυψη Δαπάνης"
1.  
  Η δαπάνη μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού της Σχολής και των Τμημάτων Αγρινίου, καθώς και των λειτουργικών εξόδων, βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 9 "Μεταβατικές - τελικές διατάξεις"
1.  
  Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αστικών ή αγροτικών ακινήτων για την ανέγερση αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων των ιδρυόμενων ακαδημαϊκών μονάδων με δαπάνες του δημοσίου. Ο σκοπός των απαλλοτριώσεων αυτών θεωρείται ως σκοπός δημόσιας ωφέλειας. Το δημόσιο, οι δήμοι, τα εκκλησιαστικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ιδιώτες μπορούν να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή την εγκατάσταση ακίνητα (κτίρια, οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις κ.λπ.) ανεξαρτήτως του φορέα που τα διαχειρίζεται. Η παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, των δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με τον δημοτικό κώδικα των εκκλησιαστικών ακινήτων, ύστερα από απόφαση του οργάνου που τα διοικεί και έγκριση της ιεράς συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδας.
2.  
  Σε κάθε Τμήμα έως την αυτοδύναμη λειτουργία συγκροτείται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. Με την ίδια πράξη ορίζεται προσωρινά ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του Τμήματος ή αν δεν υπάρχει μόνιμος διοικητικός υπάλληλος ο οποίος ορίζεται με πράξη του πρύτανη. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση μετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος και δύο (2) φοιτητές, εφόσον φοιτούν στο Τμήμα. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα.
3.  
  Το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε Τμήμα έως την αυτοδύναμη λειτουργία του καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
4.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (Α160) έχουν εφαρμογή και στα τμήματα που ιδρύονται για το παρόν διάταγμα μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία της. Για την αποδοχή αίτησης μετακίνησης μέλους ΔΕΠ στα Τμήματα αυτά αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώμη προσωρινής Γενικής Συνέλευσης. Με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η πρόσληψη επισκεπτών, καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων ή επιστημόνων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 με εξάμηνη ή ετήσια σύμβαση, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία τους. Για τη διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές κατά περίπτωση οικείες διατάξεις.
5.  
  Η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. στη Σχολή ή σε κάθε Τμήμα γίνεται για μεν τις θέσεις Ε.Ε.Π. από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, για δε τις θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. από το Πρυτανικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
6.  
  Επιτρέπεται μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων η ανάθεση διδακτικού ή τεχνικού ή διοικητικού έργου σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΤΠ και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με απόφαση της Συγκλήτου. Στα μέλη που μετακινούνται καταβάλλεται η νόμιμη αμοιβή για κάθε ημέρα και τα έξοδα κινήσεως και ο αριθμός των εκτός έδρας ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μήνα τις δώδεκα (12) ημέρες.
7.  
  Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέχρις ότου μετεξελιχθεί σε Πανεπιστήμιο έχει άμεση εποπτεία και λειτουργία και μπορεί με απόφασή της να αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ ή σε τριμελή Επιτροπή από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας τη διοίκηση και λειτουργία της σχολής του Αγρινίου. Στα πλαίσια της αρμοδιότητας αυτής το οριζόμενο όργανο υλοποιεί τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου για την οργάνωση διοίκησης και εν γένει λειτουργία του παραρτήματος Αγρινίου και εισηγείται κάθε αναγκαίο μέτρο για την οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων του παραρτήματος.
8.  
  Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας. Στο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α’ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α’ 173). β. Του άρθρου 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2327/95 (Α’ 156). γ. Του άρθρου 79 παρ. 5 (δ’) του Ν. 1556/85 (Α’ 167), σε συνδυασμό με τα άρθρα 34, 35 και 36 του Ν. 2190/1994 (Α’ 28) όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς επίσης και του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (Α’ 107).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 788/30.10.1997).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το έγγραφο Β1/651α/23.12.1997 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 713.000.000 σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (φορέας 19.250 ομάδα ΚΑΕ 0200 έως 300). Για το οικονομικό έτος 1998 η δαπάνη που θα προκληθεί εκτιμάται για το τελευταίο τετράμηνο στο ποσό των 80.000.000 δρχ. ενώ από το οικονομικό έτος 1999 η δαπάνη αυτή θα προσαυξάνεται ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται και τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού και θα λαμβάνεται μέριμνα για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85-Α’ 137 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 - Α’ 38).
 • Την αριθμ. 180/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-21 Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/85
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1556 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1556 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980