ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/103

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 (Άρθρο 1 της οδηγίας) Σκοπός 1.Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 (L 144/15-5-98 επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Με το παρόν διάταγμα εισάγεται ενιαίο επίπεδο ασφαλείας της ζωής και της περιουσίας και προστασίας του περιβάλλοντος στα νέα και στα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, όταν και οι δύο κατηγορίες πλοίων και σκαφών εκτελούν εσωτερικούς πλόες, και θεσπίζονται διαδικασίες διαπραγμάτευσης σε διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν για τα επιβατηγά πλοία τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες. Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της οδηγίας) Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος και των παραρτημάτων του νοούνται ως: (α) «Διεθνείς Συμβάσεις»: Η διεθνής σύμβαση του 1974 «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση», ΠΑΑΖΕΘ, (Σύμβαση SΟLΑS του 1974) και η διεθνής σύμβαση του 1966 «περί γραμμών φορτώσεως πλοίων», καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις τους που ισχύουν την 17-3-1998. (β) «Κώδικας ευστάθειας σε άθικτη κατάσταση»: Ο «διεθνής κώδικας για την ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση όλων των τύπων πλοίων που καλύπτονται από τα όργανα του ΙΜΟ», ο οποίος περιέχεται στην απόφαση Α.749 (18) της ολομέλειας του ΙΜΟ της 4ης Νοεμβρίου 1993, όπως έχει τροποποιηθεί την 17-3-1998. (γ) «Κώδικας ταχύπλοων σκαφών (ΗSC)»: Ο διεθνής κώδικας ασφαλείας ταχύπλοων σκαφών, ο οποίος περιέχεται στην απόφαση ΜSC 36(63) της επιτροπής ναυτικής ασφαλείας του ΙΜΟ της 20ης Μαίου 1994, όπως έχει τροποποιηθεί την 17-3-1998. (δ) «GΜDSS» : Το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλειας που ορίζεται στο κεφάλαιο ΙV της σύμβασης SΟLΑS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί την 17-3-1998. (ε) «Επιβατηγό πλοίο»: Κάθε πλοίο το οποίο μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες. (στ) «Επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος»: Κάθε ταχύπλοο σκάφος που ορίζεται στον κανονισμό 1 του κεφαλαίου Χ της σύμβασης SΟLΑS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί την 17-3-1998 το οποίο μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες. Δεν θεωρούνται ως επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη τα επιβατηγά τα οποία εκτελούν εσωτερικούς θαλάσσιους πλόες κλάσεως Β, Γ, ή Δ όταν: (i) το εκτόπισμά τους που αντιστοιχεί στη σχεδιασθείσα ισαλογραμμή είναι μικρότερο των 500 m3 και (ii) η ανώτατη ταχύτητά τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.4.30 του κώδικα ταχυπλόων σκαφών είναι μικρότερη των 20 κόμβων. (ζ) «Νέο πλοίο»: Κάθε πλοίο του οποίου η τρόπιδα έχει τοποθετηθεί ή το οποίο βρίσκεται σε ανάλογο στάδιο κατασκευής κατά ή μετά την 01η Ιουλίου 1998. Ως «παρόμοιο στάδιο κατασκευής» νοείται το στάδιο κατά το οποίο: (i) αρχίζει η ναυπήγηση που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο πλοίο και (ii) έχει αρχίσει η συναρμολόγηση του εν λόγω πλοίου που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 50 τόνους ή στο 1% της εκτιμώμενης μάζας όλου του κατασκευαστικού υλικού εάν το πρώτο μέγεθος είναι μικρότερο του δευτέρου. (η) «Υπάρχον πλοίο»: Κάθε πλοίο που δεν είναι νέο. (θ) «Επιβάτης»: Κάθε άτομο εκτός από: (i) τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος ή άλλα άτομα που απασχολούνται ή έχουν προσληφθεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του εν λόγω πλοίου και (ii) τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους. (ι) «Μήκος του πλοίου»: Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά το 96% του ολικού μήκους που μετράται στην ίσαλο γραμμή στο 85% του ελάχιστου πλευρικού ύψους, που μετράται από την άνω όψη της τρόπιδας, ή το μήκος από την πρωραία πλευρά της στείρας μέχρι τον άξονα του κορμού του πηδαλίου στην ίδια ίσαλο γραμμή, εάν αυτό είναι μεγαλύτερο. Σε πλοία σχεδιασμένα με κοίλη τρόπιδα, η ίσαλος γραμμή στην οποία μετράται το μήκος αυτό θα είναι παράλληλη προς την ίσαλο γραμμή που έχει σχεδιασθεί. (ια) «Υψος πρώρας»: Το ύψος που ορίζεται στον κανονισμό 39 της διεθνούς σύμβασης του 1966 «περί γραμμών φορτώσεως πλοίων», ως η κάθετος απόσταση στην πρωραία κάθετο μεταξύ της ισάλου που αντιστοιχεί στο προσδιορισθέν ύψος εξάλων θέρους και της διαγωγής σχεδιάσεως και της κορυφής του εκτεθειμένου καταστρώματος στην πλευρά του πλοίου. (ιβ) «Πλοίο με πλήρες κατάστρωμα»: Κάθε πλοίο που διαθέτει συνεχές κατάστρωμα, εκτεθειμένο στον καιρό και στη θάλασσα, το οποίο διαθέτει μόνιμα μέσα κλεισίματος όλων των ανοιγμάτων στο εκτεθειμένο στον καιρό τμήμα και κάτω από το οποίο όλα τα ανοίγματα στις πλευρές του πλοίου είναι εφοδιασμένα με μόνιμα μέσα τουλάχιστον καιροστεγούς κλεισίματος. Το συνεχές κατάστρωμα μπορεί να είναι στεγανό κατάστρωμα καλυμμένο τελείως από μια καιροστεγή κατασκευή επαρκούς αντοχής, ώστε να διατηρείται η καιροστεγής ακεραιότητα, και εφοδιασμένο με καιροστεγή μέσα κλεισίματος. (ιγ) «Διεθνής πλους»: Κάθε θαλάσσιος πλους από ένα λιμένα κράτους μέλους προς λιμένα εκτός αυτού του κράτους μέλους ή αντιστρόφως. (ιδ) «Πλους εσωτερικού»: Κάθε πλους σε θαλάσσιες περιοχές από ένα λιμένα κράτους μέλους στον ίδιο ή άλλο λιμένα του ίδιου κράτους μέλους. (ιε) «Θαλάσσια περιοχή»: Η περιοχή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2. Ωστόσο, για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες, οι ορισμοί των θαλάσσιων περιοχών είναι εκείνοι που δίδονται στον κανονισμό 2 κεφάλαιο ΙV της σύμβασης SΟLΑS του 1974. (ιστ) «Λιμενική περιοχή»: Κάθε περιοχή πλην της θαλάσσιας περιοχής, που καθορίζεται από τα κράτη μέλη και εκτείνεται μέχρι τις ακρότατες μόνιμες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός λιμενικού συστήματος, ή μέχρι τα όρια που ορίζονται από τα φυσικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά που προστατεύουν τις εκβολές ενός ποταμού ή άλλη παρόμοια προστατευμένη περιοχή. (ιζ) «Τόπος καταφυγής»: Οποιαδήποτε φυσικά ή τεχνητά προφυλαγμένη περιοχή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται ως καταφύγιο από πλοίο ή σκάφος σε συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του. (ιη) «Αρχή του κράτους της σημαίας»: Οι αρμόδιες αρχές του κράτους του οποίου τη σημαία δικαιούται να φέρει το πλοίο ή σκάφος. (ιθ) «Φιλοξενούν κράτος»: Το κράτος μέλος προς ή από τον ή τους λιμένες του οποίου εκτελεί πλόες εσωτερικού ένα πλοίο ή σκάφος που φέρει άλλη σημαία από τη σημαία του κράτους μέλους αυτού. (κ) «Αναγνωρισμένος οργανισμός»: Κάθε οργανισμός αναγνωρισμένος σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 32/97 (Α’ 35). (κα) «Μίλι»: Μονάδα μήκους ίση προς 1.852 μέτρα (m). (κβ) «Σημαντικό ύψος κύματος»: Ο μέσος όρος του ενός τρίτου των μεγαλυτέρων υψών κύματος που παρατηρούνται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. (κγ) «Κράτος - μέλος»: Το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (κδ) «ΙΜΟ»: Ο Διεθνής ναυτιλιακός Οργανισμός (Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn/ΙΜΟ) (κε) «ΥΕΝ»: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. (κστ) «ΔΕΕΠ»: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας η οποία εδρεύει στον Πειραιά. (κζ) «Λιμενικές Αρχές»: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία. (κη) «ΜSC»: Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (Μaritime Safety Cοmmittee/ΜSC) του ΙΜΟ Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής 1.Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται: 1)στα νέα επιβατηγά πλοία, 2)στα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία μήκους 24 μέτρων και άνω, 3)στα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη, ανεξαρτήτως σημαίας, όταν εκτελούν πλόες εσωτερικού. Η ΔΕΕΠ και οι Λιμενικές Αρχές εξασφαλίζουν ότι τα επιβατηγά πλοία και τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μη μέλους, πριν αρχίσουν να εκτελούν πλόες εσωτερικού πληρούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. 2.Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται: 1)Στα επιβατηγά πλοία που είναι: (i) πολεμικά και οπλιταγωγά πλοία, (ii) μη μηχανοκίνητα πλοία, (iii) πλοία που δεν είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό και δεν καλύπτονται από τα πρότυπα που αφορούν στα ταχύπλοα σκάφη [Απόφαση ΜSC 36(63)] ή τα δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη [Απόφαση Α. 373 (Χ)], (iν) ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής , (ν) πρωτότυπα ιστορικά επιβατηγά πλοία και τα μεμονωμένα αντίγραφά τους, σχεδιασμένα πριν από το 1965, κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά, (νi) σκάφη αναψυχής, εκτός εάν έχουν ή πρόκειται να έχουν πλήρωμα και μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς, (νii) πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμενικές περιοχές . 2)Στα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη που είναι: (i) πολεμικά και οπλιταγωγά σκάφη, (ii) σκάφη αναψυχής, εκτός εάν έχουν ή πρόκειται να έχουν πλήρωμα και μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς, (iii) σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμενικές περιοχές . Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της οδηγίας) Κατηγορίες επιβατηγών πλοίων 1.Τα επιβατηγά πλοία κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τη θαλάσσια περιοχή στην οποία εκτελούν πλόες: «Κατηγορία Α»: Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού, πλην των πλόων που καλύπτονται από τις κατηγορίες Β, Γ και Δ. «Κατηγορία Β»: Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού, κατά την πορεία των οποίων ουδέποτε απομακρύνονται περισσότερο από 20 μίλια από την ακτογραμμή, όπου μπορούν να αποβιβασθούν ναυαγοί, που αντιστοιχεί στο μέσο ύψος της παλίρροιας. «Κατηγορία Γ»: Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού σε θαλάσσιες περιοχές όπου η πιθανότητα υπέρβασης των 2.5 μέτρων σημαντικού ύψους κύματος είναι μικρότερη από 10% σε περίοδο ενός έτους, προκειμένου για εκτέλεση πλόων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ή σε περιορισμένη περίοδο του έτους, προκειμένου για εκτέλεση πλόων αποκλειστικά κατ’ αυτή την περίοδο (π.χ. πλόες κατά τους θερινούς μήνες), κατά τη διάρκεια των οποίων ουδέποτε απομακρύνονται περισσότερο από 15 μίλια από τόπο καταφυγής ούτε περισσότερο από 5 μίλια από την ακτογραμμή, όπου μπορούν να αποβιβασθούν ναυαγοί, που αντιστοιχεί στο μέσο ύψος της παλίρροιας. «Κατηγορία Δ»: Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού σε θαλάσσιες περιοχές όπου η πιθανότητα υπέρβασης του 1,5 μέτρου σημαντικού ύψους κύματος είναι μικρότερη από 10% σε περίοδο ενός έτους, προκειμένου για εκτέλεση πλόων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ή σε περιορισμένη περίοδο του έτους, προκειμένου για εκτέλεση πλόων αποκλειστικά κατ’ αυτήν την περίοδο (π.χ. πλόες κατά τους θερινούς μήνες), κατά τη διάρκεια των οποίων ουδέποτε απομακρύνονται περισσότερο από 6 μίλια από τόπο καταφυγής ούτε περισσότερο από 3 μίλια από την ακτογραμμή, όπου μπορούν να αποβιβασθούν ναυαγοί, που αντιστοιχεί στο μέσο ύψος της παλίρροιας. 2.Το ΥΕΝ καταρτίζει κατάλογο των θαλάσσιων περιοχών αρμοδιότητάς του οριοθετώντας τις ζώνες για εκτέλεση πλόων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και, όπου χρειάζεται για περιορισμένη περιοδική εκτέλεση πλόων, για τις διάφορες κατηγορίες πλοίων, βάσει των κριτηρίων κατάταξης της παραγράφου 1 και τον κοινοποιεί για ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3.Για τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη, ισχύουν οι κατηγορίες του κεφαλαίου 1 παράγραφοι 1.4.10 και 1.4.11 του κώδικα ταχύπλοων σκαφών. Άρθρο 5 (Άρθρο 5 της οδηγίας) Εφαρμογή 1.Τόσο τα νέα, όσο και τα υπάρχοντα πλοία και επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη, όταν εκτελούν πλόες εσωτερικού, πρέπει να πληρούν τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας που καθορίζει το παρόν διάταγμα. 2.Το ΥΕΝ δεν εμποδίζει, για λόγους που απορρέουν από το παρόν διάταγμα, την εκτέλεση πλόων εσωτερικού από επιβατηγά πλοία ή επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων που επιβάλλει το ΥΕΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1. Το ΥΕΝ αναγνωρίζει το πιστοποιητικό ασφαλείας ταχύπλοου σκάφους και την άδεια λειτουργίας, τα οποία εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος για επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη που εκτελούν πλόες εσωτερικού, ή το αναφερόμενο στο άρθρο 9 πιστοποιητικό ασφάλειας επιβατηγού πλοίου, το οποίο εκδίδεται από άλλο κράτος μέλος για επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού. 3.Το ΥΕΝ μπορεί να επιθεωρεί ένα επιβατηγό πλοίο, ή αντιστοίχως ένα επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος, που εκτελεί πλόες εσωτερικού και να ελέγχει τα έγγραφά του σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/21/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 88/97 (Α’90). 4.Κάθε ναυτιλιακός εξοπλισμός επί του πλοίου, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α.1 της οδηγίας 96/98/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 347/98 (Α’ 231) και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της, θεωρείται σύμφωνος με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ανεξαρτήτως του εάν το παράρτημα Ι απαιτεί να εγκρίνεται ο εξοπλισμός αυτός και να υποβάλλεται σε δοκιμές οι οποίες κρίνονται ικανοποιητικές από την αρχή του κράτους της σημαίας. Άρθρο 6 (Άρθρο 6 της οδηγίας) Απαιτήσεις ασφαλείας Οι απαιτήσεις ασφαλείας είναι: 1.Όσον αφορά τα νέα και τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία των κατηγοριών Α, Β, Γ, και Δ: 1)Η κατασκευή και η συντήρηση του σκάφους, των κύριων και των βοηθητικών μηχανημάτων των ηλεκτρικών συστημάτων και των εγκαταστάσεων αυτοματισμού, πρέπει να πληρούν τα πρότυπα κατάταξης, τα οποία καθορίζονται στους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού ή σε ισοδύναμους κανόνες που χρησιμοποιούνται από μια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του π.δ. 32/97 «Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22-11-94» (Α’ 35). 2)Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙV, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων έτους 1988 για το GΜDSS και των κεφαλαίων V και VΙ της σύμβασης SΟLΑS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί την 17-3-1998. 3)Εφαρμόζονται οι διατάξεις για τον εξοπλισμό ναυσιπλοϊας επί του πλοίου του κανονισμού 12 κεφάλαιο V της σύμβασης SΟLΑS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί την 17-3-1998. Ο εξοπλισμός ναυσιπλοϊας επί του πλοίου που αναφέρεται στο Παράρτημα Α.1 της οδηγίας 96/98/ΕΚ και είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις της, θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις σχετικές με την έγκριση τύπου απαιτήσεις του κανονισμού V12 εδάφιο (r) της σύμβασης SΟLΑS του 1974. 2.Όσον αφορά τα νέα επιβατηγά πλοία: 1)Γενικές απαιτήσεις: (i) τα νέα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Α πρέπει να πληρούν εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις της σύμβασης SΟLΑS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί την 17-3-1998, και τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και του παραρτήματος Ι αυτού. Ως προς τους κανονισμούς, των οποίων η ερμηνεία επαφίεται κατά τη SΟLΑS στη διακριτική ευχέρεια της αρχής, η αρχή του κράτους της σημαίας εφαρμόζει τις ερμηνείες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, (ii) τα νέα επιβατηγά πλοία των κατηγοριών Β, Γ και Δ πρέπει να πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και του παραρτήματος Ι αυτού. 2)Απαιτήσεις σχετικά με τη γραμμή φορτώσεως: (i) όλα τα νέα επιβατηγά πλοία μήκους 24 μέτρων και άνω, πρέπει να είναι σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση του 1966 περί γραμμών φορτώσεως πλοίων, (ii) εφαρμόζονται κριτήρια με επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο προς το επίπεδο της διεθνούς σύμβασης του 1966 «περί γραμμών φορτώσεως πλοίων», ανάλογα με το μήκος και την κατηγορία των νέων επιβατηγών πλοίων μήκους κάτω των 24 μέτρων (iii) κατά παρέκκλιση από τα εδάφια (i) και (ii), τα νέα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Δ εξαιρούνται από την απαίτηση ελαχίστου ύψους πρώρας που καθορίζεται στη διεθνή σύμβαση του 1966 περί γραμμών φορτώσεως πλοίων, (iν) τα νέα επιβατηγά πλοία των κατηγοριών Α, Β, Γ και Δ πρέπει να διαθέτουν πλήρες κατάστρωμα. 3.Όσον αφορά τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία : 1)Τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Α πρέπει να πληρούν σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία που καθορίζονται στη σύμβαση SΟLΑS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί την 17-3-1998 και τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και του παραρτήματος Ι αυτού. Ως προς τους κανονισμούς εκείνους, των οποίων η ερμηνεία επαφίεται, κατά τη SΟLΑS, στη διακριτική ευχέρεια της αρχής, η αρχή του κράτους της σημαίας εφαρμόζει τις ερμηνείες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. 2)Τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Β πρέπει να πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και του παραρτήματος Ι αυτού. 3)Τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία των κατηγοριών Γ και Δ πρέπει να πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Ι και, στους τομείς που δεν καλύπτονται από τις εν λόγω απαιτήσεις, τους κανόνες της αρχής του κράτους της σημαίας. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να παρέχουν επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο προς το επίπεδο των κεφαλαίων ΙΙ-1 και ΙΙ-2 του παραρτήματος Ι, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών τοπικών συνθηκών λειτουργίας στις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες τα πλοία αυτών των κατηγοριών μπορούν να ταξιδεύουν. Πριν να επιτραπεί η τακτική εκτέλεση πλόων εσωτερικού από υπάρχοντα επιβατηγά πλοία των κατηγοριών Γ και Δ στην Ελλάδα , η αρχή του κράτους της σημαίας οφείλει να εξασφαλίσει τη συναίνεση του ΥΕΝ ως προς αυτούς τους κανόνες. 4)Όταν το ΥΕΝ θεωρεί ότι οι κανόνες που απαιτεί η αρχή του φιλοξενούντος κράτους σύμφωνα με το εδάφιο (γ) είναι παράλογοι, το γνωστοποιεί αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες. 5)Οι μεγάλης έκτασης επισκευές, μετατροπές και μετασκευές καθώς και ο συνδεόμενος με τις εργασίες αυτές εξοπλισμός, πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 εδάφιο (α) για τα νέα πλοία. Οι μετατροπές υπάρχοντος πλοίου με αποκλειστικό σκοπό να ενισχυθεί η βιωσιμότητά του, δεν θεωρούνται ως μετασκευές μεγάλης έκτασης. 6)Οι διατάξεις του εδαφίου (α), εκτός αν ορίζονται ενωρίτερες ημερομηνίες στη σύμβαση SΟLΑS του 1974, και οι διατάξεις των εδαφίων (β) και (γ), εκτός αν ορίζονται ενωρίτερες ημερομηνίες στο παράρτημα Ι, δεν εφαρμόζονται σε πλοίο του οποίου η τρόπιδα τέθηκε ή το οποίο βρισκόταν σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής: (i) πριν από την 1η Ιανουαρίου 1940: μέχρι την 1η Ιουλίου 2006, (ii) την 1η Ιανουαρίου 1940 ή μετά την ημερομηνία αυτή αλλά πριν την 31 Δεκεμβρίου 1962: μέχρι την 1η Ιουλίου 2007, (iii) την 1η Ιανουαρίου 1963 ή μετά την ημερομηνία αυτή αλλά πριν την 31 Δεκεμβρίου 1974: μέχρι την 1η Ιουλίου 2008, (iν) την 1η Ιανουαρίου 1975 ή μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά πριν την 31 Δεκεμβρίου 1984: μέχρι την 1η Ιουλίου 2009, (ν) την 1η Ιανουαρίου 1985 ή μετά την ημερομηνία αυτή αλλά πριν την 1η Ιουλίου 1998: μέχρι την 1η Ιουλίου 2010. 7)Κατά παρέκκλιση, τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία των κατηγοριών Α και Β που πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996 εκτελούσαν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού μεταξύ ελληνικών λιμένων, μπορούν να εξαιρεθούν από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών ΙΙ-1/Β/8-1 και ΙΙ-1/Β/8-2 της σύμβασης SΟLΑS του 1974 ή του παραρτήματος Ι και από τον κανονισμό ΙΙ-2/Β/16 του παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος, με την προϋπόθεση ότι πληρούν καθέναν από τους εξής όρους: (i) την 1η Οκτωβρίου 2000 η ηλικία τους, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε η τρόπιδά τους ή βρισκόταν σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 εδάφιο (ζ), θα είναι μεγαλύτερη από 27 έτη, (ii) η λειτουργία τους θα παραμείνει περιορισμένη σε πλόες εσωτερικού μεταξύ ελληνικών λιμένων και μόνον και (iii) η λειτουργία τους σε πλόες εσωτερικού θα παύσει το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία θα φθάσουν στην ηλικία των 35 ετών. Επί πλέον, τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία των κατηγοριών Α και Β που φέρουν ελληνική σημαία και δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση πλόων εσωτερικού, μεταξύ ελληνικών λιμένων πριν από την 5η Ιουνίου 1998, μπορούν επίσης να εξαιρεθούν υπό την προϋπόθεση ότι, κατά το χρόνο της ως άνω δραστηριοποίησης, πληρούν στο ακέραιο τις διεθνείς προδιαγραφές που έχουν εφαρμογή και τις προϋποθέσεις των εδαφίων (i) (ii) και (iii) της υποπαραγράφου (ζ). Για τους σκοπούς της παρέκκλισης αυτής, το ΥΕΝ διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πλήρη κατάλογο όλων των υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων των κατηγοριών Α και Β τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καθώς και το όνομα, τους διακριτικούς αριθμούς ή γράμματα, το λιμένα νηολόγησης, τη μεταφορική ικανότητά τους σε επιβάτες, τον αριθμό ΙΜΟ (εάν υπάρχει), την κατηγορία και την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε η τρόπιδά τους ή το πλοίο βρισκόταν σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής, αναλυτικά για κάθε πλοίο. Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η παρέκκλιση που χορηγείται σ’ αυτά τα πλοία πρέπει να αναφέρεται ρητά στα οικεία πιστοποιητικά ασφαλείας επιβατηγών πλοίων. 4.Οσον αφορά τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη: 1)Τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη που ναυπηγούνται ή υφίστανται επισκευές, μετασκευές ή μετατροπές ευρείας εκτάσεως από 1ης Ιανουαρίου 1996 και εξής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού Χ/3 της σύμβασης SΟLΑS του 1974, όπως ισχύει την 17-3-1998 εκτός εάν: (i) η τρόπιδά τους είχε ήδη τεθεί ή βρισκόταν σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής όχι αργότερα από την 05-6-1998, (ii) πρόκειται να παραδοθούν και να τεθούν σε υπηρεσία το αργότερο εντός έξι μηνών από την 05-6-1998, (iii) πληρούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις του κώδικα ασφαλείας για τα δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη (κώδικας DSC) που περιλαμβάνεται στην απόφαση Α. 373(Χ) της Συνέλευσης του ΙΜΟ, της 14ης Νοεμβρίου 1977, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΜSC 37(63) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας, της 19ης Μαίου 1994. 2)Τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη που έχουν ναυπηγηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996 και πληρούν τις απαιτήσεις του κώδικα ταχύπλοων σκαφών εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που τους έχουν δοθεί βάσει αυτού του κώδικα. Τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη που έχουν ναυπηγηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996 και δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κώδικα ταχύπλοων σκαφών δεν μπορούν να εκτελούν πλόες εσωτερικού, εκτός αν εκτελούσαν ήδη πλόες εσωτερικού στην Ελλάδα κατά την 05-6-1998, οπότε μπορεί να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να εκτελούν πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων. Τα σκάφη αυτά οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις του κώδικα DSC, όπως τροποποιήθηκε. 3)Η κατασκευή και η συντήρηση των επιβατηγών ταχύπλοων σκαφών και του εξοπλισμού τους πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες κατάταξης ταχυπλόων σκαφών «αναγνωρισμένου οργανισμού» ή με ισοδύναμους κανόνες που χρησιμοποιούνται από μια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του π.δ. 32/97 (Α’ 35). Άρθρο 7 (Άρθρο 7 της οδηγίας) Πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας, ισοδύναμες απαιτήσεις, εξαιρέσεις και μέτρα προστασίας 1.Πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας : Εάν το ΥΕΝ κρίνει ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας πρέπει να βελτιωθούν σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών, και εάν έχει αποδειχθεί η ανάγκη αυτή, τότε μπορεί με τη διαδικασία της παραγράφου 4, να λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των απαιτήσεων ασφαλείας. 2.Ισοδύναμες απαιτήσεις: Το ΥΕΝ μπορεί με τη διαδικασία της παραγράφου 4, να θεσπίζει μέτρα που επιτρέπουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισοδύναμων προς τους κανονισμούς του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ισοδύναμες απαιτήσεις είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικές με τους κανονισμούς αυτούς. 3.Εξαιρέσεις: Εφόσον δεν υποβαθμίζεται το επίπεδο ασφαλείας, το ΥΕΝ μπορεί, με τη διαδικασία της παραγράφου 4, να θεσπίσει μέτρα για να εξαιρεί πλοία από ορισμένες ειδικές απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, προκειμένου για την εκτέλεση πλόων μεταξύ ελληνικών λιμένων συμπεριλαμβανομένων των αρχιπελαγικών θαλασσίων περιοχών των προφυλαγμένων από τις συνθήκες της ανοικτής θάλασσας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως μικρότερο σημαντικό ύψος κύματος , περιορισμένη χρονική περίοδος του έτους, πλόες μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με κατάλληλες κλιματικές ή καιρικές συνθήκες, ή περιορισμένη διάρκεια πλου, ή εγγύτητα προς υπηρεσίες διάσωσης. 4.Το ΥΕΝ κάνοντας χρήση των διατάξεων των παραγράφων 1,2 ή 3 ακολουθεί την εξής διαδικασία: 1)κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα που προτίθεται να θεσπίσει, με τις διευκρινίσεις που απαιτούνται ώστε να αποδεικνύεται ότι διατηρείται επαρκώς το επίπεδο ασφαλείας, 2)εάν, εντός 6 μηνών από την κοινοποίηση, αποφασισθεί, με τη διαδικασία του άρθρου 9, της οδηγίας 98/18/ΕΚ ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν δικαιολογούνται, το ΥΕΝ θα τροποποιήσει ή δεν θα θεσπίσει τα προτεινόμενα μέτρα, όταν του ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 3)τα θεσπιζόμενα μέτρα καθορίζονται στη σχετική εθνική νομοθεσία και ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ενημερώσει τα άλλα κράτη μέλη με όλες τις σχετικές διευκρινίσεις, 4)κάθε μέτρο αυτού του είδους εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία της ίδιας κατηγορίας ή στα σκάφη που εκτελούν πλόες με τους ίδιους καθοριζόμενους όρους, χωρίς διακρίσεις λόγω της σημαίας τους ή της εθνικότητας ή της έδρας του φορέα εκμετάλλευσής τους, 5)τα μέτρα της παραγράφου 3 ισχύουν μόνον καθόσον χρόνο το πλοίο ή σκάφος εκτελεί πλόες με τους καθοριζόμενους όρους. 5.Μέτρα προστασίας: Όταν η ΔΕΕΠ κρίνει ότι ένα επιβατηγό πλοίο ή σκάφος που εκτελεί εσωτερικό πλου, παρά το ότι πληροί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της ζωής, της περιουσίας ή του περιβάλλοντος, η λειτουργία του εν λόγω πλοίου ή σκάφους μπορεί να ανασταλεί, ή να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, μέχρις ότου εκλείψει ο κίνδυνος. Στις ανωτέρω περιστάσεις, το ΥΕΝ ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για την απόφασή του, εκθέτοντας τεκμηριωμένα τους σχετικούς λόγους, για να εξετασθεί από αυτή κατά πόσον η αναστολή ή τα πρόσθετα μέτρα δικαιολογούνται λόγω σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια ή το περιβάλλον. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει με τη διαδικασία του άρθρου 9, της οδηγίας 98/18/ΕΚ αφού εξετάσει κατά πόσον η απόφαση του ΥΕΝ να αναστείλει τη λειτουργία του εν λόγω πλοίου ή σκάφους ή να επιβάλλει τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας είναι ή όχι δικαιολογημένη λόγω σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια της ζωής ή της περιουσίας ή του περιβάλλοντος, και ότι η αναστολή ή τα μέτρα δεν δικαιολογούνται, το ΥΕΝ οφείλει να ανακαλέσει την αναστολή ή τα μέτρα. Άρθρο 8 (Άρθρο 10 της οδηγίας) Επιθεωρήσεις 1.Κάθε νέο επιβατηγό πλοίο με ελληνική σημαία υποβάλλεται, από τη ΔΕΕΠ, στις παρακάτω επιθεωρήσεις: 1)επιθεώρηση πριν το πλοίο τεθεί σε υπηρεσία, 2)περιοδική επιθεώρηση ανά δωδεκάμηνο, 3)επιπλέον επιθεωρήσεις, όταν προκύπτει ανάγκη. 2.Κάθε υπάρχον επιβατηγό πλοίο με ελληνική σημαία υποβάλλεται, από τη ΔΕΕΠ, στις παρακάτω επιθεωρήσεις: 1)αρχική επιθεώρηση πριν το πλοίο τεθεί σε υπηρεσία σε πλόες εσωτερικού σε φιλοξενούν κράτος, ή προκειμένου για υπάρχοντα πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων εντός δωδεκαμήνου προθεσμίας από την 1-7-1998, 2)περιοδική επιθεώρηση ανά δωδεκάμηνο, 3)επιπλέον επιθεωρήσεις, όταν προκύπτει ανάγκη. 3.Κάθε επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος με ελληνική σημαία το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα ΗSC, υποβάλλεται, από τη ΔΕΕΠ στις επιθεωρήσεις που απαιτούνται βάσει του κώδικα ΗSC. Κάθε επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα ασφαλείας για τα δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη (κώδικας DSC) όπως τροποποιήθηκε, υποβάλλεται από τη ΔΕΕΠ στις επιθεωρήσεις που απαιτούνται βάσει του κώδικα DSC. 4.Εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες και οδηγίες επιθεωρήσεων για την έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλείας επιβατηγού πλοίου, που καθορίζονται στην απόφαση Α. 746 (18) της Συνέλευσης του ΙΜΟ, της 4ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με οδηγίες επιθεώρησης σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα επιθεώρησης και πιστοποίησης, ως έχουν κατά την 17-3-1998 ή διαδικασίες που αποσκοπούν στην επίτευξη του ίδιου στόχου. 5.Οι επιθεωρήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1,2 και 3 διενεργούνται από τους αποκλειστικούς επιθεωρητές είτε της ΔΕΕΠ, ενός αναγνωρισμένου οργανισμού, ή του κράτους μέλους που έχει εξουσιοδοτηθεί από το ΥΕΝ να διενεργεί επιθεωρήσεις, με σκοπό να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 9 (Άρθρο 11 της οδηγίας) Πιστοποιητικά 1.Όλα τα νέα και όλα τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία με ελληνική σημαία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατηγού πλοίου σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. Το πιστοποιητικό ασφαλείας πρέπει να έχει τον τύπο του υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙ. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τη ΔΕΕΠ, μετά την αρχική επιθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 εδάφιο (α) και παράγραφος 2 εδάφιο (α). 2.Το πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατηγού πλοίου εκδίδεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Η ΔΕΕΠ μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού για περίοδο χάριτος διαρκείας μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται σ’ αυτό. Όταν χορηγείται παράταση, η νέα περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού αρχίζει από την ημερομηνία λήξεως του υπάρχοντος πιστοποιητικού πριν από την παράτασή του. Το πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατηγού πλοίου ανανεώνεται αφού διενεργηθεί περιοδική επιθεώρηση, κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 εδάφιο (β) και παράγραφος 2 εδάφιο (β). 3.Για τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη με ελληνική σημαία που πληρούν τις απαιτήσεις του κώδικα ταχύπλοων σκαφών, η ΔΕΕΠ εκδίδει πιστοποιητικό ασφαλείας ταχύπλοου σκάφους και άδεια λειτουργίας ταχυπλόου σκάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ταχύπλοων σκαφών. Η ΔΕΕΠ θα χορηγεί σε κάθε επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος με ελληνική σημαία το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα ασφαλείας για τα δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη (κώδικας DSC) όπως τροποποιήθηκε, ένα πιστοποιητικό κατασκευής και εξοπλισμού δυναμικώς υποστηριζόμενου σκάφους καθώς και μία άδεια λειτουργίας δυναμικώς υποστηριζόμενου σκάφους σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα DSC. Πριν εκδόσει την άδεια λειτουργίας για επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος που εκτελεί εσωτερικούς πλόες σε φιλοξενούν κράτος, η ΔΕΕΠ πρέπει να συνεννοηθεί με το φιλοξενούν κράτος, σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας του σκάφους στο κράτος αυτό. Η ΔΕΕΠ πρέπει να αναγράφει όλους αυτούς τους όρους στην άδεια λειτουργίας του ταχυπλόου σκάφους. 4.Οι εξαιρέσεις που χορηγούνται σε πλοία ή σκάφη δυνάμει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3, αναγράφονται στο πιστοποιητικό του πλοίου ή του σκάφους. Άρθρο 10 (Άρθρο 12 της οδηγίας) Κανονισμοί της σύμβασης SΟLΑS του 1974 Το ΥΕΝ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλισθεί ότι ο ΙΜΟ θα αναλάβει, το ταχύτερο δυνατόν, την κατάρτιση και υιοθέτηση των κανονισμών και μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 της οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17-3-98 . Άρθρο 11 (Άρθρο 13 της οδηγίας) Κυρώσεις Στους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/73 (Α’261) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 301/94 (Α’159). Άρθρο 12 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα ακόλουθα παραρτήματα Ι και ΙΙ : Άρθρο 13 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που περιέχουν απαιτήσεις κατασκευής και εξοπλισμού για πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι οποίες διαφέρουν από αντίστοιχες απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Η κατάργηση αυτή επέρχεται από την ημερομηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις του παρόντος αρχίζουν να εφαρμόζονται στα υπόχρεα πλοία ανάλογα με την ηλικία και κατηγορία τους όπως καθορίζεται στο παρόν διάταγμα. Απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος οι οποίες περιέχουν ρυθμίσεις που δεν καλύπτονται από αυτό εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ. Άρθρο 14 Εναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», (Α’ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με τα άρθρα 6 (παρ. 4) του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και 19 του ν. 2367/1995 (Α’ 261) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 32 (παρ. 2) και 36 (παρ. 2) του ν.δ. 187/1973 (Α’261).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του π.δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α’ 117).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α’ του ν. 2469/1997 (Α’ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 338/24-11-98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την 92/17-3-1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Καθιέρωση συστήματος υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά rο-rο πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.1999. 2001/314 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 345/2000 Διατάξεις που αφορούν στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (Α 298). 2001/317 2001
Κύρωση Κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων. 2001/381 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. 2003/345 2003
Συμπλήρωση του Κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων, που κυρώθηκε με το π.δ 381/2001 (Α΄ 252). 2005/166 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 (Α΄ 110) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), σε συμμό[...]" 2005/66 2005
Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 και την Οδηγία 98/18 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998. 2006/124 2006
Κανονισμός ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων. 2011/38 2011
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), 3/2005 (Α΄[...]" 2012/20 2012
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας. 2015/5 2015
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγών – οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ-Ο/ Γ - ΤΑΧ) και δυναμικώς υποστηριζό[...]" 2016/104 2016