ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/104

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και γενικές διατάξεις. Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων».(ΕΕ L319/7) Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων οι οποίες εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας ή μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ . Δεν εφαρμόζονται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τις οποίες εκτελούν οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας ή εμπίπτουν στην ευθύνη τους. Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ., νοούνται ως: - «ΑDR»: η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία συνήφθη στη Γενεύη στις 30 Σεπτεμβρίου 1957 που έχει κυρωθεί με τον Ν. 1741/87 (ΦΕΚ 225 Α~) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR)» που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957 καθώς και οι τροποποιήσεις της, - «όχημα»: οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα που προορίζεται για οδική χρήση ολοκληρωμένο ή ημιτελές, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h, και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία κινούνται επί τροχιών, γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των μηχανημάτων έργου , - «επικίνδυνα εμπορεύματα»: οι ύλες και τα αντικείμενα των οποίων η οδική μεταφορά απαγορεύεται ή επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένους όρους, βάσει των παραρτημάτων Α και Β, του παρόντος, - «μεταφορά»: οποιαδήποτε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς η οποία εκτελείται από όχημα, εν όλω ή εν μέρει, επί δημοσίων οδών του εθνικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τα παραρτήματα Α και Β, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις όσον αφορά την ευθύνη από τις δραστηριότητες αυτές. Αποκλείονται από αυτό τον ορισμό οι μεταφορικές δραστηριότητες που εκτελούνται καθ΄ ολοκληρίαν εντός της περιμέτρου κλειστού χώρου στον οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Άρθρο 3 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Π.Δ., η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Α επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζουν τα παραρτήματα Α και Β, ιδίως όσον αφορά: 1)τη συσκευασία και την επισήμανση των ως άνω εμπορευμάτων και 2)την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την καλή λειτουργία του οχήματος μεταφοράς των εν λόγω εμπορευμάτων. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την κατασκευή και τον εξοπλισμό των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και τη διαδικασία ελέγχου και ταξινόμησης των οχημάτων αυτών. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Π.Δ., δεν μπορούν να μεταφέρονται οδικώς τα επικίνδυνα εμπορεύματα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται βάσει των παραρτημάτων Α και Β του παρόντος Π.Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Παρεκκλίσεις, περιορισμοί και εξαιρέσεις Άρθρο 4 Οι υφιστάμενες κάθε φορά διατάξεις για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οποίες είναι σύμφωνες προς τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τις μεταφορές αυτές, έως ότου τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος Π.Δ. αναθεωρηθούν ώστε να ανταποκρίνονται προς τις εν λόγω συστάσεις, μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ μόνο για εθνικές μεταφορές που εκτελούνται από οχήματα με Ελληνική άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή. Άρθρο 5 1.Με την επιφύλαξη άλλων εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων, και ιδίως εκείνων που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά, με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών μπορούν να ρυθμίζονται ή να απαγορεύονται οι μεταφορές ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων στον εθνικό χώρο, για λόγους άλλους πλην της ασφάλειας κατά την μεταφορά , για λόγους που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια ή την προστασία του περιβάλλοντος. 2.Ρυθμίσεις που επιβάλλονται με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών στα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μέσω του εθνικού χώρου και που επιτρέπονται από την «ένδειξη περιθωρίου» («marginal») 10 599 του παραρτήματος Β, πρέπει να έχουν περιορισμένη τοπικά ισχύ και να εφαρμόζονται τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς μεταφορές και χωρίς διακρίσεις. 3.Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών μπορούν να εφαρμόζονται αυστηρότερες διατάξεις για τις μεταφορές οι οποίες εκτελούνται με οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί Ελληνική άδεια κυκλοφορίας ή στα οποία έχει επιτραπεί η κυκλοφορία στον εθνικό χώρο , όχι όμως όσον αφορά την κατασκευή των οχημάτων. 4.Εάν οι αρμόδιες Υπηρεσίες κρίνουν ότι οι διατάξεις ασφάλειας αποδείχθηκαν, σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος, ανεπαρκείς για τον περιορισμό των εγγενών κινδύνων της μεταφοράς και ότι χρειάζονται επείγουσες ενέργειες, γνωστοποιεί στην Επιτροπή, κατά το στάδιο επεξεργασίας του σχεδίου, τα μέτρα που μελετά να λάβει. Η Επιτροπή, ενεργώντας με τη διαδικασία του άρθρου 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ (ΕΕ L 319/7) αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να επιτραπεί η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων και καθορίζει τη διάρκειά τους. 5.Εθνικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 διατηρούνται, εφόσον οι διατάξεις αυτές αφορούν: - τις μεταφορές υλών της κλάσης 1.1, - τις μεταφορές ασταθών ή και εύφλεκτων τοξικών αερίων της κλάσης 2, -τις μεταφορές υλών που περιέχουν διοξίνες ή φουράνια, - τις μεταφορές, με δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια - δεξαμενές άνω των 3.000 λίτρων, υγρών των κλάσεων 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ή 8 που δεν περιλαμβάνονται στο τμήμα b) ή c) των εν λόγω κλάσεων. Οι σχετικές διατάξεις πρέπει να αφορούν μόνο: - την απαγόρευση της εκτέλεσης των μεταφορών αυτών οδικώς όταν είναι δυνατό να εκτελεστούν σιδηροδρομικώς ή δια πλωτής οδού, - την υποχρέωση χρησιμοποίησης ορισμένων προτιμησιακών διαδρομών ή - κάθε άλλη διάταξη σχετικά με τη συσκευασία υλών που περιέχουν διοξίνες ή φουράνια. Οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να διευρυνθούν ή να γίνουν αυστηρότερες. Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 6 1.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται στον εθνικό χώρο η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που ταξινομούνται, συσκευάζονται και επισημαίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τις θαλάσσιες ή αεροπορικές μεταφορές, όταν η όλη μεταφορά περιλαμβάνει και θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά. 2.Για τις μεταφορικές δραστηριότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων, που περιορίζονται στον εθνικό χώρο, στην επισήμανση των εμπορευμάτων και στα αναγκαία παραστατικά έγγραφα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραρτημάτων Α και Β, θα χρησιμοποιείται μόνο η Ελληνική γλώσσα. 3.Οχήματα που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 και τα οποία δεν είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., αλλά των οποίων η κατασκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 , επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στον εθνικό χώρο, υπό την επιφύλαξη ότι τα οχήματα αυτά παραμένουν εντός των απαιτούμενων επιπέδων ασφάλειας. 4.Η χρήση των περιεκτών και δεξαμενών που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999 και παραμένουν εντός των απαιτουμένων επιπέδων ασφάλειας μπορεί να συνεχισθεί υπό τους αρχικούς όρους. 5.Μέχρις ότου περιληφθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα διατάξεις σχετικές με τις κατάλληλες, για τις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας, θερμοκρασίες αναφοράς και μέχρις ότου προστεθούν στα παραρτήματα Α και Β παραπομπές στα πρότυπα αυτά, επιτρέπεται για την μεταφορά στον εθνικό χώρο υγροποιημένων αερίων και μιγμάτων υγροποιημένων αερίων, να εφαρμόζονται άλλες εθνικές διατάξεις σχετικά με τη θερμοκρασία αναφοράς, από αυτές που προβλέπονται στα παραρτήματα Α και Β. 6.Για τις μεταφορές στον εθνικό χώρο, επιτρέπονται συσκευασίες που έχουν κατασκευαστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Συμφωνία ΑDR πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, υπό την προϋπόθεση ότι οι συσκευασίες αυτές φέρουν ημερομηνία κατασκευής και μπορούν να υποβληθούν επιτυχώς στις δοκιμές που προέβλεπε η ισχύουσα έως την 31η Δεκεμβρίου 1996 και εφόσον όλες αυτές οι συσκευασίες παραμένουν εντός των απαιτουμένων επιπέδων ασφάλειας, πράγμα που συμπεριλαμβάνει, ενδεχομένως, δοκιμές και επιθεωρήσεις, κατά το εξής σύστημα : - μεγάλοι μεταλλικοί περιέκτες χύδην μεταφοράς, μεταλλικά δοχεία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 50 λίτρων : επί διάστημα δεκαπέντε ετών το πολύ από την ημερομηνία κατασκευής τους . 7.Με αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια, επιτρέπεται να χορηγούνται προσωρινές παρεκκλίσεις από τα παραρτήματα Α και Β, προκειμένου να μπορούν να διεξάγονται στον εθνικό χώρο οι αναγκαίες δοκιμές για την τροποποίηση των διατάξεων των παραρτημάτων αυτών σε συνάρτηση με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Για τις προσωρινές παρεκκλίσεις ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή η οποία ενημερώνει και τα άλλα κράτη μέλη. Οι προσωρινές παρεκκλίσεις που συμφωνούνται μεταξύ των αρμοδίων αρχών της Ελλάδας και των αρμοδίων αρχών άλλων κρατών μελών, βάσει των «ενδείξεων περιθωρίου» («marginals») 2010 και 10602 των παραρτημάτων Α και Β του παρόντος, πρέπει να λαμβάνουν μορφή πολυμερούς συμφωνίας η οποία θα προτείνεται στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών από την αρμόδια αρχή που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη συμφωνία. Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά. Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας ή τόπου εγκατάστασης του αποστολέα, του μεταφορέα ή του παραλήπτη, διαρκούν επί πέντε έτη κατ΄ανώτατο όριο και δεν ανανεώνονται. 8.Με αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση στον εθνικό χώρο ad hοc μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, ή και μεταφορών απαγορευμένων βάσει των παραρτημάτων Α και Β, ή η εκτέλεση μεταφορών υπό συνθήκες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Α και Β. 9.Οι υπόλοιπες παρεκκλίσεις οι οποίες επιτρέπονται βάσει των «ενδείξεων περιθωρίου» («marginals») 2010 και 10602 των παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 7. Άρθρο 7 Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων για την πρόσβαση στην αγορά, τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή τα οποία έχουν γίνει δεκτά προς κυκλοφορία από τρίτες χώρες, επιτρέπεται να εκτελούν διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι μεταφορές αυτές είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις της Συμφωνίας ΑDR. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Τελικές διατάξεις Άρθρο 8 Αρμόδια αρχή για την έκδοση έγκρισης για νέους τύπους δεξαμενών και άλλων υπερκατασκευών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, καθώς και Πιστοποιητικών έγκρισης για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα περιθώρια 10281 έως 10299 , 211140 έως 211159 και την Προσθήκη Β2 του Παραρτήματος Β του παρόντος, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 9 1.Με αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών τίθενται σε ισχύ οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Π.Δ. που δεν ρυθμίζονται. 2.Οι διατάξεις εσωτερικού δικαίου οι οποίες θεσπίζονται στον τομέα που διέπεται από το παρόν Π.Δ. ανακοινώνονται στην Επιτροπή. 3.Οι διατάξεις του ΠΔ. 355/94 (Α` 189) που αντίκεινται στο παρόν Π.Δ. καταργούνται. 4.Τα Προσωρινά Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 355/94 (Α~ 189) καταργούνται. Άρθρο 10 Προσαρτώνται τα Παραρτήματα Α και Β και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχουν ως ακολούθως: Μέρος Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 2000 (1) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος: - με τον όρο αρμόδια αρχή νοείται η αρχή που διορίστηκε σαν αρμόδια αρχή σε κάθε χώρα και για κάθε ειδική περίπτωση από τη Κυβέρνηση, - με τον όρο εύθραυστο κόλο νοείται κόλο περιέχον εύθραυστο δοχείο (π.χ. δοχείο κατασκευασμένο από γυαλί, πορσελάνη, πηλό ή παρόμοια υλικά) που δεν κλείνεται σε συσκευασία με αποτελεσματική προστασία όλων των πλευρών του σε περίπτωση κρούσεως (βλέπε επίσης περιθωριακό 2001(5)), - με τον όρο αέριο νοείται αέριο ή ατμός, - με τον όρο επικίνδυνες ύλες, όταν χρησιμοποιείται μόνος, νοούνται οι ύλες και τα είδη που ορίσθηκαν σαν ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας, - με τον όρο μεταφορά χύμα νοείται η μεταφορά στερεάς ύλης χωρίς συσκευασία, - ο όρος RΙD σημαίνει Κανονισμούς που διέπουν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς οι οποίοι αποτελούν το Παράρτημα Ι της CΟΤΙF - Σύμβαση σχετική με τη διεθνή μεταφορά σιδηροδρομικώς , Προσθήκη Β - Ενιαίοι κανόνες σχετικοί με το συμβόλαιο για διεθνείς μεταφορές σιδηροδρομικώς (CΙΜ). (2) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος, οι δεξαμενές (βλέπε ορισμούς Παραρτήματος Β) δεν τοποθετούνται στην αυτή βάση με τα δοχεία, του όρου δοχείο χρησιμοποιούμενου υπό την περιοριστικήν αυτού έννοια. Διατάξεις σχετικές με τα δοχεία έχουν εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές, συστοιχίες δοχείων, αφαιρετές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές μόνον εάν αυτό συνομολογείται ρητά. (3) Με τον όρο πλήρες φορτίο νοείται οποιοδήποτε φορτίο προερχόμενο από έναν αποστολέα, για το οποίο φορτίο επιφυλάσσεται αποκλειστικά η χρήση οχήματος ή μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου και όλες οι εργασίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση του οποίου διεξάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη. (4) Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας, εγγραφή ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται) νοείται μία συλλογική εγγραφή η οποία αποδίδεται σε ύλες, μείγματα, διαλύματα ή είδη εάν: (a) δεν αναφέρονται ονομαστικά στα περιεχόμενα των καταλόγων των υλών, και (b) παρουσιάζουν χημικές, φυσικές και/ή επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στην Κλάση, το είδος, το γράμμα και το όνομα της εγγραφής ε.α.ο. (5) Τα απόβλητα είναι ύλες, διαλύματα, μείγματα ή είδη για τα οποία δεν προβλέπεται απ ευθείας χρήση αλλά μεταφέρονται για επανεπεξεργασία, απόθεση, εξάλειψη διά αποτεφρώσεως ή άλλες μεθόδους διάθεσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Διατάξεις σχετικές με τις επικίνδυνες ύλες & είδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α Μέρος Ι. - Ορισμός και γενικές διατάξεις Περιθωριακά Σελίδα Ορισμοί 2000 και 2001 4 Γενικές διατάξεις 2002 έως 2099 6 Μέρος ΙΙ. - Κατάσταση ύλων και ειδικές διατάξεις για τις διάφορες κλάσεις Κλάση 1 Εκρηκτικές ύλες και είδη 2100 και επόμενα 15 Κλάση 2 Αέρια: πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα υπό πίεση 2200 και επόμεναΚλάση 3 Εύφλεκτα υγρά 2300 και επόμενα 76 Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά 2400 και επόμενα 102 Κλάση 4.2 Ύλες υποκείμενες σε αυτόματο ή αυτογενή ανάφλεξη 2430 και επόμενα 121 Κλάση 4.3 Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό 2470 και επόμεναΚλάση 5.1 Οξειδωτικές ύλες 2500 και επόμενα 143 Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια 2550 και επόμενα 156 Κλάση 6.1 Τοξικές ύλες 2600 και επόμενα 172 Κλάση 6.2 Μολυσματικές ύλες 2650 και επόμενα 204 Κλάση 7 Ραδιενεργείς ύλες 2700 και επόμενα 212 Κλάση 8 Διαβρωτικές ύλες 2800 και επόμενα 258 Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη 2900 και επόμενα 277 Μέρος ΙΙΙ. - Προσθήκες παραρτήματος Α Προσθήκη Α.1 Α. Όροι σταθερότητας και ασφάλειας διέποντες τις εκρηκτικές ύλες και είδη, νιτρικά μείγματα νιτροκυτταρίνης, αυτο-αντιδρούσες ύλες και οργανικά υπεροξείδια 3100 και επόμενα 288 Β. Λεξιλόγιο ονομάτων του περιθωριακού 2101 3170 και επόμενα 295 Προσθήκη Α.2 Α. Διατάξεις σχετικές με τη φύση των από κράμα αλουμινίου δοχείων για ορισμένα αέρια της Κλάσης 2 3200 και επόμενα 307 Β. Απαιτήσεις σχετικές με τα υλικά και τη κατασκευή των δοχείων των προοριζόμενων για τη μεταφορά των βαθιά - κατεψυγμένων (deeply refrigerated) υγροποιημένων αερίων της Κλάσης 2 3250 και επόμενα 307 Γ. Διατάξεις διέπουσες τις δοκιμές σε διανεμητές αεροζόλ και μη ξαναγεμιζόμενα δοχεία για αέρια υπό πίεση, της Κλάσης 2, 10° και 11° 3291 και επόμενα 307 Προσθήκη Α.3 Α. Δοκιμές σχετικές με εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3 και 6.1 και 8 (Δοκιμή για τον προσδιορισμό του σημείου αναφλέξεως, δοκιμή για τον προσδιορισμό του περιεχόμενου υπεροξειδίου, δοκιμή για τον προσδιορισμό της ευφλεκτότητας) 3300 και επόμενα 315 Β. Δοκιμή για τον προσδιορισμό της ρευστότητας 3310 και επόμενα 319 Γ. Δοκιμές σχετικές με τα εύφλεκτα στερεά της Κλάσης 4.1 3320 και επόμενα 321 Δ. Δοκιμές σχετικές με τις ύλες τις υποκείμενες σε αυτόματο ή αυτογενή ανάφλεξη της Κλάσης 4.2 3330 και επόμενα 324 Ε. Δοκιμή σχετική με τις ύλες της Κλάσης 4.3, οι οποίες βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό 3340 και επόμενα 325 ΣΤ. Δοκιμές σχετικές με τις στερεές οξειδωτικές ύλες της Κλάσης 5.1 3350 και επόμενα 326 Ζ. Δοκιμές για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας, της διατήρησης και της βιοσυσσώρευσης υλών στο υδρόβιο περιβάλλον προς ταξινόμηση στην Κλάση 9 3360 και επόμενα 327 Προσθήκη Α.4 Υπό επιφύλαξη 3400 και επόμενα 331 Προσθήκη Α.5 Γενικές διατάξεις συσκευασίας, τύποι συσκευασίας, απαιτήσεις εφαρμοστέες στη συσκευασία, απαιτήσεις δοκιμασίας για τις συσκευασίες 3500 και επόμενα 331 Προσθήκη Α.6 Διατάξεις σχετικές με τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒC) 3600 και επόμενα 368 Προσθήκη Α.7 Διατάξεις σχετικές με ραδιενεργείς ύλες Κλάσης 7 3700 και επόμεναΠροσθήκη Α.8 Υπό επιφύλαξη 3800 και επόμενα 419 Προσθήκη Α.9 Διατάξεις σχετικές με ετικέτες κινδύνου, επεξήγηση συμβόλων, ετικέτες κινδύνου 3900 και επόμενα 419 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ορισμοί 2000 (1) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος: - με τον όρο «αρμόδια αρχή» νοείται η αρχή που διορίστηκε σαν αρμόδια αρχή σε κάθε χώρα και για κάθε ειδική περίπτωση από τη Κυβέρνηση, - με τον όρο «εύθραυστο κόλο» νοείται κόλο περιέχον εύθραυστο δοχείο (π.χ. δοχείο κατασκευασμένο από γυαλί, πορσελάνη, πηλό ή παρόμοια υλικά) που δεν κλείνεται σε συσκευασία με αποτελεσματική προστασία όλων των πλευρών του σε περίπτωση κρούσεως [βλέπε επίσης περιθωριακό 2001(5)], - με τον όρο «αέριο» νοείται αέριο ή ατμός, - με τον όρο «επικίνδυνες ύλες», όταν χρησιμοποιείται μόνος, νοούνται οι ύλες και τα είδη που ορίσθηκαν σαν ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας, - με τον όρο «μεταφορά χύμα» νοείται η μεταφορά στερεάς ύλης χωρίς συσκευασία, - ο όρος «RΙD» σημαίνει Κανονισμούς που διέπουν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς οι οποίοι αποτελούν το Παράρτημα Ι της CΟΤΙF Σύμβαση σχετική με τη διεθνή μεταφορά σιδηροδρομικώς, Προσθήκη Β - Ενιαίοι κανόνες σχετικοί με το συμβόλαιο για διεθνείς μεταφορές σιδηροδρομικώς (CΙΜ). (2) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος, οι δεξαμενές (βλέπε ορισμούς Παραρτήματος Β) δεν τοποθετούνται στην αυτή βάση με τα δοχεία, του όρου «δοχείο» χρησιμοποιούμενου υπό την περιοριστικήν αυτού έννοια. Διατάξεις σχετικές με τα δοχεία έχουν εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές, συστοιχίες δοχείων, αφαιρετές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές μόνον εάν αυτό συνομολογείται ρητά. (3) Με τον όρο «πλήρες φορτίο» νοείται οποιοδήποτε φορτίο προερχόμενο από έναν αποστολέα, για το οποίο φορτίο επιφυλάσσεται αποκλειστικά η χρήση οχήματος ή μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου και όλες οι εργασίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση του οποίου διεξάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη. (4) Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας, «εγγραφή ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται)» νοείται μία συλλογική εγγραφή η οποία αποδίδεται σε ύλες, μείγματα, διαλύματα ή είδη εάν: (a) δεν αναφέρονται ονομαστικά στα περιεχόμενα των καταλόγων των υλών, και (b) παρουσιάζουν χημικές, φυσικές και/ή επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στην Κλάση, το είδος, το γράμμα και το όνομα της εγγραφής ε.α.ο. (5) Τα απόβλητα είναι ύλες, διαλύματα, μείγματα ή είδη για τα οποία δεν προβλέπεται απ ευθείας χρήση αλλά μεταφέρονται για επανεπεξεργασία, απόθεση, εξάλειψη διά αποτεφρώσεως ή άλλες μεθόδους διάθεσης. 2001 (1) Οι εξής μονάδες μετρήσεως (Ή) εφαρμόζονται στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Τα δεκαδικά πολλαπλάσια και υπο-πολλαπλάσια μιας μονάδος μπορούν να σχηματίζονται με προθέματα που θα έχουν τις εξής σημασίες και θα τοποθετούνται προ του ονόματος της μονάδος: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Παρατήρηση: 109 (δισεκατομμύριο) χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Εθνή. Ανάλογο δε είναι το δισεκατομμυριοστό (10-9). (2) Όπου χρησιμοποιείται η λέξη «βάρος» στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β, σημαίνει «μάζα». (3) Όποτε το βάρος ενός κόλου αναφέρεται στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β, νοείται η μικτή μάζα, εκτός αν δηλώνεται άλλως. Η μάζα των εμπορευματοκιβώτια ή των δεξαμενών για την μεταφορά των εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνεται στην μικτή μάζα. (4) Αν δεν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, το σύμβολο « %» στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β αντιπροσωπεύει: (a) Στην περίπτωση μειγμάτων στερεών ή υγρών, επίσης στην περίπτωση διαλυμάτων ή στερεών που έχουν διαβραχεί με υγρό: ποσοστό μάζας βάσει της συνολικής μάζας του μείγματος, του διαλύματος ή του διαποτισμένου στερεού. (b) Στην περίπτωση συμπιεσμένων αεριωδών μειγμάτων: ποσοστό κατόγκον βάσει του συνολικού όγκου του αεριώδους μείγματος. Στην περίπτωση μειγμάτων υγροποιημένων αερίων και αερίων διαλυμένων υπό πίεση: ποσοστό κατά βάρος βάσει του συνολικού βάρους του μείγματος. (5) Πιέσεις κάθε είδους σχετικές με τα δοχεία (όπως πίεση δοκιμασίας, εσωτερική πίεση, πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας), σημειώνονται πάντα σαν πιέσεις θλιβομέτρου (πιέσεις μεγαλύτερες από την ατμοσφαιρική πίεση). Ωστόσο, η πίεση ατμού των ουσιών εκφράζεται πάντα σε απόλυτη πίεση. (6) Όπου το παρόν Παράρτημα Β καθορίζει βαθμό πληρώσεως δοχείων ή δεξαμενών, ο βαθμός αυτός πληρώσεως αναφέρεται πάντα σε θερμοκρασία 15 °C των ουσιών, εκτός αν σημειώνεται κάποια άλλη θερμοκρασία. (7) Εύθραυστα δοχεία ασφαλισμένα, είτε μόνα τους είτε σε ομάδες, με αποσβεστικά υλικά (κτυπημάτων) σε μεγάλο δοχείο με ισχυρά τοιχώματα, δεν θεωρούνται εύθραυστα δοχεία, εάν και εφ όσον το γερό δοχείο είναι στεγανό και με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο και μελετημένο ώστε σε περίπτωση θραύσης ή διαρροής των εύθραυστων δοχείων να μη μπορεί το περιεχόμενο τους να διαφύγει από το γερό δοχείο και η μηχανική αντοχή του τελευταίου να μην μπορεί να εξασθενήσει από διάβρωση κατά την διάρκεια της μεταφοράς. (8) Θεσπίζεται ο εξής τύπος μετατροπής (μετασχηματισμού) κατά προσέγγιση μέχρις ότου οι μονάδες SΙ ενσωματωθούν εντελώς και σε όλα τα κείμενα του παρόντος Παραρτήματος και του Παραρτήματος Β: 1 kg/mm2 = 10 Ν/mm2 1 kg/cm2 = 1 bar. Γενικές διατάξεις 2002 (1) Το παρόν Παράρτημα καθορίζει τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα οποία εξαιρούνται της διεθνούς οδικής μεταφοράς και τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα οποία γίνονται δεκτά για τέτοια μεταφορά υπό ορισμένους όρους. Ομαδοποιεί τα επικίνδυνα εμπορεύματα σε περιοριστικές και μη-περιοριστικές Κλάσεις. Εκ των επικίνδυνων εμπορευμάτων των καλυπτόμενων από τους τίτλους των περιοριστικών Κλάσεων (Κλάσεις 1, 2 και 7), εκείνα που απαριθμούνται στα άρθρα τα σχετικά με τις Κλάσεις αυτές (περιθώρια 2101, 2201, και 2701) γίνονται δεκτά για μεταφορά υπό όρους οριζόμενους στα άρθρα αυτά, και άλλα εξαιρούνται από τη μεταφορά. Μερικά από τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα καλυπτόμενα από τους τίτλους των μη-περιοριστικών Κλάσεων (Κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9), με σημειώσεις που παραθέτονται στα άρθρα τα σχετικά με τις διάφορες Κλάσεις, εξαιρούνται από τη μεταφορά. Εκ των λοιπών εμπορευμάτων των καλυπτόμενων από τους τίτλους των μηπεριοριστικών Κλάσεων, εκείνα που αναφέρονται ή ορίζονται στα άρθρα τα σχετικά με τις Κλάσεις αυτές (περιθώρια 2301, 2401, 2431, 2471, 2501, 2551, 2601, 2651, 2801 και 2901) γίνονται δεκτά για μεταφορά μόνον υπό όρους οριζόμενους εις τα άρθρα αυτά, και εκείνα που δεν αναφέρονται ή ορίζονται εις αυτά δεν θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνα εμπορεύματα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και γίνονται δεκτά για μεταφορά χωρίς οποιουσδήποτε ειδικούς όρους. (2) Οι Κλάσεις του Παραρτήματος αυτού είναι οι παρακάτω: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(3) Κάθε μεταφορά εμπορευμάτων διεπομένη από το παρόν Παράρτημα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα δύο παρακάτω έγγραφα: (a) ένα έγγραφο μεταφοράς το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες (για την Κλάση 7, βλέπε επίσης και το περιθωριακό 2709): - μία περιγραφή των εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού αναγνώρισης της ύλης (όπου αυτή είναι διαθέσιμη) () - την Κλάση () - τον αριθμό είδους μαζί με το σχετικό τυχόν γράμμα () - τα αρχικά ΑDR ή RΙD () - τον αριθμό και μία περιγραφή των κόλων ή των ΙΒC - την συνολική ποσότητα των επικίνδυνων εμπορευμάτων (σε όγκο ή μικτή μάζα ή καθαρή μάζα και επιπρόσθετα, στην περίπτωση εκρηκτικών υλών και ειδών της Κλάσης 1, σε συνολική καθαρή μάζα εκρηκτικών περιεχομένων). Σημειώσεις: 1. Αυτή η πληροφορία δεν απαιτείται στην περίπτωση μη καθαρισμένων, άδειων συσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων ή δεξαμενών. 2. Στην περίπτωση εφαρμογής του περιθωριακού 10 011, οι ποσότητες μεταφερόμενων επικινδύνων εμπορευμάτων ανά μονάδα μεταφοράς θα εκφράζονται σε μικτή μάζα. - το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα - το όνομα και τη διεύθυνση του(ων) παραλήπτη(ων) - μία δήλωση όπως απαιτείται από τους όρους κάθε ειδικής συμφωνίας. Το έγγραφο που περιέχει αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι εκείνο που απαιτείται από άλλες ισχύουσες διατάξεις για άλλο τρόπο μεταφοράς. Ο αποστολέας οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς τις σχετικές πληροφορίες στον μεταφορέα. Οι λεπτομέρειες που θα καταχωρούνται στο έγγραφο μεταφοράς θα είναι συντεταγμένες στην επίσημη γλώσσα της προωθούσας (τα εμπορεύματα) χώρας, και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, ή η Γαλλική, ή η Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός εάν, τυχόν, δασμολόγια (ΤΑRΙFFS) διεθνούς οδικής μεταφοράς, ή συμφωνίες συναφθείσες μεταξύ των ενδιαφερομένων για την επιχείρηση της μεταφοράς χωρών, προβλέπουν αλλιώς. (b) οδηγίες που θα εφαρμοσθούν σε περίπτωση ατυχήματος (βλέπε Παράρτημα Β, περιθωριακό 10385) (εκτός εάν εξαιρείται σύμφωνα με το περιθωριακό 10 011). (4) Εάν λόγω του μεγέθους του φορτίου μια αποστολή δεν μπορεί να φορτωθεί ολόκληρη σε ένα μεταφορικό μέσο, τουλάχιστο τόσα χωριστά, ή αντίγραφα του ενός εγγράφου, θα εκδίδονται όσα και τα φορτωθέντα μεταφορικά μέσα. Επί πλέον, σ όλες τις περιπτώσεις, χωριστά έγγραφα μεταφοράς θα εκδίδονται για αποστολές ή τμήματα αποστολών τα οποία δεν μπορούν να φορτωθούν μαζί στο αυτό όχημα λόγω των απαγορεύσεων του Παραρτήματος Β. (5) Εξωτερικές συσκευασίες συμπληρωματικές εκείνων που ορίζει το παρόν Παράρτημα μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρον ότι δεν αντίκεινται στο πνεύμα των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος των σχετικών με τις εξωτερικές συσκευασίες. Εάν τέτοιες πρόσθετες συσκευασίες χρησιμοποιηθούν, οι προβλεπόμενες ενδείξεις και ετικέτες θα εφαρμοσθούν σ αυτές. (6) Εάν η μικτή συσκευασία διαφόρων επικίνδυνων υλών, μεταξύ των, ή με άλλα εμπορεύματα επιτρέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου Α.3 των ισχυουσών για τις διάφορες Κλάσεις διατάξεων, οι εσωτερικές συσκευασίες οι περιέχουσες διάφορες επικίνδυνες ύλες θα χωρίζονται προσεκτικά και αποτελεσματικά ή μια από την άλλη στις συλλογικές συσκευασίες εάν ενδέχεται να προκύψουν επικίνδυνες αντενέργειες, όπως η παραγωγή επικίνδυνης θερμότητας, η ανάφλεξη, ο σχηματισμός μειγμάτων που είναι ευαίσθητα στην τριβή ή κρούση, και η απελευθέρωση εύφλεκτων ή τοξικών αερίων, ως αποτέλεσμα βλάβης (ζημίας) ή καταστροφής των εσωτερικών συσκευασιών. Ειδικότερα, εάν εύθραυστα δοχεία χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα εάν τα ρηθέντα δοχεία περιέχουν υγρά, ο κίνδυνος σχηματισμού επικίνδυνων μειγμάτων θα αποφεύγεται και προς τον σκοπόν αυτόν θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως η χρήση κατάλληλου αποσβεστικού υλικού σε επαρκή ποσότητα, η ασφάλεια των δοχείων με δεύτερη, γερή συσκευασία, και η υποδιαίρεση των συλλογικών συσκευασιών σε πολλά διαμερίσματα. Για τις μικτές συσκευασίες υλών της Κλάσης 7, βλέπε περιθωριακό 3711 της Προσθήκης Α7. (7) Εάν μικτή συσκευασία χρησιμοποιηθεί, οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος οι σχετικές με τις λεπτομέρειες στο έγγραφο μεταφοράς θα ισχύουν σε σχέση με κάθε μία από τα διάφορα είδη των επικίνδυνων υλών που περιέχονται στο συλλογικό κόλο, και το συλλογικό κόλο θα φέρουν όλες τις επιγραφές και όλες τις ετικέτες κινδύνου τις προβλεπόμενες στο παρόν Παράρτημα για τις επικίνδυνες ύλες που το συλλογικό κόλο περιέχει. (8) Οι παρακάτω διατάξεις θα εφαρμόζονται σε ύλες, διαλύματα και μείγματα [όπως παρασκευάσματα και απόβλητα ()] που δεν αναφέρονται ονομαστικά στον κατάλογο υλών των διαφόρων Κλάσεων: Σημειώσεις: 1. Διαλύματα και μείγματα που περιέχουν δύο ή περισσότερα συστατικά. Αυτά τα συστατικά μπορεί να είναι είτε ύλες αυτής της Οδηγίας είτε ύλες που δεν είναι υποκείμενες στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. Διαλύματα και μείγματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα συστατικά μία περιοριστικής Κλάσης δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά εκτός εάν τα συστατικά αυτά έχουν καταταχθεί ονομαστικά στον κατάλογο των υλών της περιοριστικής Κλάσης. 3. Διαλύματα και μείγματα με ειδική ένταση ραδιενέργειας που υπερβαίνει τα 70 kΒq/kg (2n Ci/g) είναι ύλες της Κλάσης 7 [βλέπε περιθωριακό 2700 (1)]. (a) Ένα διάλυμα ή μείγμα που περιέχει μία επικίνδυνη ύλη καταχωρημένη ονομαστικά σ αυτήν την Οδηγία μαζί με μία ή περισσότερες μη επικίνδυνες ύλες, πρέπει να θεωρούνται ως η επικίνδυνη ύλη, η καταχωρημένη ονομαστικά, εκτός εάν: 1. Το διάλυμα ή το μείγμα είναι συγκεκριμένα καταχωρημένο ονομαστικά κάπου αλλού σ αυτήν την Οδηγία, ή 2. Είναι προφανές από το είδος για την επικίνδυνη ύλη ότι αυτό είναι εφαρμόσιμο μόνο για την καθαρή ή την τεχνικώς καθαρή ύλη, ή 3. Η Κλάση, φυσική κατάσταση ή ομάδα συσκευασίας (γράμμα), του διαλύματος ή μείγματος είναι διαφορετική από εκείνη της επικίνδυνης ύλης. Για τέτοια διαλύματα και μείγματα, ή λέξη «διάλυμα» ή «μείγμα» θα προστίθεται ως τμήμα του ονόματος στο έγγραφο μεταφοράς για λόγους σαφήνειας στην περιγραφή, για παράδειγμα, «διάλυμα ασετόνης». Εάν η Κλάση, φυσική κατάσταση ή ομάδα συσκευασίας είναι διαφορετικές από εκείνη της καθαρής ύλης, το διάλυμα ή μείγμα θα κατατάσσεται σε μία κατάλληλη εγγραφή ε.α.ο., ανάλογα τον βαθμό κινδύνου. (b) Ύλες που έχουν περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά κινδύνου και διαλύματα και μείγματα που περιέχουν δύο ή περισσότερα συστατικά υποκείμενα σ αυτήν την Οδηγία θα κατατάσσονται υπό ένα είδος και γράμμα της κατάλληλης Κλάσης σε συμφωνία με τα χαρακτηριστικά κινδύνου τους. Αυτή η κατάταξη σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κινδύνου θα εκτελείται ως ακολούθως: 1.1. Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και οι φυσιολογικές ιδιότητες θα καθορίζονται με μέτρηση ή υπολογισμό και θα κατατάσσονται σύμφωνα με τα κριτήρια των διαφόρων Κλάσεων. 1.2. Εάν αυτός ο καθορισμός δεν είναι δυνατός χωρίς δυσανάλογο κόστος ή προσπάθεια (όπως για ορισμένα είδη αποβλήτων), τα διαλύματα ή μείγματα θα τοποθετούνται στην Κλάση του συστατικού που παρουσιάζει τον υπερισχύοντα κίνδυνο. 2. Εάν μία ύλη παρουσιάζει περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά κινδύνου ή εάν ένα μείγμα ή διάλυμα περιέχει περισσότερα από ένα συστατικά των Κλάσεων ή ομάδων των υλών που παρατίθενται παρακάτω, θα κατατάσσεται στην Κλάση ή στην ομάδα υλών που παρουσιάζει τον υπερισχύοντα κίνδυνο. 2.1. Εάν δεν υπάρχει υπερισχύων κίνδυνος, η κατάταξη θα βασίζεται στην ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: - ύλες και είδη της Κλάσης 1 - ύλες και είδη της Κλάσης 2 - αυτο-αντιδρούσες και σχετικές ύλες και εκρηκτικές ύλες σε μη εκρηκτική κατάσταση (βρεγμένες ή αδρανοποιημένες εκρηκτικές ύλες) της Κλάσης 4.1 - πυροφορικές ύλες της Κλάσης 4.2 - ύλες της Κλάσης 5.2 - ύλες της Κλάσης 6.1 ή Κλάσης 3 οι οποίες, στην βάση της διά της αναπνοής τοξικότητάς τους, κατατάσσονται υπό το γράμμα (a) των διαφόρων ειδών [εξαιρουμένων των υλών, διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που ικανοποιούν τα κριτήρια κατάταξης της Κλάσης 8 και έχουν μία διά της αναπνοής τοξικότητα της σκόνης και αχλύος (LC50) στο φάσμα της ομάδας (a) και μία διά του στόματος ή διά του δέρματος τοξικότητα μόνο στο φάσμα της ομάδας (c) ή λιγότερο, όπως ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) θα κατατάσσονται στην Κλάση 8]. - μολυσματικές ύλες της Κλάσης 6.2. 2.2. Εάν τα χαρακτηριστικά κινδύνου εμπίπτουν σε περισσότερες από μία Κλάσεις ή ομάδες υλών που δεν αναφέρθηκαν στον 2.1, οι ύλες, μείγματα ή διαλύματα θα κατατάσσονται στην Κλάση ή τις ομάδες υλών που παρουσιάζουν τον υπερισχύοντα κίνδυνο. 2.3. Εάν δεν υπάρχει υπερισχύων κίνδυνος, ή ύλη, διάλυμα ή μείγμα θα κατατάσσεται ως ακολούθως: 2.3.1. Κατάταξη σε μία Κλάση θα πραγματοποιείται στην βάση των διαφόρων χαρακτηριστικών κινδύνου ή συστατικών σε συμφωνία με τον παρακάτω Πίνακα (). Για τις Κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 και 9, θα υπολογίζεται ο βαθμός κινδύνου που σημειώνεται από τα γράμματα (a), (b) ή (c) των διαφόρων ειδών [βλέπε περιθωριακά 2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (1), 2800 (1) και 2900]. Σημείωση: Παράδειγμα επεξηγηματικό της χρήσης του Πίνακα (): Περιγραφή του Μείγματος: Μείγμα που αποτελείται από ένα εύφλεκτο υγρό καταχωρημένο υπό την Κλάση 3, γράμμα (c), μία τοξική ύλη καταχωρημένη υπό την Κλάση 6.1, γράμμα (b) και διαβρωτική ύλη καταχωρημένη υπό την Κλάση 8, γράμμα (a). Διαδικασία: Η τομή της γραμμής 3(c) με την στήλη 6.1(b) δίνει 6.1(b). Η τομή της γραμμής 6.1(b) με την στήλη 8(a) δίνει 8(a). Αυτό το μείγμα κατατάσσεται συνεπώς υπό την Κλάση 8, γράμμα (a). >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>2.3.2 Η κατάταξη υπό μία εγγραφή ε.α.ο. ή ένα είδος μίας Κλάσης που καθορίζεται σύμφωνα με το 2.3.1 στη βάση των χαρακτηριστικών κινδύνου των διαφόρων συστατικών του διαλύματος ή του μείγματος. Η κατάταξη υπό μία γενική εγγραφή ε.α.ο. επιτρέπεται μόνο όταν η κατάταξη υπό μία ορισμένη εγγραφή ε.α.ο. δεν είναι δυνατή. Σημείωση: Παραδείγματα για την κατάταξη μειγμάτων και διαλυμάτων υπό Κλάσεις και είδη: Ένα διάλυμα φαινόλης της Κλάσης 6.1, 14° (b), σε βενζόλιο της Κλάσης 3, 3° (b) κατατάσσεται στην Κλάση 3, 3° (b), αυτό το διάλυμα κατατάσσεται υπό την εγγραφή 1992 εύφλεκτα υγρά, τοξικά, ε.α.ο., Κλάση 3, 19° (b), λόγω της τοξικότητας της φαινόλης. Ένα στερεό μείγμα αρσενικικό άλας νατρίου της Κλάσης 6.1, 51° (b) και υδροξείδιο νατρίου της Κλάσης 8, 41° (b) κατατάσσεται υπό την εγγραφή 1557 αρσενική ένωση, στερεά, ε.α.ο. στην Κλάση 6, 51° (b). Ένα διάλυμα ακατέργαστου ή διυλισμένου ναφθαλινίου της Κλάσης 4.1, 6° (c) σε βενζίνη της Κλάσης 3, 3° (b), κατατάσσεται υπό την εγγραφή 3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο. στην Κλάση 3, 3° (b). Ένα μείγμα υδρογονανθράκων της Κλάσης 3, 31° (c), και πολυχλωριομένου διφαινύλιου (ΡCΒ) της Κλάσης 9, 2° (b), κατατάσσεται υπό την εγγραφή 2315 πολυχλωριομένα διφαινύλια στην Κλάση 9, 2° (b). Ένα μείγμα προπυλενιμίνης της Κλάσης 3, 12°, και πολυχλωριομένο διφαινύλιο (ΡCΒ) της Κλάσης 9, 2° (b), κατατάσσεται υπό την εγγραφή 1921 προπυλενιμίνη, σε αναστολή στην Κλάση 3, 12°. (9) Ο αποστολέας, είτε στο έγγραφο της μεταφοράς είτε με χωριστή δήλωση ενσωματωμένη ή συνδυαζόμενη με το έγγραφο μεταφοράς, πρέπει να βεβαιώνει ότι η προσκομισθείσα ύλη μπορεί να μεταφερθεί οδικώς σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, ότι η κατάσταση, επεξεργασία και κατάλληλη συσκευασία της, το ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς χύμα ή εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή και η τοποθέτηση ετικέτας συμμορφώνονται προς τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Επί πλέον, εάν πολλά επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευάζονται μαζί σε ένα συλλογικό κόλο ή σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, ο αποστολέας υποχρεούται να δηλώσει ότι η μικτή αυτή συσκευασία δεν απαγορεύεται. (10) Μία μη ραδιενεργής ύλη [βλέπε τον ορισμό ραδιενεργών υλών στο περιθωριακό 2700 (1)] που καλύπτεται υπό ένα συλλογικό τίτλο κάθε Κλάσης θα αποκλείεται από την μεταφορά εάν, επιπρόσθετα, καλύπτεται από τον τίτλο μίας περιοριστικής Κλάσης στην οποία δεν περιλαμβάνεται. (11) Μία μη ραδιενεργής ύλη [βλέπε τον ορισμό ραδιενεργών υλών στο περιθωριακό 2700 (1)] η οποία δεν περιλαμβάνεται ονομαστικά σε μία Κλάση, αλλά καλύπτεται από δύο ή περισσότερους συλλογικούς τίτλους διαφορετικών Κλάσεων, θα υπόκειται στους παρακάτω όρους μεταφοράς: (a) στην περιοριστική Κλάση, εάν μία από τις ενεχόμενες Κλάσεις είναι περιοριστική Κλάση, (b) στην Κλάση που αντιστοιχεί στον υπερισχύοντα κίνδυνο που εκτίθεται από την ύλη κατά τη μεταφορά, εάν καμία από τις ενεχόμενες Κλάσεις δεν είναι περιοριστική Κλάση. (12) Ραδιενεργείς ύλες των οποίων η συγκεκριμένη ένταση ραδιενέργειας υπερβαίνει τα 70 kΒq/kg (2 nCi/g) και οι οποίες (a) ικανοποιούν τα κριτήρια για μεταφορά υπό το Πρόγραμμα 1 της Κλάσης 7 και (b) έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που καλύπτονται από τον τίτλο κάθε άλλης Κλάσης ή άλλων Κλάσεων, θα αποκλείονται της μεταφοράς εάν καλύπτονται από τον τίτλο μίας περιοριστικής Κλάσης στην οποία δεν αναφέρονται. (13) Ραδιενεργείς ύλες των οποίων η συγκεκριμένη ένταση ραδιενέργειας υπερβαίνει τα 70 kΒq/kg (2 nCi/g) και οι οποίες (a) ικανοποιούν τα κριτήρια για μεταφορά υπό το Πρόγραμμα 1 της Κλάσης 7 και (b) έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που καλύπτονται από τον τίτλο κάθε άλλης Κλάσης ή άλλων Κλάσεων, επιπρόσθετα της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος 1 της Κλάσης 7, θα υπόκεινται στους παρακάτω όρους μεταφοράς: (i) στην περιοριστική Κλάση, εάν μία από τις ενεχόμενες Κλάσεις είναι περιοριστική Κλάση, και η ύλη αναφέρεται σ αυτή, ή (ii) στην Κλάση που αντιστοιχεί στον υπερισχύοντα κίνδυνο που εκτίθεται από την ύλη κατά τη μεταφορά, εάν καμία από τις ενεχόμενες Κλάσεις δεν είναι περιοριστική Κλάση. (14) Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας, ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) οι οποίες δεν μπορούν να καταταχθούν στις Κλάσεις 1 έως 8 ή 9, 1° έως 8°, 13° και 14°, αλλά οι οποίες μπορούν να καταταχθούν στην Κλάση 9, 11° ή 12°, στη βάση των μεθόδων και κριτηρίων των δοκιμών σύμφωνα με την Προσθήκη Α.3, τμήμα Ζ, περιθωριακά 3390 έως 3396, θα θεωρούνται ότι μολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον. Διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) για τα οποία οι τιμές της κατάταξης σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης δεν είναι διαθέσιμες, θα θεωρούνται ότι μολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον εάν το LC50 () υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: LC50 = >ΝUΜ>LC50 της μολύνουσας ύλης Χ 100 >DΕΝ>ποσοστό της μολύνουσας ύλης (κατά βάρος) είναι ίσο ή μικρότερο από: (a) 1 mg/l, (b) 10 mg/l εάν η μολύνουσα ύλη δεν αποσυντίθεται εύκολα ή, εάν αποσυντεθημένη έχει lοg Ροw ≥ 3.0. Σημείωση: Για ύλες των Κλάσεων 1 έως 8 και Κλάσεων 9, 1° έως 8°, 13° και 14°, οι οποίες μολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον σύμφωνα με τα κριτήρια της Προσθήκης Α.3, τμήμα Ζ, περιθωριακά 3390 έως 3396, δεν εφαρμόζονται επιπρόσθετοι όροι μεταφοράς. 2003 (1) Το παρόν Παράρτημα περιέχει για κάθε Κλάση πλην της Κλάσης 7: (a) κατάλογο των επικίνδυνων υλών των αποτελούντων την Κλάση, και όπου έχει εφαρμογή, υπό μορφή περιθωριακού έχοντος αριθμό λήγοντα στο γράμμα «a», τις εξαιρέσεις τις επιτρεπόμενες από τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας για μερικές από τις ύλες αυτές εάν συμμορφώνονται προς ορισμένους όρους, (b) διατάξεις υποδιαιρούμενες όπως παρακάτω: Α. Κόλα 1. Γενικοί όροι συσκευασίας 2. Ειδικοί όροι συσκευασίας 3. Μικτή συσκευασία 4. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου επάνω στα κόλα Β. Λεπτομέρειες (στοιχεία) του εγγράφου μεταφοράς C. Κενές συσκευασίες D. (όπου ενδείκνυται) Άλλες διατάξεις (2) Διατάξεις σχετικές με: - την αποστολή χύμα, μέσα σε εμπορευματοκιβώτια και σε δεξαμενές, - τη μέθοδο διεκπεραιώσεως (προωθήσεως) και περιορισμούς στη προώθηση, - απαγορεύσεις στη μικτή φόρτωση και τον - εξοπλισμό μεταφοράς μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα Β και στις προσθήκες του, που περιέχουν επίσης σχετικές διατάξεις εφαρμοζόμενες ειδικά στην οδική μεταφορά. (3) Για την Κλάση 7, οι διατάξεις συνοψίζονται υπό μορφή προγραμμάτων που περιέχουν τους παρακάτω τίτλους: 1. Ύλες 2. Συσκευασία κόλου 3. Ανώτατο επίπεδο ακτινοβολίας κόλου 4. Μόλυνση στα κόλα, στα οχήματα, στα εμπορευματοκιβώτια, στις δεξαμενές και στις υπερ-συσκευασίες 5. Απολύμανση και χρήση οχημάτων, εξοπλισμού ή τμήματά τους. 6. Μικτή συσκευασία 7. Μικτή φόρτωση 8. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου επάνω στα κόλα, εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές και υπερ-συσκευασίες 9. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου σε οχήματα εκτός των οχημάτων-δεξαμενών 10. Έγγραφα μεταφοράς 11. Αποθήκευση και προώθηση 12. Μεταφορά κόλων, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενών και υπερ-συσκευασιών 13. Άλλες διατάξεις (4) Οι Προσθήκες του Παραρτήματος αυτού περιέχουν: Προσθήκη Α.1: Όροι σταθερότητας και ασφάλειας σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες και είδη, τα νιτρικά μείγματα νιτροκυτταρίνης, αυτο-αντιδρούσες ύλες και οργανικά υπεροξείδια, μαζί με λεξιλόγιο ονομάτων στο περιθωριακό 2101. Προσθήκη Α.2: Διατάξεις σχετικές με τη φύση (προέλευση) των εκ κράματος αλουμινίου δοχείων για ορισμένα αέρια της Κλάσης 2, διατάξεις σχετικές με τα υλικά και την κατασκευή δοχείων, προοριζόμενων για τη μεταφορά βαθιά κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων της Κλάσης 2, και διατάξεις σχετικές με δοκιμές σε διανεμητές αεροζόλ και μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέρια υπό πίεση της Κλάσης 2, 10° και 11°. Προσθήκη Α.3: Δοκιμές (έλεγχοι) σχετικές με εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3, 6.1 και 8, δοκιμή προσδιορισμού ρευστότητας, δοκιμές σχετικές με εύφλεκτα στερεά της Κλάσης 4.1, δοκιμές σχετικές με ύλες της Κλάσης 4.2 υποκείμενες σε αυτογενή ανάφλεξη, δοκιμή σχετική με τις ύλες της Κλάσης 4.3 η οποίες βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό, δοκιμή σχετική με οξειδωτικά στερεά της Κλάσης 5.1, δοκιμές για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας, της διατήρησης και της βιοσυσσώρευσης των υλών στο υδρόβιο περιβάλλον προς ταξινόμηση στην Κλάση 9. Προσθήκη Α.5: Γενικές συνθήκες συσκευασίας, είδη συσκευασιών, απαιτήσεις εφαρμόσιμες στις συσκευασίες, απαιτήσεις δοκιμών για τις συσκευασίες. Προσθήκη Α.6: Γενικές συνθήκες για την χρήση ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC), ειδών ΙΒC, απαιτήσεων σχετικών με την κατασκευή ΙΒC και προδιαγραφές δοκιμών των ΙΒC. Προσθήκη Α.7: Διατάξεις σχετικές με ραδιενεργείς ύλες της Κλάσης 7. Προσθήκη Α.9: Διατάξεις σχετικές με τις ετικέτες κινδύνου, και την επεξήγηση των συμβόλων. Οι Προσθήκες Α.4 και Α.8 είναι υπό επιφύλαξη.2005 Όπου οι διατάξεις οι σχετικές με τη μεταφορά «πλήρους φορτίου» έχουν εφαρμογή, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να απαιτήσουν όπως το όχημα ή μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο το χρησιμοποιούμενο για τη σχετική επιχείρηση μεταφοράς φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και εκφορτωθεί μόνο σε ένα σημείο. 2006 (1) Εάν το όχημα που εκτελεί μεταφορά που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας μεταφερθεί σε τμήμα του ταξιδιού όχι με οδική έλξη, τότε οποιεσδήποτε εθνικές ή διεθνείς διατάξεις οι οποίες, στο αναφερόμενο τμήμα, διέπουν την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με τον τρόπο της μεταφοράς τον χρησιμοποιηθέντα για τη μεταφορά του οχήματος της οδού, θα έχουν και μόνο εφαρμογή για το αναφερόμενο τμήμα του ταξιδιού. (2) Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας υπόκειται επίσης στο σύνολό ή σε μέρος του οδικού ταξιδιού στις διατάξεις μίας διεθνούς σύμβασης η οποία καθορίζει την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με κάποιο τρόπο μεταφοράς εκτός της οδικής μεταφοράς δυνάμει διατάξεων που εκτείνουν την εφαρμοσιμότητα της σύμβασης αυτής σε ορισμένες υπηρεσίες μηχανοκίνητων οχημάτων, τότε οι διατάξεις αυτής της διεθνούς σύμβασης θα εφαρμόζονται στο εν λόγω ταξίδι συγχρόνως με εκείνες αυτής της Οδηγίας οι οποίες δεν είναι ασύμβατες με εκείνες, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτής της Οδηγίας δεν θα εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού. 2007 Κόλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC), τα οποία δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας για συσκευασία, μικτή συσκευασία και ετικετοποίηση αλλά είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις για θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων () θα γίνεται αποδεκτή για μεταφορά εάν είτε προηγουμένως είτε στη συνέχεια του οδικού ταξιδιού είχε αποτελέσει αντικείμενο θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: (a) Εάν τα κόλα δεν φέρουν ετικέτα σύμφωνη μ αυτήν την Οδηγία, πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνη με τις διατάξεις της θαλάσσιας ή της αεροπορικής μεταφοράς () (b) Οι διατάξεις για θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά () πρέπει να είναι εφαρμοστέες και για μικτές συσκευασίες εντός ενός κόλου. (c) Επιπρόσθετα στις λεπτομέρειες που ορίζονται απ αυτήν την Οδηγία, οι λέξεις «Μεταφορά υπό το Περιθωριακό 2007 της ΑDR» πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς. 2008-2010 Προς τον σκοπό της διεξαγωγής των απαραίτητων δοκιμών (ελέγχων) προς τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος για να εφαρμοσθούν στις τεχνολογικές και βιομηχανικές αναπτύξεις, οι αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών μπορούν να συμφωνήσουν απ ευθείας μεταξύ τους να εξουσιοδοτήσουν ορισμένες επιχειρήσεις μεταφοράς στις εδαφικές τους περιοχές (επικράτειες) με προσωρινή ανάκληση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος. Η περίοδος ισχύος της προσωρινής ανάκλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημέρα που ετέθη σε ισχύ. Η προσωρινή ανάκληση λήγει αυτομάτως την ημερομηνία κατά την οποία ετέθη σε ισχύ η σχετική τροποποίηση του Παραρτήματος αυτού. 2011 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΛΑΣΗ 1 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 1. Κατάλογος υλών και ειδών 2100 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάσης 1, μόνον εκείνα που αναφέρονται στο περιθωριακό 2101 ή καταχωρούνται σε μία ε.α.ο. καταχώρηση στο περιθωριακό 2101 θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. Αυτές οι ύλες και τα είδη θα γίνονται δεκτά για μεταφορά μόνον υπό τους όρους που τίθενται στα περιθωριακά 2100 (2) έως 2116, Προσθήκη Α.1 και Παράρτημα Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. (2) Η κλάση 1 περιλαμβάνει: (a) - Εκρηκτικές ύλες: στερεές ή υγρές ύλες (ή μείγματα υλών) ικανές με χημική αντίδραση να παράγουν αέρια σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο. - Πυροτεχνικές ύλες: ύλες ή μείγματα υλών σχεδιασμένα να παράγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή έναν συνδυασμό αυτών ως αποτέλεσμα μη-εκρηκτικών αυτοσυντηρούμενων εξώθερμων χημικών αντιδράσεων. Σημειώσεις: 1. Εκρηκτικές ύλες οι οποίες είναι υπερβολικά ευαίσθητες ή υπόκεινται σε αυτόματη αντίδραση δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά. 2. Ύλες οι οποίες δεν είναι από μόνες τους εκρηκτικές αλλά οι οποίες μπορούν να σχηματίσουν ένα εκρηκτικό μείγμα αερίου, ατμού ή σκόνης δεν είναι ύλες της Κλάσης 1. 3. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται στην Κλάση 1: εκρηκτικά βρεγμένα με νερό ή αλκοόλη των οποίων η περιεκτικότητα σε νερό ή αλκοόλη υπερβαίνει τα όρια που υποδεικνύονται στο περιθωριακό 2101 και εκείνα που περιέχουν πλαστικοποιητές αυτά τα εκρηκτικά καταχωρούνται στην Κλάση 4.1 (περιθωριακό 2401, 21°, 22° και 24°) - και εκείνα τα εκρηκτικά τα οποία, με βάση τον βασικό τους κίνδυνο, καταχωρούνται στην Κλάση 5.2. (b) Εκρηκτικά είδη: είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες εκρηκτικές ύλες και ή πυροτεχνικές ύλες. Σημείωση: Συσκευές που περιέχουν εκρηκτικές και ή πυροτεχνικές ύλες σε τέτοια μικρή ποσότητα ή τέτοιου χαρακτήρα ώστε η ακούσια ή τυχαία ανάφλεξη ή πυροδότηση τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς να μην προκαλεί οποιαδήποτε εκδήλωση εκτίναξης, φωτιάς, καπνού, θερμότητας ή υψηλού θορύβου εξωτερικά της συσκευής δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της Κλάσης 1. (c) Ύλες και είδη που δεν αναφέρονται στα (a) ή (b) παραπάνω που κατασκευάζονται με σκοπό την παραγωγή διασκεδαστικού εφέ με έκρηξη ή πυροτεχνικού εφέ. (3) Εκρηκτικές ύλες και είδη θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε μία ονομασία στο περιθωριακό 2101 σε συμφωνία με τις μεθόδους ελέγχου για τον προσδιορισμό των εκρηκτικών ιδιοτήτων και τις διαδικασίες ταξινόμησης που τίθενται στην Προσθήκη Α.1 και θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους που αρμόζουν σ εκείνη την ονομασία ή θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία ε.α.ο. καταχώρηση στο περιθωριακό 2101 σε συμφωνία με αυτές τις μεθόδους ελέγχου και τις διαδικασίες ταξινόμησης. Καταχώρηση υλών και ειδών που δεν αναφέρονται με την ονομασία τους σε μία ε.α.ο. καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. Ύλες και είδη που καταχωρούνται σε μία ε.α.ο. καταχώρηση θα πρέπει να μεταφέρονται μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης και υπό τους όρους που επιβάλλονται από εκείνη την αρχή. Εάν η χώρα προέλευσης δεν είναι Κράτος Μέλος, τα όρια που επιβάλλονται θα πρέπει να αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή του πρώτου Κράτους Μέλους που προσεγγίζεται από την αποστολή. Η έγκριση θα πρέπει να δίνεται γραπτά. (4) Ύλες και είδη της Κλάσης 1, άλλα από κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 51°, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε μια υποδιαίρεση σε συμφωνία με την παράγραφο (6) και σε μία ομάδα συμβατότητας σε συμφωνία με την παράγραφο (7). Η υποδιαίρεση θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα των ελέγχων που περιγράφονται στην Προσθήκη Α.1 και να ταιριάζει στους ορισμούς στην παράγραφο (6). Η ομάδα συμβατότητας θα πρέπει να προσδιορίζεται σε συμφωνία με τους ορισμούς στην παράγραφο (7). Ο κωδικός ταξινόμησης θα πρέπει να συνίσταται από τον αριθμό υποδιαίρεσης και το γράμμα της ομάδας συμβατότητας. (5) Ύλες και είδη της Κλάσης 1 καταχωρούνται στην ομάδα συσκευασίας ΙΙ (βλέπε Προσθήκη Α.5). (6) Ορισμός των υποδιαιρέσεων 1.1 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο έκρηξης μάζας. (Έκρηξη μάζας είναι μία έκρηξη που προσβάλλει σχεδόν όλο το φορτίο σχεδόν ακαριαία.) 1.2 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο εκτίναξης αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης μάζας. 1.3 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο φωτιάς και είτε μικρότερο κίνδυνο έκρηξης είτε μικρότερο κίνδυνο εκτίναξης είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης μάζας, (a) η ανάφλεξη των οποίων δημιουργεί σημαντική εκπέμπουσα θερμότητα, ή (b) που καίγονται η μία μετά την άλλη, παράγοντας μικρότερες εκρήξεις ή εκτινάξεις ή και τα δύο. 1.4 Ύλες και είδη που παρουσιάζουν μόνον έναν μικρό κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση ανάφλεξης ή πυροδότησης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα αποτελέσματα περιορίζονται κατά πολύ στο κόλο και δεν αναμένεται εκτίναξη θραυσμάτων σημαντικού μεγέθους ή εύρους. Μία εξωτερική φωτιά δεν θα πρέπει να προκαλεί ουσιαστικά ακαριαία έκρηξη σχεδόν όλου του περιεχομένου του κόλου. 1.5 Πολύ λίγο ευαίσθητες ύλες με κίνδυνο έκρηξης μάζας που είναι τόσο λίγο ευαίσθητες ώστε υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα πυροδότησης ή μετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό κανονικούς όρους μεταφοράς. Ως ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να εκρήγνυνται στον έλεγχο εξωτερικής φωτιάς. 1.6 Εξαιρετικά μη-ευαίσθητα είδη που δεν έχουν κίνδυνο έκρηξης μάζας. Τα είδη περιέχουν μόνον εξαιρετικά μη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες και εμφανίζουν αμελητέα πιθανότητα τυχαίας πυροδότησης ή εξάπλωσης. Σημείωση: Ο κίνδυνος από είδη της Υποδιαίρεσης 1.6 περιορίζεται στην έκρηξη ενός μόνου είδους. (7) Ορισμός ομάδων συμβατότητας υλών και ειδών: Α Κύρια εκρηκτική ύλη. Β Είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ύλη και που δεν έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, τέτοια όπως πυροκροτητές για ανατινάξεις, συνδεσμολογίες πυροκροτητών για ανατινάξεις και εγχυτές, τύπου φυσιγγίου, περιλαμβάνονται, παρ όλο που δεν περιέχουν κύρια εκρηκτικά. C Προωθητική εκρηκτική ύλη ή άλλη αναφλεγόμενη εκρηκτική ύλη ή είδος που περιέχει τέτοια εκρηκτική ύλη. D Δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη ή μαύρη πυρίτιδα ή είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη, σε κάθε περίπτωση χωρίς μέσον πυροδότησης και χωρίς προωθητική γόμωση, ή είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ύλη και που έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ε Είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη, χωρίς μέσον πυροδότησης, με προωθητική γόμωση (άλλο από είδος που περιέχει ένα άφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά). F Είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη με δικό του μέσον πυροδότησης, με προωθητική γόμωση (άλλο από είδος που περιέχει ένα άφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά) ή χωρίς προωθητική γόμωση. G Πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει μία πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει και μία εκρηκτική ύλη και μία φωτιστική, εμπρηστική, δακρυγόνα ή καπνογόνα ύλη (άλλο αποενεργοποιημένο με νερό είδος ή είδος που περιέχει λευκό φωσφόρο, φωσφίδια, μία πυροφορική ύλη, ένα εύφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά). Η Είδος που περιέχει και μία εκρηκτική ύλη και λευκό φωσφόρο. J Είδος που περιέχει και μία εκρηκτική ύλη και ένα άφλεκτο υγρό ή τζέλ. Κ Είδος που περιέχει και μία εκρηκτική ύλη και έναν τοξικό χημικό παράγοντα. L Εκρηκτική ύλη ή είδος που περιέχει μία εκρηκτική ύλη και που παρουσιάζει έναν ειδικό κίνδυνο (π.χ. λόγω ενεργοποίησης με νερό ή της παρουσίας υπεργολικών υγρών, φωσφιδίων ή μίας πυροφορικής ύλης) που καθιστά αναγκαία την απομόνωση κάθε τύπου. Ν Είδη που περιέχουν μόνον εξαιρετικά μη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες. S Ύλη ή είδος έτσι συσκευασμένο ή σχεδιασμένο ώστε οποιαδήποτε επικίνδυνα αποτελέσματα που εμφανίζονται από τυχαία λειτουργία, περιορίζονται μέσα στο κόλο εκτός εάν το κόλο έχει αλλοιωθεί από φωτιά, στην οποία περίπτωση όλα τα αποτελέσματα έκρηξης ή εκτίναξης περιορίζονται στο βαθμό που δεν δυσχεραίνουν σημαντικά ή παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για ενέργειες πυρόσβεσης ή άλλες ενέργειες κινδύνου στην άμεσα γύρω περιοχή του κόλου. Σημειώσεις: 1. Κάθε ύλη ή είδος, συσκευασμένο σε μία καθορισμένη συσκευασία, μπορεί να καταχωρείται σε μία ομάδα συμβατότητας μόνον. Εφ όσον το κριτήριο της ομάδας συμβατότητας S είναι εμπειρικό, η καταχώρηση σαυτήν την ομάδα συνδέεται αναγκαστικά με τους ελέγχους για καταχώρηση ενός κωδικού ταξινόμησης. 2. Είδη των ομάδων συμβατότητας D ή Ε μπορούν να τοποθετούνται ή να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον πυροδότησης υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιο μέσον έχει τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά σχεδιασμένα να αποτρέπουν μία έκρηξη σε περίπτωση τυχαίας λειτουργίας του μέσου πυροδότησης. Τέτοια κόλα θα πρέπει να καταχωρούνται στις ομάδες συμβατότητας D ή Ε. 3. Είδη των ομάδων συμβατότητας D ή Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον πυροδότησης, που δεν έχει δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά (δηλ. μέσον πυροδότησης καταχωρημένο στην ομάδα συμβατότητας Β), υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 2104 (6). Τέτοια κόλα θα πρέπει να καταχωρούνται στις ομάδες συμβατότητας D ή Ε. 4. Είδη μπορούν να τοποθετούνται ή να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον ανάφλεξης υπό την προϋπόθεση ότι το μέσον ανάφλεξης δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών μεταφοράς. 5. Είδη των ομάδων συμβατότητας C, D και Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί. Τέτοια κόλα θα πρέπει να καταχωρούνται στην ομάδα συμβατότητας Ε. (8) Ύλες της ομάδας συμβατότητας Α και είδη της ομάδας συμβατότητας Κ, σε συμφωνία με την παράγραφο (7), θα πρέπει να μην γίνονται δεκτά για μεταφορά. (9) Για τους σκοπούς των απαιτήσεων αυτής της Κλάσης και με απόκλιση από το περιθωριακό 3510 (3), ο όρος «κόλο» θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα ασυσκεύαστο είδος εφ όσον εκείνο το είδος γίνεται δεκτό για μεταφορά ασυσκεύαστο. 2101 Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 1 που θα γίνονται δεκτά για μεταφορά αναφέρονται στον Πίνακα 1 παρακάτω. Εκρηκτικές ύλες και είδη που αναφέρονται στο περιθωριακό 3170 μπορούν να καταχωρούνται στις διάφορες ονομασίες στο περιθωριακό 2101 μόνον εάν οι ιδιότητες, η σύνθεση, η δομή και η προβλεπόμενη χρήση τους αντιστοιχούν σε μία από τις περιγραφές που περιέχονται στην Προσθήκη Α.1. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>2. Όροι μεταφοράς Α. Κόλα 1. Γενικοί όροι συσκευασίας 2102 (1) Οι εξωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Προσθήκης Α.5. (2) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2100 (5) και 3511, συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Υ» ή «Χ» θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ύλες και είδη της Κλάσης 1. (3) Οι απαιτήσεις του περιθωριακού 3500 (2), θα πρέπει να ισχύουν για τα μέρη των συσκευασιών που είναι σε άμεση επαφή με το περιεχόμενο. (4) Καρφιά, συνδετήρες και άλλα μέσα κλεισίματος κατασκευασμένα από μέταλλο που δεν έχουν προστατευτική επικάλυψη δεν θα πρέπει να εισχωρούν στο εσωτερικό της εξωτερικής συσκευασίας εκτός εάν η εσωτερική συσκευασία προστατεύει επαρκώς τις εκρηκτικές ύλες και τα είδη έναντι της επαφής με το μέταλλο. (5) Η συσκευή κλεισίματος των δοχείων που περιέχουν υγρά εκρηκτικά θα πρέπει να εξασφαλίζει διπλή προστασία έναντι διαρροής. (6) Εσωτερικές συσκευασίες, εξαρτήματα και προστατευτικά υλικά και η θέση των εκρηκτικών υλών ή ειδών στα κόλα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε καμία επικίνδυνη μετακίνηση να μην μπορεί να συμβεί μέσα στα κόλα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. (7) Εκεί που σημαντική εσωτερική πίεση είναι πιθανόν να αναπτυχθεί στα δοχεία, τέτοια δοχεία θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε έκρηξη να μην είναι δυνατή εξ αιτίας αύξησης στην εσωτερική πίεση από εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια. (8) Τα προστατευτικά υλικά θα πρέπει να ταιριάζουν στη φύση του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, πρέπει να είναι απορροφητικά εάν το περιεχόμενο είναι υγρό ή μπορεί να αποβάλλει υγρό. 2. Ειδικοί όροι συσκευασίας 2103 (1) Ύλες και είδη θα πρέπει να είναι συσκευασμένα όπως υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλες 4 και 5, και όπως τίθεται με λεπτομέρεια στις παραγράφους (5), Πίνακας 2 και (6), Πίνακας 3. (2) Εάν το σώμα των χαλύβδινων βαρελιών είναι διπλής ραφής, μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται για την παρεμπόδιση της εισόδου των εκρηκτικών υλών μέσα στις εσοχές των ραφών. Η συσκευή κλεισίματος των χαλύβδινων ή αλουμινένιων βαρελιών θα πρέπει να περιλαμβάνει μία κατάλληλη φλάντζα. Εάν η συσκευή κλεισίματος περιλαμβάνει έναν σπειρωτό κοχλία, η είσοδος των εκρηκτικών υλών μέσα στον σπειρωτό κοχλία δεν θα πρέπει να είναι δυνατή. (3) Εάν κιβώτια με μεταλλική επένδυση χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία εκρηκτικών υλών, αυτά τα κιβώτια θα πρέπει να είναι φτιαγμένα με τέτοιον τρόπο ώστε η μεταφερόμενη εκρηκτική ύλη να μην μπορεί να μπεί μεταξύ της επένδυσης και των πλευρών ή τον πυθμένα του κιβωτίου. (4) Μόνον τσέρκια από σκληρό ξύλο θα πρέπει να επιτρέπονται για ξύλινα βαρέλια προοριζόμενα για τη μεταφορά εκρηκτικών υλών. (5) Πλαστικές συσκευασίες δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην πρόκληση ή την συσσώρευση αρκετού στατικού ηλεκτρισμού ώστε μία αποφόρτιση να μπορούσε να προκαλέσει στο συσκευασμένο εκρηκτικό ανάφλεξη ή στο συσκευασμένο είδος λειτουργία. (6) >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(7) >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>3. Μικτή συσκευασία 2104 (1) Ύλες και είδη που καλύπτονται από τον ίδιο χαρακτηριστικό αριθμό (), με την εξαίρεση των υλών και ειδών της Ομάδας Συμβατότητας L και των υλών και ειδών που είναι καταχωρημένα σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, μπορούν να συσκευάζονται μαζί. (2) Εκτός άλλως ειδικά ορίζεται παρακάτω, ύλες και είδη που έχουν διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί. (3) Ύλες και είδη της Κλάσης 1 δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί με ύλες άλλων Κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. (4) Είδη των ομάδων συμβατότητας C, D και Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί. (5) Είδη των ομάδων συμβατότητας D ή Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον πυροδότησης υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιο μέσον έχει τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά που παρεμποδίζουν την έκρηξη ενός είδους σε περίπτωση τυχαίας λειτουργίας του μέσου πυροδότησης. (6) Είδη των ομάδων συμβατότητας D ή Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον πυροδότησης που δεν έχουν δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά (δηλ. μέσον πυροδότησης καταχωρημένο στην ομάδα συμβατότητας Β), υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη γνώμη της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης, η τυχαία λειτουργία του μέσου πυροδότησης δεν προκαλεί την έκρηξη ενός είδους υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. (7) Ύλες και είδη της ομάδας συμβατότητας L δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί με έναν διαφορετικό τύπο ύλης ή είδους εκείνης της ομάδας συμβατότητας. (8) Είδη μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον ανάφλεξης υπό την προϋπόθεση ότι το μέσον ανάφλεξης δεν θα πρέπει να λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. (9) Εμπορεύματα με τους χαρακτηριστικούς αριθμούς που εμφανίζονται στον πίνακα 4 μπορούν να περιλαμβάνονται στο ίδιο κόλο υπό τις συνθήκες που υποδεικνύονται. (10) Για μικτή συσκευασία, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μία δυνατή τροποποίηση της ταξινόμησης των κόλων σε συμφωνία με το περιθωριακό 2100. (11) Για την περιγραφή εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς στην περίπτωση της μικτής συσκευασίας υλών και ειδών της Κλάσης 1, βλέπε περιθωριακό 2110 (4). >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) Μαρκάρισμα 2105 (1) Τα κόλα θα πρέπει να φέρουν τον χαρακτηριστικό αριθμό και μία από τις ονομασίες της ύλης ή τους είδους που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλη 2. Για ύλες και είδη καταχωρημένα σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, καθώς και για άλλα είδη των 25° και 34°, η τεχνική ονομασία των εμπορευμάτων θα πρέπει να δίνεται επιπλέον της ονομασίας της ε.α.ο. καταχώρησης. Για ύλες της 4°, Αριθ. 0081, 0082, 0083, 0084 και 0241, και ύλες της 48°, Αριθ. 0331 και 0332, η εμπορική ονομασία του συγκεκριμένου εκρηκτικού θα πρέπει να ορίζεται επιπλέον του τύπου. Για άλλες ύλες και είδη, η εμπορική ή τεχνική ονομασία μπορεί να προστίθεται. Το μαρκάρισμα, που θα πρέπει να είναι καθαρά ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, θα πρέπει να είναι σε μία επίσημη γλώσσα της χώρας προέλευσης και επίσης, εάν εκείνη η γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, εκτός εάν οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται στη επιχείρηση μεταφοράς ορίζουν αλλιώς. Ετικέτες κινδύνου (2) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη των 1° έως 34° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 1. Ο κωδικός ταξινόμησης σύμφωνα με το περιθωριακό 2101, Πίνακα 1, στήλη 3, θα πρέπει να φαίνεται στο χαμηλότερο μέρος της ετικέτας. Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη των 35° έως 47° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 1.4 και κόλα που περιέχουν ύλες της 48° και είδη της 49° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 1.5 και εκείνες που περιέχουν είδη του είδους 50° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 1.6. Η ομάδα συμβατότητας σύμφωνα με το περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλη 3, θα πρέπει να φαίνεται στο χαμηλότερο μέρος της ετικέτας. (3) Κόλα που περιέχουν ύλες και είδη των: 4°, Αριθ. 0076 και 0143, 21°, Αριθ. 0018, 26°, Αριθ. 0077, 30°, Αριθ. 0019 και 43°, Αριθ. 0301 θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 6.1. Κόλα που περιέχουν είδη των 21°, Αριθ. 0015 και 0018, 30°, Αριθ. 0016 και 0019 και 43°, Αριθ. 0301 και 0303 θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 8. 2106-Β. Εγγραφές στο έγγραφο μεταφοράς 2110 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλη 2. Για ύλες και είδη καταχωρημένα σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, καθώς και για άλλα είδη των 25° και 34°, η τεχνική ονομασία των εμπορευμάτων θα πρέπει να δίνεται επιπλέον της ονομασίας της ε.α.ο. καταχώρησης. Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από τον κωδικό ταξινόμησης τον Αριθ. Είδους (περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλες 3 και 1) και να συμπληρώνεται από το καθαρό βάρος σε kg της εκρηκτικής ύλης και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD») (π.χ.: 0160 Πυρίτιδα, άκαπνη, 1.1 C, 2°, 4,600 kg, ΑDR). (2) Για ύλες της 4°, Αριθ. 0081, 0082, 0083, 0084 και 0241 και για ύλες της 48°, Αριθ. και 0332, η εμπορική ονομασία του εκρηκτικού θα πρέπει να καθορίζεται καθώς και ο τύπος του εκρηκτικού. Για άλλες ύλες και είδη, η εμπορική ονομασία ή τεχνική ονομασία μπορεί να προστίθεται. (3) Για πλήρη φορτία, το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό κόλων, το βάρος κάθε κόλου σε κιλά και το συνολικό καθαρό βάρος σε κιλά της εκρηκτικής ύλης. (4) Για μικτή συσκευασία δύο διαφορετικών εμπορευμάτων, η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλη 2 και των δύο υλών ή ειδών. Εάν περισσότερα από δύο διαφορετικά εμπορεύματα περιέχονται στο ίδιο κόλο σε συμφωνία με το περιθωριακό 2104, το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να αναφέρει κάτω από την περιγραφή των εμπορευμάτων τους χαρακτηριστικούς αριθμούς όλων των υλών και των ειδών που περιέχονται στο κόλο, στη μορφή, «Εμπορεύματα με Αριθ. ». (5) Για τη μεταφορά υλών και ειδών καταχωρημένων σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, ένα αντίγραφο της έγκρισης της αρμόδιας αρχής με τους όρους μεταφοράς θα πρέπει να επισυνάπτεται στο έγγραφο μεταφοράς. Θα πρέπει να είναι σε μία επίσημη γλώσσα της χώρας αποστολής και επίσης, εάν εκείνη η γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά εκτός εάν συμφωνίες, εάν υπάρχουν, μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται στην επιχείρηση μεταφοράς ορίζουν αλλιώς. 2111-C. Κενές συσκευασίες 2115 (1) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 51° θα πρέπει να είναι με ασφάλεια κλεισμένες και να είναι στεγανές στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτες. (2) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 51° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. (3) Η καταχώρηση στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι: «Κενές συσκευασίες, 1, 51° ΑDR». D. Ειδικές διατάξεις 2116 Ύλες και είδη της Κλάσης 1, που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ενός Κράτους Μέλους, που ήταν συσκευασμένες πριν από την 1 Ιανουαρίου 1990 σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΑDR που ίσχυε τότε, μπορούν να μεταφέρονται μετά την 1 Ιανουαρίου 1990 υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασίες διατηρούν την ακεραιότητά τους και δηλώνονται στο έγγραφο μεταφοράς ως στρατιωτικά εμπορεύματα συσκευασμένα πριν από την 1 Ιανουαρίου 1990. Οι άλλες διατάξεις που εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 1990 για αυτήν την Κλάση, θα πρέπει να ισχύουν. 2117-ΚΛΑΣΗ 2 ΑΕΡΙΑ: ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ή ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 1. Κατάλογος υλών 2200 (1) Μεταξύ των υλών και ειδών που καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάσης 2, μόνον τα απαριθμούμενα στο περιθωριακό 2201 θα γίνονται δεκτά για μεταφορά και τότε μόνον υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος και των διατάξεων του Παραρτήματος Β. Οι ύλες και είδη που γίνονται δεκτά για μεταφορά υπό ορισμένους όρους θα θεωρούνται ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. (2) Οι ύλες που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κατώτερη των 50 °C ή, εις 50 °C, πίεση ατμού μεγαλύτερη των 300 ΚΡa (3 bar) θεωρούνται ως ύλες της Κλάσης 2. Σημείωση: Για την κατάταξη των διαλυμάτων και των μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και μείγματα) τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα συστατικά που αναφέρονται στο περιθωριακό 2201, βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). (3) Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 2 ταξινομούνται ως κάτωθι: Α. Πεπιεσμένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των Ρ10 °C. Β. Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία Ρ10 °C ή άνω: a. Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία 70 °C ή άνω. b. Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία Ρ10 °C ή άνω, αλλά κάτω των 70 °C. C. Βαθιά κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια. D. Αέρια διαλυμένα υπό πίεση. Ε. Διανεμητές Αεροζόλ και μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίων υπό πίεση. F. Αέρια υποκείμενα σε ειδικούς όρους. G. Κενά δοχεία και κενές δεξαμενές. Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 2, υποδιαιρούνται σύμφωνα με τις χημικές τους ιδιότητες, όπως παρακάτω: (a) άφλεκτα (at) άφλεκτα, τοξικά (b) εύφλεκτα (bt) εύφλεκτα, τοξικά (c) χημικώς ασταθή (ct) χημικώς ασταθή, τοξικά. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι χημικώς ασταθείς ύλες πρέπει να θεωρούνται ως εύφλεκτες. Τις ονομασίες των διαβρωτικών και οξειδωτικών αερίων και των ειδών που περιέχουν τέτοια αέρια, θα πρέπει να ακολουθούν οι λέξεις «διαβρωτικό» ή «οξειδωτικό» αντίστοιχα, σε εισαγωγικά. (4) Οι ύλες της Κλάσης 2 που απαριθμούνται μεταξύ των χημικώς ασταθών αερίων, θα γίνονται δεκτές για μεταφορά, μόνον εάν τα απαραίτητα μέτρα έχουν παρθεί ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη αποσύνθεση, αυτοξειδοαναγωγή ή πολυμερισμός τους, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνεται ειδικότερη μέριμνα να εξασφαλίζεται ότι τα δοχεία και οι δεξαμενές δεν περιέχουν ύλες υποκείμενες στην προαγωγή αυτών των αντιδράσεων. Α. Πεπιεσμένα αέρια [βλέπε επίσης περιθωριακό 2201a υπό 2201 στοιχείο (a). Για αέρια της 10 (a) και (b) και 20(a) μέσα σε διανεμητές αεροζόλ ή σε μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέρια υπό πίεση, βλέπε υπό στοιχεία 10° και 11°] 2201 Αέρια πού έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των Ρ 10 °C, θεωρούνται ότι είναι πεπιεσμένα αέρια για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας. 1° Καθαρά αέρια και τεχνικώς-καθαρά αέρια (a) Άφλεκτα Αργό, ήλιο, κρυπτό, νέον, άζωτο, οξυγόνο (οξειδωτικό), τετραφθορομεθάνιο (R 14). (at) Άφλεκτα, τοξικά Τριφθοριούχο βόριο, φθόριο (οξειδωτικό), τριφθοριούχο άζωτο, τετραφθοριούχο πυρίτιο (διαβρωτικό). (b) Εύφλεκτα Δευτέριο, υδρογόνο, μεθάνιο. (bt) Εύφλεκτα, τοξικά Μονοξείδιο του άνθρακα. (ct) Χημικώς ασταθή, τοξικά Νιτρικό οξείδιο (μονοξείδιο του αζώτου) ΝΟ (άφλεκτο).2° Μείγματα αερίων (a) Άφλεκτα Μείγματα δύο ή περισσοτέρων από τα παρακάτω αέρια: σπάνια αέρια (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 %, ξένο κατ όγκο), άζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα (όχι περισσότερο του 30 % κατ όγκον). Άφλεκτα μείγματα δύο ή περισσοτέρων από τα παρακάτω αέρια: υδρογόνο, μεθάνιο, άζωτο, σπάνια αέρια (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκον), όχι περισσότερο από 30 % διοξείδιο του άνθρακα κατ όγκον. Άζωτο, περιέχον όχι περισσότερο από 6 % αιθυλένιο κατ όγκο. Αέρας. Σημείωση: Μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 25 % (κατ όγκο) οξυγόνο, θεωρούνται οξειδωτικά. (b) Εύφλεκτα Μείγματα του μεθανίου (με όχι λιγότερο από 90 % μεθάνιο κατ όγκο) με υδρογονάνθρακες των 3° (b) και 5° (b). Εύφλεκτα μείγματα δύο ή περισσοτέρων από τα παρακάτω αέρια: υδρογόνο, μεθάνιο, άζωτο, σπάνια αέρια (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκο), όχι περισσότερο από 30 % διοξείδιο του άνθρακα κατ όγκο. Μείγματα φυσικού αερίου περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 % σιλάνιο κατ όγκο με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αέρια: υδρογόνο, άζωτο, αργό, ήλιο, κρυπτό, νέον,δευτέριο και μεθάνιο. (bt) Εύφλεκτα, τοξικά Αέριο πόλης (δήμου): μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμάνιο κατ όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ όγκο. Μείγματα αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκο) με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμάνιο κατ όγκον ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ όγκον. Υδραέριο. Αέριο σύνθεσης (π.χ. εκ της μεθόδου Fischer-Τrοpsch). Μείγματα μονοξειδίου του άνθρακα με υδρογόνο ή με μεθάνιο. (ct) Χημικώς ασταθή, τοξικά Μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % διβοράνιο κατ όγκο. Μείγματα αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκο) με όχι περισσότερο από 10 % διβοράνιο κατ όγκο. Β. Υγροποιημένα αέρια [βλέπε επίσης περιθωριακό 2201a υπό στοιχεία (b) και (e). Για αέρια των 3° έως 6° μέσα σε διανεμητές αεροζόλ ή μέσα σε μηξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίων υπό πίεση, βλέπε υπό στοιχεία 10° και 11°) Αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία Ρ10 °C ή παραπάνω, θεωρούνται ως υγροποιημένα αέρια για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας. a. Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία 70° C ή παραπάνω 3° Καθαρά αέρια και τεχνικώς-καθαρά αέρια (a) Άφλεκτα Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (R 12 Β 1), χλωροδιφθορομεθάνιο (R 22), χλωρο-πενταφθοροαιθάνιο (R 115), 1-χλωρο-1,2,2,2-τετραφθοροαιθάνιο (R 124), 1-χλωρο-2,2,2-τροφθοροαιθάνιο (R 133a), διχλωροδιφθορομεθάνιο (R 12), διχλωροφθορομεθάνιο (R 21), 1,2-διχλωρο-1,1,2,2,-τετραφθοροαιθάνιο (R 114), οκταφθοροβουτ-2-ένιο (R 1318), οκταφθοροκυκλοβουτάνιο (RC 318), οκταφθοροπροπάνιο, 1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο (R 134a). (at) Άφλεκτα, τοξικά Αμμωνία, τριχλωριούχο βόριο (διαβρωτικό), χλώριο (διαβρωτικό), τριφθοριούχο χλώριο (διαβρωτικό), εξαφθοροακετόνη, εξαφθοροπροπυλένιον (R 1216), υδροβρώμιο (διαβρωτικό), μεθυλοβρωμίδιο, νιτροδυλοχλωρίδιο (διαβρωτικό), διοξείδιο του αζώτου ΝΟ2 (υπεροξείδιο του αζώτου, τετροξείδιο του αζώτου Ν2Ο4) (οξειδωτικό), φωσγένιο (διαβρωτικό), διοξείδιο του θείου, σουλφουρυλοφθορίδιο, εξαφθοριούχο βολφράμιο. (b) Εύφλεκτα Βουτάνιο, 1-Βουτυλένιο (1-βουτένιο), 1-χλωρο-1,1-διφθοροαιθάνιο (R 142b), cis-2-βουτυλένιο (cis-2-βουτένιο), κυκλοπροπάνιο, 1,1,- διφθοροαιθάνιο (R 152a), διμεθυλαιθέρας, 2,2-διμεθυλοπροπάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο (ισοβουτένιο), μεθυλοσιλάνιο, προπάνιο, προπυλένιο, trans-2-βουτυλένιο (trans-2-βουτένιο), 1,1 1-τριφθοροαιθάνιο. (bt) Εύφλεκτα, τοξικά Αρσίνη, καρβονυλοσουσφίδιο (διαβρωτικό), διχλωροσιλάνιο, διμεθυλαμίνη, διμεθυλοσιλάνιο, αιθυλαμίνη, αιθυλοχλωρίδιο, υδροσελήνιο, υδρόθειο, μεθυλαμίνη, μεθυλοχλωρίδιο, μεθυλομερκαπτάνη, τριμεθυλαμίνη, τριμεθυλοσιλάνιο.(c) Χημικώς ασταθή 1,2-βουταδιένιο, 1,3-βουταδιένιο, προπαδιένιο, αδρανές, βινυλοχλωρίδιο. Σημείωση: Σε δοχεία περιέχοντα 1,2-Βουταδιένιο, η συμπύκνωση οξυγόνου στην αέριο φάση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 ml/m3 (ct) Χημικώς ασταθή, τοξικά Κυανογόνο, χλωροκυανίδιο (άφλεκτο) (διαβρωτικό), αιθυλενοξείδιο, υδροϊώδιο άνυδρο (άφλεκτο) (διαβρωτικό), μεθυλοβινυλαιθέρας, τριφθοροχλωροαιθυλένιο (R 1113), βινυλοβρωμίδιο. Σημείωση: Στην περίπτωση των αλογονωμένων υδρογονανθράκων, επιτρέπεται επίσης η χρήση ονομασιών συνήθων στο εμπόριο, όπως οι παρακάτω: Αlgοfrene, Αrctοn, Εdifren, Flugene, Fοrane, Freοn, Fresane, Frigen, Ιsceοn, Κaltrοn, ακολουθούμενες από τον αριθμό αναγνώρισης της ύλης χωρίς το γράμμα R. 4° Μείγματα αερίων (a) Άφλεκτα Μείγματα υλών της 3° (a), με ή χωρίς εξαφθοροπροπυλένιο της 3° (at), τα οποία ως: Μείγμα F 1, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1,3 ΜΡa (13 bar) και πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από αυτή του διχλωροφθορομεθανίου (1,30). Μείγμα F 2, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1,9 ΜΡa (19 bar) και πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από αυτήν του διχλωροδιφθορομεθανίου (1,21). Μείγμα F 3, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 3 ΜΡa (30 bar) και πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από αυτήν του χλωροδιφθορομεθάνιου (1,09). Σημειώσεις: 1. Το τριχλωροφθορομεθάνιο (R 11), το τριχλωροτριφθοροαιθάνιο (R 113) και το χλωροτριφθοροαιθάνιο (R 133) δεν θεωρούνται υγροποιημένα αέρια κατά την έννοια αυτής της Οδηγίας και συνεπώς δεν υπόκεινται στους όρους αυτής της Οδηγίας. Μπορούν, παρόλα αυτά, να συμπεριληφθούν στη σύνθεση των μειγμάτων F 1 έως F 3. 2. Βλέπε Σημειώσεις υπό στοιχείο 3°. Το αζεοτροπικό μείγμα διχλωροδιφθορομεθάνιου (R 12) και 1,1-διφθορο-αιθάνιου (R 152a), γνωστό ως R 500. Το αζεοτροπικό μείγμα χλωροπενταφθοροαιθάνιου (R 115) και χλωροδιφθορομεθάνιου (R 22), γνωστό ως R 502. Το μείγμα περιεκτικότητας 19 έως 21 % κατά βάρος σε διχλωροδιφθορομεθάνιο (R 12) και 79 έως 8l % κατά βάρος σε βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (R 12 Β1). (at) Άφλεκτα, τοξικά Μείγματα μεθυλοβρωμίδιου και χλωροπικρίνης, έχοντα τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 kΡa (3 bar) στους 50 °C. Μείγματα διχλωροδιφθορομεθάνιου και αιθυλενοξείδιου, περιέχοντα όχι περισσότερο από 12 % (κατά βάρος) αιθυλενοξείδιο. (b) Εύφλεκτα Μείγματα υδρογονανθράκων της 3° (b) και αιθάνιου και αιθυλενίου της 5° (b), τα οποία ως: Μείγμα Α, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1,1 ΜΡa (11 bar) και σχετική πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0,525. Μείγμα Α Ο, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1,6 ΜΡa (16 bar) και σχετική πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0,495. Μείγμα Α 1, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 2,1 ΜΡa (21 bar) και σχετική πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0,485. Μείγμα Β, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 2,6 ΜΡa (26 bar) και σχετική πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0,450.Μείγμα C, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 3,1 ΜΡa (31 bar) και σχετική πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0,440. Σημείωση: Στην περίπτωση των ανωτέρω μειγμάτων, επιτρέπεται η χρήση των παρακάτω συνήθων στο εμπόριο ονομασιών για τη περιγραφή των υλών αυτών: Ονομασία υπό στοιχείο 4° (b) Ονομασία συνήθης στο εμπόριο Μείγμα Α, μείγμα Α Ο βουτάνιο Μείγμα C προπάνιο Μείγματα υδρογονανθράκων των 3° (b) και 5° (b), περιέχοντα μεθάνιο. (bt) Εύφλεκτα, τοξικά Μείγματα δύο ή περισσοτέρων από τα παρακάτω αέρια: μεθυλοσιλάνιο, διμεθυλοσιλάνιο, τριμεθυλοσιλάνιο. Μεθυλοχλωρίδιο και μεθυλενοχλωρίδιο σε μείγματα, έχοντα τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 kΡa (3 bar) στους 50 °C. Μείγματα μεθυλοχλωρίδιου και χλωροπικρίνης και μείγματα μεθυλοβρωμίδιου και αιθυλενοβρωμίδιου, έχοντα σε κάθε περίπτωση, τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 kΡa (3 bar) στους 50 °C. (c) Χημικώς ασταθή Μείγματα 1,3-βουταδιενίου και υδρογονανθράκων της 3° (b), έχοντα τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1,1 ΜΡa (11 bar) και πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0,525. Προπαδιένιο με 1 % έως 4 % μεθυλακετυλένιο σταθεροποιημένο. μείγματα μεθυλακετυλενίου και προπαδιενίου με τους υδρογονάνθρακες της 3° (b), τα οποία ως: μείγμα Ρ 1, περιέχουν όχι περισσότερο από 63 % μεθυλακετυλένιο και προπαδιένιο κατ όγκο και όχι περισσότερο από 24 % προπάνιο και προπυλένιο κατ όγκο, ενώ το ποσοστό των C4-κορεσμένων υδρογονανθράκων είναι όχι μικρότερο από 14 % κατ όγκο και ως μείγμα Ρ 2, περιέχουν όχι περισσότερο από 48 % μεθυλακετυλένιο και προπαδιένιο κατ όγκο και όχι περισσότερο από 50 % προπάνιο και προπυλένιο κατ όγκο, ενώ το ποσοστό των C4-κορεσμένων υδρογονανθράκων είναι όχι μικρότερο από 5 % κατ όγκο. (ct) Χημικώς ασταθή, τοξικά Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 10 % διοξείδιο του άνθρακα κατά βάρος. Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 50 % μυρμηκικό μεθυλεστέρα κατά βάρος, με άζωτο έως ολικής πίεσης όχι μεγαλύτερης από 1 ΜΡa (10 bar) στους 50 °C. Αιθυλενοξείδιο με άζωτο έως ολικής πίεσης 1 ΜΡa (10 bar) στους 50 °C. b. Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία Ρ 10 °C ή μεγαλύτερη, αλλά μικρότερη από 70 °C 5° Καθαρά αέρια και τεχνικώς-καθαρά αέρια (a) Άφλεκτα Βρωμοτριφθορομεθάνιο (R 13 Β 1), διοξείδιο του άνθρακα, χλωροτριφθορομεθάνιο (R 13), εξαφθοροαιθάνιο (R 116), υποξείδιο του αζώτου Ν2Ο (οξειδωτικό), πενταφθοροαιθάνιο (R 125), θειοφθορίδιο, τριφθορομεθάνιο (R 23), ξένο. Σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα, βλέπε επίσης περιθωριακό 2201a υπό στοιχείο (c). Σημειώσεις 1. Το υποξείδιο του αζώτου θα γίνεται δεκτό για μεταφορά, μόνο εάν είναι όχι λιγότερο από 99 % καθαρό. 2. Βλέπε Σημειώσεις υπό στοιχείο 3°. (at) Άφλεκτα, τοξικά Υδροχλώριο (διαβρωτικό). (b) Εύφλεκτα Αιθάνιο, αιθυλένιο, σιλάνιο. (bt) Εύφλεκτα, τοξικά Γερμάνιο, φωσφίνη. (c) Χημικώς ασταθή 1,1-διφθοροαιθυλένιο, βινυλοφθορίδιο. (ct) Χημικώς ασταθή, τοξικά Διβοράνιο.6° Μείγματα αερίων (a) Άφλεκτα Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι λιγότερο από 1 % και όχι περισσότερο από 10 % άζωτο, οξυγόνο, αέρα ή σπάνια αέρια κατά βάρος. Το αζεοτροπικό μείγμα χλωροτριφθορομεθάνιου (R 13) και τριφθορομεθάνιου (R 23), γνωστό ως R 503. Σημείωση: Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον λιγότερο από 1 % άζωτο, οξυγόνο, αέρα ή σπάνια αέρια κατά βάρος, είναι ύλη της 5° (a). (c) Χημικώς ασταθή Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι περισσότερο από 35 % αιθυλενοξείδιο κατά βάρος. (ct) Χημικώς ασταθή, τοξικά Αιθυλενοξείδιο περιέχον περισσότερο από 10 % αλλά όχι περισσότερο από 50 % διοξείδιο του άνθρακα κατά βάρος. C. Βαθιά-κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια 7° Καθαρά αέρια και τεχνικώς-καθαρά αέρια (a) Άφλεκτα Αργό, διοξείδιο του άνθρακα, ήλιο, κρυπτό, νέον, άζωτο, υποξείδιο του αζώτου Ν2Ο (οξειδωτικό), οξυγόνο (οξειδωτικό), ξένο. (b) Εύφλεκτα Αιθάνιο, αιθυλένιο, υδρογόνο, μεθάνιο. 8° Μείγματα αερίων (a) Άφλεκτα Αέρας, μείγματα υλών της 7° (a). Σημείωση: Μείγματα της 8° (a), περιέχοντα περισσότερο από 32 % (κατά βάρος) υποξείδιο του αζώτου, ο αέρας και μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 20 % (κατά βάρος) οξυγόνο, θεωρούνται ως οξειδωτικά. (b) Εύφλεκτα Μείγματα υλών της 7° (b), φυσικό αέριο, μείγμα περιέχον τουλάχιστον 71,5 % αιθυλένιο (κατ όγκο) με όχι περισσότερο από 22,5 % ακετυλένιο (κατ όγκο) και όχι περισσότερο από 6 % προπυλένιο (κατ όγκο). D. Αέρια διαλυμένα υπό πίεση 9° Καθαρά αέρια και τεχνικώς-καθαρά αέρια (at) Άφλεκτα, τοξικά Αμμωνία διαλυμένη σε νερό με περισσότερο από 35 % αλλά όχι περισσότερο από 40 % αμμωνία κατά βάρος, αμμωνία διαλυμένη σε νερό με περισσότερο από 40 % αλλά όχι περισσότερο από 50 % αμμωνία κατά βάρος. Σημείωση: 2672 Διάλυμα αμμωνίας, σχετικής πυκνότητας μεταξύ 0,880 και 0,957 στους 15 °C σε νερό, με περισσότερο από 10 % αλλά όχι περισσότερο από 35 % αμμωνία, είναι ύλη της Κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 43° (c)]. (c) Χημικώς ασταθή Ακετυλένιο διαλυμένο σε διαλύτη (π.χ. ακετόνη) απορροφούμενο από πορώδεις ύλες. Ε. Διανεμητές αεροζόλ και μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση [βλέπε επίσης περιθωριακό 2201a υπό στοιχείο (d)] Σημειώσεις 1. Οι διανεμητές αεροζόλ είναι δοχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά, είναι εφοδιασμένα με βαλβίδα απελευθέρωσης ή μηχανισμό διασποράς και περιέχουν, υπό πίεση, αέριο ή μείγμα αερίων του περιθωριακού 2208 (2), ή περιέχουν ενεργή ύλη (εντομοκτόνο, καλλυντική ύλη κ.λπ.) μαζί με αέριο ή μείγμα αερίων ως προωθητική γόμωση. 2. Μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση είναι δοχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά και περιέχουν αέριο ή μείγμα αερίων του περιθωριακού 2208 (2) και (3) (π.χ. βουτάνιο για συσκευές μαγειρέματος κατασκηνώσεων, ψυκτικά αέρια, κ.λπ.), αλλά δεν είναι εφοδιασμένα με βαλβίδα απελευθέρωσης.3. Ο όρος «εύφλεκτες ύλες» σημαίνει: (i) Αέρια (προωθητική γόμωση διανεμητών αεροζόλ, περιεχόμενο μη-ξαναγεμιζομένων εμπορευματοκιβωτίων αερίου υπό πίεση), των οποίων τα μείγματα με αέρα μπορούν να αναφλεγούν και έχουν κατώτερο και ανώτερο όριο ανάφλεξης. (ii) Υγρά (ενεργές ύλες διανεμητών αεροζόλ) της Κλάσης 3. 4. Ο όρος «χημικώς ασταθή», εφαρμόζεται σε περιεχόμενο το οποίο ελλείψει ειδικών προφυλάξεων, υφίσταται επικίνδυνη αποσύνθεση ή αυτοπολυμερισμό σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 70 °C. 10° Διανεμητές αεροζόλ (a) Άφλεκτοι Με άφλεκτο περιεχόμενο. (at) Άφλεκτοι, τοξικοί Με άφλεκτο τοξικό περιεχόμενο. (b) Εύφλεκτοι 1. Με όχι περισσότερο από 45 % εύφλεκτο περιεχόμενο κατά βάρος. 2. Με περισσότερο από 45 % εύφλεκτο περιεχόμενο κατά βάρος. (bt) Εύφλεκτοι, τοξικοί 1. Με τοξικό περιεχόμενο και όχι περισσότερο από 45 % εύφλεκτο περιεχόμενο κατά βάρος. 2. Με τοξικό περιεχόμενο και περισσότερο από 45 % εύφλεκτο περιεχόμενο κατά βάρος. (c) Χημικώς ασταθείς Με χημικώς-ασταθές περιεχόμενο. (ct) Χημικώς ασταθείς, τοξικοί Με χημικώς-ασταθές τοξικό περιεχόμενο. 11° Μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση (a) Άφλεκτα Με άφλεκτο περιεχόμενο. (at) Άφλεκτα, τοξικά Με άφλεκτο τοξικό περιεχόμενο. (b) Εύφλεκτα Με εύφλεκτο περιεχόμενο. (bt) Εύφλεκτα, τοξικά Με εύφλεκτο τοξικό περιεχόμενο. (c) Χημικώς ασταθή Με χημικώς-ασταθές περιεχόμενο. (ct) Χημικώς ασταθή, τοξικά Με χημικώς-ασταθές τοξικό περιεχόμενο. F. Αέρια υποκείμενα σε ειδικούς όρους 12° Διάφορα μείγματα αερίων Μείγματα περιέχοντα αέρια αναφερόμενα με άλλους αριθμούς είδους αυτής της Κλάσης και μείγματα ενός ή περισσοτέρων αερίων αναφερομένων με άλλους αριθμούς είδους αυτής της Κλάσης με έναν ή περισσότερους ατμούς υλών που δεν εξαιρούνται από τη μεταφορά σύμφωνα μ αυτήν την Οδηγία, υπό τον όρο ότι κατά τη μεταφορά: 1. το μείγμα παραμένει πλήρως αεριοποιημένο και 2. αποκλείεται κάθε πιθανότητα επικίνδυνης αντίδρασης. 13° Αέρια δοκιμών Αέρια και μείγματα αερίων μη αναφερόμενα με άλλους αριθμούς είδους αυτής της Κλάσης που χρησιμοποιούνται μόνο για εργαστηριακές δοκιμές, υπό τον όρο ότι κατά τη μεταφορά: (a) το αέριο ή μείγμα αερίων παραμένει πλήρως αεριοποιημένο και (b) αποκλείεται κάθε πιθανότητα επικίνδυνης αντίδρασης.G. Κενά δοχεία και κενές δεξαμενές 14° Κενά δοχεία, κενά οχήματα-δεξαμενές ή κενά εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές ακαθάριστα, τα οποία περιείχαν ύλες της Κλάσης 2. Σημείωση: Δοχεία και δεξαμενές, οι οποίες μετά το άδειασμά τους από ύλες της κλάσης 2, περιέχουν ακόμη μικρές ποσότητες υπολειμμάτων, θεωρούνται κενά δοχεία ή κενές δεξαμενές, ακαθάριστες. 2201a Αέρια και είδη που παραδίδονται για μεταφορά σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις, δεν υπόκεινται στους όρους ή τις διατάξεις τις σχετικές με αυτήν την Κλάση που ρυθμίζονται αλλού σ αυτό το Παράρτημα ή στο Παράρτημα Β: (a) Πεπιεσμένα αέρια, τα οποία δεν είναι ούτε εύφλεκτα ούτε τοξικά ούτε διαβρωτικά και η πίεση των οποίων στο δοχείο, αναφερόμενη σε θερμοκρασία 15 °C, δεν υπερβαίνει τα 200 ΚΡa (2 bar). Ο ίδιος κανόνας ισχύει για μείγματα αερίων περιέχοντα όχι περισσότερο από 2 % εύφλεκτα συστατικά. (b) Υγροποιημένα αέρια περιεχόμενα, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 60 λίτρα, ή σε ποσότητες μικρότερες από 5 λίτρα με όχι περισσότερο από 25 g υδρογόνο, μέσα σε ψυκτικές συσκευές (ψυγεία, μηχανές πάγου, κ.λπ.) και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Αυτές οι ψυκτικές συσκευές πρέπει να προστατεύονται και να φορτώνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε αλλαγή στο ψυκτικό τους κύκλωμα. (c) Διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) της 5° (a) σε μεταλλικές κάψουλες (sοdοrs, sparklets, cream capsules), εάν το διοξείδιο του άνθρακα και το υποξείδιο του αζώτου στην αεριοποιημένη κατάσταση δεν περιέχουν περισσότερο από 0,5 % αέρα και οι κάψουλες περιέχουν όχι περισσότερο από 25 g διοξείδιο του άνθρακα ή υποξείδιο του αζώτου ανά cm3 χωρητικότητας. (d) Είδη των 10° και 11° χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 50 cm3. Κάθε κόλο ειδών, δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 10 kg. (e) Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου περιεχόμενα σε δεξαμενές μηχανοκίνητων οχημάτων σταθερά στερεωμένες στα οχήματα. Η στρόφιγγα του καυσίμου μεταξύ της δεξαμενής και της μηχανής θα πρέπει να είναι κλειστή και η ηλεκτρική επαφή ανοικτή. 2. Διατάξεις Α. Κόλα 1. Γενικοί όροι συσκευασίας 2202 (1) Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα δοχεία και τα κλεισίματά τους, δεν πρέπει να υπόκεινται σε προσβολή από το περιεχόμενο ή σε σχηματισμό βλαβερών ή επικίνδυνων ενώσεων με αυτά. Σημείωση: Μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος υγρασίας στα δοχεία όταν γεμίζονται και τα δοχεία να στεγνώνουν πλήρως μετά τις δοκιμές υδραυλικής πίεσης (βλέπε περιθωριακό 2216) που γίνονται με νερό ή με υδατικά διαλύματα. (2) Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κλεισιμάτων των, θα πρέπει να είναι επαρκώς άκαμπτες και γερές σε όλα τα μέρη τους, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε χαλάρωση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και να τηρούνται οι κανονικοί όροι της μεταφοράς. Όταν ορίζονται εξωτερικές συσκευασίες, τα δοχεία θα πρέπει να στερεώνονται στερεά μέσα σ αυτές. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο με τίτλο «Συσκευασία μιας μόνης ύλης ή ειδών του ίδιου τύπου», οι εσωτερικές συσκευασίες μπορούν να κλείνονται μέσα σε εξωτερικές συσκευασίες, είτε μία-μία, είτε ομαδικά. (3) Μεταλλικά δοχεία προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των 1° έως 6° και της 9°, θα πρέπει να περιέχουν μόνο το αέριο για το οποίο δοκιμάσθηκαν και του οποίου η ονομασία έχει γραφεί πάνω στο δοχείο [βλέπε περιθωριακό 2218 (1) (a)]. Ανακλήσεις επιτρέπονται: 1. Για μεταλλικά δοχεία δοκιμασμένα για μία από τις ύλες των 3° (a) ή 4° (a) ή για βρωμοτριφθορομεθάνιο, χλωροτριφθορομεθάνιο ή τριφθοριομεθάνιο της 5° (a). Τα δοχεία αυτά, μπορούν επίσης να γεμισθούν με κάποια άλλη ύλη των προαναφερθέντων ειδών, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη για την ύλη αυτή ελάχιστη πίεση δοκιμής, δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής του δοχείου και ότι η ονομασία της ύλης και το επιτρεπτόν μέγιστο βάρος γεμίσματος γι αυτήν, αναγράφονται πάνω στο δοχείο.2. Για μεταλλικά δοχεία δοκιμασμένα για υδρογονάνθρακες των 3° (b) ή 4° (b). Τα δοχεία αυτά μπορούν επίσης να γεμισθούν με κάποιον άλλον υδρογονάνθρακα, υπό τον όρον ότι η προβλεπόμενη για την ύλη αυτή ελάχιστη πίεση δοκιμής, δεν υπερβαίνει τη πίεση δοκιμής του δοχείου και ότι η ονομασία της ύλης και το επιτρεπτόν μέγιστο βάρος γεμίσματος γι αυτήν, αναγράφονται πάνω στο δοχείο. Για 1 και 2, βλέπε επίσης περιθωριακά 2215, 2218 (1) (a) και 2220, (1) έως (3). (4) Αλλαγή της χρήσης που έχει ορισθεί για ένα δοχείο, επιτρέπεται καταρχήν εάν δεν αντιβαίνει στους εθνικούς κανονισμούς, απαιτείται όμως η έγκριση της αρμόδιας αρχής και η αντικατάσταση των προηγούμενων ενδείξεων με τις ενδείξεις τις σχετικές με τη νέα χρήση. 2. Συσκευασία μίας μόνης ύλης ή ειδών του ίδιου τύπου Σημείωση: Για διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου της 7° (a), μείγματα περιέχοντα διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου της 8° (a) και τα αέρια της 7° (b) και 8° (b), βλέπε Παράρτημα Β, περιθωριακό 21 105. a. Φύση των δοχείων 2203 (1) Δοχεία προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των 1° έως 6°, 9°, 12° και 13°, θα πρέπει να είναι έτσι κλεισμένα και στεγανά, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή των αερίων. (2) Τα δοχεία αυτά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα ή κράμα χάλυβα (ειδικοί χάλυβες). Τα παρακάτω μπορούν, εντούτοις, να χρησιμοποιούνται: (a) χάλκινα δοχεία για: 1. πεπιεσμένα αέρια των 1°, (a), (b) και (bt), και 2°, (a) και (b), των οποίων η πίεση γεμίσματος αναφερόμενη σε θερμοκρασία 15 °C, δεν υπερβαίνει τα 2 ΜΡa (20 bar) και 2. υγροποιημένα αέρια της 3° (a), διοξείδιο του θείου της 3° (at), διμεθυλαιθέρας της 3° (b), αιθυλοχλωρίδιο και μεθυλοχλωρίδιο της 3° (bt), βινυλοχλωρίδιο της 3° (c), βινυλοβρωμίδιο της 3° (ct), μείγματα F 1, F 2 και F 3 της 4° (a), και αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 10 % διοξείδιο του άνθρακα κατά βάρος της 4° (ct) (b) δοχεία από κράμα αλουμινίου (βλέπε Προσθήκη Α.2) για: 1. πεπιεσμένα αέρια της 1°, (a), (b) και (bt), οξείδιο του αζώτου (μονοξείδιο το αζώτου) ΝΟ της 1° (ct) και πεπιεσμένα της 2°, (a), (b) και (bt), 2. υγροποιημένα αέρια της 3° (a), διοξείδιο του θείου της 3° (at), υγροποιημένα αέρια της 3° (b) άλλα από το μεθυλοσιλάνιο, υδροσελήνιο και μεθυλομερκαπτάνη της 3° (bt), αιθυλενοξείδιο της 3° (ct), υγροποιημένα αέρια της 4°, (a) και (b), αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 10 % διοξείδιο του άνθρακα κατά βάρος, της 4° (ct) και υγροποιημένα αέρια της 5°, (a) και (b), και 6°, (a) και (c). Διοξείδιο του θείου της 3° (at) και ύλες της 3° (a) και 4° (a) θα πρέπει να είναι ξηρές και 3. διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (c). Όλα τα αέρια τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν σε δοχεία από κράμα αλουμινίου, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από αλκαλικές ακαθαρσίες. 2204 (1) Τα δοχεία για διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (c), θα πρέπει να είναι πλήρως γεμάτα με πορώδες υλικό, ομοιόμορφα κατανεμημένο, τύπου εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή και το οποίο (a) δεν προσβάλλει τα δοχεία και δεν σχηματίζει επιβλαβείς ή επικίνδυνες ενώσεις είτε με το ακετυλένιο είτε με τον διαλύτη, (b) δεν εκτινάσσεται, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση ή από τράνταγμα, σε θερμοκρασίες μέχρι 60 °C , (c) είναι ικανό να εμποδίσει την εξάπλωση της αποσυνθέσεως του ακετυλενίου στη μάζα. (2) Ο διαλύτης δεν θα πρέπει να προσβάλει τα δοχεία. 2205 (1) Τα παρακάτω υγροποιημένα αέρια μπορούν, επιπλέον, να μεταφέρονται μέσα σε γυάλινους σωλήνες με χονδρά τοιχώματα, υπό τον όρον ότι η ποσότητα της ύλης σε κάθε σωλήνα και ο βαθμός πλήρωσης των σωλήνων, δεν υπερβαίνουν τις παρακάτω αναφερόμενες τιμές: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(2) Οι γυάλινοι σωλήνες θα πρέπει να είναι στεγανοί κατά της φλόγας και ασφαλισμένοι χωριστά με γη διατόμων σε κλειστές κάψουλες από έλασμα, οι οποίες θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξύλινο κιβώτιο ή σε κάποια άλλη εξωτερική συσκευασία κατάλληλης αντοχής (βλέπε επίσης περιθωριακό 2222). (3) Για διοξείδιο του θείου της 3° (at), επιτρέπονται επίσης γερά γυάλινα σιφόνια περιέχοντα όχι περισσότερο από 1,5 kg ύλης και γεμάτα όχι περισσότερο από 88 % της χωρητικότητάς τους. Τα σιφόνια θα πρέπει να ασφαλίζονται με γη διατόμων, πριονίδι ή κονιοποιημένο ανθρακικό ασβέστιο, ή με μείγμα των δύο τελευταίων, μέσα σε γερά ξύλινα κιβώτια ή σε κάποια άλλη εξωτερική συσκευασία επαρκούς αντοχής. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 kg. Εάν ζυγίζει περισσότερο από 30 kg, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με χειρολαβές. 2206 (1) Αέρια των 3° (a), 3° (b) εκτός του μεθυλοσιλανίου, 3° (bt) εκτός της αρσίνης, του διχλωροσιλανίου, του διμεθυλοσιλανίου, του υδροσελήνιου και του τριμεθυλοσιλανίου, 3° (c), 3° (ct) εκτός του χλωροκυανιδίου και μείγματα της 4° (a) και 4° (b), μπορούν επίσης, υπό τον όρον ότι το βάρος του περιεχομένου ανά λίτρο υγρού, δεν υπερβαίνει είτε το μέγιστο βάρος του περιεχομένου όπως ορίζεται στο περιθωριακό 2220, είτε 150 g ανά σωλήνα, να περιληφθούν σε γυάλινους σωλήνες με χονδρό τοίχωμα, ή σε μεταλλικούς σωλήνες με χονδρό τοίχωμα κατασκευασμένους από μέταλλο επιτρεπόμενο από το περιθωριακό 2203 (2). Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από βλάβες που μπορούν να εξασθενήσουν την αντοχή τους. Ειδικότερα, οι εσωτερικές τάσεις των γυάλινων σωλήνων θα πρέπει να έχουν ελαττωθεί κατάλληλα και το πάχος των τοιχωμάτων του σωλήνα δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από 2 mm. Η στεγανότητα του συστήματος κλεισίματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται με πρόσθετο μηχανισμό (κάλυμμα, κορώνα, σφραγίδα, δέσιμο, κ.λπ.) ικανό να εμποδίζει οποιαδήποτε χαλάρωση του συστήματος κλεισίματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Οι σωλήνες θα πρέπει να ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό σε μικρά κουτιά κατασκευασμένα από ξύλο ή ινώδη σανίδα, ο δε αριθμός των σωλήνων ανά κουτί θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε το βάρος του υγρού του περιεχομένου στο κουτί μην υπερβαίνει τα 600 g. Τα μικρά αυτά κουτιά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξύλινα κιβώτια ή σε κάποια άλλη εξωτερική συσκευασία επαρκούς αντοχής. Εάν το υγρό περιεχόμενο του κιβωτίου ζυγίζει περισσότερο από 5 kg, το κιβώτιο θα πρέπει να επενδύεται με έλασμα μαλακής συγκόλλησης. (2) Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 kg. 2207 (1) Τα αέρια της 7° και 8° θα πρέπει να κλείνονται σε μεταλλικά δοχεία τα οποία θα είναι έτσι μονωμένα, ώστε να μη μπορούν να επικαλυφθούν από δρόσο ή παγετό. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βαλβίδες ασφαλείας. (2) Τα αέρια της 7° (a) εκτός του διοξειδίου του άνθρακα και της 8° (a) εκτός των μειγμάτων που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, μπορούν επίσης να κλείνονται σε δοχεία τα οποία δεν είναι ερμητικά κλεισμένα και τα οποία είναι: (a) γυάλινα δοχεία διπλού τοιχώματος με μανδύα κενού, επενδεδυμένα με μία απορροφητική μονωτική ύλη. Τα δοχεία αυτά θα πρέπει να προστατεύονται με συρμάτινα καλάθια και να τοποθετούνται σε μεταλλικά κιβώτια, ή (b) μεταλλικά δοχεία προστατευόμενα κατά της μετάδοσης της θερμότητας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορούν να επικαλυφθούν με δρόσο ή παγετό. Η χωρητικότητα των δοχείων αυτών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 λίτρα. (3) Τα μεταλλικά κιβώτια που αναφέρονται στο εδάφιο (2) (a) και τα δοχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) (b) παραπάνω, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με χειρολαβές. Τα ανοίγματα των δοχείων που αναφέρονται στα εδάφια (2) (a) και (b), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στα αέρια να διαφεύγουν, εμποδίζοντας πιτσίλισμα του υγρού και στερεωμένους έτσι ώστε να μην πέφτουν. Στην περίπτωση του οξυγόνου της 7°(a) και μειγμάτων περιεχόντων οξυγόνο της 8°(a), οι παραπάνω αναφερόμενοι μηχανισμοί και η απορροφητική μονωτική ύλη που περιβάλλει τα δοχεία που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(a) θα πρέπει να είναι από άκαυστο υλικό. 2208 (1) Οι διανεμητές αεροζόλ (10°) και τα μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση (11°), θα πρέπει να ικανοποιούν τους παρακάτω όρους: (a) οι διανεμητές αεροζόλ που περιέχουν ένα μόνο αέριο ή μείγμα αερίων και τα μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλο. Η διάταξη αυτή δε θα ισχύει για μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση με μέγιστη χωρητικότητα 100 ml για βουτάνιο. Άλλοι διανεμητές αεροζόλ θα μπορούν να είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο, πλαστική ύλη ή γυαλί. Δοχεία κατασκευασμένα από μέταλλο και έχοντα εξωτερική διάμετρο όχι μικρότερη των 40 mm, θα πρέπει να έχουν κοίλο πυθμένα. (b) δοχεία κατασκευασμένα από υλικά υποκείμενα σε θρυμματισμό, όπως το γυαλί ή ορισμένες πλαστικές ύλες, θα πρέπει να κλείνονται σε κάποια συσκευή (στενά πλεγμένο συρμάτινο δίχτυ, εύκαμπτο κάλυμμα κατασκευασμένο από πλαστική ύλη κ.λπ.) που θα παρέχει προστασία έναντι δημιουργίας και διασποράς θραυσμάτων. Δοχεία των οποίων η χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τα 150 cm3 και των οποίων η εσωτερική πίεση στους 20 °C είναι μικρότερη από 150 kΡa (1,5 bar), εξαιρούνται από τον όρο αυτό. (c) Η χωρητικότητα των δοχείων που είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 cm3, ενώ των δοχείων πού είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη ή γυαλί δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 cm3. (d) Κάθε μοντέλο δοχείου, προτού τεθεί σε υπηρεσία, θα πρέπει να ικανοποιεί δοκιμή υδραυλικής πίεσης διεξαγόμενη σύμφωνα με την Προσθήκη Α.2, περιθωριακό 3291. Η εσωτερική πίεση που θα εφαρμόζεται (πίεση δοκιμής), θα πρέπει να είναι 1,5 φορά την εσωτερική πίεση στους 50 °C, με ελάχιστη πίεση 1 ΜΡa (10 bar). (e) Οι βαλβίδες απελευθέρωσης των διανεμητών αεροζόλ και οι μηχανισμοί διασποράς (διανομής) τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν για τους διανεμητές να είναι έτσι κλεισμένοι, ώστε να είναι στεγανοί και θα πρέπει να προστατεύονται από τυχαίο άνοιγμα. Οι βαλβίδες και οι μηχανισμοί διασποράς (διανομής) που κλείνουν μόνο με τη δράση της εσωτερικής πίεσης, δε θα πρέπει να γίνονται δεκτοί. (2) Τα παρακάτω αέρια θα γίνονται δεκτά ως προωθητές, ή ως συστατικά προωθητών, ή ως πληρωτικά αέρια, για διανεμητές αεροζόλ: αέρια της 1°, (a) και (b), 2°, (a) και (b), 3°, (a) και (b) εκτός του μεθυλοσιλανίου, αιθυλοχλωρίδιο της 3° (bt), 1,3-βουταδιένιο της 3° (c), τριφθοροχλωροαιθυλένιο της 3 (ct), αέρια της 4, (a), (b) και (c), αέρια της 5°, (a) και (b) εκτός του σιλανίου, αέρια της 5° (c) και 6 (a) και (c). (3) Όλα τα αέρια της (2) και, επιπροσθέτως, τα παρακάτω αέρια, θα γίνονται δεκτά ως πληρωτικά αέρια για μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση: μεθυλοβρωμίδιο της 3 (at), διμεθυλαμίνη, αιθυλαμίνη, μεθυλαμίνη, μεθυλομερκαπτάνη και τριμεθυλαμίνη της 3° (bt), αιθυλονοξείδιο, μεθυλοβινυλαιθέρας και βινυλοβρωμίδιο της 3° (ct), αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 10 % διοξείδιο του άνθρακα κατά βάρος, της 4° (ct). 2209 (1) Η εσωτερική πίεση στους 50 °C των διανεμητών αεροζόλ και των μη-ξαναγεμιζομένων εμπορευματοκιβωτίων αερίου υπό πίεση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ούτε τα δύο τρίτα της πίεσης δοκιμής του δοχείου, ούτε τα 1,2 ΜΡa (12 bar). (2) Οι διανεμητές αεροζόλ και τα μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση, θα πρέπει να είναι έτσι γεμισμένα, ώστε στους 50 °C η υγρή φάση να μην υπερβαίνει το 95 % της χωρητικότητάς τους. Η χωρητικότητα των διανεμητών αεροζόλ, είναι ο διαθέσιμος όγκος σε κλειστό διανεμητή εφοδιασμένο με το υποστήριγμα της βαλβίδας, την βαλβίδα και το σωλήνα εμβάπτισης. (3) Όλοι οι διανεμητές αεροζόλ και τα μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση, θα πρέπει να ικανοποιούν δοκιμή στεγανότητας, σύμφωνα με την Προσθήκη Α.2, περιθωριακό 3292. 2210 (1) Οι διανεμητές αεροζόλ και τα μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξύλινα κιβώτια ή γερή ινώδη σανίδα ή μεταλλικά κουτιά. Οι διανεμητές αεροζόλ που είναι κατασκευασμένοι από γυαλί ή πλαστική ύλη και υπόκεινται σε θρυμματισμό, θα πρέπει να διαχωρίζονται ο ένας από τον άλλον με ενδιάμεσα φύλλα από ινώδη σανίδα ή άλλη κατάλληλη ύλη. (2) Κάθε κόλο δε θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 50 kg, εάν χρησιμοποιούνται κουτιά από ινώδη σανίδα, ή περισσότερο από 75 kg εάν χρησιμοποιούνται άλλα μέσα συσκευασίας. (3) Σε περίπτωση μεταφοράς πλήρους φορτίου, οι μεταλλικοί διανεμητές αεροζόλ , μπορούν επίσης να συσκευάζονται ως εξής: οι διανεμητές μπορούν να ομαδοποιούνται σε μονάδες πάνω σε δίσκους και να κρατούνται στη θέση τους με κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να στοιβάζονται και να ασφαλίζονται κατάλληλα, πάνω σε παλέτες. b. Όροι που διέπουν τα μεταλλικά δοχεία (Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των μεταλλικών σωλήνων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2206, των δοχείων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2207 (2) (b), ή των διανεμητών αεροζόλ ή μη-ξαναγεμιζόμενων μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων για αέριο υπό πίεση, που αναφέρονται στο περιθωριακό 2208.) 1. Κατασκευή και εξαρτήματα (βλέπε επίσης περιθωριακό 2238). 2211 (1) Στην πίεση δοκιμής, η τάση του μετάλλου στο σημείο της μεγαλύτερης τάσης του δοχείου (περιθωριακά 2215, 2219 και 2220) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα της εγγυημένης ελάχιστης τάσης απόδοσης (Re). Με τον όρο «τάση απόδοσης», εννοείται ή τάση στην οποία παρήχθη μόνιμη επιμήκυνση κατά 2 % (δηλ. 0,2 %) ή, για χάλυβες με ωστενίτη, 1 % του μήκους του πιεζομέτρου πάνω στο τεμάχιο δοκιμής. Σημείωση: Στην περίπτωση φύλλου μετάλλου (ελάσματος), ο άξονας του τεμαχίου δοκιμής αντοχής σε εφελκυσμό, θα πρέπει να είναι σε ορθές γωνίες προς τη κατεύθυνση της κλίσης. Η μόνιμη επιμήκυνση του θραύσματος (l = 5 d) θα πρέπει να μετράται πάνω σε τεμάχιο δοκιμής κυκλικής διατομής, στο οποίο το μήκος του πιεζομέτρου l είναι ίσο με πέντε φορές τη διάμετρο d. Εάν χρησιμοποιηθούν τεμάχια-δοκιμής ορθογώνιας διατομής, το μήκος του πιεζομέτρου θα υπολογίζεται με τον τύπο l = 5,65F0, όπου F0 το αρχικό εμβαδόν της διατομής του δοχείου δοκιμής. (2) (a) Χαλύβδινα δοχεία των οποίων η πίεση δοκιμής υπερβαίνει τα 60 ΜΡa (6 bar), θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές, ή συγκολλημένα. Για συγκολλημένα δοχεία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χάλυβες (ανθρακούχοι ή κράματα) πλήρως ικανοποιητικής ικανότητας συγκόλλησης. (b) Δοχεία των οποίων η πίεση-δοκιμής δεν υπερβαίνει τα 60 kg/cm2, θα πρέπει είτε να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω εδαφίου (a), είτε να είναι πριτσινωμένα, είτε να υποστούν σκληρή συγκόλληση, υπό τον όρον ότι ο κατασκευαστής εγγυάται την εργασία του πριτσινώματος και της σκληρής συγκόλλησης και ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης έχουν δώσει την έγκρισή τους. (3) Τα δοχεία από κράμα αλουμινίου, θα πρέπει να είναι χωρίς ραφές, ή συγκολλημένα. (4) Συγκολλημένα δοχεία γίνονται δεκτά, μόνον υπό τον όρον ότι ο κατασκευαστής εγγυάται την ποιότητα της εργασίας της συγκόλλησης και ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης έχουν δώσει την έγκρισή τους. 2212 (1) Γίνεται διάκριση μεταξύ των παρακάτω τύπων δοχείων: (a) Κύλινδροι χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 150 λίτρα. (b) Δοχεία με χωρητικότητα όχι μικρότερη από 100 λίτρα [με εξαίρεση των κυλίνδρων που είναι σύμφωνοι με το εδάφιο (a)] και όχι μεγαλύτερη από 1 000 λίτρα (π.χ. κυλινδρικά δοχεία εφοδιασμένα με τσέρκια (στεφάνες) σπειροειδείς και δοχεία σε πέλματα), με εξαίρεση των δοχείων που είναι σύμφωνα με το (e). (c) Δεξαμενές (βλέπε Παράρτημα Β). (d) Συγκροτήματα, γνωστά ως «πλαίσια», κυλίνδρων, σύμφωνων με το εδάφιο (1) (a), στα οποία οι κύλινδροι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με σωλήνωση και συγκρατούνται σταθερά μεταξύ τους με μεταλλικό εξάρτημα. (e) Δοχεία σύμφωνα με περιθωριακό 2207, με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 1 000 λίτρα. (2) (a) Εάν, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας αναχώρησης, οι κύλινδροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) (a) είναι υποχρεωτικό να είναι εφοδιασμένοι με μηχανισμό πρόληψης της κύλισης, ο μηχανισμός αυτός δεν θα πρέπει να είναι αναπόσπαστος από το πώμα της βαλβίδας [περιθωριακό 2213 (2)]. (b) Δοχεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) (b), τα οποία είναι ικανά να κυλήσουν, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κυλιόμενες στεφάνες ή αλλιώς να προστατεύονται από ζημιές οφειλόμενες στη κύλιση (π.χ. με μέταλλο ανθεκτικό στη διάβρωση, ψεκασμένο πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του δοχείου). Δοχεία σύμφωνα με τα εδάφια (1) (b) και (1) (c) τα οποία είναι ικανά να κυλήσουν, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς (πέλματα, δακτύλιοι, ταινίες) που να εξασφαλίζουν ότι μπορούν ασφαλώς να χειρισθούν με μηχανικό μέσο και έτσι διευθετημένους, ώστε να μην εξασθενείται η αντοχή και να μην προκαλούνται αδικαιολόγητες τάσεις στο τοίχωμα του δοχείου. (c) Πλαίσια κυλίνδρων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) (d), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι μπορούν να χειρισθούν ασφαλώς. Η σωλήνωση και ο κύριος κρουνός, θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο και να είναι έτσι στερεωμένα ώστε να προστατεύονται από οποιασδήποτε ζημιά. (3) (a) Με εξαίρεση τα αέρια της 7° και 8°, τα αέρια της κλάσης 2, μπορούν να μεταφέρονται μέσα σε κυλίνδρους σύμφωνων με το εδάφιο (1) (a). Σημείωση: Για πιθανούς περιορισμούς στην χωρητικότητα των κυλίνδρων για ορισμένα αέρια, βλέπε περιθωριακό 2219.(b) Με εξαίρεση τα: φθόριο, τριφθοριούχο άζωτο και τετραφθοριούχο πυρίτιο της 1° (at), μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) της 1° (ct), μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ όγκο, μείγματα αζώτου ή σπάνιων αερίων (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκο) με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ όγκο της 2° (bt), μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % διβοράνιο κατ όγκο, μείγματα αζώτου ή σπάνιων αερίων (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκο) με όχι περισσότερο από 10 %. διβοράνιο κατ όγκο της 2° (ct), οκταφθοροβουτένιο-2 (R 1318) και οκταφθοροπροπάνιο της 3° (a), τριχλωριούχο βόριο, τριφθοριούχο χλώριο, εξαφθοροακετόνη, νιτροδυλοχλωρίδιο, σουλφουρυλοφθορίδιο και εξαφθοριούχο βολφράμιο της 3° (at), 2,2-διμεθυλοπροπάνιο και μεθυλοσιλάνιο της 3° (b), αρσίνη, καρβονυλοσουλφίδιο, διχλωροσιλάνιο, διμεθυλοσιλάνιο, υδροσελήνιο και τριμεθυλοσιλάνιο της 3° (bt), προπαδιένιο, αδρανές, της 3° (c), χλωροκυανίδιο, κυανογόνο, αιθυλενοξείδιο και υδροϊώδιο, άνυδρο, της 3° (ct), μείγματα μεθυλοσιλανίων της 4° (bt), προπαδιένιο με 1 % έως 4 % μεθυλοακετυλένιο, σταθεροποιημένο, της 4° (c), αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 50 % μυρμηκικό μεθυλεστέρα κατά βάρος, της 4° (ct), υποξείδιο του αζώτου της 5° (a), σιλάνιο της 5° (b), και ύλες της 5° (bt), 5° (ct), 7°, 8°, 12° και 13°, αέρια της κλάσης 2 μπορούν να μεταφερθούν σε δοχεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) (b). (c) Με εξαίρεση τα: τριφθοριούχο άζωτο και τετραφθοριούχο πυρίτιο της 1° (at), μονοξείδιο του αζώτου της 1° (ct), μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ όγκο, μείγματα αζώτου ή σπάνιων αερίων (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκο) με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ όγκο της 2° (bt), μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % διβοράνιο κατ όγκο, μείγματα αζώτου ή σπάνιων αερίων (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκο) με όχι περισσότερο από 10 % διβοράνιο κατ όγκο της 2° (ct), οκταφθοροβουτένιο-2 (R 1318) και οκταφθοροπροπάνιο της 3° (a), τριχλωριούχο βόριο, τριφθοριούχο χλώριο, νιτροδυλοχλωρίδιο, εξαφθοροακετόνη, σουλφουρυλο-χλωρίδιο και εξαφθοριούχο βολφράμιο της 3° (at), 2,2διμεθυλοπροπάνιο και μεθυλοσιλάνιο της 3° (b), αρσίνη, καρβονυλοσουλφίδιο, διχλωροσιλάνιο, διμεθυλο-σιλάνιο, υδροσελήνιο και τριμεθυλοσιλάνιο της 3° (bt), προπαδιένιο, αδρανές, της 3° (c), χλωροκυανίδιο, κυανογόνο, αιθυλενοξείδιο και υδροϊώδιο, άνυδρο της 3° (ct), μείγματα μεθυλοσιλανίων της 4° (bt), ύλες της 4° (c) και 4° (ct), υποξείδιο του αζώτου της 5° (a), σιλάνιο της 5° (b), και ύλες της 5° (bt), 5° (ct), 7°, 8°, 12° και 13°, αέρια της κλάσης 2 μπορούν να μεταφερθούν μέσα σε πλαίσια κυλίνδρων σύμφωνα με το εδάφιο (1) (d). Κάθε κύλινδρος μέσα σε ένα πλαίσιο κυλίνδρων θα πρέπει να περιέχει μόνο ένα και το ίδιο πεπιεσμένο αέριο, υγροποιημένο αέριο ή αέριο διαλυμένο υπό πίεση. Κάθε κύλινδρος σε ένα πλαίσιο κυλίνδρων για φθόριο της 1° (at) ή διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (c) θα πρέπει, παρόλα αυτά, να είναι εφοδιασμένος με κρουνό. Οι κύλινδροι σε ένα πλαίσιο κυλίνδρων για ακετυλένιο, θα πρέπει όλοι να περιέχουν το ίδιο πορώδες υλικό (περιθωριακό 2204). (d) Για δοχεία σύμφωνα με το (1) (e), βλέπε περιθωριακό 2207. 2213 (1) Τα ανοίγματα για γέμισμα και άδειασμα δοχείων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βαλβίδες τύπου θυρίδας ή βελονοειδείς βαλβίδες. Βαλβίδες άλλων τύπων μπορούν να γίνουν, όμως, δεκτές εάν παρέχουν ίδιες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουν εγκριθεί στη χώρα προέλευσης. Παρ όλα αυτά, οποιοσδήποτε τύπος βαλβίδας υιοθετηθεί, το σύστημα προσαρτήσεώς της πρέπει να είναι γερό και τέτοιο ώστε η ικανοποιητική της κατάσταση να επαληθεύεται εύκολα πριν από κάθε γέμισμα. Εκτός από την ανθρωποθυρίδα, η οποία, εάν παρέχεται, θα είναι κλειστή με αποτελεσματικό κλείσιμο (κάλυμμα) και τις απαραίτητες οπές για την αφαίρεση των ιζημάτων, τα δοχεία και οι δεξαμενές σύμφωνα με το περιθωριακό 2212 (1) (b) και (c), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με περισσότερα από δύο ανοίγματα, για γέμισμα και άδειασμα αντίστοιχα. Εντούτοις, δοχεία χωρητικότητας όχι μικρότερης από 100 λίτρα προοριζόμενα για τη μεταφορά διαλυμένου ακετυλενίου της 9° (c), μπορούν να έχουν περισσότερα από δύο ανοίγματα (οπές) για γέμισμα και άδειασμα. Ομοίως, δοχεία και δεξαμενές σύμφωνες με το περιθωριακό 2212 (1), (b) και (c), προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών της 3° (b) και 4° (b), μπορούν να διαθέτουν και άλλα ανοίγματα, προοριζόμενα ειδικότερα για την επαλήθευση της στάθμης του υγρού και της πίεσης του πιεζομέτρου. (2) Οι βαλβίδες (κρουνοί) θα πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά με πώματα ή μόνιμες φλάντζες. Τα πώματα θα πρέπει να διαθέτουν οπές αερισμού επαρκούς διατομής για την εκκένωση των αερίων σε περίπτωση διαρροής στις βαλβίδες. Τα πώματα ή οι φλάντζες θα πρέπει να προστατεύουν επαρκώς τη βαλβίδα εάν ο κύλινδρος πέσει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και στοιβασίας. Για βαλβίδες τοποθετημένες εσωτερικά του λαιμού των δοχείων και προστατευόμενες από κοχλιωτό πώμα και δοχεία που μεταφέρονται συσκευασμένα σε προστατευτικά κιβώτια, δε θα απαιτείται πώμα. Ομοίως, δεν θα απαιτείται προστατευτικό πώμα για βαλβίδες (κρουνούς) σε πλαίσια κυλίνδρων.(3) Δοχεία περιέχοντα φθόριο της 1° (at), τριφθοριούχο χλώριο της 3° (at), ή χλωροκυανίδιο της 3° (ct), ανεξαρτήτως εάν μεταφέρονται ή όχι συσκευασμένα σε προστατευτικά κιβώτια, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πώματα από χάλυβα. Τα πώματα αυτά δε θα έχουν ανοίγματα και, καθ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, θα είναι εφοδιασμένα με παρέμβυσμα, που θα εξασφαλίζει την αέριο-στεγανότητα και θα είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν κινδυνεύει να προσβληθεί από το περιεχόμενο του δοχείου. 2214 (1) Στην περίπτωση δοχείων που περιέχουν τριφθοριούχο βόριον ή φθόριον της 1° (at), τριφθοριούχο χλώριο ή υγροποιημένη αμμωνία της 3° (at), αμμωνία διαλυμένη στο νερό της 9° (at), νιτροδυλοχλωρίδιο της 3° (at), ή διμεθυλαμίνη, αιθυλαμίνη, μεθυλαμίνη ή τριμεθυλαμίνη της 3° (1bt), βαλβίδες κατασκευασμένες από χαλκό ή οποιοδήποτε άλλο μέταλλο που θα μπορούσε να προσβληθεί από τα αέρια, αυτά δε θα γίνονται δεκτές. (2) Η χρήση υλικών που περιέχουν λίπος ή λάδι για την εξασφάλιση της στεγανότητας των ενώσεων (ραφών) ή για τη συντήρηση των μηχανισμών κλεισίματος των δοχείων που χρησιμοποιούνται για οξυγόνο της 1° (a), φθόριο της 1° (at), μείγματα με οξυγόνο της 2° (a), διοξείδιο του αζώτου, τριφθοριούχο χλώριο της 3° (at), υποξείδιο του αζώτου της 5° (a), ή μείγματα της 12° περιέχοντα περισσότερο από 10 % οξυγόνο κατόγκο, απαγορεύεται. (3) Οι παρακάτω όροι θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή των δοχείων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2207 (1): (a) Τα υλικά και η κατασκευή των δοχείων, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της Προσθήκης Α.2, Β, περιθωριακά 3250 έως 3254. Όλα τα μηχανικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιηθέντος υλικού θα πρέπει να καθορίζονται για κάθε δοχείο κατά την πρώτη δοκιμή, αναφορικά με την αντοχή σε κρούση και το συντελεστή κάμψης. Βλέπε Προσθήκη Α.2, Β, περιθωριακά 3265 έως 3285. (b) Τα δοχεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βαλβίδα ασφαλείας η οποία θα είναι ικανή να ανοίγει στη καθορισμένη πίεση λειτουργίας, που αναφέρεται πάνω στο δοχείο. Οι βαλβίδες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε να λειτουργούν άριστα ακόμη και στην χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Η αξιοπιστία της λειτουργίας τους στη θερμοκρασία αυτή θα καθορίζεται και ελέγχεται με δοκιμή κάθε βαλβίδας ή δείγματος βαλβίδων του ίδιου τύπου κατασκευής. (c) Οι οπές αερισμού και οι βαλβίδες ασφαλείας των δοχείων, θα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί έτσι, ώστε να εμποδίζουν το πιτσίλισμα του υγρού. (d) Οι μηχανισμοί κλεισίματος, θα πρέπει να είναι έτσι ρυθμισμένοι, ώστε να μην είναι δυνατό το άνοιγμά τους από αναρμόδια πρόσωπα. (e) Δοχεία των οποίων το γέμισμα μετράται κατ όγκον, θα πρέπει να διαθέτουν δείκτη στάθμης. (f) Τα δοχεία θα πρέπει να είναι θερμικά μονωμένα. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να προστατεύεται έναντι της κρούσης, με συνεχή μεταλλική επένδυση. Εάν ο χώρος μεταξύ του δοχείου και της μεταλλικής επένδυσης δεν περιέχει αέρα (μόνωση υπό κενώ), η προστατευτική επένδυση θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει χωρίς παραμόρφωση σε εξωτερική πίεση τουλάχιστον 100 ΚΡa (1 bar). Εάν η επένδυση έχει έτσι κλεισθεί, ώστε να είναι αέριο-στεγής (π.χ. στη περίπτωση της μόνωσης υπό κενώ), θα πρέπει να διατίθεται μηχανισμός ο οποίος να εμποδίζει την ανάπτυξη οποιασδήποτε επικίνδυνης πίεσης στο μονωτικό στρώμα, σε περίπτωση ακατάλληλης αέριο-στεγανότητας του δοχείου ή των εξαρτημάτων του. Ο μηχανισμός θα πρέπει να εμποδίζει την υγρασία να εισχωρήσει στη μόνωση. (4) Στην περίπτωση δοχείων περιεχόντων μείγματα της Ρ1 ή Ρ2 της 4° (c), μείγμα αιθυλενίου με ακετυλένιο και προπυλένιο της 8° (b) ή διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (c), τα μεταλλικά τμήματα των μηχανισμών κλεισίματος που έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο, δεν θα πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 70 % χαλκό. Δοχεία για διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (c), μπορούν επίσης να διαθέτουν ατμοφράκτες. (5) Δοχεία περιέχοντα οξυγόνο των 1° (a) έως 7° (a) και εφαρμοσμένα σε ιχθυοδεξαμενές, θα γίνονται ομοίως δεκτά, εάν διαθέτουν συσκευές παρέχουσες στο οξυγόνο τη δυνατότητα να διαφεύγει βαθμιαία. 2. Επίσημος έλεγχος δοχείων (για δοχεία από κράμα αλουμινίου, βλέπε επίσης Προσθήκη Α.2) 2215 (1) Τα μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχικούς και περιοδικούς ελέγχους υπό την επίβλεψη εμπειρογνώμονα εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή. Η φύση των ελέγχων αυτών, καθορίζεται στα περιθωριακά 2216 και 2217. (2) Για να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις των περιθωριακών 2204 και 0221 (2), οι έλεγχοι των δοχείων που προορίζονται να περιέχουν διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (c), θα πρέπει να περιλαμβάνουν, επιπλέον, εξέταση της φύσης του πορώδους υλικού και της ποσότητας του διαλύτη. 2216 (1) Ο αρχικός έλεγχος καινούργιων ή αμεταχείριστων δοχείων, θα πρέπει να περιλαμβάνει: Α. Για κατάλληλο δείγμα δοχείων: (a) Έλεγχο του υλικού κατασκευής, τουλάχιστον σε σχέση με την τάση απόδοσης, την αντοχή σε εφελκυσμό και τη μόνιμη επιμήκυνση του θραύσματος. Οι τιμές που προκύπτουν από αυτούς τους ελέγχους, θα πρέπει να συμφωνούν με τους εθνικούς κανονισμούς. (b) Μέτρηση του πάχους στο λεπτότερο σημείο του τοιχώματος και υπολογισμός της τάσης. (c) Έλεγχο της ομοιογένειας του υλικού για κάθε παρτίδα κατασκευής και επιθεώρηση της εξωτερικής και εσωτερικής κατάστασης των δοχείων. Β. Για όλα τα δοχεία: (d) Έλεγχο υδραυλικής πίεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιθωριακών 2219-2221. Σημείωση: Με τη σύμφωνη γνώμη του εμπειρογνώμονα που είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή, ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης, μπορεί να αντικατασταθεί από έλεγχο με τη χρήση αερίου, όπου μία τέτοια ενέργεια δεν συνεπάγεται κανέναν κίνδυνο. (e) Επιθεώρηση των ενδείξεων πάνω στα δοχεία (βλέπε περιθωριακό 2218). C. Επιπλέον, για δοχεία προορισμένα για τη μεταφορά διαλυμένου ακετυλενίου της 9° (c): (f) Επιθεώρηση όπως απαιτείται από τους εθνικούς κανονισμούς. (2) Τα δοχεία θα πρέπει να αντέχουν στη πίεση ελέγχου χωρίς να υφίστανται μόνιμη παραμόρφωση ή να παρουσιάζουν ρωγμές. (3) Στις περιοδικές επιθεωρήσεις, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τα παρακάτω: ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης, έλεγχος της εξωτερικής και εσωτερικής κατάστασης του δοχείου (π.χ. με ζύγισμα, εσωτερική επιθεώρηση, ελέγχους του πάχους του τοιχώματος), επαλήθευση του εξοπλισμού και των ενδείξεων και, εάν χρειασθεί, επαλήθευση των χαρακτηριστικών του υλικού με κατάλληλους ελέγχους. Σημείωση: Με τη σύμφωνη γνώμη του εμπειρογνώμονα που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, ο έλεγχος υδραυλικής πίεσης μπορεί να αντικατασταθεί από μία ισοδύναμη μέθοδο βασισμένη στους υπερήχους. Περιοδικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται: (a) Κάθε 2 χρόνια στην περίπτωση των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά αερίων της 1° (at) και 1° (ct), αέριο πόλης της 2° (bt), αέρια της 3° (at) εκτός της αμμωνίας, εξαφθοροπροπυλένιο και μεθυλοβρωμίδιο, χλωροκυανίδιο της 3° (ct), και ύλες της 5° (at). (b) Κάθε 5 χρόνια στην περίπτωση των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά άλλων πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων (με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρακάτω εδαφίου (c)) και δοχείων για τη μεταφορά αμμωνίας διαλυμένης υπό πίεση της 9° (at). (c) Κάθε 10 χρόνια στην περίπτωση των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά αερίων της 1° (a) εκτός του οξυγόνου, μειγμάτων αζώτου με σπάνια αέρια, της 2° (a), αερίων της 3° (a) και 3° (b) εκτός του 1-χλωρο-1,1-διφθοροαιθάνιου, 1,1-διφθοροαιθάνιου, διμεθυλαιθέρα, μεθυλοσιλάνιου και 1,1,1-τριφθοροαιθάνιου, και μειγμάτων αερίων της 4° (a) και 4° (b), εάν τα δοχεία έχουν χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 150 λίτρα και η χώρα προέλευσης δεν προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα. (d) Στην περίπτωση των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά διαλυμένου ακετυλενίου της 9° (c), το περιθωριακό 2217 (1) θα ισχύει και στην περίπτωση των δοχείων που είναι σύμφωνα με το περιθωριακό 2207(1), το περιθωριακό 2217 (2) θα ισχύει. 2217 (1) Η εξωτερική κατάσταση (διάβρωση, παραμόρφωση) και η κατάσταση (χαλάρωση, καθίζηση) του πορώδους υλικού σε δοχεία προοριζόμενα για τη μεταφορά διαλυμένου ακετυλενίου της 9° (c), θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 5 χρόνια. Η δειγματοληψία θα εκτελείται με κοπή, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, κατάλληλου αριθμού δοχείων και επιθεώρησής τους εσωτερικά για διάβρωση και για οποιεσδήποτε αλλαγές που ενδέχεται να προέκυψαν στα συστατικά υλικά και το πορώδες υλικό. (2) Τα δοχεία που είναι σύμφωνα με το περιθωριακό 2207(1), θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε 5 χρόνια σε εξωτερική επιθεώρηση και σε έλεγχο της στεγανότητας. Ο έλεγχος στεγανότητας θα διεξάγεται με το αέριο που περιέχει το δοχείο ή με αδρανές αέριο σε πίεση 0,2 ΜΡa (2 bar). Ο έλεγχος θα εκτελείται με πιεζόμετρο ή με μέτρηση με κενό. Η θερμική μόνωση δε θα πρέπει να αφαιρείται. Η πίεση δε θα πρέπει να μειώνεται κατά τη διάρκεια της 8-ωρης περιόδου ελέγχου. Αλλαγές που απορρέουν από τη φύση του αερίου δοκιμής (ελέγχου) ή από τη διακύμανση της θερμοκρασίας, θα λαμβάνονται υπ όψη.(3) Οι κύλινδροι που αναφέρονται στο περιθωριακό 2212 (1) (a) μπορούν να μεταφερθούν μετά τη λήξη του χρονικού ορίου που έχει τεθεί για τον περιοδικό έλεγχο που ορίζεται περιθωριακό 2215, με σκοπό τη διεξαγωγή του ελέγχου. 3. Ενδείξεις πάνω στα δοχεία 2218 (1) Τα μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω στοιχεία με καθαρούς ευανάγνωστους και διαρκείας χαρακτήρες: (a) Μία από τις ονομασίες του αερίου ή του μείγματος αερίων, πλήρη, όπως δίνεται ιστο περιθωριακό 2201, 1° έως 9°, την επωνυμία ή το σήμα του κατασκευαστή ή ιδιοκτήτη και τον αριθμό του δοχείου [βλέπε επίσης περιθωριακό 2202 (3)]. Στην περίπτωση αλογονωμένων υδρογονανθράκων της 1° (a), 3° (a), 3° (at), 3° (b), 3° (ct), 4° (a), 5° (a) και 6° (a), επιτρέπεται επίσης η χρήση του γράμματος R, ακολουθούμενου από τον αριθμό αναγνώρισης της ύλης. (b) Το απόβαρο του δοχείου, χωρίς εξαρτήματα και συμπληρώματα. (c) Επιπλέον, στην περίπτωση που τα δοχεία προορίζονται για υγροποιημένα αέρια, το απόβαρο του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εξαρτημάτων και συμπληρωμάτων όπως βαλβίδων, μεταλλικών πωμάτων κ.λπ., εκτός του προστατευτικού καλύμματος. Σημείωση στις (b) και (c): Αυτά τα στοιχεία βάρους, στην περίπτωση που δεν αναγράφονται ήδη πάνω στο δοχείο, θα πρέπει να αναγραφούν έτσι κατά τον επόμενο περιοδικό έλεγχο. (d) Την πίεση δοκιμής (βλέπε περιθωριακά 2219 έως 2221) και την ημερομηνία (μήνα, έτος) της τελευταίας δοκιμής (ελέγχου) που έγινε (βλέπε περιθωριακά 2216 και 2217). (e) Τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις και, επιπλέον, (f) στην περίπτωση πεπιεσμένων αερίων ή μειγμάτων πεπιεσμένων αερίων της 1°, 2°, 12° και 13°: την μέγιστη πίεση πλήρωσης στους 15 °C που επιτρέπεται για το συγκεκριμένο δοχείο (βλέπε περιθωριακό 2219). (g) Στην περίπτωση τριφθοριούχου βορίου της 1° (at), υγροποιημένων αερίων των 3° έως 6° και αμμωνίας διαλυμένης στο νερό της 9° (at): το επιτρεπόμενο ανώτατο γέμισμα, και τη χωρητικότητα. Στην περίπτωση βαθιά κατεψυγμένων αερίων των 7° και 8°: τη χωρητικότητα. (h) Στην περίπτωση ακετυλενίου διαλυμένου σε διαλύτη της 9° (c): την επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης [βλέπε περιθωριακό 2221 (2)] και το βάρος του κενού δοχείου, συμπεριλαμβανομένου του βάρους των εξαρτημάτων και παρακολουθημάτων, του πορώδους υλικού, και του διαλύτη. (i) Στην περίπτωση μειγμάτων αερίων της 12° και αερίων δοκιμών (ελέγχων) της 13°, οι λέξεις «μείγματα αερίων» ή «αέρια ελέγχων», ανάλογα με την περίπτωση, θα χαράσσονται στο δοχείο σαν γενική ένδειξη του περιεχομένου. Ακριβής περιγραφή του περιεχομένου θα πρέπει να εικονίζεται με ανθεκτικό τρόπο, καθ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. (k) Στην περίπτωση μεταλλικών δοχείων τα οποία, σύμφωνα με το περιθωριακό 2202 (3), γίνονται δεκτά για τη μεταφορά ενός αριθμού διαφορετικών αερίων (δοχεία πολλαπλής χρήσεως), ακριβής περιγραφή του περιεχομένου θα πρέπει να εικονίζεται με ανθεκτικό τρόπο καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς. (2) Οι ενδείξεις θα πρέπει να χαράσσονται είτε πάνω σε κάποιο ενισχυμένο τμήμα του δοχείου, είτε πάνω σε κάποιο δακτύλιο, είτε πάνω σε πλάκα δεδομένων, τοποθετημένη σταθερά πάνω στο δοχείο. Επιπλέον, η ονομασία της ύλης μπορεί να αναφέρεται πάνω στο δοχείο με ευκρινώς ορατή επιγραφή με βαφή ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο. c. Πίεση δοκιμής, βαθμός πλήρωσης και όριο χωρητικότητας των δοχείων (βλέπε επίσης περιθωριακά 2238, 211 180, 211 184 και 212 180). 2219 (1) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά πεπιεσμένων αερίων των 1°, 2° και 12°, η εσωτερική πίεση (πίεση δοκιμής) που πρέπει να εφαρμοστεί για τον έλεγχο υδραυλικής πίεσης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μιάμιση φορά την πίεση πλήρωσης στους 15 °C που αναφέρεται πάνω στο δοχείο, αλλά όχι μικρότερη από 1 ΜΡa (10 bar). (2) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών της 1° (a) εκτός των τετραφθορομεθανίου, δευτερίου και υδρογόνου της 1°(b), ή αερίων της 2°(a), η πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 ΜΡa (300 bar) αναφερόμενα σε θερμοκρασία 15 °C. Στην περίπτωση δεξαμενών, η πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25 Μpa (250 bar), αναφερόμενα σε θερμοκρασία 15 °C. Στην περίπτωση δοχείων και δεξαμενών προοριζόμενων για τη μεταφορά άλλων αερίων των 1° και 2°, η πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 ΜΡa (200 bar), αναφερόμενα σε θερμοκρασία 15 °C.(3) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά φθορίου της 1° (at) η εσωτερική πίεση (πίεση ελέγχου) που πρέπει να εφαρμοστεί για τον έλεγχο της υδραυλικής πίεσης, θα πρέπει να είναι 20 ΜΡa (200 bar) και η πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,8 ΜΡa (28 bar) σε θερμοκρασία 15 °C. Επιπλέον, κανένα δοχείο δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερο από 5 kg φθόριο. Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά τριφθοριούχου βορίου της 1°(at), η υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί στην πίεση δοκιμής (ελέγχου), θα πρέπει να είναι είτε 30 ΜΡa (300 bar), οπότε το μέγιστο βάρος του περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,86 kg, είτε 22,5 Μpa (225 bar), οπότε το μέγιστο βάρος του περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,715 kg. (4) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά μονοξειδίου του αζώτου ΝΟ της 1° (ct), η χωρητικότητα θα πρέπει να περιορίζεται στα 50 λίτρα, η υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί κατά την δοκιμή (πίεση δοκιμής), θα πρέπει να είναι 20 ΜΡa (200 bar) και η πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 ΜΡa (50 bar) σε θερμοκρασία 15 °C. (5) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά μειγμάτων υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ όγκο, μειγμάτων αζώτου ή σπάνιων αερίων (περιεχόντων όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκο) με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ όγκο, της 2° (bt), μειγμάτων υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % διβοράνιο κατ όγκο, ή μειγμάτων αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ όγκο) με όχι περισσότερο από 10 % διβοράνιο κατ όγκο, της 2° (ct), η χωρητικότητα θα πρέπει να περιορίζεται σε 50 λίτρα, η υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί στον έλεγχο (πίεση ελέγχου), θα πρέπει να είναι όχι μικρότερη από 20 ΜΡa (200 bar) και η πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 ΜΡa (50 bar) σε θερμοκρασία 15 °C. (6) Ο βαθμός πλήρωσης των δοχείων που είναι σύμφωνα με το περιθωριακό 2207 (1) και προορίζονται για τη μεταφορά αερίων της 7° (b) και 8° (b), θα πρέπει να παραμένουν κάτω από το όριο, στο οποίο, εάν το περιεχόμενο ανέβαινε στη θερμοκρασία στην οποία η τάση ατμών εξισώνεται με την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας, ο όγκος του υγρού θα έφτανε το 95 % της χωρητικότητας του δοχείου σ αυτή τη θερμοκρασία. Δοχεία προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων της 7° (a) και 8° (a), μπορούν να γεμίζονται έως το 98 % στην θερμοκρασία γεμίσματος και την πίεση γεμίσματος. Όταν μεταφέρεται οξυγόνο της 7° (a), θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, για αποφυγή οποιουδήποτε χυσίματος της υγρής φάσης. (7) Όταν μεταφέρεται διαλυμένο ακετυλένιο της 9°(c) σε δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 2212 (1) (b), η χωρητικότητα των δοχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 λίτρα. (8) Η χωρητικότητα των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά μειγμάτων αερίων της 12°, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 λίτρα. Η πίεση του μείγματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ΜΡa (150 bar) σε θερμοκρασία 15 °C. (9) Η χωρητικότητα των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά αερίων δοκιμής (ελέγχου) της 13°, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 λίτρα. Η πίεση πλήρωσης σε θερμοκρασία 15 °C, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 7 % της πίεσης (ελέγχου) του δοχείου. (10) Στην περίπτωση του εξαφθοριούχου βολφραμίου της 3° (at), η χωρητικότητα των δοχείων θα πρέπει να περιορίζεται στα 60 λίτρα. Η χωρητικότητα δοχείων για τετραφθοριούχο πυρίτιο της 1° (at), τριχλωριούχο βόριο, νιτροδυλοχλωρίδιο και σουλφουρυλοφθορίδιο της 3° (at), μεθυλοσιλάνιο της 3° (b), αρσίνη, διχλωροσιλάνιο, διμεθυλοσιλάνιο, υδροσελήνιο και τριμεθυλοσιλάνιο, της 3° (bt), χλωροκυανίδιο και κυανογόνο της 3° (ct), μείγματα μεθυλοσιλανίων της 4° (bt), αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 50 % μυρμηκικό μεθυλεστέρα κατά βάρος, της 4° (ct), σιλάνιο, της 5° (b), και ύλες της 5° (bt) και (ct), θα πρέπει να περιορίζεται σε 50 λίτρα. (11) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τριφθοριούχο χλώριο της 3° (at), η χωρητικότητα θα πρέπει να περιορίζεται στα 40 λίτρα. Μετά το γέμισμα, δοχείο περιέχον τριφθοριούχο χλώριο της 3° (at), πριν παραδοθεί για μεταφορά, θα πρέπει να κρατείται για όχι λιγότερο από 7 ημέρες για επαλήθευση της στεγανότητάς του. 2220 (1) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων των 3° έως 6° και δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων διαλυμένων υπό πίεση της 9°, η υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη δοκιμή (πίεση δοκιμής), δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 ΜΡa (10 bar).(2) Στην περίπτωση υγροποιημένων αερίων των 3° και 4° θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω τιμές για την υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί στο δοχεία κατά τη δοκιμή (πίεση δοκιμής) και για τον μέγιστο επιτρεπόμενο ανώτατο βαθμό πλήρωσης (): >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(3) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων να περιέχουν υγροποιημένα αέρια των 5° και 6°, ο βαθμός πλήρωσης θα είναι τέτοιος, ώστε η εσωτερική πίεση στους 65 °C να μην υπερβαίνει την πίεση δοκιμής/ελέγχου των δοχείων. Οι παρακάτω τιμές θα πρέπει να τηρούνται [βλέπε επίσης παράγραφο (4)]: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(4) Για τις ύλες της 5° εκτός από υδροχλώριο της 5° (at), γερμανομεθάνιο και φωσφίνη της 5° (bt), και διβοράνιο της 5° (ct), και για ύλες της 6°, η χρήση δοχείων ελεγμένων σε πίεση μικρότερη από αυτήν που αναφέρεται στην παράγραφο (3) για τη συγκεκριμένη ύλη, επιτρέπεται, αλλά η ποσότητα της ύλης ανά δοχείο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει εκείνη, η οποία στους 65 °C θα παρήγαγε μέσα στο δοχείο πίεση ίση με την πίεση δοκιμής/ ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, το επιτρεπόμενο μέγιστο φορτίο θα καθορίζεται από τον εμπειρογνώμονα που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 2221 (1) Στην περίπτωση αερίων διαλυμένων υπό πίεση, της 9°, οι παρακάτω τιμές θα τηρούνται για την υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί στα δοχεία κατά την δοκιμή / έλεγχο (πίεση δοκιμής/ελέγχου) και για τον επιτρεπόμενο μέγιστο βαθμό πλήρωσης: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(2) Στην περίπτωση διαλυμένου ακετυλενίου της 90(c), εφόσον η ισορροπία έχει επιτευχθεί στους 15 °C ,η πίεση πλήρωσης του κυλίνδρου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που προβλέπεται από την αρμόδια αρχή για την πορώδη μάζα, η οποία τιμή θα πρέπει να είναι χαραγμένη πάνω στον κύλινδρο. Η ποσότητα του διαλύτη και η ποσότητα του ακετυλενίου, θα πρέπει να αντιστοιχούν κι αυτές στις τιμές που ορίζονται στην έγκριση. 3. Μικτή συσκευασία 2222 (1) Οι ύλες της Κλάσης αυτής, εκτός των υλών των 7° και 8°, μπορούν να κλεισθούν στο ίδιο κόλο η μία με την άλλη, εάν περιέχονται: (a) σε μεταλλικά δοχεία πίεσης όγκου όχι μεγαλύτερου από 10 λίτρα, (b) σε γυάλινους σωλήνες χονδρού τοιχώματος ή γυάλινα σιφόνια σύμφωνα με τα περιθωριακά 2205 και 2206, υπό τον όρο ότι, τα εύθραυστα αυτά δοχεία ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωριακού 2201(7). Τα αποσβεστικά υλικά θα πρέπει να ταιριάζουν στις ιδιότητες του περιεχομένου. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται σε εξωτερική συσκευασία, στην οποία θα πρέπει να διατηρούνται αποτελεσματικά, χωριστά η μία από την άλλη. (2) Είδη των 10° και 11°, μπορούν να κλείνονται στο ίδιο κόλο η μία με την άλλη, υπό τους όρους που προβλέπονται στο περιθωριακό 2210. (3) Επιπλέον, ύλες συσκευασμένες σύμφωνα με τα περιθωριακά 2205 και 2206, μπορούν να κλείνονται στο ίδιο κόλο η μία με την άλλη, υπό τους παρακάτω ειδικούς όρους. (4) Κόλοτο οποίο θα πληρεί τους όρους των (1) και (3), δεν θα πρέπει να ζυγίσει πάνω από 100 kg, ή πάνω από 75 kg, εάν περιέχει εύθραυστα δοχεία. Ειδικοί όροι: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>4. Ενδείξεις και ετικέτες στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) Ένδειξη 2223 (1) Κάθε κόλο περιέχον δοχεία με αέρια των 1° έως 9°, 12° ή 13° ή μην ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση της 11°, θα πρέπει να μαρκάρεται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα με μία ένδειξη του περιεχομένου τους, με την προσθήκη «Κλάση 2». Το μαρκάρισμα αυτό θα πρέπει να είναι σε μία επίσημη γλώσσα του Κράτους Μέλους αναχώρησης και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, η Γαλλική, ή η Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τυχόν συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των Κρατών Μελών τις οποίες αφορά η διαδικασία της μεταφοράς. Αυτή η διάταξη δεν χρειάζεται να τηρηθεί, εάν τα δοχεία και οι ενδείξεις τους είναι σαφώς ορατά. (2) Κόλα που περιέχουν διανεμητές αεροζόλ της 10°, θα πρέπει να μαρκάρονται με τη λέξη «ΑΕΡΟΖΟΛ», με γράμματα ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. (3) Όταν μία αποστολή αποτελεί ένα πλήρες φορτίο, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1), δεν είναι υποχρεωτικές. Ετικέτες κινδύνου 2224 Σημείωση: Ως κόλο, νοείται οποιαδήποτε συσκευασία που περιέχει δοχεία, διανεμητές αεροζόλ ή μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση, ή οποιοδήποτε δοχείο χωρίς εξωτερική συσκευασία. (1) Κόλα που περιέχουν ύλες και είδη της κλάσης 2, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο (2), Πίνακας 2 και στην παράγραφο (3) αυτού του περιθωριακού, θα πρέπει να φέρουν τις ετικέτες που ορίζονται παρακάτω: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(2) Κόλα περιέχοντα ύλες και είδη που περιγράφονται στον Πίνακα 2 παρακάτω, θα πρέπει να φέρουν τις ετικέτες που ορίζονται: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(3) Σύμφωνα με τις επικίνδυνες ιδιότητες των υλών, τα κόλα που περιέχουν ύλες των l2° και l3°, θα πρέπει να φέρουν: - ετικέτα σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθ. 3 για εύφλεκτα αέρια, - ετικέτα σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθ. 6.1 για τοξικά αέρια, - ετικέτες σε συμφωνία με τα μοντέλα Αριθ. 6.1 και 8 για διαβρωτικά αέρια, - ετικέτες σε συμφωνία με τα μοντέλα Αριθ. 2 και 05 για οξειδωτικά αέρια,ετικέτες σε συμφωνία με τα μοντέλα Αριθ. 6.1 και 3 για εύφλεκτα τοξικά αέρια, - ετικέτες σε συμφωνία με τα μοντέλα Αριθ. 3, 6.1 και 8 για εύφλεκτα διαβρωτικά αέρια, - ετικέτα σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθ. 2 για αέρια τα οποία δεν είναι εύφλεκτα, τοξικά, διαβρωτικά ή οξειδωτικά, - ετικέτες σε συμφωνία με τα μοντέλα Αριθ. 6.1 και 05 για μείγματα περιέχοντα φθόριο και εκείνα που περιέχουν διοξείδιο του αζώτου. (4) Τα κόλα τα οποία περιέχουν δοχεία κατασκευασμένα από υλικά υποκείμενα σε θραύση, όπως γυαλί ή ορισμένα πλαστικά υλικά, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθ. 12. (5) Κάθε κόλο που περιέχει αέρια της 7°(a) ή 8°(a), θα πρέπει να φέρει, σε δύο αντίθετες πλευρές, ετικέτες σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθ. 11 και αν οι ύλες τις οποίες περιέχει, είναι κλεισμένες σε γυάλινα δοχεία [περιθωριακό 2207(2) (a)], πρέπει, επιπλέον, να φέρει ετικέτα σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθ. 12. (6) Οι ετικέτες πάνω σε κυλίνδρους αερίου, μπορούν να προσαρτηθούν στο «αφτί» του κυλίνδρου και μπορούν να έχουν μικρότερες διαστάσεις αναλόγως, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν καθαρά ορατές.Β. Αναγραφές στο έγγραφο μεταφοράς 2226 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, πρέπει να υπάρχει: (a) στην περίπτωση των καθαρών και τεχνικώς-καθαρών αερίων των 1°, 3°, 5°, 7° ή 9°, των διανεμητών αεροζόλ της 10°, των μη-ξαναγεμιζομένων εμπορευματοκιβωτίων αερίου υπό πίεση της 11°, μία από τις ονομασίες που είναι κεκλιμένες στο περιθωριακό 2201, (b) στην περίπτωση των μειγμάτων αερίων των 2°, 4°, 6°, 8°, 12° ή 13°: «μείγμα αερίων». Η περιγραφή αυτή, πρέπει να συμπληρώνεται με μία ένδειξη της σύνθεσης του μείγματος αερίων κατ όγκο στα εκατό, ή βάρος στα εκατό. Συστατικά μέρη κάτω από 1 %, δεν χρειάζεται να αναφέρονται. Στην περίπτωση των μειγμάτων αερίων των 2°(a), 2°(b), 2°(bt), 4°(a), 4°(b), 4°(c), 4°(ct), 6°(a), 8°(a) ή 8°(b), οι περιγραφές ή οι συνήθεις στο εμπόριο ονομασίες, που είναι κεκλιμένες στο περιθωριακό 2201, μπορούν ομοίως να χρησιμοποιούνται, χωρίς το καθορισμό της σύνθεσης. Στην περίπτωση των μειγμάτων Α, ΑΟ και C της 4° (b) μεταφερόμενων σε δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, όμως, οι συνήθεις στο εμπόριο ονομασίες που αναφέρονται στη Σημείωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο ως συμπλήρωμα. Οι περιγραφές αυτές πρέπει να ακολουθούνται από στοιχεία της Κλάσης, τον αριθμό είδους (μαζί με το γράμμα, αν υπάρχει) και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD») π.χ. 2, 5° (at), ΑDR. (2) Στην περίπτωση δεξαμενών που περιέχουν αέρια της 7° (a) ή 8° (a), εκτός του διοξειδίου του άνθρακα και υποξειδίου του αζώτου, το έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να φέρει την παρακάτω εγγραφή: «Η δεξαμενή είναι σε μόνιμη επικοινωνία με την ατμόσφαιρα». (3) Για τη μεταφορά κυλίνδρων σύμφωνα με το περιθωριακό 2212 (1) (a) υπό τους όρους του περιθωριακού 2217 (3), η παρακάτω εγγραφή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Μεταφορά σύμφωνα με το περιθωριακό 2217 (3)». 2227-C. Κενές συσκευασίες 2237 (1) Τα δοχεία και οι δεξαμενές της 14°, θα πρέπει να κλείνονται με τον ίδιο τρόπο, σαν να ήταν γεμάτα. (2) Τα ακαθάριστα κενά δοχεία της l4°, θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου, σαν να ήταν γεμάτα. (3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στην 14°, π.χ. «Κενό δοχείο, ακαθάριστο, 2, 14°, ΑDR». Η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται με την προσθήκη των λέξεων «Τελευταίο φορτίο», μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία π.χ. «Τελευταίο φορτίο: χλώριο, 3° (at)». (4) Τα δοχεία της 14°, που αναφέρονται στο περιθωριακό 2212 (1) (a), (b) και (d), μπορούν να μεταφέρονται μετά τη λήξη του χρονικού ορίου που τίθεται για την περιοδική δοκιμή που καθορίζεται στο περιθωριακό 2215, προκειμένου να υποβληθούν στη δοκιμή. D. Μεταβατικές διατάξεις 2238 Οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στα δοχεία για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλυμένα υπό πίεση: (a) Δοχεία ήδη σε υπηρεσία, θα πρέπει, με την επιφύλαξη των παρακάτω εξαιρέσεων, να γίνονται δεκτά, εφ όσον το επιτρέπουν οι διατάξεις του Κράτους Μέλους στο οποίο διεξήχθησαν οι δοκιμασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 2216 και εφ όσον έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες που προβλέπονται από τα περιθωριακά 2216 (3) και 2217 για τις περιοδικές επιθεωρήσεις. (b) Στην περίπτωση δοχείων που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα (επιτρεπόμενη τάση δύο τρίτα αντί τριώντετάρτων, της τάσης απόδοσης), δεν θα επιτρέπεται καμία αύξηση ούτε στη πίεση δοκιμής, ούτε στη πίεση πλήρωσης [βλέπε περιθωριακό 2211 (1)]. (c) Μεταβατικά μέτρα για δεξαμενές: βλέπε περιθωριακά 211 180 και 211 184. (d) Μεταβατικά μέτρα για εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές: βλέπε περιθωριακό 212 180. 2239-ΚΛΑΣΗ 3 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 1. Κατάλογος υλών 2300 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα μείγματα που καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάσης 3, εκείνα που αναφέρονται στο περιθωριακό 2301 ή που υπάγονται σ ένα συγκεντρωτικό τίτλο εκείνου του περιθωριακού και είδη περιέχοντα τέτοιες ύλες, υπόκεινται στους όρους που ορίζονται στα περιθωριακά 2300 (2) έως 2322 και στις διατάξεις αυτού του Παραρτήματος και του Παραρτήματος Β και είναι συνεπώς ύλες αυτής της Οδηγίας. Σημείωση: Για τις ποσότητες των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2301, οι οποίες δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση, είτε σαυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 2301a. (2) Ο τίτλος της Κλάσης 3, καλύπτει ύλες και είδη που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης, οι οποίες: - είναι υγρά σε μέγιστη θερμοκρασία 20 °C, ή για ιξώδεις ύλες για τις οποίες δεν μπορεί να οριστεί ένα συγκεκριμένο σημείο τήξης, είναι εξαιρετικά ιξώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3310), ή είναι υγρά σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου ΑSΤΜ D 4359-90, - έχουν στους 50 °C τάση ατμών όχι μεγαλύτερη από 300 kΡa (3 bar), - έχουν σημείο ανάφλεξης όχι υψηλότερο από 61 °C. Ο τίτλος της Κλάσης 3, καλύπτει επίσης εύφλεκτες υγρές ύλες και τετηγμένες στερεές ύλες με σημείο ανάφλεξης υψηλότερο από 61 °C και οι οποίες μεταφέρονται ή παραδίδονται για μεταφορά ενώ θερμαίνονται σε θερμοκρασίες ίσες ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους. Ύλες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 35 °C, μη-τοξικές και μη-διαβρωτικές, οι οποίες, κάτω από τους δεδομένους όρους ελέγχου, δεν υφίστανται ανάφλεξη (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3304) δεν συμπεριλαμβάνονται. Εάν όμως αυτές οι ύλες παραδίδονται για μεταφορά και μεταφέρονται ενώ θερμαίνονται σε θερμοκρασίες ίσες με ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους, είναι ύλες αυτής της Κλάσης. Εύφλεκτα υγρά τα οποία, λόγω πρόσθετων επικίνδυνων ιδιοτήτων, αναφέρονται σε, ή προορίζονται για άλλες κλάσεις, επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται. Το σημείο ανάφλεξης θα καθορίζεται όπως υποδεικνύεται στην προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3300 έως 3302. Σημειώσεις: 1. Για γκαζόιλ, πετρέλαιο καύσιμο, καύσιμο θέρμανσης (ελαφρύ) (χαρακτηριστικός αριθμός 1202) με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °C βλέπε, παρόλα αυτά, Σημείωση υπό περιθωριακό 2301, 31° (c). 2. Για ύλες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °C οι οποίες μεταφέρονται ή παραδίδονται για μεταφορά στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους, βλέπε παρ όλα αυτά, περιθωριακό 2301, 61° (c). (3) Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 3, υποδιαιρούνται ως εξής: Α. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C μη τοξικές, μη διαβρωτικές. Β. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και τοξικές. C. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και διαβρωτικές. D. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C, τοξικές και διαβρωτικές και είδη περιέχοντα εκείνες τις ύλες. Ε. Ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ελαφρώς τοξικές και/ή ελαφρώς διαβρωτικές. F. Ύλες και παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα ως παρασιτοκτόνα, με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C. G. Ύλες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °C οι οποίες μεταφέρονται ή παραδίδονται για μεταφορά στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους. Η. Κενές συσκευασίες Ύλες και είδη της Κλάσης 3, εκτός εκείνων των 6°, 12°, 13°, και 28° ταξινομημένα υπό τους διάφορους αριθμούς είδους του περιθωριακού 2301, θα πρέπει να κατατάσσονται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που διακρίνονται με το γράμμα (a), (b) ή (c) σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου τους: γράμμα (a): πολύ επικίνδυνες ύλες: εύφλεκτα υγρά με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C, και εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C, τα οποία είναι είτε εξαιρετικά τοξικά σύμφωνα με τα κριτήρια του περιθωριακού 2600 είτε εξαιρετικά διαβρωτικά σύμφωνα με τα κριτήρια του περιθωριακού 2800, γράμμα (b): επικίνδυνες ύλες: εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C τα οποία δεν κατατάσσονται στο γράμμα (a), με εξαίρεση τις ύλες του περιθωριακού 2301, 5° (c), γράμμα (c): ύλες που παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο: εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης από 23 °C έως 61 °C συμπεριλαμβανομένων και ύλες του περιθωριακού 2301, 5° (c). (4) Εάν ύλες της Κλάσης 3, σαν αποτέλεσμα προσθηκών, μεταπηδήσουν σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι ύλες που αναφέρονται ειδικά στο περιθωριακό 2301 ανήκουν, αυτά τα μείγματα ή διαλύματα θα πρέπει να κατατάσσονται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν στη βάση του πραγματικού βαθμού κινδύνου τους. Σημείωση: Για την κατάταξη των διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). (5) Στη βάση των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την Προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3300 έως 3302, 3304 και 3310, και τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην (2), μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση ενός διαλύματος ή ενός μείγματος ειδικά αναφερόμενου ή περιέχοντος μία ειδικά αναφερόμενη ύλη είναι τέτοια ώστε το διάλυμα ή μείγμα να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση. (6) Ορισμένες εξαιρετικά τοξικές εύφλεκτες υγρές ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C είναι ύλες της Κλάσης 6.1 (περιθωριακό 2601, 1° έως 10°). (7) Ύλες της Κλάσης 3 οι οποίες είναι υποκείμενες στο σχηματισμό υπεροξειδίων εύκολα (όπως συμβαίνει με τους αιθέρες ή με ορισμένες εταιροκυκλικές οξειδωμένες ύλες) θα γίνονται δεκτές για μεταφορά, μόνον εάν το περιεχόμενό του σε υπεροξείδια, υπολογιζόμενο ως υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2), δεν υπερβαίνει το 0,3 %. Το περιεχόμενο σε υπεροξείδια θα καθορίζεται όπως ορίζεται στην προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3303. (8) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της Κλάσης 3 θα γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνο εάν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολυμερισμού τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα βεβαιώνεται ειδικά ότι τα δοχεία δεν περιέχουν οποιαδήποτε ύλη υποκείμενη σε τέτοιες δράσεις. Α. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C, μη τοξικές, μη διαβρωτικές 2301 1° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με τάση ατμών στους 50 °C μεγαλύτερη από 175 kΡa (1,75 bar): (a) 1089 ακεταλδεΰδη (αιθανάλη), 1108 1-πεντένιο (n-αμυλένιο), 1144 κροτονυλένιο (2-βουτίνιο), 1243 μυρμηκικός μεθυλεστέρας, 1265 πεντάνια, υγρό (ισοπεντάνιο), 1267 αργό πετρέλαιο, 1303 χλωριούχο βινυλιδένιο, αδρανές (1,1-διχλωροαιθυλένιο, αδρανές), 1308 ζιρκόνιο σε εναιώρημα σε εύφλεκτο υγρό, 1863 καύσιμο στροβιλοκινητήρων αεροπορίας, 2371 ισοπεντένια, 2389 φουράνιο, 2456 2-χλωροπροπένιο, 2459 2-μεθυλο-1-βουτένιο, 2561 3-μεθυλο-1-βουτένιο (1-ισοαμυλένιο) (ισοπροπυλαιθυλένιο), 2749 τετραμεθυλοσιλάνιο, 1268 κλάσματα πετρελαίου, ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο., 3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο., 1993 εύφλεκτο υγρό, ε.α.ο. 2° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με τάση ατμών στους 50 °C μεγαλύτερη από 110 kΡa (1,10 bar) αλλά όχι μεγαλύτερη από 175 kΡa (1,75 bar): (a) 1155 διαιθυλαιθέρας (αιθυλαιθέρας), 1167 διβινυλαιθέρας αδρανής, 1218 ισοπρένιο, αδρανές, 1267 αργό πετρέλαιο, 1280 προπυλενοξείδιο, αδρανές, 1302 βινυλαιθυλαιθέρας, αδρανής, 1308 ζιρκόνιο σε εναιώρημα σε εύφλεκτο υγρό, 1863 καύσιμο, στροβιλοκινητήρων αεροπορίας, 2356 2-χλωροπροπάνιο, 2363 αιθυλομερκαπτάνη,1268 κλάσματα πετρελαίου, ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο., 3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο., 1993 εύφλεκτο υγρό, ε.α.ο., (b) 1164 διμεθυλοσουλφίδιο, 1234 μεθυλάλη (διμαιθοξυμεθάνιο), 1265 πεντάνια, υγρό (n-πεντάνιο), 1267 αργό πετρέλαιο, 1278 1-χλωροπροπάνιο (προπυλοχλωρίδιο), 1308 ζιρκόνιο σε εναιώρημα σε εύφλεκτο υγρό, 1863 καύσιμο στροβιλοκινητήρων αεροπορίας, 2246 κυκλοπεντένιο, 2460 2-μεθυλο-2-βουτένιο, 2612 μεθυλο προπυλαιθέρας, 1224 κετόνες, ε.α.ο., 1987 αλκοόλες, εύφλεκτες, ε.α.ο., 1989 αλδεΰδες, εύφλεκτες, ε.α.ο., 1268 κλάσματα πετρελαίου, ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο., 3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο., 1993 εύφλεκτο υγρό ε.α.ο. 3° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με τάση ατμών στους 50 °C όχι μεγαλύτερη από 110 kΡa (1,10 bar): (b) 1203 οινόπνευμα κινητήρων, 1267 αργό πετρέλαιο, 1863 καύσιμο στροβιλοκινητήρων αεροπορίας, 1268 κλάσματα πετρελαίου, ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο. Σημείωση: Ενώ σε ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες το πετρέλαιο (γκαζολίνη) μπορεί να έχει τάση ατμών στους 50 °C μεγαλύτερη από 110 kΡa (1,10 bar) αλλά όχι μεγαλύτερη από 150 kΡa (1,50 bar), θα πρέπει να συνεχίσει να κατατάσσεται κάτω από αυτόν τον αριθμό είδους. Υδρογονάνθρακες: 1114 βενζόλιο, 1136 κλάσματα λιθανθρακόπισσας, 1145 κυκλοεξάνιο, 1146 κυκλοπεντάνιο, 1175 αιθυλοβενζόλιο, 1206 επτάνια, 1208 εξάνια, 1216 ισοοκτένια, 1262 οκτάνια, 1288 ασφαλτούχος σχιστόλιθος, 1294 τολουόλιο, 1300 υποκατάστατο τερεβινθίνης (white spirit), 1307 ξυλένια (ο-ξυλένιο, διμεθυλοβενζόλια), 2050 διϊσοβουτυλένιο, ισομερικές ενώσεις, 2057 τριπροπυλένιο (προπυλένιο τριμερές), 2241 κυκλοεπτάνιο, 2242 κυκλοεπτένιο, 2251 δικυκλο-(2.2.1)-επτα-2,5-διένιο, αδρανές (2,5-νορμπορναδιένιο, αδρανές), 2256 κυκλοεξένιο, 2263 διμεθυλοκυκλοεξάνια, 2278 n-επτένιο, 2287 ισοεπτένια, 2288 ισοεξένια, 2296 μεθυλοκυκλοεξάνιο, 2298 μεθυλοκυκλοπεντάνιο, 2309 οκταδιένια, 2358 κυκλοοκτατετραένιο, 2370 1-εξένιο, 2457 2,3-διμεθυλοβουτάνιο, 2458 εξαδιένια, 2461 μεθυλοπενταδιένια, 3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο., Αλογονωμένες ύλες: 1107 αμυλοχλωρίδια, 1126 1-βρωμοβουτάνιο, (n-βουτυλοβρωμίδιο), 1127 χλωροβουτάνια (βουτυλοχλωρίδια), 1150 1,2-διχλωροαιθυλένιο, 1279 1,2-διχλωροπροπάνιο, (διχλωριούχο προπυλένιο) 2047 διχλωροπροπένια, 2338 βενζοτριφθορίδιο, 2339 2-βρωμοβουτάνιο, 2340 2-βρωμοαιθυλαιθυλ αιθέρας, 2342 βρωμομεθυλοπροπάνια, 2343 2-βρωμοπεντάνιο, 2344 βρωμοπροπάνια, 2345 3-βρωμοπροπίνιο, 2362 1,1-διχλωροαιθάνιο (αιθυλιδενοχλωρίδιο), 2387 φθοροβενζόλιο, 2388 φθοροτολουόλια, 2390 2-ιωδοβουτάνιο, 2391 ιωδομεθυλοπροπάνια, 2554 μεθυλαλλυλοχλωρίδιο. Αλκοόλες: 1105 αμυλοπνεύματα, 1120 βουτανόλες, 1148 διακετοναλκοόλη τεχνική, 1170 αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) ή 1170 αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) σε υδατικό διάλυμα περιέχον περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ όγκο, 1219 ισοπροπανόλη (ισοπροπυλική αλκοόλη), 1274 n-προπανόλη (προπυλική αλκοόλη, κανονική), 3065 αλκοολούχα ποτά περιέχοντα περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ όγκο, 1987 αλκοόλες, εύφλεκτες, ε.α.ο., Σημείωση: Αλκοολούχα ποτά περιέχοντα περισσότερο από 24 % και όχι περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ όγκο, είναι ύλες της 31° (c). Αιθέρες: 1088 ακετάλη (1,1-διαιθοξυαιθάνιο), 1159 διϊσοπροπυλαιθέρας, 1165 διοξάνιο, 1166 διοξολάνιο, 1179 αιθυλοβουτυλαιθέρας, 1304 βινυλοϊσοβουτυλαιθέρας, αδρανής, 2056 τετραϋδροφουράνιο, 2252 1,2-διμεθοξυαιθάνιο, 2301 2-μεθυλοφουράνιο, 2350 βουτυλομεθυλαιθέρας, 2352 βουτυλοβινυλαιθέρας, αδρανής, 2373 διαιθοξυμεθάνιο, 2374 3,3-διαιθοξυπροπένιο, 2376 2,3-διϋδροπυράνη, 2377 1,1-διμεθοξυαιθάνιο, 2384 δι-n-προπυλαιθέρας, 2398 τριτοταγής μεθυλοβουτυλαιθέρας, 2536 μεθυλοτετραϋδροφουράνιο, 2615 αιθυλοπροπυλαιθέρας, 2707 διμεθυλοδιοξάνια, 3022 1,2-βουτυλενοξείδιο,σταθεροποιημένο, 3271 αιθέρες, ε.α.ο. Αλδεΰδες: 1129 βουτυραλδεΰδη, 1178 2-αιθυλοβουτυραλδεΰδη, 1275 προπιοναλδεΰδη, 2045 ισοβουτυραλδεΰδη (ισοβουτυλαλδεΰδη), 2058 βαλεριαναλδεΰδη, 2367 α-μεθυλοβαλεριαναλδεΰδη, 1989 αλδεΰδες, εύφλεκτες, ε.α.ο. Κετόνες: 1090 ακετόνη, 1156 διαιθυλοκετόνη, 1193 μεθυλαιθυλοκετόνη (αιθυλομεθυλοκετόνη), 1245 μεθυλοϊσοβουτυλοκετόνη, 1246 μεθυλοϊσοπροπενυλοκετόνη, αδρανής, 1249 μεθυλοπροπυλοκετόνη, 1251 μεθυλοβινυλοκετόνη, 2346 βουτανοδιόνη (διακετυλική), 2397 3-μεθυλοβουταν-2-όνη, 1224 κετόνες, ε.α.ο., Εστέρες: 1123 οξικοί βουτυλεστέρες, 1128 n-μυρμηκικός βουτυλεστέρας, 1161 καρβονικός διμεθυλεστέρας, 1173 οξικός αιθυλεστέρας, 1176 βορικός αιθυλεστέρας, 1190 μυρμηκικός αιθυλεστέρας, 1195 προπιονικός αιθυλεστέρας, 1213 οξικός ισοβουτυλεστέρας, 1220 οξικός ισοπροπυλεστέρας, 1231 οξικός μεθυλεστέρας, 1237 βουτυρικός μεθυλεστέρας, 1247 μονομερές του μεθακρυλικού μεθυλεστέρα, αδρανές, 1248 προπιονικός μεθυλεστέρας, 1276 n-οξικός προπυλεστέρας, 1281 μυρμηκικός προπυλεστέρας, 1301 οξικός βινυλεστέρας, αδρανής, 1862 κροτονικός αιθυλεστέρας, 1917 ακρυλικός αιθυλεστέρας, αδρανής, 1919 ακρυλικός μεθυλεστέρας αδρανής, 2277 μεθακρυλικός αιθυλεστέρας, 2385 ισοβουτυρικός αιθυλεστέρας, 2393 μυρμηκικός ισοβουτυλεστέρας, 2394 προπιονικός ισοβουτυλεστέρας, 2400 ισοβαλεριανικός μεθυλεστέρας, 2403 οξικός ισοπροπενυλεστέρας, 2406 ισοβουτυρικός ισοπροπυλεστέρας, 2409 προπιονικός ισοπροπυλεστέρας, 2416 βορικός τριμεθυλεστέρας, 2616 βορικός τριϊσοπροπυλεστέρας, 2838 βουτυρικός βινυλεστέρας, αδρανής, 3272 εστέρες, ε.α.ο., Ύλες περιέχουσες θείο: 1111 αμυλομερκαπτάνες, 2347 βουτυλομερκαπτάνεs, 2375 διαιθυλοσουλφίδια, 2381 διμεθυλοδισουλφίδια, 2402 προπανοθειόλες (προπυλομερκαπτάνες), 2412 τετραϋδροθεοϊφένια (θειολάννιο), 2414 θειοφένιο, 2436 θειοξεικό οξύ. Ύλες περιέχουσες άζωτο: 1113 νιτρώδες αμύλιο , 1222 νιτρικό ισοπροπύλιο, 1261 νιτρομεθάνιο, 1282 πυριδίνη, 1648 ακετονιτρίλιο (μεθυλοκυανίδιο), 1865 n-νιτρικό προπύλιο, 2351 νιτρώδη άλατα του βουτυλίου, 2372 1,2 δι-(διμεθυλαμινο)αιθάνιο (τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη), 2410 1, 2, 3, 6-τετραϋδροπυριδίνη, Άλλες εύφλεκτες ύλες και μείγματα και παρασκευάσματα περιέχοντα εύφλεκτα υγρά: 1091 ακετονέλαια, 1201 ζυμέλαιο, 1293 βάμματα, φαρμακευτικά, 1308 ζιρκόνιο σε εναιώρημα σε εύφλεκτο υγρό, 2380 διμεθυλοδιαιθοξυσιλάνιο, 1993 εύφλεκτο υγρό, ε.α.ο. Σημείωση: Για ιξώδεις ύλες, μείγματα και παρασκευάσματα, βλέπε 5°. 4° Διαλύματα νιτροκυτταρίνης σε μείγματα των υλών της 1° έως 3° περιέχοντα περισσότερο από 20 % αλλά όχι περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 12.6 % (κατά βάρος επί ξηρού): (a) 2059 διάλυμα νιτροκυτταρίνης, εύφλεκτο, (b) 2059 διάλυμα νιτροκυτταρίνης, εύφλεκτο. Σημειώσεις: 1. Μείγματα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και περιέχοντα περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη, ασχέτως της περιεκτικότητάς της σε άζωτο ή περιέχοντα όχι περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο πάνω από 12.6 % (κατά βάρος επί ξηρού), είναι ύλες της Κλάσης 1, (βλέπε περιθωριακό 2101, 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0340, ή 26°, χαρακτηριστικός αριθμός 0342), ή της Κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 24°). 2. Μείγματα περιέχοντα 20 % ή λιγότερο νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 12.6 % (κατά βάρος επί ξηρού) είναι ύλες της 5°. 5° Υγρά ή ιξώδη μείγματα και παρασκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν 20 % ή λιγότερο νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερο από 12,6 % (κατά βάρος επί ξηρού): (a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C υπό την προϋπόθεση ότι, δεν βρίσκονται κάτω από την (c): 1133 κόλλες, 1139 επικαλυπτικό διάλυμα, 1169 εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά, 1197 εκχυλίσματα, γευστικά, υγρά, 1210 μελάνη τυπογραφίας, 1263 χρώμα (συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ, βερνίκι, λούστρο, υγρό πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικό σχετιζόμενο με χρώμα (συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης του χρώματος), 1266 προϊόντα αρωματοποιΐας, 1286 ρητινέλαιο, 1287 διάλυμα καουτσούκ, 1866 διάλυμα ρητίνης, (b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C υπό την προϋπόθεση ότι, δεν βρίσκονται κάτω από την (c): 1133 κόλλες, 1139 επικαλυπτικό διάλυμα, 1169 εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά, 1197 εκχυλίσματα, γευστικά, υγρά, 1210 μελάνη τυπογραφίας, 1263 χρώμα (συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ, βερνίκι, λούστρο, υγρό πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικό σχετιζόμενο με χρώμα (συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης του χρώματος), 1266 προϊόντα αρωματοποιΐας, 1286 ρητινέλαιο, 1287 διάλυμα καουτσούκ, 1306 συντηρητικά ξύλου, 1866 διάλυμα ρητίνης, 1999 πίσσες, υγρές συμπεριλαμβάνοντας άσφαλτο δρόμων και οδέλαια, βιτούμιο και υπολείμματα, 3269 κιτ πολυεστερικής ρητίνης, (c) 1133 κόλλες, 1139 επικαλυπτικό διάλυμα, 1169 εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά, 1197 εκχυλίσματα, γευστικά, υγρά, 1210 μελάνη τυπογραφίας, 1263 χρώμα (συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ, βερνίκι, λούστρο, υγρό πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικό σχετιζόμενο με χρώμα (συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης του χρώματος), 1266 προϊόντα αρωματοποιΐας, 1286 ρητινέλαιο, 1287 διάλυμα καουτσούκ, 1306 συντηρητικά ξύλου υγρά, 1866 διάλυμα ρητίνης, 1999 πίσσες, υγρές συμπεριλαμβάνοντας άσφαλτο δρόμων και οδέλαια, βιτούμιο και υπολείμματα, 3269 κιτ πολυεστερικής ρητίνης, 1993 εύφλεκτο υγρό, ε.α.ο. Ταξινόμηση υπό το γράμμα (c) είναι μόνο δυνατή εάν καλύπτονται οι παρακάτω απαιτήσεις: 1. ότι το ύψος του διαχωρισμένου στρώματος διαλύτη είναι λιγότερο από 3 % του ολικού ύψους στον έλεγχο διαχωρισμού του διαλύτη (), και 2. ότι το ιξώδες () και το σημείο ανάφλεξης είναι σε συμφωνία με τον παρακάτω πίνακα: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Σημειώσεις: 1. Μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 20 % αλλά όχι περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 12,6 % κατά βάρος επί ξηρού, είναι ύλες της 4°. Μείγματα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και περιέχοντα: - περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη, ασχέτως περιεκτικότητας σε, ή - όχι περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο πάνω από 12,6 % κατά βάρος επί ξηρού, είναι ύλες της Κλάσης 1 (βλέπε περιθωριακό 2101, 4°, Αριθ. 0340, ή 22°, Αριθ. 0342) ή της Κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 24°). 2. Καμία ύλη αυτής της Οδηγίας αναφερόμενη με την ονομασία της κάτω από άλλες εγγραφές δεν μπορεί να μεταφέρεται κάτω από την εγγραφή 1263 Χρώμα ή 1263 Υλικό σχετιζόμενο με χρώμα. Ύλες υπό χαρακτηριστικό αριθμό 1263 μπορούν να περιέχουν όχι περισσότερο από 20 % νιτροκυτταρίνη υπό την προϋπόθεση ότι, η περιεκτικότητα σε άζωτο δεν υπερβαίνει το 12.6 % κατά βάρος επί ξηρού. 3. 3269 Τα κιτ πολυεστερικής ρητίνης έχουν δύο συστατικά: ένα βασικό προϊόν [ΚΛΑΣΗ 3, Ομάδα (b) ή (c)], και έναν ενεργοποιητή (οργανικό υπεροξείδιο),το καθένα συσκευασμένο ξεχωριστά σε μία εσωτερική συσκευασία. Το οργανικό υπεροξείδιο θα πρέπει να είναι των τύπων D, Ε ή F, χωρίς να απαιτεί ρύθμιση της θερμοκρασίας και περιορισμένο σε 125 ml υγρό και 500 g στερεό ανά εσωτερική συσκευασία. Τα συστατικά μπορούν να τοποθετούνται στην ίδια εξωτερική συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι, δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους σε περίπτωση διαρροής. 6° 3064 διάλυμα νιτρογλυκερίνης σε αλκοόλη με περισσότερο από 1 % αλλά όχι περισσότερο από 5 % νιτρογλυκερίνη. Σημείωση: Ειδικοί όροι συσκευασίας εφαρμόζονται για αυτή την ύλη (βλέπε περιθωριακό 2303), βλέπε επίσης κλάση 1, περιθωριακό 2101, 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0144. 7° (b) 1204 διάλυμα διτρογλυκερίνης σε αλκοόλη με όχι περισσότερο από 1 % νιτρογλυκερίνη. Β. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και τοξικές Σημειώσεις: 1. Τοξικές ύλες με σημείο ανάφλεξης 23 °C ή παραπάνω, και μερικές ύλες που αναφέρονται με την ονομασία τους στα 1° έως 10° του περιθωριακού 2601 είναι ύλες της Κλάσης 6.1. 2. Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600. 11° Νιτρίλια ή ισονιτρίλια (ισοκυανίδια): (a) 1093 ακρυλονιτρίλιο, αδρανές, 3079 μεθακρυλονιτρίλιο, αδρανές, 3273 νιτρίλια, εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο., (b) 2284 ισοβουτυρονιτρίλιο, 2378 2-διμεθυλο-αμινακετονιτρίλιο, 2404 προπιονιτρίλιο, 2411 βουτυρονιτρίλιο, 3273 νιτρίλια, εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 12° 1921 προπυλενιμίνη, αδρανής. Σημείωση: Ειδικοί όροι συσκευασίας εφαρμόζονται για αυτή την ύλη (βλέπε περιθωριακό 2304). 13° 2481 Ισοκυανικός αιθυλεστέρας. Σημείωση: Ειδικοί όροι συσκευασίας εφαρμόζονται για αυτή την ύλη (βλέπε περιθωριακό 2304). 14° Άλλοι ισοκυανικοί εστέρες: (a) 2483 ισοκυανικός ισοπροπυλεστέρας, 2605 ισοκυανικός μεθοξυμεθυλεστέρας, (b) 2486 ισοκυανικός ισοβουτυλεστέρας, 2478 ισοκυανικοί εστέρες, εύφλεκτοι, τοξικοί, ε.α.ο., ή 2478 διάλυμα ισοκυανικών εστέρων, εύφλεκτο, τοξικό, ε.α.ο. Σημείωση: Διαλύματα ισοκυανικών εστέρων με σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23 °C, είναι ύλες της Κλάσης 6.1 (βλέπε περιθωριακό 2601, 18° ή 19°). 15° Άλλες ύλες περιέχουσες άζωτο: (a) 1194 νιτρώδες αιθύλιο, διάλυμα. 16° Αλογονωμένες οργανικές ύλες: (a) 1099 αλλυλοβρωμίδιο, 1100 αλλυλοχλωρίδιο, 1991 χλωροπρένιο, αδρανές, (b) 1184 διχλωριούχο αιθυλένιο (1,2-διχλωροαιθάνιο), 2354 χλωρομεθυλαιθυλαιθέρας. 17° Οξυγονωμένες οργανικές ύλες: (a) 2336 μυρμηκικός αλλυλεστέρας, 2983 μείγμα αιθυλενοξείδιου και προπυλενοξείδιου, με όχι περισσότερο από 30 % αιθυλενοξείδιο, 1986 αλκοόλες, εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο., 1988 αλδεΰδες, εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο., (b) 1230 μεθανόλη, 2333 οξικός αλλυλεστέρας, 2335 αλλυλαιθυλαιθέρας, 2360 διαλλυλαιθέρας, 2396 μεθακρυλαλδεΰδη, αδρανής, 2622 γλυκιδαλδεΰδη, 1986 αλκοόλες, εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο., 1988 αλδεΰδες, εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο. 18° Οργανικές ύλες περιέχουσες θείο: (a) 1131 διθειούχος άνθρακας (θειούχος άνθρακας), (b) 1228 μερκαπτάνες, υγρές, εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο., ή 1228 μείγμα μερκαπτάνης, υγρό, εύφλεκτο, τοξικό, ε.α.ο. 19° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και τοξικά τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν υπό άλλο συγκεντρωτικό τίτλο: (a) 1992 εύφλεκτο υγρό, τοξικό, ε.α.ο., (b) 2603 κυκλοεπτατριένιο, 3248 φάρμακο, υγρό, εύφλεκτο, τοξικό, ε.α.ο., 1992 εύφλεκτο υγρό, τοξικό, ε.α.ο. Σημείωση: Φαρμακευτικά προϊόντα έτοιμα για χρήση, π.χ καλλυντικά, ναρκωτικά και φάρμακα, τα οποία είναι ύλες που παρασκευάζονται και συσκευάζονται σε συσκευασίες, τύπου που προορίζεται για λιανική πώληση ή διανομή για προσωπική ή οικιακή κατανάλωση, τα οποία θα ήταν αλλιώς ύλες του είδους 19° (b), δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. C. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και διαβρωτικές Σημειώσεις: 1. Διαβρωτικά υγρά με σημείο ανάφλεξης 23 °C ή παραπάνω είναι ύλες της Κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801). 2. Ορισμένα εύφλεκτα διαβρωτικά υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και σημείο βρασμού πάνω από 35 °C, είναι ύλες της Κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2800 (7) (a)]. 3. Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800. 21° Χλωροσιλάνια: (a) 1250 μεθυλοτριχλωροσιλάνιο, 1305 βινυλοτριχλωροσιλάνιο, αδρανές, (b) 1162 διμεθυλοδιχλωροσιλάνιο, 1196 αιθυλοτριχλωροσιλάνιο, 1298 τριμεθυλοχλωροσιλάνιο, 2985 χλωροσιλάνια, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ε.α.ο. Σημείωση: Χλωροσιλάνια τα οποία παράγουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό, είναι ύλες της Κλάσης 4.3, 1° (a) [βλέπε περιθωριακό 2471, 1° (a)]. 22° Αμίνες και διαλύματά τους: (a) 1221 ισοπροπυλαμίνη, 1297 υδατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης, περιέχον 30 % έως 50 % τριμεθυλαμίνη (κατά βάρος), 2733 αμίνες, εύφλεκτες, διαβρωτικές, ε.α.ο. ή 2733 πολυαμίνες, εύφλεκτες, διαβρωτικές, ε.α.ο., (b) 1106 αμυλαμίνες (n-αμυλαμίνη, τριτοταγής-αμυλαμίνη), 1125 n-βουτυλαμίνη, 1154 διαιθυλαμίνη, 1158 διϊσοπροπυλαμίνη, 1160 υδατικό διάλυμα διμεθυλαμίνης, 1214 ισοβουτυλαμίνη, 1235 υδατικό διάλυμα μεθυλαμίνης, 1277 προπυλαμίνη, 1296 τριαιθυλαμίνη, 1297 υδατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης, με όχι περισσότερο από 30 % τριμεθυλαμίνη κατά βάρος, 2266 Ν,Ν-διμεθυλοπροπυλαμίνη (διμεθυλο-Ν-προπυλαμίνη), 2270 υδατικό διάλυμα αιθυλαμίνης με όχι λιγότερο από 50 % αλλά όχι περισσότερο από 70 % αιθυλαμίνη (κατά βάρος), 2379 1, 3- διμεθυλοβουτυλαμίνη, 2383 διπροπυλαμίνη, 2945 Ν-μεθυλοβουτυλαμίνη, 2733 αμίνες, εύφλεκτες, διαβρωτικές, ε.α.ο. ή 2733 πολυαμίνες, εύφλεκτες, διαβρωτικές, ε.α.ο. Σημείωση: Η άνυδρη διμεθυλοαμίνη, η αιθυλαμίνη, η μεθυλαμίνη και η τριμεθυλαμίνη είναι ύλες της Κλάσης 2 [βλέπε περιθωριακό 2201, 3° (bt)]. 23° Άλλες ύλες περιέχουσες άζωτο: (b) 1922 πυρρολιδίνη, 2386 1-αιθυλοπιπεριδίνη, 2399 1-μεθυλοπιπεριδίνη, 2401 πιπεριδίνη, 2493 εξαμεθυλενοϊμίνη, 2535 4-μεθυλομορφολίνη (Ν-μεθυλομορφολίνη). 24° Διαλύματα αλκοολικών αλάτων: (b) 1289 διάλυμα μεθυλικού νατρίου σε αλκοόλη, 3274 διάλυμα αλκοολικών αλάτων, ε.α.ο. σε αλκοόλη. 25° Άλλες αλογονωμένες διαβρωτικές ύλες: (b) 1717 ακετυλοχλωρίδιο, 1723 αλλυλοϊωδίδιο, 1815 προπιονυλοχλωρίδιο, 2353 βουτυρυλοχλωρίδιο, 2395 ισοβουτυρυλοχλωρίδιο. 26° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και εξαιρετικά διαβρωτικά, διαβρωτικά ή λίγο διαβρωτικά, τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από άλλο συλλογικό τίτλο: (a) 2924 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, ε.α.ο., (b) 2924 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, ε.α.ο. D. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C, τοξικές και διαβρωτικές και είδη περιέχοντα εκείνες τις ύλες 27° (a) 3286 εύφλεκτο υγρό, τοξικό, διαβρωτικό, ε.α.ο., (b) 2359 διαλλυλαμίνη, 3286 εύφλεκτο υγρό, τοξικό, διαβρωτικό, ε.α.ο. 28° 3165 δεξαμενή καυσίμου μονάδας υδραυλικής ισχύος αεροσκάφους περιέχον μείγμα άνυδρης υδραζίνης και μεθυλυδραζίνης. Σημείωση: Ειδικοί όροι συσκευασίας εφαρμόζονται για αυτές τις δεξαμενές (βλέπε περιθωριακό 2309). Ε. Ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων οι οποίες θα μπορούσαν να είναι λίγο τοξικές ή λίγο διαβρωτικές Σημείωση: Μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά διαλύματα και ομογενή μείγματα με σημείο ανάφλεξης 23 °C ή παραπάνω (ιξώδεις ύλες, χρώματα ή βερνίκια, εκτός από ύλες περιέχουσες περισσότερο από 20 % νιτροκυτταρίνη) συσκευασμένα σε δοχεία με λιγότερο από 450 λίτρα χωρητικότητα, υπόκεινται μόνο στις απαιτήσεις του περιθωριακού 2314 εάν, στον έλεγχο διαχωρισμού του διαλύτη, όπως περιγράφεται στην υποσημείωση 1 στην 5°, το ύψος του διαχωρισμένου στρώματος διαλύτη είναι μικρότερο από 3 % του ολικού ύψους, και εάν οι ύλες στους 23 °C έχουν, στο πώμα ροής σύμφωνα με το ΙSΟ 2431:1984 με αναβλυστήρα διαμέτρου 6 mm, χρόνο ροής: (a) όχι μικρότερο από 60 δευτερόλεπτα, ή (b) όχι μικρότερο από 40 δευτερόλεπτα και περιέχουν όχι περισσότερο από 60 % ύλες της Κλάσης 3. 31° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων, όχι λίγο τοξικά και όχι λίγο διαβρωτικά: (c) 1202 πετρέλαιο καύσιμο ή 1202 γκαζόιλ ή 1202 καύσιμο θέρμανσης (ελαφρύ), 1223 κηροζήνη, 1267 αργό πετρέλαιο, 1863 καύσιμο στροβιλομηχανών αεροπορίας, 1268 κλάσματα πετρελαίου, ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο. Σημείωση: Με έκπτωση από το περιθωριακό 2300 (2), το πετρέλαιο καύσιμο, το γκαζόιλ και το καύσιμο θέρμανσης (ελαφρύ) με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °C, θα θεωρούνται ύλες της 31° (c), χαρακτηριστικός αριθμός ύλης 1202. Υδρογονάνθρακες: 1136 κλάσματα λιθανθρακόπισσας, 1147 δεκαϋδροναφθαλένιο (δεκαλίνη), 1288 ασφαλτούχος σχιστόλιθος, 1299 τερεβινθίνη, 1300 υποκατάστατο τερεβινθίνης (white spirit), 1307 ξυλένια (m-ξυλένιο, p-ξυλένιο, διμεθυλοβενζόλια), 1918 ισοπροπυλοβενζόλιο (κουμένιο), 1920 εννεάνια, 1999 πίσσες, υγρές συμπεριλαμβάνοντας άσφαλτο δρόμων και οδέλαια, βιτούμιο και υπολείμματα, 2046 κυμένια (ο-,m-,p-) (μεθυλισοπροπυλοβενζόλια), 2048 δικυκλοπενταδιένιο, 2049 διαιθυλοβενζόλια (ο-,m-,p-), 2052 διπεντένιο (λιμονένιο), 2055 στυρένιο μονομερές, αδρανές (βινυλοβενζόλιο μονομερές αδρανές), 2057 τριπροπυλένιο (προπυλένιο τριμερές), 2247 n-δεκάνιο, 2286 πενταμεθυλοεπτάνιο (ισοδωδεκάνιο), 2303 ισοπροπενυλοβενζόλιο, 2324 τριϊσοβουτυλένιο, 2325 1,3,5-τριμεθυλοβενζόλιο (μεσιτυλένιο), 2330 ενδεκάνιο, 2364 n-προπυλοβενζόλιο, 2368 α-πινένιο, 2520 κυκλοοκταδιένια, 2541 τερπινολένιο, 2618 βινυλοτολουόλια, αδρανή (ο-,m-,p-), 2709 βουτυλοβενζόλια, 2850 προπυλένιο τετραμερές (τετραπροπυλένιο), 2319 τερπενικοί υδρογονάνθρακες, ε.α.ο., 3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο., Αλογονωμένες ύλες: 1134 χλωροβενζόλιο (φαινυλοχλωρίδιο), 1152 διχλωροπεντάνια, 2047 διχλωροπροπένια, 2234 χλωροβενζοτριφθορίδια (ο-,m-,p-), 2238 χλωροτολουόλια (ο-,m-,p-), 2341 1-βρωμο-3-μεθυλοβουτάνιο, 2392 ιωδοπροπάνια, 2514 βρωμοβενζόλιο, 2711 m-διβρωμοβενζόλιο, Αλκοόλες: 1105 αμυλαλκοόλες, 1120 βουτανόλες, 1148 διακετονική αλκοόλη χημικώς καθαρή, 1170 διάλυμα αιθανόλης (διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης) περιέχον περισσότερο από 24 % και όχι περισσότερο από 70 % αλκοόλη, 1171 μονοαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης (2-αιθοξυ-αιθανόλη), 1188 μονομεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης (2-μεθοξυ-αιθανόλη), 1212 ισοβουτανόλη (ισοβουτυλική αλκοόλη), 1274 n-προπανόλη, (προπυλική αλκοόλη, κανονική), 2053 μεθυλοϊσοβουτυλική καρβινόλη (μεθυλαμυλική αλκοόλη), 2244 κυκλοπεντανόλη, 2275 2-αιθυλοβουτανόλη, 2282 εξανόλες, 2560 2-μεθυλοπεντανόλη-2, 2614 μεθαλλυλική αλκοόλη, 2617 μεθυλοκυκλοεξανόλες, εύφλεκτες, 2686 διαιθυλαμινοαιθανόλη, 3065 αλκοολούχα ποτά περιέχοντα όχι περισσότερο από 24 % και όχι περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ όγκο, 3092 1-μεθοξυ-2-προπανόλη, 1987 αλκοόλες, εύφλεκτες, ε.α.ο., Σημειώσεις: 1. Υδατικά διαλύματα αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχα ποτά περιέχοντα όχι περισσότερο από 24 % αλκοόλη κατ όγκο, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. Αλκοολούχα ποτά περιέχοντα περισσότερο από 24 % και όχι περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ όγκο, υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας μόνο εάν μεταφέρονται σε δοχεία με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 250 λίτρα ή σε οχήματα-δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτιαδεξαμενές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. Αιθέρες: 1149 διβουτυλαιθέρας, 1153 διαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης (1, 2-διαιθοξυαιθάνιο), 2219 αλλυλικός γλυκιδυλαιθέρας, 2222 ανισόλη (φαινυλομεθυλαιθέρας), 2707 διμεθυλοδιοξάνια, 2752 1,2-εποξυ-3-αιθοξυπροπάνιο, 3271 αιθέρες, ε.α.ο., Αλδεΰδες: 1191 οκτυλαλδεΰδες (αιθυλεξαλδεΰδες) (2-αιθυλεξαλδεΰδη) (3-αιθυλεξαλδεΰδη), 1199 φουρφουράλη (φουρφουραλδεΰδη), 1207 εξαλδεΰδη, 1264 παραλδεΰδη, 2498 1,2,3,6-τετραϋδοβενζαλδεΰδη, 2607 ακρολεΐνη διμερής, σταθεροποιημένη, 3056 n-επταλδεΰδη, 1989 αλδεΰδες, εύφλεκτες, ε.α.ο., Κετόνες: 1110 n-αμυλομεθυλοκετόνη, 1157 διϊσοβουτυλοκετόνη, 1229 μεσιτυλοξείδιο, 1915 κυκλοεξανόνη, 2245 κυκλοπεντανόνη, 2271 αιθυλοαμυλοκετόνες, 2293 4-μεθοξυ-4 μεθυλοπεντανόνη-2, 2297 μεθυλοκυκλοεξανόνες, 2302 5-μεθυλοεξανόνη-2, 2310 πεντανοδιόνη-2,4 (ακετυλακετόνη), 2621 ακετυλομεθυλοκαρβινόλη, 2710 διπροπυλοκετόνη, 1224 κετόνες, ε.α.ο., Εστέρες: 1104 οξικός αμυλεστέρας, 1109 μυρμηκικός αμυλεστέρας, 1123 οξικός βουτυλεστέρας, 1172 οξικός μονοαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης (2-οξικός αιθοξυαιθυλεστέρας), 1177 οξικός αιθυλοβουτυλεστέρας, 1180 βουτυρικός αιθυλεστέρας, 1189 οξικός μονομεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης, 1192 γαλακτικός αιθυλεστέρας, 1233 οξικός μεθυλαμυλεστέρας, 1292 πυριτικός τετρααιθυλεστέρας, 1914 n-προπιονικός βουτυλεστέρας, 2227 n-μεθακρυλικός βουτυλεστέρας, αδρανής, 2243 οξικός κυκλοεξυλεστέρας, 2283 μεθακρυλικός ισοβουτυλεστέρας, αδρανής, 2323 φωσφορώδες τριαιθύλιο, 2329 φωσφορώδες τριμεθύλιο, 2348 n-ακρυλικός βουτυλεστέρας αδρανής, 2366 καρβονικός διαιθυλεστέρας (καρβονικός αιθυλεστέρας), 2405 βουτυρικός ισοπροπυλεστέρας, 2413 ορθοτιτανικός τετραπροπυλεστέρας, 2524 ορθομυρμηκικός αιθυλεστέρας, 2527 ακρυλικός ισοβουτυλεστέρας αδρανής, 2528 ισοβουτυρικός ισοβουτυλεστέρας, 2616 βορικός τριϊσοπροπυλεστέρας, 2620 βουτυρικός αμυλεστέρας, 2708 βουτοξύλιο (3-μεθοξυ-1-ακετοξυβουτάνιο), 2933 2-χλωροπροπιονικός μεθυλεστέρας, 2934 2-χλωροπροπιονικός ισοπροπυλεστέρας, 2935 2-χλωροπροπιονικός αιθυλεστέρας, 2947 χλωροξικός ισοπροπυλεστέρας, 3272 εστέρας, ε.α.ο., Ύλες περιέχουσες άζωτο: 1112 νιτρικό αμύλιο, 2054 μορφολίνη, 2265 Ν,Ν-διμεθυλοφορμαμίδιο, 2313 πικολίνες (μεθυλοπυριδίνες), 2332 οξίμη ακεταλδεΰδης, 2351 νιτρώδη βουτύλια, 2608 νιτροπροπάνια, 2840 βουτυραλδοξίμη, 2842 νιτροαιθάνιο, 2906 διάλυμα τριϊσοκυανατοϊσοκυανουρικών ή ισοφορονεδιϊσοκυανικών αλάτων, (70 % κατά βάρος), 2943 τετραϋδροφουρφουρυλαμίνη, Ύλες περιέχουσες θείο: 3054 κυκλοεξυλομερκαπτάνη. Άλλες εύφλεκτες ύλες, μείγματα και παρασκευάσματα περιέχοντα εύφλεκτα υγρά: 1130 καμφορέλαιο, 1133 κόλλες, 1139 επικαλυπτικό διάλυμα, 1169 εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά, 1197 εκχυλίσματα, γευστικά, υγρά, 1201 ζυμέλαιο, 1210 μελάνη τυπογραφίας, 1263 χρώμα (συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ, βερνίκι, λούστρο, υγρό πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικό σχετιζόμενο με χρώμα (συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης χρώματος), 1266 προϊόντα αρωματοποιΐας, 1272 έλαιο πεύκου, 1286 ρητινέλαιο, 1287 διάλυμα καουτσούκ, 1293 βάμματα, φαρμακευτικά, 1306 συντηρητικά ξύλου, υγρά, 1308 ζιρκόνιο σε εναιώρημα σε εύφλεκτο υγρό, 1866 διάλυμα ρητίνης, 3269 πολυεστερικής ρητίνης, 1993 εύφλεκτο υγρό, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 20 % αλλά όχι περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 12,6 % (κατά βάρος επί ξηρού), είναι ύλες του 34° (c). 2. Για 3269 εξαρτήματα πολυεστερικής ρητίνης, βλέπε 5°, σημείωση 3. 32° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων, λίγο τοξικά: (c) 2841 δι-n-αμυλαμίνη, 1228 μερκαπτάνες, υγρές, εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο. ή 1228 μείγμα μερκαπτάνης, υγρό, εύφλεκτο, τοξικό, ε.α.ο., 1986 αλκοόλες εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο., 1988 αλδεΰδες εύφλεκτες, τοξικές, ε.α.ο., 2478 ισοκυανικά άλατα, εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. ή 2478 διάλυμα ισοκυανικών αλάτων, εύφλεκτο, τοξικό, ε.α.ο., 3248 φάρμακο, υγρό, εύφλεκτο, τοξικό, ε.α.ο., 1992 εύφλεκτο, υγρό, τοξικό, ε.α.ο. Σημείωση: Προϊόντα φαρμακοποιίας έτοιμα για χρήση, π.χ. καλλυντικά, ναρκωτικά και φάρμακα, τα οποία είναι ύλες που παρασκευάζονται και συσκευάζονται σε συσκευασίες, τύπου που προορίζεται για λιανική αγορά ή διανομή για προσωπική ή οικιακή κατανάλωση, οι οποίες θα μπορούσαν αλλιώς να είναι ύλες της 32° (c), δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 33° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων, λίγο διαβρωτικά: (c) 1106 αμυλαμίνη (sec-αμυλαμίνη), 1198 διάλυμα φορμαλδεΰδης, εύφλεκτο, 1289 διάλυμα μεθυλικού νατρίου σε αλκοόλη, 1297 υδατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης, (όχι περισσότερο από 30 % τριμεθυλαμίνη, κατά βάρος), 2260 τριπροπυλαμίνη, 2276 2-αιθυλεξυλαμίνη, 2361 διϊσοβουτυλαμίνη, 2526 φουρφουρυλαμίνη, 2529 ισοβουτυρικό οξύ, 2530 ισοβουτυρικός ανυδρίδιο, 2610 τριαλλυλαμίνη, 2684 διαιθυλαμινοπροπυλαμίνη, 2733 αμίνες, εύφλεκτες, διαβρωτικές, ε.α.ο. ή 2733 πολυαμίνες, εύφλεκτες, διαβρωτικές, ε.α.ο., 2924 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, ε.α.ο. 34° Διαλύματα νιτροκυτταρίνης σε μείγματα υλών της 31° (c) περιέχοντα περισσότερο από 20 % αλλά όχι περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 12,6 % (κατά βάρος επί ξηρού): (c) 2059 διάλυμα νιτροκυτταρίνης, εύφλεκτο. Σημείωση: Μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη, ασχέτως της περιεκτικότητάς της σε άζωτο, ή περιέχοντα όχι περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο πάνω από 12,6 % (κατά βάρος επί ξηρού), είναι ύλες της Κλάσης 1 (βλέπε περιθωριακό 2101, 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0340 ή 26°, χαρακτηριστικός αριθμός 0342) ή της Κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 24°). F. Ύλες και παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα ως παρασιτοκτόνα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C Σημειώσεις: 1. Εύφλεκτες υγρές ύλες και παρασκευάσματα, χρησιμοποιούμενα ως παρασιτοκτόνα, οι οποίες είναι εξαιρετικά τοξικά, τοξικά ή λίγο τοξικά και έχουν σημείο ανάφλεξης 23 °C ή παραπάνω, είναι ύλες της Κλάσης 6.1 (βλέπε περιθωριακό 2601, 71° έως 87°). 2. Στους πίνακες, τα παρασιτοκτόνα υποδιαιρούνται σε είδη 41° έως 57° ως εξής: - εξαιρετικά τοξικές ύλες και παρασκευάσματα - τοξικές ύλες και παρασκευάσματα - λίγο τοξικές ύλες και παρασκευάσματα. 3. Όλες οι ενεργές ύλες και τα παρασκευάσματά τους τα χρησιμοποιούμενα ως παρασιτοκτόνα, θα κατατάσσονται υπό τις 41° έως 57° εξαιρετικά τοξικά, τοξικά και λίγο τοξικά, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2600 (3). 4. Εάν είναι γνωστή μόνο η τιμή LD50 της ενεργής ύλης και όχι εκείνη των παρασκευασμάτων της ενεργής ύλης, τα παρασκευάσματα μπορούν να καταταγούν υπό τις 41° έως 57° εξαιρετικά τοξικά, τοξικά και βλαβερά χρησιμοποιώντας τους παρακάτω πίνακες, όπου οι τιμές που εμφανίζονται στις στήλες «εξαιρετικά τοξικά», «τοξικά» και «λίγο τοξικά» της 41° έως 57° αντιπροσωπεύουν το ποσοστό της ενεργής παρασιτοκτόνου ύλης στα παρασκευάσματα. 5. Για τις ύλες οι οποίες δεν ονομάζονται στον κατάλογο, και για τις οποίες μόνο η τιμή LD50 της ενεργής ύλης είναι γνωστή και όχι η τιμή LD50 των διαφόρων παρασκευασμάτων, η κατάταξη ενός παρασκευάσματος μπορεί να καθοριστεί από τον πίνακα στο περιθωριακό 2600(3), χρησιμοποιώντας μία τιμή LD50 λαμβανόμενη από πολλαπλασιασμό της τιμής LD50 της ενεργής ύλης επί 100/Χ, όπου Χ είναι το ποσοστό της ενεργής ύλης κατά βάρος, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: Τιμή LD50 = >ΝUΜ>τιμή της LD50 της ενεργούς ύλης Χ 100 >DΕΝ>ποσοστό της ενεργούς ύλης κατά βάρος 6. Η κατάταξη σύμφωνα με τις παραπάνω Σημειώσεις 4 και 5 δεν θα χρησιμοποιούνται όταν τα παρασκευάσματα περιέχουν πρόσθετα τα οποία επηρεάζουν την τοξικότητα της ενεργής ύλης ή όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει περισσότερο από μία ενεργή ύλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η κατάταξη θα βασίζεται στην τιμή LD50 του συγκεκριμένου παρασκευάσματος, σύμφωνα με τα κριτήρια στο περιθωριακό 2600 (3). Εάν η τιμή LD50 δεν είναι γνωστή, η ύλη θα κατατάσσεται στα εξαιρετικά τοξικά της 41° έως 57°. 41° 2784 οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C (a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, (b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, τέτοια όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>42° 2762 Παρασιτοκτόνα οργανοχλωρίου, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>43° 2766 φαινοξικά παρασιτοκτόνα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>44° 2758 καρβαμικά παρασιτοκτόνα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>45° 2778 παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C (a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, (b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά,(συνεχ) όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>46° 2787 οργανοκασσιτερικά παρασιτοκτόνα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή λίγο τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>47° 3024 Παρασιτοκτόνα παραγώγων της κουμαρίνης, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>48° 2782 Παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/όχι εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>49° 2760 Αρσενικούχα παρασιτοκτόνα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>50° 2776 Παρασιτοκτόνα με βάση τον χαλκό, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης λιγότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>51° 2780 Παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης νιτροφαινόλης, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλε ξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>52° 2764 Παρασιτοκτόνα τριαζίνης, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>53° 2770 Παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>54° 2774 Παρασιτοκτόνα παραγώγων της φθαλιμίδης, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>55° 2768 Παρασιτοκτόνα φαινυλουρίας, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>56° 2772 Διθειοκαρβαμικά παρασιτοκτόνα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικό ή λίγο τοξικά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>57° 3021 παρασιτοκτόνα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο., σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C a) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °C και/ή εξαιρετικά τοξικά, b) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °C και τοξικά ή λίγο τοξικά. Αζωτούχες οργανικές ενώσεις, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Αλκαλοειδή, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Άλλες οργανο-μεταλλικές ενώσεις, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Ανόργανες ενώσεις του φθορίου, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Ανόργανες ενώσεις του θαλλίου, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Άλλα παρασιτοκτόνα, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Πυρεθρινοειδή, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>G. Ύλες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °C οι οποίες μεταφέρονται ή παραδίδονται για μεταφορά στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους 61° (c) 3256 υγρά υψηλής θερμοκρασίας, εύφλεκτα, ε.α.ο., με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °C, στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους. Η. Κενές συσκευασίες 71° Κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, (ΙΒC), κενές οχήματα-δεξαμενές, κενές αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, κενά εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, ακαθάριστα που περιείχαν ύλες της Κλάσης 3. 2301a Ούτε οι όροι γι αυτήν την κλάση που περιέχονται σ αυτό το Παράρτημα ούτε εκείνοι που περιέχονται στο Παράρτημα Β εφαρμόζονται στα παρακάτω: (1) Ύλες των 1° έως 5°, 21° έως 26° και 31° έως 34° και λίγο τοξικές ύλες των 41° έως 57° που μεταφέρονται σε συμφωνία με τους παρακάτω όρους: (a) Ύλες ταξινομημένες υπό την (a) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 500 ml ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 1 λίτρο ανά κόλο. (b) Ύλες ταξινομημένες υπό την (b) κάθε είδους εκτός της 5° (b) και αλκοολούχων ποτών της 3° (b): όχι περισσότερο από 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 12 λίτρα ανά κόλο. (c) Αλκοολούχα ποτά της 3° (b): όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία. (d) Ύλες ταξινομημένα υπό την 5° (b): όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 20 λίτρα ανά κόλο. (e) Ύλες ταξινομημένες υπό την (c) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 45 λίτρα ανά κόλο. Αυτές οι ποσότητες των υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα τουλάχιστον με τους όρους του περιθωριακού 3538. Οι «Γενικοί όροι συσκευασίας» του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. Σημείωση: Στην περίπτωση ομογενών μειγμάτων περιεχόντων νερό, οι ορισμένες ποσότητες σχετίζονται μόνο με την ύλη αυτής της κλάσης που περιέχεται σε εκείνα τα μείγματα. (2) Αλκοολικά ποτά της 31° (c) σε συσκευασίες περιέχουσες όχι περισσότερο από 250 λίτρα. (3) Το καύσιμο κινητήρων που περιέχεται στις δεξαμενές οχημάτων μεταφοράς για την κίνησή τους ή τη λειτουργία των εξειδικευμένων συσκευών τους (π.χ. ψυγεία). Οι κρουνοί καυσίμου μεταξύ της μηχανής και της δεξαμενής καυσίμου των μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων των οποίων οι δεξαμενές περιέχουν καύσιμο, θα πρέπει να είναι κλειστοί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και επιπλέον, αυτές οι μοτοσυκλέττες και τα μοτοποδήλατα θα πρέπει να φορτώνονται σε όρθια θέση και στερεωμένες ώστε να μην πέφτουν. 2. Διατάξεις Α. Κόλα 1. Γενικοί όροι συσκευασίας 2302 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους του Παραρτήματος Α.5, εκτός εάν ορίζονται ειδικοί όροι για τη συσκευασία ορισμένων υλών στα περιθωριακά 2303 έως 2310. (2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒC) θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους της προσθήκης Α.6. (3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2300 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2), οι παρακάτω θα πρέπει να χρησιμοποιούνται: - Συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας 1, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Χ», προκειμένου για πολύ επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες στο γράμμα (a) κάθε είδους. - Συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Υ», για τις επικίνδυνες ύλες που ταξινομούνται στο γράμμα (b) κάθε είδους. - Συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙΙ, ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Ζ», «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙΙ ή ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Ζ» ή «Υ», για τις λιγότερο επικίνδυνες ύλες που ταξινομούνται υπό το γράμμα (c) κάθε είδους. Σημείωση: Για τη μεταφορά των υλών της Κλάσης 3 σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, βλέπε Παράρτημα Β. 2. Ειδικοί όροι για τη συσκευασία ορισμένων υλών 2303 Διάλυμα νιτρογλυκερίνης σε αλκοόλη, της 6° θα πρέπει να συσκευάζεται σε μεταλλικούς τενεκέδες με όχι μεγαλύτερη από 1 λίτρο χωρητικότητα ο καθένας, υπερσυσκευασμένοι σε ξύλινα κιβώτια ικανά να περιέχουν όχι περισσότερο από 5 λίτρα διαλύματος. Οι μεταλλικοί τενεκέδες θα πρέπει να είναι πλήρως περιτυλιγμένοι με απορροφητικό επικαλυπτικό υλικό. Τα ξύλινα κιβώτια θα πρέπει να είναι πλήρως επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό αδιαπέραστο από το νερό και τη νιτρογλυκερίνη. Τα κόλα αυτού του είδους θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου για συνδυασμένες συσκευασίες σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για ομάδα συσκευασίας ΙΙ. 2304 (1) Προπυλενιμίνη της 12° θα πρέπει να συσκευάζεται: (a) σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς πάχους, τα οποία θα πρέπει να κλείνονται με σπειρωτό πώμα ή τάπα στεγανή και προς το υγρό και προς τον ατμό με κατάλληλη φλάντζα. Τα δοχεία θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη από 0,3 ΜΡa (3 bar) πίεση πιεζομέτρου σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 (1) και 2216. Κάθε δοχείο θα πρέπει να ασφαλίζεται με απορροφητικά επικαλυπτικά υλικά σε γερή στεγανή προστατευτική μεταλλική συσκευασία. Η προστατευτική συσκευασία θα πρέπει να κλείνεται ερμητικά και το κλείσιμό της θα πρέπει να ασφαλίζεται έναντι οποιουδήποτε ανοίγματος από αμέλεια. Η μάζα του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,67 kg ανά λίτρο χωρητικότητας. Ένα κόλο δε θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 kg. Κόλα που ζυγίζουν περισσότερο από 30 kg, εκτός εκείνων που αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μέσα χειρισμού, ή (b) σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς πάχους, τα οποία θα πρέπει να κλείνονται με σπειρωτό πώμα και σπειρωτή προστατευτική κάψουλα ή ισοδύναμο μέσο στεγανό και προς το υγρό και προς τον ατμό. Τα δοχεία θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση τουλάχιστον 1 ΜΡa (10 bar) πίεση πιεζομέτρου σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 (1) και 2216. Η μάζα του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,67 kg ανά λίτρο χωρητικότητας. Ένα κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 kg. (c) Δοχεία σε συμφωνία με τα (a) και (b) θα φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και διαρκείας χαρακτήρες: - την ονομασία ή μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, - τη λέξη «προπυλενιμίνη», - το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γεμάτο, - την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου στον οποίο υπεβλήθη, - τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. (2) Ισοκυανικός αιθυλεστέρας της 13°,θα πρέπει να συσκευάζεται: (a) σε ερμητικά κλειστά δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 1 λίτρο, τα οποία δεν θα πρέπει να γεμίζονται πέρα από το 90 % της χωρητικότητάς τους. Τα δοχεία θα πρέπει να ασφαλίζονται, όχι περισσότερα από 10 σε ένα κιβώτιο, με κατάλληλο προστατευτικό υλικό σε ξύλινο κιβώτιο. Τα κόλα αυτού του είδους θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου για συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 για ομάδα συσκευασίας Ι και δεν θα πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο από 30 kg, ή (b) σε δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο με πάχος τοιχωμάτων όχι μικρότερο από 5 mm ή σε δοχεία ανοξείδωτου χάλυβα. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι πλήρως συγκολλημένα και θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση τουλάχιστον 0,5 ΜΡa (5 bar) πίεση πιεζομέτρου σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 (1) και 2216. Θα πρέπει να κλείνονται έτσι ώστε να είναι στεγανά με δύο πώματα, το ένα πάνω στο άλλο, ένα από τα οποία θα πρέπει να είναι σπειρωτό ή να ασφαλίζεται με έναν ομοίως αποτελεσματικό τρόπο. Ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερος από 90 %. Βαρέλια που ζυγίζουν περισσότερο από 100 kg θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τσέρκια κύλισης ή πλευρά ενίσχυσης. (c) Δοχεία σε συμφωνία με τα (b) θα φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστα και διαρκείας χαρακτήρες: - την ονομασία ή μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, - τη λέξη «ισοκυανικός αιθυλεστέρας», - το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γεμάτο, - την ημερομηνία (μήνα και έτος) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου στον οποίο υπεβλήθη, - τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. 2305 Ύλες που ταξινομούνται υπό την (a) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: (a) σε χαλύβδινα βαρέλια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) σε αλουμινένια βαρέλια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) σε χαλύβδινα μπιτόνια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) σε πλαστικά βαρέλια με μη-μετακινούμενη κεφαλή χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 60 λίτρα ή πλαστικά μπιτόνια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σε σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) σε συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερικές συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό υλικό ή μέταλλο, σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 2306 (1) Ύλες ταξινομημένες υπό τα (b) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: (a) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) σε βαρέλια αλουμινίου σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) σε χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) σε πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σε σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. Σημειώσεις στα (a), (b), (c) και (d): 1. Νιτρομεθάνιο της 3° (b) δεν θα πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες με μετακινούμενη κεφαλή. 2. Απλοποιημένοι όροι εφαρμόζονται στα βαρέλια ή μπιτόνια κινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες πάνω από 200 mm2/s στους 23 °C (βλέπε περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3560). (2) Ύλες ταξινομημένες υπό την (b) των 3°, 15°, 17°, 22°, 24° και 25° όπως επίσης και οι λίγο τοξικές ύλες που ταξινομούνται υπό την (b) των 41° έως 57° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή πυρίμαχα) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. (3) Ύλες ταξινομημένες υπό την (b) των διαφόρων ειδών με εξαίρεση το νιτρομεθάνιο της 3° (b) οι οποίες έχουν τάση ατμών στους 50 °C όχι μεγαλύτερη από 110 kΡa (1,10 bar) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒC με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 2307 (1) Ύλες ταξινομημένες υπό την (c) των διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται: (a) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) σε βαρέλια αλουμινίου σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) σε χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) σε πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σε σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) σε σύνθετες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή πυρίμαχα) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. Σημείωση στα (a), (b), (c) και (d): Απλοποιημένοι όροι μπορούν να εφαρμοστούν στα βαρέλια και μπιτόνια κινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 mm2/s στους 23 °C (βλέπε περιθωριακα 3512, 3553, 3554 και 3560). (2) Ύλες ταξινομημένες υπό την (c) των διαφόρων ειδών μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒC με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 2308 (1) Αιθυλική αλκοόλη και υδατικά διαλύματά της και αλκοολούχα ποτά των 3° (b) και 31° (c) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε ξύλινα βαρέλια τύπου-πώματος σύμφωνα με το περιθωριακό 3524. (2) Αλκοολούχα ποτά περιέχοντα περισσότερο από 24 % αλκοόλη αλλά όχι περισσότερο από 70 % κατ όγκο, όταν μεταφέρονται ως μέρος της διαδικασίας παραγωγής, μπορούν να μεταφέρονται σε ξύλινα βαρέλια χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 500 λίτρα, αποκλίνοντας από τους όρους της προσθήκης Α.5 υπό τους παρακάτω όρους: (a) τα βαρέλια θα πρέπει να ελέγχονται και να δένονται πριν το γέμισμα, (b) επαρκές συμπλήρωμα (όχι λιγότερο από 3 %) θα πρέπει να αφήνεται ώστε να επιτρέπει τη διαστολή του υγρού, (c) τα βαρέλια θα πρέπει να μεταφέρονται με το πώμα προ τα πάνω και, (d) τα βαρέλια θα πρέπει να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Συνεδρίου για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (CSC) (), όπως έχει διορθωθεί. Κάθε βαρέλι θα πρέπει να ασφαλίζεται σε επί τούτου κατασκευασμένες βάσεις και να σφηνώνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η μετακίνησή του καθοποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. (3) Ύλες των 3° (b), 4° (b), 5° (b) και (c), 31° (c), 32° (c), 33° (c), 34° (c) και οι λίγο τοξικές ύλες που είναι ταξινομημένες υπό την (b) των 41° έως 57° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικές συσκευασίες ελαφρού περιτυπώματος σύμφωνα με το περιθωριακό 3540. Απλοποιημένοι όροι μπορούν να εφαρμοστούν στις μεταλλικές συσκευασίες ελαφρού περιτυπώματος μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 mm2/s στους 23 °C και για ύλες της 5° (c). (Βλέπε περιθωριακά 3512 και 3552 έως 3554). Σημείωση: Νιτρομεθάνιο της 3° (b) δεν θα πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες μετακινούμενης κεφαλής. (4) Οι παρακάτω ύλες: 1133 κόλλες, 1210 μελάνη τυπογραφίας, 1263 χρώμα, 1263 υλικά σχετιζόμενα με χρώμα, 1866 διάλυμα ρητίνης και 3269 εξάρτημα πολυεστερικής ρητίνης των 5° (b), 5° (c) και 31° (c) μπορούν να μεταφέρονται σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 5 λίτρα σε μεταλλικές ή πλαστικές συσκευασίες σύμφωνα μόνο με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7), υπό τον όρο ότι, οι συσκευασίες ασφαλίζονται πάνω σε παλέτες με ιμάντες, με συρρικνούμενο ή εκτεινόμενο υλικό περιτυλίγματος ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, ή υπό τον όρο ότι, οι συσκευασίες είναι εσωτερικές συσκευασίες μίας σύνθετης συσκευασίας με μέγιστο ολικό μικτό βάρος 40 kg. Οι πληροφορίες στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το περιθωριακό 2314 (1) και (3). 2309 Οι δεξαμενές καυσίμου της μονάδας υδραυλικής ισχύος των αεροσκαφών της 28° αναγνωρίζονται ως υποκείμενες σε καθέναν από τους παρακάτω όρους. (a) η μονάδα θα πρέπει να συνίσταται σε ένα αλουμινένιο δοχείο πίεσης που έχει κατασκευαστεί από σύστημα σωληνώσεων και έχει συγκολλημένες κεφαλές. Η κυρίωςσυγκράτηση του καυσίμου μέσα σαυτό το δοχείο θα έγκειται σε μία αλουμινένια κύστη με μέγιστο εσωτερικό όγκο 46 λίτρα. Το εξωτερικό δοχείο θα πρέπει να έχει ελάχιστη πίεση (πιεζομέτρου) σχεδιασμού 1 275 kΡa και ελάχιστη πίεση (πιεζομέτρου) έκρηξης 2 755 kΡa. Κάθε δοχείο θα πρέπει να είναι ελεγμένο για διαρροή κατά τη διάρκεια της κατασκευής και πριν την φόρτωση και θα πρέπει να βρίσκεται στεγανό. Η πλήρης εσωτερική μονάδα θα πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια σε μη-εύφλεκτο προστατευτικό υλικό, όπως βερμικουλίτης, σε γερή εξωτερική σφιχτά κλεισμένη μεταλλική συσκευασία η οποία θα πρέπει επαρκώς να προστατεύει όλα τα εξαρτήματα. Η μέγιστη ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα και κόλο είναι 42 λίτρα, ή (b) η μονάδα θα πρέπει να συνίσταται σε ένα αλουμινένιο δοχείο πίεσης. Η κυρίως συγκράτηση του καυσίμου σαυτό το δοχείο θα έγκειται σε ένα συγκολλημένο ερμητικά σφραγισμένο τμήμα καυσίμου με μία ελαστομερή κύστη με μέγιστη εσωτερικό όγκο 46 λίτρα. Το δοχείο πίεσης θα πρέπει να έχει ελάχιστη πίεση (πιεζομέτρου) σχεδιασμού 2 860 kΡa και ελάχιστη πίεση (πιεζομέτρου) έκρηξης 5 170 kΡa. Κάθε δοχείο θα πρέπει να ελέγχεται για διαρροή κατά τη διάρκεια της κατασκευής και πριν τη φόρτωση και θα πρέπει να βρίσκεται στεγανό. Η πλήρης εσωτερική μονάδα θα πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια σε μη-εύφλεκτο προστατευτικό υλικό, όπως βερμικουλίτης, σε γερή εξωτερική σφιχτά κλεισμένη μεταλλική συσκευασία η οποία θα πρέπει επαρκώς να προστατεύει όλα τα εξαρτήματα. Η μέγιστη ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα και κόλο είναι 42 λίτρα. 2310 Δοχεία ή ΙΒC, περιέχοντα παρασκευάσματα των 31° (c), 32° (c), και 33° (c), τα οποία αναδίδουν μικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και/ή άζωτο, θα πρέπει να εξαερίζονται, σε συμφωνία με περιθωριακά 3500 (8) ή 3601 (6). 3. Μικτές συσκευασίες 2311 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε σύνθετη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Ύλες ή είδη διαφορετικών μερών αυτής της Κλάσης σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, υπό τον όρο ότι, δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. (3) Ύλες των 6°, 7°, 12° και 13° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται με άλλα εμπορεύματα. (4) Ύλες ταξινομημένες υπό την (a) των διαφόρων ειδών, δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες και είδη των κλάσεων 1 και 5.2 (εκτός από σκληρυντές και συστήματα ενώσεων) και υλικά της Κλάσης 7. (5) Εκτός άλλως ορίζεται ειδικά, οι ύλες που είναι ταξινομημένες υπό την (a) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 0,5 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και 1 λίτρο ανά κόλο και ύλες που είναι ταξινομημένες υπό τις (b) ή (c) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με ύλες ή είδη άλλων Κλάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι, μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για ύλες ή είδη αυτών των Κλάσεων και/ή με εμπορεύματα τα οποία δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό τον όρο ότι, δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. (6) Οι παρακάτω θεωρούνται ως επικίνδυνες αντιδράσεις: (a) καύση και/ή έκλυση σημαντικού ποσού θερμότητας, (b) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, (c) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, (d) σχηματισμός ασταθών υλών. (7) Η μικτή συσκευασία όξινων υλών με βασικές ύλες σε ένα κόλο, δεν θα επιτρέπεται εάν οι δύο ύλες είναι συσκευασμένες σε εύθραυστα δοχεία. (8) Οι όροι των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2302 θα πρέπει να ισχύουν. (9) Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα κιβώτια ή κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ, ένα κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 kg. 4. Μαρκαρίσματα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α9) Μαρκαρίσματα 2312 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει καθαρά να μαρκάρεται με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που πρόκειται να εισαχθούν στο έγγραφο μεταφοράς, ακολουθούμενο από τα γράμματα «UΝ». Ετικέτες κινδύνου (2) Κόλα περιέχοντα ύλες ή είδη αυτής της Κλάσης, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 3. (3) Κόλα περιέχοντα ύλες των 11° έως 19°, 32° και 41° έως 57° θα πρέπει να φέρουν επιπλέον ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 6.1. (4) Κόλα περιέχοντα ύλες των 21° έως 26° και 33° θα πρέπει να φέρουν επιπλέον ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 8. (5) Κόλα περιέχοντα ύλες ή είδη των 27° και 28° θα πρέπει να φέρουν επιπλέον ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 6.1 και ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 8. (6) Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία όχι ορατά απ έξω, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν σε δύο πλευρές, ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 12. (7) Κόλα περιέχοντα δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά απέξω και κόλα περιέχοντα εξαεριζόμενα δοχεία ή εξαεριζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία θα πρέπει επιπλέον να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές, ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 11.Β. Καταγραφές στο έγγραφο μεταφοράς 2314 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2301. Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με την ονομασία της, αλλά είναι καταχωρημένη ως ε.α.ο., ή σε μία άλλη συγκεντρωτική καταχώρηση, η περιγραφή των προϊόντων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο. ή τον χαρακτηρισμό συγκεντρωτικής καταχώρησης, ακολουθούμενα από τη χημική ή τεχνική ονομασία () Η περιγραφή των προϊόντων θα πρέπει να ακολουθείται από καταγραφές της Κλάσης, τον αριθμό είδους, εάν εφαρμόζεται, το γράμμα, και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD»), (π.χ. «3, 1° (a), ΑDR»). Για ύλες και παρασκευάσματα των 41° έως 57°, η ονομασία θα πρέπει να εισάγεται για τα πιο επικίνδυνα συστατικά, τόσο του παρασιτοκτόνου στοιχείου () όσο και του εύφλεκτου υγρού στοιχείου (π.χ. «παραθείο σε εξάνιο»). Για τη μεταφορά αποβλήτων (βλέπε περιθωριακό 2000 (5)), η περιγραφή των εμπορευμάτων θα είναι: «Απόβλητα περιέχοντα », το(α) δε συστατικό(ά) που χρησιμοποιείται(ούνται) για την ταξινόμηση των αποβλήτων υπό το περιθωριακό 2002 (8), θα εισάγεται(ονται) με τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς), π.χ. «Απόβλητα, περιέχοντα 1230 μεθανόλη, 3, 17° (b)». Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) περιεχόντων διάφορα συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να γίνεται αναφορά σε περισσότερα από δύο συστατικά τα οποία κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των διαλυμάτων και μειγμάτων. Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων περιεχόντων μόνο ένα συστατικό υποκείμενο στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, οι λέξεις «διάλυμα» ή «μείγμα» θα πρέπει να προστίθενται ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. Εάν ένα διάλυμα ή μείγμα με συγκεκριμένη ονομασία ή περιέχον μία ύλη με συγκεκριμένη ονομασία, δεν υπόκειται στους όρους αυτής της Κλάσης σε συμφωνία με το περιθωριακό 2300 (5), ο αποστολέας μπορεί να καταχωρήσει στο έγγραφο μεταφοράς «Όχι εμπορεύματα της Κλάσης 3». (2) Για αποστολές σε συμφωνία με τη Σημείωση υπό την Ε του περιθωριακού 2301, ο αποστολές θα πρέπει να καταχωρήσει στο έγγραφο μεταφοράς «Μεταφορά σε συμφωνία με τη Σημείωση υπό την Ε του περιθωριακού 2301». (3) Για αποστολές σε συμφωνία με το περιθωριακό 2308 (4), ο αποστολέας θα πρέπει να καταχωρήσει στο έγγραφο μεταφοράς «Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2308(4)». 2315-C. Κενές συσκευασίες 2322 (1) Οι κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κενών ΙΒC, ακαθάριστες, της 71°, θα πρέπει να κλείνονται με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο βαθμό στεγανότητας, σαν να ήταν γεμάτες. (2) Οι κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κενών ΙΒC, ακαθάριστες, της 71°, θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου, σαν να ήταν γεμάτες. (3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στην 71°, π.χ. «Κενή συσκευασία 3, 71°, ΑDR». Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται με την προσθήκη των λέξεων «Τελευταίο φορτίο», μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. «Τελευταίο φορτίο 1089 ακεταλδεΰδη, 1° (a)». 2323-D. Μεταβατικά μέτρα 2325 Ύλες της Κλάσης 3 μπορούν να μεταφέρονται έως την 30η Ιουνίου 1995 σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για την κλάση 3 έως την 31η Δεκεμβρίου 1994. Το έγγραφο μεταφοράς θα φέρει σε τέτοιες περιπτώσεις την εγγραφή «Μεταφορά σε συμφωνία με την ΑDR σε ισχύ πριν την 1η Ιανουαρίου 1995». 2326-ΚΛΑΣΗ 4.1 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 1. Κατάλογος υλών 2400 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 4.1, εκείνα που αναφέρονται στο περιθωριακό 2401 ή καλύπτονται από μία συγκεντρωτική καταχώρηση σε εκείνο το περιθωριακό, υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2400 (2) έως 2422 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. Σημείωση: Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2401 που δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση, είτε σ αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 2401a. (2) Ο τίτλος της κλάσης 4.1 καλύπτει ύλες και είδη που έχουν σημείο τήξης μεγαλύτερο από 20 °C ή είναι κολλώδεις, σύμφωνα με τα κριτήρια του ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3310) ή δεν είναι υγρές σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου ΑSΤΜ D 4359-90, ή που είναι αυτενεργά υγρά. Τα παρακάτω καταχωρούνται στην Κλάση 4.1: - Άμεσα εύφλεκτες στερεές ύλες και είδη, και εκείνα που μπορούν να αναφλεγούν από σπινθήρες ή μπορούν να προκαλέσουν φωτιά μέσω τριβής, - αυτενεργές ύλες που (σε κανονικές ή αυξημένες θερμοκρασίες), υπόκεινται σε ισχυρά εξώθερμη αποσύνθεση δημιουργούμενη από υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μεταφοράς ή από επαφή με ακαθαρσίες, - ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών, που διακρίνονται από τις τελευταίες με το να έχουν θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης μεγαλύτερη από 75 °C και υπόκεινται σε ισχυρά εξώθερμη αποσύνθεση και μπορεί, σε ορισμένες συσκευασίες, να ικανοποιούν τα κριτήρια για εκρηκτικές ύλες της κλάσης 1, - εκρηκτικά, που είναι βρεγμένα με τέτοια ποσότητα νερού ή αλκοόλης ή που περιέχουν τέτοια ποσότητα πλαστικοποιητικού ή αδρανοποιητικού μέσου, ώστε οι εκρηκτικές ιδιότητές του εξουδετερώνονται. Σημειώσεις: 1. Οι αυτενεργές ύλες και τα παρασκευάσματα αυτενεργών υλών, δεν θεωρούνται αυτενεργές ύλες της κλάσης 4.1 εάν: - είναι εκρηκτικά σύμφωνα με τα κριτήρια της κλάσης 1, - είναι οξειδωτικές ύλες σύμφωνα με τη διαδικασία καταχώρησης της κλάσης 5.1, - είναι οργανικά υπεροξείδια σύμφωνα με τα κριτήρια της κλάσης 5.2, - η θερμότητα αποσύνθεσής τους είναι μικρότερη από 300 J/g, - η θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SΑDΤ) είναι μεγαλύτερη από 75 °C για ένα κόλο 50 kg, - δοκιμές έχουν αποδείξει ότι, εξαιρούνται ως τύπου G [βλέπε Προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104 (2) (g)].2. Η θερμότητα αποσύνθεσης μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο π.χ. Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης και αδιαβατική θερμιδομετρία. 3. Η θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SΑDΤ) είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να συμβεί αυτο-επιταχυνόμενη αποσύνθεση με μία ύλη στη συσκευασία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Απαιτήσεις για τον υπολογισμό της SΑDΤ δίνονται στην Προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3103. (3) Οι ύλες και τα είδη της κλάσης 4.1 υποδιαιρούνται ως εξής: Α. Στερεές οργανικές εύφλεκτες ύλες και είδη Β. Στερεές ανόργανες εύφλεκτες ύλες και είδη C. Εκρηκτικές ύλες σε μη-εκρηκτική κατάσταση D. Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών Ε. Αυτενεργές ύλες που δεν απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας F. Αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας G. Κενές συσκευασίες. Ύλες και είδη της κλάσης 4.1, με εξαίρεση τις ύλες των 5° και 15°, που ταξινομούνται στα διάφορα είδη του περιθωριακού 2401, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που προσδιορίζονται από το γράμμα (a), (b) ή (c) σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου τους: (a) πολύ επικίνδυνες (b) επικίνδυνες (c) λιγότερο επικίνδυνες. Όλες οι στερεές ύλες, κανονικά βρεγμένες, που, εάν στην ξηρή κατάσταση, θα κατατάσσονταν ως εκρηκτικές, καταχωρούνται στο γράμμα (a) των διαφόρων ειδών. Οι αυτενεργές ύλες καταχωρούνται στο γράμμα (b) των διαφόρων ειδών. Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών καταχωρούνται στα γράμματα (b) ή (c) των διαφόρων ειδών. (4) Η καταχώρηση υλών και ειδών χωρίς συγκεκριμένη ονομασία στα 3° έως 8° του περιθωριακού 2401, καθώς και μέσα σαυτά τα είδη στα γράμματα, μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία ή στα αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3320 και 3321. Η καταχώρηση στα 11° έως 14°, 16° και 17° καθώς και μέσα σαυτά τα είδη στα γράμματα, θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3320 και 3321. Η εμπειρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν οδηγεί σε μία καταχώρηση σε πιο αυστηρή βάση. (5) Όταν ύλες ή είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2401 βάσει των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3320 και 3321, τα παρακάτω κριτήρια εφαρμόζονται: (a) Άμεσα εύφλεκτες, σε μορφή σκόνης, κοκκώδεις ή κολλώδεις ύλες των 1°, 4°, 6° έως 8°, 11°, 12°, 14°, 16° και 17°, θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.1 εάν μπορούν να αναφλεγούν εύκολα από σύντομη επαφή με μία πηγή σπινθήρα (π.χ. ένα αναμμένο σπίρτο), ή εάν, στην περίπτωση ανάφλεξης, η φλόγα απλώνεται γρήγορα, ο χρόνος ανάφλεξης είναι μικρότερος από 45 δευτερόλεπτα για μετρημένη απόσταση 100 mm ή η ταχύτητα της ανάφλεξης είναι μεγαλύτερη από 2,2 mm/s. (b) Σκόνες μετάλλων ή σκόνες κραμάτων μετάλλων της 13° θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.1 εάν μπορούν να αναφλεγούν από μία φλόγα και η αντίδραση απλώνεται πάνω απόλο το δείγμα σε λιγότερο από 10 λεπτά. (6) Όταν ύλες και είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών του περιθωριακού 2401 βάσει των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3320 και 3321, τα παρακάτω κριτήρια εφαρμόζονται: (a) Τα εύφλεκτα στερεά των 4°, 6° έως 8°, 11°, 12°, 14°, 16° και 17°, που, όταν δοκιμάζονται, έχουν χρόνο ανάφλεξης μικρότερο από 45 δευτερόλεπτα πάνω από μετρημένη απόσταση 100 mm θα πρέπει να καταχωρούνται στα: (i) γράμμα (b) εάν η φλόγα περνάει την βρεγμένη ζώνη, (ii) γράμμα (c) εάν η βρεγμένη ζώνη σταματάει την φλόγα για τουλάχιστον τέσσερα λεπτά, (b) Σκόνες μετάλλων ή σκόνες κραμάτων μετάλλων των 13° στα οποία, όταν δοκιμάζονται, η αντίδραση: (i) απλώνεται πάνω απόλο το μήκος του δείγματος σε πέντε λεπτά, θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (b), (ii) απλώνεται πάνω απόλο το μήκος σε περισσότερο από πέντε λεπτά, θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (c). (7) Εάν ύλες της κλάσης 4.1, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μεταβαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι ύλες του περιθωριακού 2401 ανήκουν, αυτά τα μείγματα θα πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν βάσει του πραγματικού βαθμού κινδύνου τους. Σημείωση: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). (8) Όταν ύλες και είδη έχουν συγκεκριμένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμματα του ίδιου είδους του περιθωριακού 2401, το σχετικό γράμμα μπορεί να υπολογιστεί βάσει των αποτελεσμάτων των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3320 και 3321 και τα κριτήρια που τίθενται στην (6). (9) Βάσει των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, τα περιθωριακά 3320 και 3321 και τα κριτήρια που τίθενται στην (6), μπορεί επίσης να υπολογιστεί εάν η φύση μίας ύλης με συγκεκριμένη ονομασία είναι τέτοια ώστε εκείνη η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση (βλέπε περιθωριακό 2414). (10) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 4.1 θα γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνον εάν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολυμερισμού τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα δοχεία δεν περιέχουν οποιαδήποτε ύλη υποκείμενη στην προαγωγή αυτών των αντιδράσεων. (11) Εύφλεκτα στερεά, οξειδωτικά, καταχωρημένα στον χαρακτηριστικό αριθμό 3097 των Υποδείξεων των Ηνωμένων Εθνών πάνω στη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά (βλέπε, όμως, περιθωριακό 2002 (8), υποσημείωση στον πίνακα της παραγράφου 2.3.1). Αυτενεργές ύλες (12) Η αποσύνθεση των αυτενεργών υλών μπορεί να αρχίσει από θερμότητα, επαφή με καταλυτικές προσμείξεις (π.χ. οξέα, ενώσεις βαρέων μετάλλων, βάσεις), τριβή ή σύγκρουση. Ο ρυθμός της αποσύνθεσης αυξάνει με τη θερμοκρασία και ποικίλει ανάλογα με την ύλη. Η αποσύνθεση, ειδικά εάν δεν συμβεί ανάφλεξη, μπορεί να οδηγήσει στην έκκληση τοξικών αερίων ή ατμών. Για ορισμένες αυτενεργές ύλες, η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται. Μερικές αυτενεργές ύλες, μπορεί να αποσυντεθούν εκρηκτικά ειδικά εάν είναι κλεισμένες σε περιορισμένο χώρο. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να μεταβληθεί από την προσθήκη διαλυτών ή από την χρήση κατάλληλων συσκευασιών. Μερικές αυτενεργές ύλες καίγονται ζωηρά. Αυτενεργές ύλες είναι, για παράδειγμα, μερικές ενώσεις των τύπων που αναφέρονται παρακάτω: αλειφατικές αζωενέσεις (-C-Ν=Ν-C-), οργανικά αζίδια (-C-Ν3), διαζωνικά άλατα (-CΝ2+ Ζ-), Ν-νιτρωδοενώσεις (-Ν-Ν=Ο), και αρωματικά σουλφοϋδραζίδια (-SΟ2-ΝΗ-ΝΗ2). Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και ύλες με άλλες ενεργές ομάδες και μερικά μείγματα υλών μπορεί να έχουν παρόμοιες ιδιότητες. (13) Οι αυτενεργές ύλες ταξινομούνται σε επτά τύπους σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου. Οι αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στην ταξινόμηση των υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2401 τίθενται στην προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104. Οι τύποι μίας αυτενεργής ύλης ποικίλει από τον τύπο Α, που δεν γίνεται δεκτός για μεταφορά στη συσκευασία στην οποία δοκιμάστηκε, έως τον τύπο G, που δεν υπόκειται στις διατάξεις για αυτενεργές ύλες της κλάσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 2414 (5)]. Η ταξινόμηση των τύπων Β έως F σχετίζεται άμεσα με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα σε μία συσκευασία. (14) Οι παρακάτω αυτενεργές ύλες δεν θα επιτρέπονται για μεταφορά: - αυτενεργές ύλες τύπου Α [βλέπε Προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104 (2) (a)], (15) Αυτενεργές ύλες και συνθέσεις αυτενεργών υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2401, καταχωρούνται στα 31° έως 50°, χαρακτηριστικοί αριθμοί 3221 έως 3240. Οι ταξινομήσεις για ύλες των 31° έως 50° βασίζονται στην τεχνικώς καθαρή ύλη (εκτός όπου καθορίζεται συγκέντρωση μικρότερη από 100 %). Για άλλες συγκεντρώσεις, η ύλη μπορεί να ταξινομηθεί διαφορετικά ακολουθώντας τις διαδικασίες στην προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104. Οι συγκεντρωτικές καταχωρήσεις προδιαγράφουν: - αυτενεργές ύλες των τύπων Β έως F, βλέπε παράγραφο (13) παραπάνω, - φυσική κατάσταση (υγρό/στερεό) και - έλεγχο θερμοκρασίας (όταν απαιτείται), βλέπε παράγραφο (20) παρακάτω. (16) Η ταξινόμηση των αυτενεργών υλών ή συνθέσεων των αυτενεργών υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2401 και η εγγραφή σε μία συγκεντρωτική καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους προέλευσης. (17) Ενεργοποιητές, όπως ενώσεις ψευδαργύρου, μπορεί να προστεθούν σε μερικές αυτενεργές ύλες για αλλαγή της δραστικότητάς τους. Ανάλογα με τον τύπο και την συγκέντρωση του ενεργοποιητή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της θερμικής σταθερότητας και αλλαγή των εκρηκτικών ιδιοτήτων. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις ιδιότητες μεταβληθεί, η νέα σύνθεση θα πρέπει να εκτιμάται σε συμφωνία με τη διαδικασία ταξινόμησης. (18) Δείγματα αυτενεργών υλών ή συνθέσεων αυτενεργών υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2401, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη μία πλήρης σειρά αποτελεσμάτων δοκιμών και που πρόκειται να μεταφερθούν για περαιτέρω δοκιμή και αξιολόγηση, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις κατάλληλες καταχωρήσεις για αυτενεργές ύλες τύπου C, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες: - Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το δείγμα δεν θα ήταν πιο επικίνδυνο από αυτενεργές ύλες τύπου Β, - το δείγμα είναι συσκευασμένο σε συμφωνία με τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ2Α ή ΟΡ2Β και η ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς περιορίζεται σε 10 kg, - τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία ελέγχου, εάν υπάρχει, είναι αρκετά χαμηλή για την αποφυγή οποιασδήποτε επικίνδυνης αποσύνθεσης και αρκετά υψηλή για την αποφυγή οποιουδήποτε επικίνδυνου διαχωρισμού φάσης. (19) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, οι αυτενεργές ύλες σε πολλές περιπτώσεις απευαισθητοποιούνται με τη χρήση διαλύτη. Όπου ορίζεται ένα ποσοστό μίας ύλης, αυτό αναφέρεται στο ποσοστό κατά βάρος, στρογγυλοποιημένο στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό. Εάν χρησιμοποιείται διαλύτης, η αυτενεργή ύλη θα πρέπει να δοκιμάζεται με τον διαλύτη παρόντα στη συγκέντρωση και τη μορφή που χρησιμοποιείται στη μεταφορά. Διαλύτες που μπορεί να επιτρέψουν σε μία αυτενεργή ύλη να συγκεντρωθεί σ επικίνδυνο βαθμό σε περίπτωση διαρροής από μία συσκευασία, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οποιοσδήποτε διαλύτης θα πρέπει να είναι συμβατός με την αυτενεργή ύλη. Υπό αυτό το πρίσμα, συμβατοί διαλύτες είναι εκείνα τα στερεά ή υγρά που δεν έχουν ανεπιθύμητη επίδραση στη θερμική σταθερότητα και τον τύπο επικινδυνότητας της αυτενεργής ύλης. Υγροί διαλύτες σε συνθέσεις που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας [βλέπε παράγραφο (20)] θα πρέπει να έχουν σημείο βρασμού τουλάχιστον 60 °C και σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 5 °C. Το σημείο βρασμού του υγρού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 °C υψηλότερο από την θερμοκρασία ελέγχου της αυτενεργής ύλης. (20) Η θερμοκρασία ελέγχου είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία η αυτενεργή ύλη μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια. Θεωρείται ότι η θερμοκρασία των άμεσων περιβλημάτων ενός κόλου υπερβαίνει μόνον τους 55 °C κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μέσα σε μία περίοδο 24 ωρών. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θερμοκρασίας, μπορεί να είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν διαδικασίες κινδύνου. Η θερμοκρασία κινδύνου είναι η θερμοκρασία στην οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν τέτοιες διαδικασίες. Οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου απορρέουν από την SΑDΤ (βλέπε Πίνακα 1). Η SΑDΤ θα πρέπει να καθορίζεται για να αποφασιστεί εάν μία ύλη θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Διατάξεις για τον καθορισμό της SΑDΤ δίνονται στην προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3103. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Αυτενεργές ύλες με SΑDΤ όχι μεγαλύτερη από 55 °C, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Όπου είναι εφαρμόσιμες, οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου αναφέρονται στο περιθωριακό 2401. Η πραγματική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία ελέγχου αλλά θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να αποφεύγεται επικίνδυνος διαχωρισμός φάσεων. Α. Στερεές οργανικές εύφλεκτες ύλες και είδη 2401 1° Ύλες λαμβανόμενες από την επεξεργασία καουτσούκ σε εύφλεκτη μορφή: (b) 1345 ψήγματα καουτσούκ, τρίμματα ή 1345 καουτσούκ άχρηστο, σε σκόνη ή σε κόκκους. 2° Εύφλεκτα είδη σε εμπορική μορφή: (c) 1331 σπίρτα που ανάβουν παντού, 1944 σπίρτα ασφάλειας (βιβλίο, κάρτα ή κουτί), 1945 σπίρτα επαλειμμένα με κερί, 2254 σπίρτα μεγάλα, 2623 προσανάμματα, στερεά, με εύφλεκτο υγρό. 3° Είδη παραγόμενα από ελαφρώς νιτρομένη νιτροκυτταρίνη: (c) 1324 φιλμ νιτροκυτταρινικής βάσης, καλυμμένα με ζελατίνη, εκτός από ψήγματα, 2000 κυτταρινοειδή σε κομμάτια, ράβδους, κυλίνδρους, φύλλα, σωλήνες κ.λπ., εκτός από ψήγματα, 1353 ίνες νωπές με ελαφρώς νιτρωμένη νιτροκυτταρίνη, ε.α.ο. ή 1353 υφάσματα νωπά με ελαφρώς νιτρωμένη νιτροκυτταρίνη, ε.α.ο. Σημείωση: 2006 πλαστικά, νιτροκυτταρινικής βάσης, αυτοθερμαινόμενα, ε.α.ο., και 2002 κυτταρινοειδή ψήγματα είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 4°). 4° (c) 3175 στερεά ή μείγματα στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν εύφλεκτα υγρά ε.α.ο. με σημείο ανάφλεξης έως 100 °C. 5° Οργανικές εύφλεκτες ύλες στην τετηγμένη κατάσταση: 2304 ναφθαλίνιο, τετηγμένο, 3176 εύφλεκτες στερεές, οργανικές, τετηγμένες, ε.α.ο. Σημείωση: 1334 το ναφθαλίνιο, ακατέργαστο ή καθαρισμένο, είναι ύλη του 6°. 6° Οργανικά εύφλεκτα στερεά, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά και μείγματα οργανικών εύφλεκτων στερεών, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από άλλες συγκεντρωτικές καταχωρήσεις: (b) 1325 εύφλεκτα στερεά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 1312 βορνεόλη, 1328 εξαμεθυλενοτετραμίνη, 1332 μεταλδεΰδη, 1334 ναφθαλίνιο, ακατέργαστο ή 1334 ναφθαλίνιο, καθαρισμένο, 2213 παραφορμαλδεΰδη, 2538 νιτροναφθαλίνιο, 2717 καμφορά, συνθετική, 1325 εύφλεκτα στερεά, οργανικά, ε.α.ο. Σημείωση: 2304 το ναφθαλίνιο, τετηγμένο, είναι ύλη του 5°. 7° Οργανικά εύφλεκτα στερεά, τοξικά, και μείγματα οργανικών εύφλεκτων στερεών, τοξικά (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 2926 εύφλεκτα στερεά, τοξικά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 2926 εύφλεκτα στερεά, τοξικά, οργανικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 8° Οργανικά εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, και μείγματα οργανικών εύφλεκτων στερεών, διαβρωτικά (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 2925 εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 2925 εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια διαβρωτικότητας βλέπε περιθωριακό 2800 (3). Β. Στερεές ανόργανες εύφλεκτες ύλες και είδη 11° Ανόργανες μη-μεταλλικές ύλες σε εύφλεκτη μορφή: (b) 1339 επταθειούχος φωσφόρος (Ρ4S7) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φωσφόρο, 1341 πολυθειούχος φωσφόρος (Ρ4S3) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φωσφόρο, 1343 τριθειούχος φωσφόρος (Ρ4S6) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φωσφόρο, 2989 φωσφορώδης μόλυβδος, διβασικός, 3178 εύφλεκτες στερεές, ανόργανες, ε.α.ο. Σημείωση: Θειούχα άλατα του φωσφόρου που δεν είναι ελεύθερα από κίτρινο και λευκό φωσφόρο δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. (c) 1338 φωσφόρος, άμορφος, 1350 θείο (επίσης άνθη θείου), 2989 φωσφορώδης μόλυβδος, διβασικός, 2687 νιτρικό δικυκλοεξυλαμμώνιο, 3178 εύφλεκτες στερεές, ανόργανες, ε.α.ο. Σημείωση: 2448 το θείο, τετηγμένο, είναι ύλη του 15°. 12° Εύφλεκτα μεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων: (b) 3181 μεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων, εύφλεκτα, ε.α.ο., (c) 1313 αβιετικό ασβέστιο, 1314 αβιετικό ασβέστιο, τετηγμένο, 1318 αβιετικό κοβάλτιο, συμπυκνωμένο, 1330 αβιετικό μαγγάνιο, 2001 ναφθενικά άλατα κοβαλτίου, σε σκόνη, 2714 αβιετικός ψευδάργυρος, 2715 αβιετικό αλουμίνιο, 3181 μεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων, εύφλεκτα, ε.α.ο. 13° Μέταλλα και μεταλλικά κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφλεκτη μορφή: Σημειώσεις: 1. Μέταλλα και μεταλλικά κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφλεκτη μορφή, υποκείμενα σε αυτόματη ανάφλεξη, είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 12°). 2. Μέταλλα και μεταλλικά κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφλεκτη μορφή που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 11° έως 15°). (b) 1309 αλουμίνιο σε σκόνη, επικαλυμμένο, 1323 σιδηροδημήτριο, 1326 άφνιο σε σκόνη, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 1333 δημήτριο, πλάκες, ράβδοι, 1352 τιτάνιο σκόνη, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 1358 ζιρκόνιο σκόνη, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 3089 μεταλλική σκόνη, εύφλεκτη, ε.α.ο., Σημειώσεις: 1. Άφνιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο σε σκόνη θα πρέπει να περιέχουν ορατή περίσσεια νερού. 2. Άφνιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο σε σκόνη, βρεγμένα, παραγόμενα μηχανικά, μεγέθους κόκκου 53 μικρών και πάνω, ή παραγόμενα χημικά, μεγέθους κόκκου 840 μικρών και πάνω, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. (c) 1309 αλουμίνιο σκόνη, επικαλυμμένο, 1346 πυρίτιο σκόνη, άμορφο, 1869 μαγνήσιο ή 1869 κράμα μαγνησίου, σε σβόλους, τορναρίσματα ή ταινίες, 2858 ζιρκόνιο, ξηρό, σε μορφή σπειροειδούς σύρματος, τελειωμένων μεταλλικών φύλλων, λωρίδων (λεπτότερων από 254 μικρά αλλά όχι λεπτότερων από 18 μικρά), 2878 τιτάνιο σπογγώδες σε κόκκους ή 2878 τιτάνιο σπογγώδες σε σκόνη, 3089 μέταλλα σε σκόνη, εύφλεκτα, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Κράματα μαγνησίου με όχι περισσότερο από 50 % μαγνήσιο δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. Πυρίτιο σε σκόνη σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 3. 2009 ζιρκόνιο, ξηρό, σε μορφή τελειωμένων φύλλων, λωρίδων ή σπειροειδούς σύρματος, σε πάχος μικρότερο από 18 μικρά, είναι ύλη της κλάσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431, 12° (c)]. Ζιρκόνιο, ξηρό, σε μορφή τελειωμένων φύλλων, λωρίδων, σπειροειδούς σύρματος, σε πάχος 254 μικρών ή παραπάνω, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 14° Εύφλεκτα υδρίδια μετάλλων: (b) 1437 υδρίδιο ζιρκόνιου, 1871 υδρίδιο τιτάνιου, 3182 υδρίδια μετάλλων, εύφλεκτα, ε.α.ο., (c) 3182 υδρίδια μετάλλων, εύφλεκτα, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Υδρίδια μετάλλων που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 16°). 2. 2870 βοροϋδρίδιο του αλουμινίου ή 2870 βοροϋδρίδιο του αλουμινίου σε συσκευές, είναι ύλη της κλάσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431, 17° (a)]. 15° Η παρακάτω ανόργανη εύφλεκτη ύλη σε τετηγμένη μορφή: 2448 θείο, τετηγμένο. Σημειώσεις: 1. 1350 το στερεό θείο είναι ύλη της 11° (c). 2. Άλλες ανόργανες εύφλεκτες ύλες σε τετηγμένη μορφή δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά. 16° Ανόργανα εύφλεκτα στερεά, τοξικά, και μείγματα ανόργανων εύφλεκτων στερεών, τοξικών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 1868 δεκαβοράνιο, 3179 εύφλεκτα στερεά, τοξικά, ανόργανα, ε.α.ο., (c) 3179 εύφλεκτα στερεά, τοξικά, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 17° Ανόργανα εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, και μείγματα ανόργανων εύφλεκτων στερεών, διαβρωτικά (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 3180 εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο., (c) 3180 εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). C. Εκρηκτικές ύλες στην μη-εκρηκτική κατάσταση Σημειώσεις: 1. Εκρηκτικές ύλες στη μη-εκρηκτική κατάσταση, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στα 21° έως 25°, δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά ως ύλες της κλάσης 4.1. 2. Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας εφαρμόζονται για ύλες των 21° έως 26° (βλέπε περιθωριακό 2404). 21° Οι παρακάτω βρεγμένες με νερό εκρηκτικές ύλες: (a) 1310 πικρικό αμμώνιο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 10 % (κατά βάρος) νερό, 1322 δινιτρορεζορσίνη, βρεγμένη με όχι λιγότερο από 15 % (κατά βάρος) νερό, 1336 νιτρογουανιδίνη (πικρίτης), βρεγμένη με όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 1337 νιτράμυλο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 1344 τρινιτροφαινόλη, βρεγμένη με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό, 1347 πικρικός άργυρος, βρεγμένος με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό, 1349 πικραμικό νάτριο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 1354 τρινιτροβενζόλιο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό, 1355 τρινιτροβεβζοϊκό οξύ, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό, 1356 τρινιτροτολουόλιο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό, 1357 νιτρική ουρία, βρεγμένη με όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 1517 πικραμικό ζιρκόνιο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 2852 διπικρυλοσουλφίδιο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 10 % (κατά βάρος) νερό. 22° Οι παρακάτω τοξικές βρεγμένες με νερό εκρηκτικές ύλες: (a) 1320 δινιτροφαινόλη, βρεγμένη με όχι λιγότερο από 15 % (κατά βάρος) νερό, 1321 δινιτροφαινολικά άλατα, βρεγμένα με όχι λιγότερο από 15 % (κατά βάρος) νερό, 1348 δινιτρο-ο-κρεζολικό νάτριο, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 15 % (κατά βάρος) νερό. Σημειώσεις στα 21° και 22°: 1. Εκρηκτικές ύλες με περιεκτικότητα σε νερό μικρότερη από τα αναφερόμενα όρια, είναι ύλες της κλάσης 1. 2. Το νερό θα πρέπει να κατανέμεται ομοιογενώς πάνω από όλη την εκρηκτική ύλη. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεν θα πρέπει να συμβαίνει κανένας διαχωρισμός του μείγματος που να μειώνει το αδρανοποιητικό αποτέλεσμα. 3. Εκρηκτικά βρεγμένα με νερό δεν θα πρέπει να είναι ικανά να έλθουν σε έκρηξη από τη δράση του κοινού πυροκροτητή () και δεν θα πρέπει να είναι ικανά να έλθουν σε εκτόνωση μάζας από την επίδραση ενός ισχυρού ενισχυτή. 23° Η παρακάτω εκρηκτική ύλη που έχει καταστεί αδρανής: (b) 2907 μείγμα δινιτρικού ισοσορβιδίου με όχι λιγότερο από 60 % λακτόζη, μανόζη, άμυλο ή όξινο φωσφορικό ασβέστιο ή με άλλους επιβραδυντές, υπό την προϋπόθεση ότι ένας τέτοιος επιβραδυντής έχει αδρανοποιητικές ιδιότητες που είναι τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικές. 24° Τα παρακάτω μείγματα νιτρωμένης κυτταρίνης: (a) 2555 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 2556 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) αλκοόλη και όχι περισσότερο από 12,6 % άζωτο επί ξηρής μάζας, 2557 νιτροκυτταρίνη, με όχι περισσότερο από 12,6 % άζωτο, κατά βάρος επί ξηρού, μείγμα με ή χωρίς πλαστικοποιητή, με ή χωρίς χρώμα. Σημειώσεις: 1. 2556 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) αλκοόλη, ή 2557 νιτροκυτταρίνη με όχι περισσότερο από 12,6 % άζωτο, κατά βάρος επί ξηρού, μείγμα με ή χωρίς πλαστικοποιητή, με ή χωρίς χρώμα, θα πρέπει να συσκευάζονται σε δοχεία έτσι κατασκευασμένα ώστε να μην είναι δυνατή η έκρηξη λόγω αυξημένης εσωτερικής πίεσης. 2. Μείγματα νιτροκυτταρίνης με περιεκτικότητα σε νερό, περιεκτικότητα σε αλκοόλη ή περιεκτικότητα σε πλαστικοποιητή μικρότερη από τα αναφερόμενα όρια, είναι ύλες της κλάσης 1 (βλέπε περιθωριακό 2101, 4° και 26°). 25° Το παρακάτω τοξικό αζίδιο: (a) 1571 αζίδιο του βαρίου, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 50 % (κατά βάρος) νερό. Σημείωση: Αζίδιο του βαρίου με περιεκτικότητα σε νερό μικρότερη από το αναφερόμενο όριο, δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. D. Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών 26° Οι παρακάτω ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών: (b) 3242 αζοδικαρβοναμίδιο (c) 2956 5-τριτοταγές βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-m-ξυλένιο (ξυλένιο μόσχου), 3251 μονονιτρικό ισοσορβίδιο-5. Σημειώσεις: 1. Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας εφαρμόζονται για ύλες της 26° [βλέπε περιθωριακό 2404 (3)]. 2. Μονονιτρικό ισοσορβίδιο-5 ή συνθέσεις αυτής της ύλης που έχουν δείξει από την εκτέλεση της σειράς δοκιμών 2 της διαδικασίας καταχώρησης της κλάσης 1 [βλέπε Προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3101 (1)] ότι είναι πολύ όχι-ευαίσθητες για να συμπεριληφθούν στην Κλάση 1, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Ε. Αυτενεργές ύλες που δεν απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας 31° (b) 3221 αυτενεργά υγρά τύπου Β (). 32° (b) 3222 αυτενεργά υγρά τύπου Β, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>33° (b) 3223 αυτενεργά υγρά τύπου C, όπως >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>34° (b) 3224 αυτενεργά στερεά, τύπου C, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>35° (b) 3225 αυτενεργά υγρά τύπου D (). 36° (b) 3226 αυτενεργά στερεά τύπου D, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>37° (b) 3227 αυτενεργά υγρά τύπου Ε (). 38° (b) 3228 αυτενεργά στερεά τύπου Ε (). 39° (b) 3229 αυτενεργά υγρά τύπου F (). 40° (b) 3230 αυτενεργά στερεά τύπου F (). F. Αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας Σημείωση: Ύλες των 41° έως 50° είναι αυτενεργές ύλες που αποσυντίθενται εύκολα σε κανονικές θερμοκρασίες και θα πρέπει συνεπώς να μεταφέρονται μόνον κάτω από συνθήκες επαρκούς ψύξης. Για αυτές τις αυτενεργές ύλες, η μέγιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ενδεικνυόμενη θερμοκρασία ελέγχου. 41° (b) 3231 αυτενεργά υγρά τύπου Β, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία (). 42° (b) 3232 αυτενεργά στερεά τύπου Β, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>43° (b) αυτενεργά υγρά τύπου C, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>44° (b) 3234 αυτενεργά στερεά τύπου C, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>45° (b) 3235 αυτενεργά υγρά τύπου D, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>46° (b) 3236 αυτενεργά στερεά τύπου D, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>47° (b) 3237 αυτενεργά υγρά τύπου Ε, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία (), 48° (b) 3238 αυτενεργά στερεά τύπου Ε, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία (), 49° (b) 3239 αυτενεργά υγρά τύπου F, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία (), 50° (b) 3240 αυτενεργά στερεά τύπου F, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία (), G. Κενές συσκευασίες 51° Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC), κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών εμπορευματοκιβωτίωνδεξαμενών, ακαθάριστων, καθώς και κενών οχημάτων για μεταφορά χύμα και κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 4.1. 2401a Ύλες των 1° έως 4°, 6° και 11° έως 14°, μεταφερόμενων σε συμφωνία με τους παρακάτω όρους, δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις συνθήκες για αυτή την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα και στο παράρτημα Β): (a) Ύλες ταξινομημένες υπό την (b) κάθε είδους, έως 3 kg ανά εσωτερική συσκευασία και 12 kg ανά κόλο, (b) Ύλες ταξινομημένες υπό την (c) κάθε είδους, έως 6 kg ανά εσωτερική συσκευασία και 24 kg ανά κόλο. Αυτές οι ποσότητες υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που τουλάχιστον ικανοποιούν τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. Οι «Γενικές συνθήκες συσκευασίας» του περιθωριακού 3500 (1) και (2) καθώς και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 2. Διατάξεις Α. Κόλα 1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 2402 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν καθορίζονται ειδικές συνθήκες στα περιθωριακά 2403 έως 2405 και 2408 για τη συσκευασία ορισμένων υλών. Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒC), θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις συνθήκες της προσθήκης Α.6. (2) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2400 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Χ», για πολύ επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό την (a) κάθε είδους, - συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ομάδα ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Υ», για επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό την (b) κάθε είδους, - συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας ΙΙΙ, ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Ζ», «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC των ομάδων συσκευασίας ΙΙΙ ή ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Ζ» ή «Υ», για λιγότερο επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό την (c) κάθε είδους. Σημείωση: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 4.1 σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς και για μεταφορά χύμα, βλέπε Παράρτημα Β. 2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών 2403 Ύλες της 5° και τετηγμένο θείο της 15° μπορούν να μεταφέρονται μόνο σε οχήματαδεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β.1a) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β.1b). 2404 (1) Ύλες των 21°, 22°, 23° και 25° θα πρέπει να συσκευάζονται: (a) σε βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ, το περιθωριακό 3525 για φύλλο φάϊμπερ ή το περιθωριακό 3526 για πλαστικά υλικά, σε κάθε περίπτωση με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους από την υγρασία εσωτερικούς σάκους, ή (b) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με αδιαπέραστες από την υγρασία εσωτερικές συσκευασίες. Πάντως, καμία εσωτερική ή εξωτερική συσκευασία από μέταλλο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε η περιεκτικότητα σε νερό ή η περιεκτικότητα σε αδρανοποιητή, που προστίθεται στην ύλη για να την καταστήσει αδρανή, να μην μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. (2) Ύλες της 24° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523, ή (e) βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, ή (f) κιβώτια από φύλλα φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3530, ή (g) χαλύβδινα ή αλουμινένια κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532, ή (h) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, όμως, καμία εσωτερική ή εξωτερική συσκευασία από μέταλλο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Τα μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα και κλεισμένα ώστε να αποδίδουν σε εσωτερική πίεση όχι μεγαλύτερη από 300 kΡa (3 bar). 2555 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. Εάν 2557 νιτροκυτταρίνη, με όχι περισσότερο από 12,6 % άζωτο, κατά βάρος επί ξηρού, μείγμα με ή χωρίς πλαστικοποιητή, με ή χωρίς χρώμα συσκευάζεται σε μεταλλικά δοχεία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εσωτερικός σάκος με τοιχώματα από πολλαπλά φύλλα χαρτιού. Εάν 2555 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό ή 2556 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) αλκοόλη συσκευάζεται σε βαρέλια από κόντρα-πλακέ, βαρέλια από φάϊμπερ ή κιβώτια από φύλλα φάϊμπερ, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εσωτερικός σάκος αδιαπέραστος από την υγρασία, επένδυση με πλαστικό στρώμα ή εσωτερική επικάλυψη από πλαστικό υλικό. Όλες οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε το νερό, η αλκοόλη ή ο αδρανοποιητής που περιέχεται να μην μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. (3) (a) Ύλες του είδους 26° θα πρέπει να συσκευάζονται σε βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525 με πλαστική επένδυση ή μία εξίσου αποτελεσματική εσωτερική επικάλυψη. Ένα κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 50 kg. (b) 3242 αζωδικαρβοναμίδιο της 26° (b) μπορεί επίσης να συσκευάζεται: - μία εσωτερική συσκευασία ενός μόνου πλαστικού σάκου σε ένα κιβώτιο από φύλλα φάϊμπερ, μέγιστου περιεχομένου 50 kg, ή - εσωτερικές συσκευασίες πλαστικών φιαλών, βάζων, σάκων ή κιβωτίων, μέγιστου περιεχομένου 5 kg η καθεμία, μέσα σε μία εξωτερική συσκευασία κιβωτίου από φύλλα φάϊμπερ ή βαρελιού από φάϊμπερ μέγιστου περιεχομένου 25 kg. 2405 (1) Οι ύλες της 31° θα πρέπει να συσκευάζονται χρησιμοποιώντας μεθόδους συσκευασίας που αναφέρονται στον Πίνακα 2 και χαρακτηρίζονται ΟΡ1Α έως ΟΡ8Α για υγρά και ΟΡ1Β έως ΟΡ8Β για στερεά. Οι ύλες θα πρέπει να συσκευάζονται όπως υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2401 και όπως τίθεται με λεπτομέρειες στον Πίνακα 2 (Α) και 2 (Β). Μία μέθοδος συσκευασίας που αντιστοιχεί σε μικρότερο μέγεθος κόλου (δηλ. με χαμηλότερο αριθμό ΟΡ) μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά μία μέθοδος συσκευασίας που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο μέγεθος κόλου (δηλ. με υψηλότερο αριθμό ΟΡ) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Μεταλλικές συσκευασίες που ικανοποιούν τα κριτήρια ελέγχου της ομάδας συσκευασίας Ι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Για συνδυασμένες συσκευασίες, τα προστατευτικά υλικά δεν θα πρέπει να είναι άμεσα εύφλεκτα και δεν θα πρέπει να προκαλούν αποσύνθεση της αυτενεργής ύλης σε περίπτωση διαρροής. (2) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 01 σε συμφωνία με το περιθωριακό 2412 (5), θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του περιθωριακού 2102 (4) και (6). (3) Για αυτενεργές ύλες ή συνθέσεις αυτενεργών υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2401, η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να καθορίζεται η κατάλληλη μέθοδος συσκευασίας: (a) αυτενεργές ύλες τύπου Β: Οι ύλες θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5Α ή ΟΡ5Β υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια της προσθήκης Α.1, περιθωριακό 3104 (2) (b) σε μία από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν η αυτενεργή ύλη μπορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5Α ή ΟΡ5Β (δηλ. μία από τις συσκευασίες που αναφέρονται για ΟΡ1Α έως ΟΡ4Α ή ΟΡ1Β έως ΟΡ4Β), τότε θα πρέπει να καταχωρείται η αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με τον μικρότερο αριθμό ΟΡ.(b) αυτενεργές ύλες τύπου C: Οι ύλες θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6Α ή ΟΡ6Β υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια της προσθήκης Α.1, περιθωριακό 3104 (2) (c) σε μία από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν η αυτενεργή ύλη μπορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6Α ή ΟΡ6Β τότε θα πρέπει να καταχωρείται η αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με τον μικρότερο αριθμό ΟΡ. (c) αυτενεργές ύλες τύπου D: Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ7Α ή ΟΡ7Β θα πρέπει να χρησιμοποιείται. (d) αυτενεργές ύλες τύπου Ε: Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8Α ή ΟΡ8Β θα πρέπει να χρησιμοποιείται. (e) αυτενεργές ύλες τύπου F: Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8Α ή ΟΡ8Β θα πρέπει να χρησιμοποιείται. (4) Ύλες των 39° (b), 40° (b), 49° (b) ή 50° (b) μπορούν να μεταφέρονται σε ΙΒC υπό συνθήκες που θεσπίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης όταν, βάσει του ελέγχου, η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι τέτοια μεταφορά μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια. Οι έλεγχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε: - να αποδεικνύουν ότι η αυτενεργή ύλη είναι σύμφωνη με τις αρχές για την ταξινόμηση που δίνονται στην προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104 (2) (f), - να αποδεικνύουν την συμβατότητα με όλα τα υλικά που κανονικά είναι σε επαφή με την ύλη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, - να καθορίζουν, όταν έχουν εφαρμογή, τις θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου που σχετίζονται με τη μεταφορά της ύλης στο συγκεκριμένο ΙΒC όπως απορρέει από την SΑDΤ, - να σχεδιάζουν, όταν έχουν εφαρμογή, τις συσκευές αναγκαστικής εκτόνωσης, και - να καθορίζουν εάν είναι αναγκαίες οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις. (5) Για την αποφυγή εκρηκτικής θραύσης των μεταλλικών ΙΒC ή των σύνθετων ΙΒC με μεταλλικό περίβλημα πλήρους τοιχώματος, οι συσκευές αναγκαστικής εκτόνωσης θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξαερίζουν όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς που παράγονται κατά τη διάρκεια μίας περιόδου όχι μικρότερης από μία ώρα εξέλιξης της φωτιάς (φορτίο θερμότητας 110 kW/m2) ή αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης. (6) Δοχεία ή ΙΒC, που περιέχουν ύλες των 31° (b), 33° (b), 35° (b), 37° (b), 39° (b), 41° (b), 43° (b), 45° (b), 47° (b) ή 49° (b), που εκλύουν μικρές ποσότητες αερίων, θα πρέπει να εξαερίζονται, σε συμφωνία με το περιθωριακό 3500 (8) ή 3601 (6). >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>2406 (1) Ύλες ταξινομημένες υπό το (b) των 1° έως 17° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (πλαστικά υλικά) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή (h) μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622. (2) Ύλες ταξινομημένες υπό το (b) των 1° έως 17° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °C ή που είναι κολλώδη σύμφωνα με τα κριτήρια του ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3 περιθωριακό 3310), ή που δεν είναι υγρές σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου ΑSΤΜ D 4359-90 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532 για χαλύβδινα ή αλουμινένια, περιθωριακό 3527 για φυσικό ξύλο, περιθωριακό 3528 για κόντρα-πλακέ, περιθωριακό 3529 για ανασυσταμένο ξύλο, περιθωριακό 3530 για φύλλο φάϊμπερ, ή περιθωριακό 3531 για πλαστικό, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (c) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα με το περιθωριακό 3533 για υφαντουργικά προϊόντα, περιθωριακό 3534 για πλεκτό πλαστικό, περιθωριακό 3535 για πλαστική μεμβράνη ή περιθωριακό 3536 για χαρτί, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή οι σάκοι φορτώνονται πάνω σε παλέτες. (3) Ύλες ταξινομημένες υπό το (b) των 1°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 16° και 17° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή (b) σύνθετα ΙΒC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, εκτός των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. (4) Ύλες ταξινομημένες υπό του (b) των 1°, 6°, 12° και 13° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °C ή που είναι κολλώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3310), ή που δεν είναι υγρά σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου ΑSΤΜ D 4359-90 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) ΙΒC από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626, ή (b) ξύλινα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. (5) Ύλες ταξινομημένες υπό το (b) των 1°, 6°, και 12° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °C ή που είναι κολλώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3310), ή που δεν είναι υγρές σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου ΑSΤΜ D 4359-90 μπορούν να συσκευάζονται σε εύκαμπτα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, εκτός των τύπων 13Η1, 13L1 και 13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή τα εύκαμπτα ΙΒC φορτώνονται πάνω σε παλέτες. 2407 (1) Ύλες ταξινομημένες υπό του (c) των 1° έως 17° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικά) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή (h) μεταλλικές συσκευασίες ελαφρού περιτυπώματος σύμφωνα με το περιθωριακό 3540, ή (i) μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή (j) άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή (k) σύνθετα ΙΒC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, εκτός των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. (2) Ύλες ταξινομημένες υπό το (c) των 1° έως 17° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °C ή που είναι κολλώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3310), ή που δεν είναι υγρές σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου ΑSΤΜ D 4359-90 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532 για χαλύβδινα και αλουμινένια, περιθωριακό 3527 για φυσικό ξύλο, περιθωριακό 3528 για κόντρα-πλακέ, περιθωριακό 3529 για ανασυσταμένο ξύλο, περιθωριακό 3530 για φύλλο φάϊμπερ, ή περιθωριακό 3531 για πλαστικό, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (c) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα με το περιθωριακό 3533 για προϊόντα υφαντουργίας, περιθωριακό 3534 για πλεκτά πλαστικά, περιθωριακό 3535 για πλαστική μεμβράνη, περιθωριακό 3536 για χαρτί. (3) Ύλες ταξινομημένες υπό το (c) των 6°, 11° έως 14°, 16° και 17° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °C ή που είναι κολλώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3310), ή που δεν είναι υγρές σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου ΑSΤΜ D 4359-90 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) εύκαμπτα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, εκτός των τύπων 13Η1, 13L1 και 13Μ1, ή (b) ΙΒC από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626, ή (c) ξύλινα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3627 ή (d) σύνθετα ΙΒC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο τύπου 11ΗΖ2 σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 2408 Κυτταροειδή σε φύλλα της 3° (c) μπορούν επίσης να μεταφέρονται ασυσκεύαστα πάνω σε παλέτες, περιτυλιγμένα σε πλαστική μεμβράνη και ασφαλισμένα με κατάλληλο τρόπο, όπως χαλύβδινους ιμάντες, ως πλήρες φορτίο σε κλειστά οχήματα. Κάθε παλέτα δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 1 000 kg. 2409-3. Μικτή συσκευασία 2411 (1) Ύλες που ανήκουν στο ίδιο είδος μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Ύλες των 21° έως 26° και 31° έως 50° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται με άλλα εμπορεύματα. (3) Εκτός από τις ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο (2) και εκτός εάν ειδικές συνθήκες με αντίθετο περιεχόμενο καθορίζονται στην παράγραφο (7), οι ύλες της κλάσης 4.1 σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα 5 kg ανά δοχείο μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων - υπό την προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επίσης επιτρέπεται για ύλες και είδη αυτών των κλάσεων - και ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. (4) Τα παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: (a) ανάφλεξη και ή εκπομπή σημαντικής θερμότητας, (b) έκλυση εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, (c) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, (d) σχηματισμός ασταθών υλών. (5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2402 θα πρέπει να τηρούνται. (6) Όπου χρησιμοποιείται ξύλινο κιβώτιο ή κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 kg. (7) Ύλες ταξινομημένες υπό την (b) ή (c) των 1° έως 5° και 11° έως 14° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες της κλάσης 5.1 ταξινομημένες υπό τα (a) ή (b) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2501. 4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω σε κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) Μαρκάρισμα 2412 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να μαρκάρεται καθαρά και με τρόπο διαρκείας με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που πρόκειται να εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα «UΝ». Ετικέτες κινδύνου (2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 4.1 θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 4.1. (3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 7°, 16°, 22° ή 25° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 6.1 και κόλα που περιέχουν ύλες των 8° και 17° να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 8. (4) Κόλα που περιέχουν αυτενεργές ύλες των ειδών 31°, 32°, 41° και 42° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 01 εκτός εάν η αρμόδια αρχή έχει επιτρέψει την παράληψη της ετικέτας για τον τύπο συσκευασίας που δοκιμάστηκε επειδή τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η αυτενεργή ύλη σε τέτοια συσκευασία δεν εμφανίζει εκρηκτική συμπεριφορά [βλέπε περιθωριακό 2414 (4)]. (5) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία μη-ορατά από έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο απέναντι πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 12. (6) Κόλα που περιέχουν υγρά σε συσκευασίες τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, κόλα που περιέχουν εξαεριζόμενες συσκευασίες ή εξαεριζόμενες συσκευασίες χωρίς εξωτερικές συσκευασίες, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 11.Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 2414 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2401. Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με ονομασία, αλλά αναφέρεται σε μία ε.α.ο. καταχώρηση ή συγκεντρωτική καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο. ή συγκεντρωτική καταχώρηση, ακολουθούμενη από τη χημική ή τεχνική ονομασία της ύλης (). Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσης, τον αριθμό είδους, εάν εφαρμόζονται, το γράμμα, και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD»), π.χ. «4.1, 6°(b), ΑDR». Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (4)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: «Απόβλητα που περιέχουν », ενώ το(τα) συστατικό(α) που χρησιμοποιείται(ούνται) για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα πρέπει να εισάγεται(ονται) με τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς), π.χ. «Απόβλητα, γαίες που περιέχουν τολουόλιο 4.1, 4° (c), ΑDR». Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν διάφορα συστατικά και υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να γίνεται αναφορά σε περισσότερα από δύο συστατικά που κατά προτεραιότητα συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των διαλυμάτων και μειγμάτων. Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2400 (9) δεν υπόκειται στη συνθήκη αυτής της κλάσης, ο αποστολέας μπορεί να εισάγει στο έγγραφο μεταφοράς: «Όχι εμπορεύματα της κλάσης 4.1». (2) Όταν ύλες μεταφέρονται υπό συνθήκες κανονισμένες από την αρμόδια αρχή (βλέπε περιθωριακά 2400 (16) και 2405 (4), η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2414 (2).» (3) Όταν ένα δείγμα αυτενεργής ύλης μεταφέρεται σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2400 (18) και 2405 (6), η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2414 (3).» (4) Όταν, με άδεια της αρμόδιας αρχής σε συμφωνία με το περιθωριακό 2412 (4), ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 01 δεν απαιτείται, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Η ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 01 δεν απαιτείται.» (5) Όταν αυτενεργές ύλες τύπου G (βλέπε Προσθήκη Α.1 περιθωριακό 3104 (2) (g)) μεταφέρονται, η παρακάτω αναφορά μπορεί να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Όχι αυτενεργή ύλη της κλάσης 4.1.» (6) Για αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Θερμοκρασία ελέγχου: . °C Θερμοκρασία κινδύνου: . °C» (7) Για τα διαλύματα και τα μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, η λέξη «διάλυμα» ή «μείγμα» θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (a)]. (8) Όταν ένα στερεό παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει «τετηγμένο», εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 2415-C. Κενές συσκευασίες 2422 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο (2), ακαθάριστα, της 51°, θα πρέπει να είναι κλεισμένα με τον ίδιο τρόπο και να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. (2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, της 51°, στα εξωτερικά τμήματα των οποίων έχουν κολλήσει υπολείμματα από το προηγούμενο περιεχόμενό τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε στεγανές συσκευασίες. (3) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, που περιείχαν βρεγμένες με νερό ύλες της 13° (b) ή ύλες των 21° έως 25° δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά εκτός εάν τα υπολείμματα είναι έτσι συσκευασμένα ώστε η περιεκτικότητα του νερού ή των άλλων αδρανοποιητών που προστίθενται στις ύλες για να τις καταστήσουν αδρανείς να μην μπορεί να μειωθεί. Ακαθάριστες κενές συσκευασίες που περιείχαν ύλες των 31° έως 50° δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά εκτός εάν έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή επικίνδυνης αποσύνθεσης. (4) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, της 51°, και συσκευασίες σύμφωνες με το (2) θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. (5) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στην 51°, π.χ. «Κενή συσκευασία, 4.1, 41°, ΑDR». Στην περίπτωση ακαθάριστων κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων «Τελευταίο φορτίο» μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. «Τελευταίο φορτίο: 2304 ναφθαλίνιο, τετηγμένο, 5°». 2423-D. Μεταβατικά μέτρα 2425 Ύλες και είδη της κλάσης 4.1 μπορούν να μεταφέρονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 1993 σε συμφωνία με τις διατάξεις της κλάσης 4.1 όπως εφαρμοζόταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει, σε τέτοιες περιπτώσεις, να φέρει την επιγραφή: «Μεταφορά σε συμφωνία με την ΑDR που ισχύει πριν την 1η Ιανουαρίου 1993. 2426-ΚΛΑΣΗ 4.2 ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 1. Κατάλογος υλών 2430 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 4.2, εκείνα που αναφέρονται στο περιθωριακό 2431 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο σε εκείνο το περιθωριακό, υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2430 (2) έως 2452 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. (2) Ο τίτλος της κλάσης 4.2 καλύπτει: - ύλες, συμπεριλαμβανομένων διαλυμάτων και μειγμάτων (υγρά ή στερεά), που ακόμα και σε μικρές ποσότητες αναφλέγονται με επαφή με τον αέρα μέσα σε πέντε λεπτά. Περιγράφονται ως ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικές ύλες), - ύλες και είδη, συμπεριλαμβανομένων διαλυμάτων και μειγμάτων, που, σε επαφή με τον αέρα, υπόκεινται σε θέρμανση χωρίς καμία εισαγωγή ενέργειας. Αυτές οι ύλες μπορούν να αναφλεγούν μόνον σε μεγάλες ποσότητες (κιλά) και μετά από μακρά χρονική περίοδο (ώρες ή μέρες). Περιγράφονται ως αυτοθερμαινόμενες ύλες. (3) Οι ύλες και τα είδη της κλάσης 4.2 υποδιαιρούνται ως εξής: Α. Οργανικές ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη. Β. Ανόργανες ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη. C. Οργανομεταλλικές ενώσεις υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη. D. Κενές συσκευασίες. Ύλες και είδη της κλάσης 4.2 ταξινομημένες σε διάφορα είδη του περιθωριακού 2431, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα (a), (b) ή (c), σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους: (a) υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικές), (b) αυτοθερμαινόμενες, (c) ελαφρά αυτοθερμαινόμενες. (4) Η καταχώρηση υλών και ειδών χωρίς συγκεκριμένη ονομασία στα 3° έως 5°, 12°, 15°, 16°, 31° και 32° του περιθωριακού 2431, καθώς και μέσα σαυτά τα είδη στα γράμματα, μπορεί να βασίζεται στην εμπειρία ή στα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 έως 3333. Η καταχώρηση στις 6° έως 10°, 14°, 17° έως 21° και 33°, καθώς και μέσα σ αυτά στα γράμματα, θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 έως 3333. Η εμπειρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν οδηγεί σε μία πιο αυστηρά βασισμένη καταχώρηση. (5) Όταν ύλες ή είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2431 με βάση τις διαδικασίες ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 έως 3333, εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια: (a) Στερεά υποκείμενα σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικά) θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.2 όταν αναφλέγονται στην περίπτωση που πέφτουν από ένα ύψος ενός μέτρου ή μέσα σε πέντε λεπτά, (b) Υγρά υποκείμενα σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικά) θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.2 όταν: (i) όταν χύνονται πάνω σε κάποιον αδρανή φορέα, αναφλέγονται μέσα σε πέντε λεπτά, ή (ii) σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του ελέγχου σύμφωνα με το (i), όταν χύνονται πάνω σε κάποιο ξηρό, χαραγμένο χάρτινο φίλτρο (φίλτρο Whatman Αριθ. 3), το αναφλέγουν ή απανθρακώνουν μέσα σε πέντε λεπτά, (c) Ύλες στις οποίες, σε δείγμα-κύβο 10 εκατοστών, στους 140 °C θερμοκρασία ελέγχου, παρατηρείται αυτόματη ανάφλεξη ή αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 200 °C μέσα σε 24 ώρες, θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.2. Αυτό το κριτήριο βασίζεται στην θερμοκρασία της αυτόματης ανάφλεξης του ξυλάνθρακα, που είναι στους 50 °C για ένα δείγμα-κύβο όγκου 27 m3. Ύλες με θερμοκρασία αυτόματης ανάφλεξης μεγαλύτερη από 50 °C για έναν όγκο 27 m3 δεν θα καταχωρούνται στην κλάση 4.2. (6) Όταν ύλες και είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών του περιθωριακού 2431 βάσει των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 έως 3333, τα παρακάτω κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται: (a) Ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικές) θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (a), (b) Αυτοθερμαινόμενες ύλες και είδη στις οποίες, σε ένα δείγμα-κύβο 2.5 εκατοστών, στους 140 °C θερμοκρασία ελέγχου, παρατηρείται αυτόματη ανάφλεξη ή αύξησης της θερμοκρασίας πάνω από 200 °C μέσα σε 24 ώρες, θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (b), (c) Ελαφρά αυτοθερμαινόμενες ύλες στις οποίες, τα φαινόμενα που αναφέρονται σε ένα δείγμα-κύβο 2.5 εκατοστών, υπό την (b) δεν παρατηρούνται, στις δεδομένες συνθήκες, αλλά στις οποίες σε ένα δείγμα-κύβο 10 εκατοστών στους 140 °C θερμοκρασία ελέγχου παρατηρείται αυτόματη ανάφλεξη ή αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 200 °C μέσα σε 24 ώρες, θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (c). (7) Εάν ύλες της κλάσης 4.2, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μεταβαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου από εκείνες στις οποίες ανήκουν οι ύλες του περιθωριακού 2431, αυτά τα μείγματα θα πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και τα γράμματα στα οποία ανήκουν βάσει του πραγματικού βαθμού κινδύνου τους. Σημείωση: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). (8) Όταν ύλες έχουν συγκεκριμένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμμα του ίδιου είδους στο περιθωριακό 2431, το σχετικό γράμμα μπορεί να καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 έως 3333, και τα κριτήρια που τίθενται στο (6). (9) Βάσει της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 έως 3333, και των κριτηρίων που τίθενται στο (6), μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση μίας ύλης με συγκεκριμένη ονομασία είναι τέτοια ώστε η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση (βλέπε περιθωριακό 2444). (10) Ύλες και μείγματα υλών με σημείο τήξης υψηλότερο από 45 °C θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι στερεά όπως καθορίζεται στις απαιτήσεις συσκευασίας των περιθωριακών 2435 (2), 2436 (2) και 2437 (3) και (4). (11) Αυτοθερμαινόμενα στερεά, οξειδωτικά, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3127 των Υποδείξεων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά (βλέπε, πάντως, περιθωριακό 2002 (8), υποσημείωση (Ή) στον πίνακα στην παράγραφο 2.3.1). Α. Οργανικές ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη 2431 1° Άνθρακας, σε σκόνη, σε κόκκους ή σε κομμάτια (b) 1361 άνθρακας ή 1361 αιθάλη, ζωικής ή φυτικής προέλευσης (c) 1361 άνθρακας ή 1361 αιθάλη, ζωικής ή φυτικής προέλευσης, 1362 άνθρακας, ενεργοποιημένος. Σημειώσεις: 1. Άνθρακες παραγόμενοι από διαδικασία ενεργοποίησης ατμού και μη-ενεργοποιημένη αιθάλη ορυκτής προέλευσης δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. Μη-ενεργοποιημένοι άνθρακες ορυκτής προέλευσης και σκόνη άνθρακα σε κατάσταση μη υποκείμενη σε αυτόματη θέρμανση δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2° Ζωικές και φυτικές ύλες: (b) 1374 ιχθυάλευρο, (υπολείμματα ψαριών), αποσταθεροποιημένο, (c) 1363 κόπρα, 1386 πήγμα σπόρων που περιέχει περισσότερο από 1.5 % (κατά βάρος) λάδι και με όχι περισσότερο από 11 % (κατά βάρος) υγρασία, 2217 πήγμα σπόρων που περιέχει όχι περισσότερο από 1.5 % (κατά βάρος) λάδι και με όχι περισσότερο από 11 % (κατά βάρος) υγρασία. 3° Βιομηχανικά-παραγόμενα νήματα, υφάσματα και παρόμοια προϊόντα: (c) 1364 απόβλητα βαμβακιού, ελαιώδη,1365 βαμβάκι,νωπό, 1379 χαρτί, ακόρεστο λάδι κατεργασμένο, ατελώς αποξηραμένο (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού από άνθρακα), 1373 νήματα, ζωικά ή φυτικά ή συνθετικά, ε.α.ο. διαποτισμένα με λάδι, ή 1373 υφάσματα, ζωικά ή φυτικά ή συνθετικά, ε.α.ο. διαποτισμένα με λάδι. 4° Ύλες παραγόμενες από ασθενώς νιτρωμένη κυτταρίνη: (c) 2002 κυτταρινοειδή, υπολείμματα, 2006 πλαστικά, νιτροκυτταρινικής βάσης, αυτοθερμαινόμενα, ε.α.ο. Σημείωση: 1353 νήματα ή υφάσματα διαποτισμένα με ασθενώς νιτρωμένη κυτταρίνη, μη-αυτοθερμαινόμενα και 2000 κυτταρινοειδή είναι είδη της κλάσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 2401, 3° (c)]. 5° Στερεές οργανικές αυτόματα εύφλεκτες μη-τοξικές και μη-διαβρωτικές ύλες και μείγματα στερεών οργανικών αυτόματα εύφλεκτων μη-τοξικών και μηδιαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 2846 πυροφορικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο., (b) 1369 p-νιτρωδοδιμεθυλανιλίνη, 2940 9-φωσφαδικυκλοεννεάνια (κυκλοοκταδιενοφωσφίνες), 3088 αυτοθερμαινόμενα στερεά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 3088 αυτοθερμαινόμενα στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 6° Υγρά οργανικά αυτόματα, εύφλεκτα, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικές ύλες και μείγματα οργανικών αυτόματα εύφλεκτων, μη-τοξικών και μη-διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 2845 πυροφορικά υγρά, οργανικά, ε.α.ο., Σημείωση: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σαυτήν την ύλη (βλέπε περιθωριακό 2433). (b) 3183 αυτοθερμαινόμενα υγρά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 3183 αυτοθερμαινόμενα υγρά, οργανικά, ε.α.ο. 7° Στερεές οργανικές αυτόματα εύφλεκτες τοξικές ύλες και μείγματα στερεών οργανικών αυτόματα εύφλεκτων τοξικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 3128 αυτοθερμαινόμενα στερεά, τοξικά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 3128 αυτοθερμαινόμενα στερεά, τοξικά, οργανικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 8° Υγρές οργανικές αυτόματα εύφλεκτες τοξικές ύλες και μείγματα οργανικών αυτόματα εύφλεκτων τοξικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 3184 αυτοθερμαινόμενα υγρά, τοξικά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 3184 αυτοθερμαινόμενα υγρά, τοξικά, οργανικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 9° Οργανικά αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά στερεά και μείγματα οργανικών αυτόματα εύφλεκτων διαβρωτικών στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 3126 αυτοθερμαινόμενα στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 3126 αυτοθερμαινόμενα στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 10° Οργανικά αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά υγρά και μείγματα οργανικών αυτόματα εύφλεκτων διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 3185 αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 3185 αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). Β. Ανόργανες ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη 11° Φωσφόρος (a) 1381 φωσφόρος, λευκός ή κίτρινος, ξηρός ή 1381 φωσφόρος, λευκός ή κίτρινος, κάτω από νερό ή 1381 φωσφόρος, λευκός ή κίτρινος, σε διάλυμα. Σημείωση: 2447 φωσφόρος, λευκός ή κίτρινος, τετηγμένος είναι ύλη της 22°. 12° Μέταλλα και μεταλλικά κράματα σε σκόνη, λεπτή σκόνη ή σε κοκκώδη μορφή ή σε άλλη αυτόματα εύφλεκτη μορφή: (a) 1854 κράμα βαρίου, πυροφορικό, 1855 ασβέστιο, πυροφορικό ή 1855 κράμα ασβεστίου, πυροφορικό, 2008 ζιρκόνιο σε σκόνη, ξηρό, 2545 άφνιο σε σκόνη, ξηρό, 2546 τιτάνιο σε σκόνη, ξηρό, 2881 καταλύτης μετάλλου, ξηρός, 1383 πυροφορικά μέταλλα, ε.α.ο. ή 1383 πυροφορικά κράματα, ε.α.ο., (b) 1378 καταλύτης μετάλλου, βρεγμένος με ορατή περίσσεια υγρού, 2008 ζιρκόνιο σε σκόνη, ξηρό, 2545 άφνιο σε σκόνη, ξηρό, 2546 τιτάνιο σε σκόνη, ξηρό, 2881 καταλύτης μετάλλου, ξηρός, 3189 αυτοθερμαινόμενα μέταλλα σε σκόνη, ε.α.ο., Σημείωση στα (a) και (b): Οι χαρακτηριστικοί αριθμοί 1378 και 2881 περιλαμβάνουν μόνον μεταλλικούς καταλύτες με βάση το νικέλιο, το κοβάλτιο, τον χαλκό, το μαγγάνιο ή ενώσεις τους. (c) 1932 υπολείμματα ζιρκόνιου, 2008 ζιρκόνιο σε σκόνη, ξηρό, 2009 ζιρκόνιο, ξηρό, σε επεξεργασμένα φύλλα, λωρίδες ή σπειροειδές σύρμα (λιγότερο από 18 mm παχύ), 2545 άφνιο σε σκόνη, ξηρό, 2546 τιτάνιο σε σκόνη, ξηρό, 2793 σιδηρομεταλλικά γρέζια, ροκανίδια, τορναρίσματα ή κομμάτια σε αυτοθερμαινόμενη μορφή, 2881 καταλύτης μετάλλου, ξηρός, 3189 αυτοθερμαινόμενη σκόνη μετάλλου, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. 2858 προϊόντα επεξεργασμένου ζιρκόνιου πάχους 18 mm ή περισσότερο είναι ύλες της κλάσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 2401, 13° (c)]. 2. 1326 σκόνες άφνιου, 1352 σκόνες τιτάνιου ή 1358 σκόνες ζιρκόνιου, βρεγμένες, με όχι λιγότερο από 25 % νερό, είναι ύλες της κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 13°). 3. Λεπτή σκόνη και σκόνη μετάλλων σε μη-αυτόματα εύφλεκτη μορφή, που παρόλα αυτά, σε επαφή με νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 13°). 13° Σουλφίδια, υδροσουλφίδια και θειονώδη άλατα σε αυτόματα εύφλεκτη μορφή: (b) 1382 θειούχο κάλιο, άνυδρο ή 1382 θειούχο κάλιο με λιγότερο από 30 % νερό από κρυστάλλωση, 1384 διθειονώδες νάτριο (υδροθειώδες νάτριο), 1385 θειώδες νάτριο, άνυδρο ή 1385 θειώδες νάτριο με λιγότερο από 30 % νερό από κρυστάλλωση, 1923 διθειονώδες ασβέστιο (υδροθειώδες ασβέστιο), 1929 διθειονώδες κάλιο (υδροθειώδες κάλιο), 2318 υδροθειούχο νάτριο με λιγότερο από 25 % νερό από κρυστάλλωση, Σημείωση: 1847 θειούχο κάλιο, ενυδατωμένο, με όχι λιγότερο από 30 % νερό από κρυστάλλωση και 2949 υδροθειούχο νάτριο με όχι λιγότερο από 25 % νερό από κρυστάλλωση είναι ύλες της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 45° (b) 1.]. (c) 3174 διθειούχο τιτάνιο. 14° Μεταλλικά άλατα και αλκοολικά άλατα, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά, σε αυτόματα εύφλεκτη μορφή: (b) 3205 αλκοολικά άλατα μετάλλων αλκαλικών γαιών, ε.α.ο., (c) 3205 αλκοολικά άλατα μετάλλων αλκαλικών γαιών, ε.α.ο. 15° Μεταλλικά άλατα και αλκοολικά άλατα, διαβρωτικά, σε αυτόματα εύφλεκτη μορφή: (a) 2441 τριχλωριούχο τιτάνιο, πυροφορικό ή 2441 μείγματα τριχλωριούχου τιτάνιου, πυροφορικά, (b) 1431 μεθυλικό νάτριο, 3206 αλκαλικά αλκοολικά άλατα μετάλλων, αυτοθερμαινόμενα, διαβρωτικά, ε.α.ο., (c) 3206 αλκαλικά αλκοολικά άλατα μετάλλων, αυτοθερμαινόμενα, διαβρωτικά, ε.α.ο. Σημείωση: 2869 τριχλωριούχο τιτάνιο ή μείγμα τριχλωριούχου τιτάνιου, μη-πυροφορικό, είναι ύλη της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 11° (b) ή (c)]. 16° Αυτόματα εύφλεκτα, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά ανόργανα στερεά και μείγματα αυτόματα εύφλεκτων μη-τοξικών και μη-διαβρωτικών ανόργανων στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3200 πυροφορικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο., (b) 2004 διαμίδιο του μαγνησίου, 3190 αυτοθερμαινόμενα στερεά, ανόργανα, ε.α.ο., (c) 1376 οξείδιο του σιδήρου, χρησιμοποιημένο, ή 1376 σπογγώδης σίδηρος, χρησιμοποιημένος, λαμβανόμενος από τον καθαρισμό φωταερίου, 2210 maneb [μαγγανιούχο αιθυλένιο 1,2-bis (διθειοκαρβαμικό)] ή 2210 παρασκευάσματα maneb με όχι λιγότερο από 60 % maneb, 3190 αυτοθερμαινόμενα στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: 2968 maneb ή 2968 παρασκευάσματα maneb που είναι σταθεροποιημένα έναντι της αυτοθέρμανσης και που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 4.3 [βλέπε περιθωριακό 2471, 20° (c)]. 17° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά υγρά και μείγματα αυτόματα εύφλεκτων ανόργανων μη-τοξικών και μη-διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 2870 βοροϋδρίδιο του αλουμινίου ή 2870 βοροϋδρίδιο του αλουμινίου που περιέχεται σε συσκευές, 3194 πυροφορικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο., Σημειώσεις: 1. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σαυτές τις ύλες (βλέπε περιθωριακό 2433). 2. Άλλα μεταλλικά υδρίδια σε εύφλεκτη μορφή, είναι ύλες της κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 14°). 3. Μεταλλικά υδρίδια που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 16°). (b) 3186 αυτοθερμαινόμενα υγρά, ανόργανα, ε.α.ο., (c) 3186 αυτοθερμαινόμενα υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 18° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα τοξικά στερεά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων τοξικών στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 3191 αυτοθερμαινόμενα στερεά, τοξικά, ανόργανα, ε.α.ο., (c) 3191 αυτοθερμαινόμενα στερεά, τοξικά, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 19° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα τοξικά υγρά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων τοξικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 1380 πενταβοράνιο, Σημείωση: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σαυτή την ύλη (βλέπε περιθωριακό 2433). (b) 3187 αυτοθερμαινόμενα υγρά, τοξικά, ανόργανα, ε.α.ο., (c) 3187 αυτοθερμαινόμενα υγρά, τοξικά, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 20° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά στερεά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων διαβρωτικών στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 3192 αυτοθερμαινόμενα στερεά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο., (c) 3192 αυτοθερμαινόμενα στερεά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 21° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά υγρά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 3188 αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο., (c) 3188 αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 22° 2447 φωσφόρος, λευκός τετηγμένος. C. Οργανομεταλλικές ενώσεις υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη Σημειώσεις: 1. Οργανομεταλλικές ενώσεις και διαλύματά τους που δεν είναι υποκείμενα σε αυτόματη ανάφλεξη αλλά, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 3°). 2. Εύφλεκτα διαλύματα με οργανομεταλλικών ενώσεων που δεν είναι υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη και, σε επαφή με το νερό, δεν εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 3. 3. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται στις ύλες των 31° έως 33° (βλέπε περιθωριακό 2433). 31° Αυτόματα εύφλεκτα αλκύλια μετάλλων και αρύλια μετάλλων (a) 1366 διαιθυλοψευδάργυρος, 1370 διμεθυλοψευδάργυρος, 2005 διφενύλιο μαγνησίου, 2445 αλκύλια λιθίου, 3051 αλκύλια αλουμινίου, 3053 αλκύλια μαγνησίου, 2003 αλκύλια μετάλλων, ε.α.ο. ή 2003 αρύλια μετάλλων, ε.α.ο., 32° Άλλες αυτόματα εύφλεκτες οργανομεταλλικές ενώσεις (a) 3052 αλκυλαλογονούχες ενώσεις αλουμινίου, 3076 αλκυλαλογονούχες ενώσεις αλουμινίου, 3049 αλκυλαλογονούχες ενώσεις μετάλλων, ε.α.ο. ή 3049 αρυλαλογονούχες ενώσεις μετάλλων, ε.α.ο., 3050 αλκυλοϋδρίδια μετάλλων, ε.α.ο. ή 3050 αρυλοϋδρίδια μετάλλων, ε.α.ο. 33° Αυτόματα εύφλεκτες οργανομεταλλικές ενώσεις (a) 3203 πυροφορική οργανομεταλλική ένωση, ε.α.ο. D. Κενές συσκευασίες 41° Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC), κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών οχημάτων και κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, ακαθάριστων, καθώς και κενά οχήματα για μεταφορά χύμα και κενά μικρά εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα, ακαθάριστα, που περιείχαν ύλες της κλάσης 4.2. Σημείωση: Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC), κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων δεξαμενών και κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν ύλες της 4° (c), χαρακτηριστικός αριθμός 2002, της 12°(c), χαρακτηριστικός αριθμός 1932, 2009 και 2793, και της 16° (c), χαρακτηριστικός αριθμός 1376, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. Διατάξεις Α. Κόλα 1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 2432 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στο περιθωριακό 2433. Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒC), θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.6. (2) Με εξαίρεση τις συσκευασίες που αναφέρονται στο περιθωριακό 2436 (2) (a) και (b) και (3) και στο περιθωριακό 2437 (3) (a) και (b), (4) και (5), οι (εσωτερικές) συσκευασίες θα πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένες. (3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2430 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Χ», για ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικές) ταξινομημένες υπό το (a) κάθε είδους, - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Υ», για αυτοθερμαινόμενες ύλες ταξινομημένες υπό το (b) κάθε είδους, - συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας ΙΙΙ, ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Ζ», «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC των ομάδων συσκευασίας ΙΙΙ ή ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Ζ» ή «Υ», για αυτοθερμαινόμενες ύλες ταξινομημένες υπό το (c) κάθε είδους. Σημείωση: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 4.2 σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς και για μεταφορά χύμα, βλέπε Προσθήκη Β. 2. Συσκευασία μεμονωμένων υλών 2433 (1) Πυροφορικά υγρά των 6° (a), 17° (a) με εξαίρεση το βοροϋδρίδιο του αλουμινίου σε συσκευές, 19° (a) και 31° έως 33°, θα πρέπει να συσκευάζονται σε μεταλλικά δοχεία που κλείνουν ερμητικά, που δεν προσβάλλονται από το περιεχόμενο και έχουν χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 450 λίτρα. Τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται στον αρχικό έλεγχο και σε περιοδικούς ελέγχους κάθε πέντε χρόνια σε πίεση όχι μικρότερη από 1ΜΡa (10 bar) (πίεση πιεζομέτρου). Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από 90 % της χωρητικότητας τους, όμως ένας χώρος τουλάχιστον 5 % θα πρέπει να παραμένει κενός για ασφάλεια όταν το υγρό είναι σε μέση θερμοκρασία 50 °C. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το υγρό θα πρέπει να είναι κάτω από ένα στρώμα αδρανούς αερίου η πίεση πιεζομέτρου του οποίου θα πρέπει να είναι όχι μικρότερη από 50 kΡa (0,5 bar). Τα δοχεία θα πρέπει να φέρουν μία πλάκα δεδομένων με τα παρακάτω στοιχεία αναγραφόμενα σε μορφή διαρκείας: - ύλη ή ύλες () που γίνονται δεκτές για μεταφορά, - το απόβαρο () του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, - πίεση ελέγχου () (πίεση πιεζομέτρου), - ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του τελευταίου ελέγχου που έγινε, - σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τον έλεγχο, - χωρητικότητα () του δοχείου, - μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πλήρωσης (). (2) Αυτές οι ύλες μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με γυάλινη εσωτερική συσκευασία και χαλύβδινη ή αλουμινένια εξωτερική συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από 90 % της χωρητικότητας τους. Κάθε κόλο θα πρέπει να περιέχει μία μόνη εσωτερική συσκευασία. Τέτοιες συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν σέναν τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για την ομάδα συσκευασίας Ι. 2434 Φωσφόρος της 22° θα πρέπει να μεταφέρεται μόνον σε οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β.1a) ή σε εμπορευματοκιβώτιαδεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β.1b). 2435 (1) Ύλες ταξινομημένες υπό το (a) των 5°, 12°, 15° και 16° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια μή-αφαιρούμενης κεφαλής με μέγιστη χωρητικότητα 60 λίτρα και σε πλαστικά μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες με γυάλινες, πλαστικού υλικού ή μεταλλικές εσωτερικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: σε βαρέλια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520 για χαλύβδινα, περιθωριακό 3521 για αλουμινένια, ή περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού, ή σε μπιτόνια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522 για χαλύβδινα ή περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού. (3) Λευκός ή κίτρινος φωσφόρος της 11° (a) θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, (b) χαλύβδινα μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, (c) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με μεταλλικές εσωτερικές συσκευασίες. (4) Βοροϋδρίδιο του αλουμινίου που περιέχεται σε συσκευές της 17° (a) θα πρέπει να συσκευάζεται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) πλαστικά βαρέλια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (d) χαλύβδινα ή αλουμινένια κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. 2436 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (b) των διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή (h) μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή (i) άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή (j) σύνθετα ΙΒC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, με εξαίρεση τους τύπους 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. (2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή σε βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο, με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535, υπό την προϋπόθεση ότι συνθέτουν ένα πλήρες φορτίο ή είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. (3) Ιχθυάλευρο της 2° (b) μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε εύκαμπτα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, με εξαίρεση τους τύπους 13Η1, 13L1 και 13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι συνθέτουν ένα πλήρες φορτίο ή ότι τα εύκαμπτα ΙΒC είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 2437 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (c) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή (h) μεταλλικές συσκευασίες ελαφρού περιτυπώματος σύμφωνα με το περιθωριακό 3540. Σημείωση: Οι μεταλλικές συσκευασίες για ύλες της 4° θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες και κλεισμένες ώστε να αποδίδουν όταν η εσωτερική πίεση φτάνει μία τιμή όχι μεγαλύτερη από 300 kΡa (3 bar). (2) Με εξαίρεση τις ύλες της 4°, οι ύλες μπορεί επίσης να συσκευάζονται σε: (a) μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή (b) άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή (c) σύνθετα ΙΒC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625 με εξαίρεση τους τύπους 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. (3) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523, ή σε βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο, με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535. (4) Με εξαίρεση τις ύλες της 4°, στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε εύκαμπτα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, με εξαίρεση τους τύπους 13Η1, 13L1 και 13Μ1. (5) Ύλες των 2° (c) και 3° (c) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μη-ελεγμένες συσκευασίες, που χρειάζεται μόνον να ικανοποιήσουν τις διατάξεις του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (4) έως (7). Απόβλητα βαμβακιού με περιεκτικότητα σε λάδι μικρότερη από 5 % (κατά βάρος) και βαμβάκι της 3° (c) μπορούν επίσης να μεταφέρονται σε στέρεα ασφαλισμένες σφαίρες. 2438 (1) Τα ανοίγματα των δοχείων για τη μεταφορά υγρών με ιξώδες, στους 23 °C, μικρότερο από 200 mm2/s, με εξαίρεση τις γυάλινες αμπούλες και τους κυλίνδρους πίεσης, θα πρέπει να σφραγίζονται ερμητικά με δύο συσκευές στη σειρά, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι κλειστή με βίδες ή ασφαλισμένη με έναν ισοδύναμο τρόπο. Σημείωση: Για ΙΒC, πάντως, βλέπε περιθωριακό 3621 (8). (2) Χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, που περιέχουν βρεγμένο καταλύτη μετάλλου της 12° (b), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εξαεριστήρα σε συμφωνία με το περιθωριακό 3500 (8). 2439-3. Μικτή συσκευασία 2441 (1) Ύλες ταξινομημένες στο ίδιο είδος μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Ύλες των 6° (a), 11°, 17° (a), 19° (a), και 31° έως 33° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες ή είδη άλλων ειδών της κλάσης 4.2, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. (3) Με εξαίρεση τις ύλες που αναφέρονται στο (2) παραπάνω, ύλες της κλάσης 4.2, σε ποσότητες που δεν ξεπερνούν τα 3 λίτρα για υγρά και/ή 6 kg για στερεά, ανά δοχείο, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων - υπό την προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για ύλες και είδη εκείνων των κλάσεων - και/ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. Για ύλες ταξινομημένες στην ομάδα (a), η καθαρή ποσότητα ανά κόλο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 kg για στερεά, 3 λίτρα για υγρά. (4) Οι παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: (a) ανάφλεξη και/ή εκπομπή αξιοσημείωτης θερμότητας, (b) έκλυση εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, (c) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, (d) σχηματισμός ασταθών υλών. (5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2432 θα πρέπει να τηρούνται. (6) Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 kg όταν χρησιμοποιούνται ξύλινα κασόνια ή κασόνια από φύλλο φάϊμπερ. 4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) Μαρκάρισμα 2442 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο καθαρά και με τρόπο διάρκειας με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που θα αναγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα «UΝ». Ετικέτες κινδύνου (2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 4.2 θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 4.2. (3) Κόλα που περιέχουν ύλες της 17° (a), maneb ή παρασκευάσματα maneb της 16° (c), και ύλες των 31° έως 33°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 4.3. (4) Κόλα που περιέχουν ύλες των 7°, 8°, 11°, 18° και 19° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 6.1. (5) Κόλα που περιέχουν ύλες των 9°, 10°, 15°, 20° και 21° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 8. (6) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 12. (7) Κόλα που περιέχουν υγρά, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, κόλα που περιέχουν δοχεία εφοδιασμένα με εξαεριστήρες ή δοχεία εφοδιασμένα με εξαεριστήρες χωρίς εξωτερική συσκευασία και κόλα που περιέχουν φωσφόρο καλυμμένο με νερό της 11° (a), θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 11.Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 2444 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2431. Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με την ονομασία της, αλλά είναι καταχωρημένη σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο., ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία της ύλης (). Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσης, τον αριθμό είδους, εάν εφαρμόζεται, το γράμμα και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD»), π.χ. «4.2. 13° (b), ΑDR». Για τη μεταφορά των αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: «Απόβλητα που περιέχουν » και το(τα) συστατικό(ά) που χρησιμοποιείται(ούνται) για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα αναγράφεται(ονται) με τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς), π.χ. «Απόβλητα, γαίες που περιέχουν 1381 λευκό φωσφόρος κάτω από νερό 4.2, 11° (a) ΑDR». Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν διάφορα συστατικά υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να αναφέρονται περισσότερα από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των διαλυμάτων και μειγμάτων. Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2430 (9) δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της Κλάσης, ο αποστολέας μπορεί να γράψει στο έγγραφο μεταφοράς: «Όχι εμπορεύματα της κλάσης 4.2». Για τα διαλύματα και μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό υποκείμενο στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, η λέξη «διάλυμα» ή «μείγμα» θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (a)]. Όταν ένα στερεό παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει επιπλέον να αναφέρουν «τετηγμένο», εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 2445-C. Κενές συσκευασίες 2452 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC της 41° θα πρέπει να κλείνονται με τον ίδιο τρόπο και να είναι στεγανές στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτες. (2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC της 41° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. (3) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο 41°, π.χ. «Κενή συσκευασία, 4.2, 41°, ΑDR». Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών ή κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις λέξεις «Τελευταίο φορτίο» και την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία π.χ. «Τελευταίο φορτίο: 1381 λευκός φωσφόρος, ξηρός, 11° (a)». 2453-ΚΛΑΣΗ 4.3 ΥΛΕΣ ΠΟΥ, ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 1. Κατάλογος υλών 2470 (1) Ανάμεσα στις ύλες που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 4.3, εκείνα που αναφέρονται στο περιθωριακό 2471 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του περιθωριακού, υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2470 (2) έως 2492 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες αυτής της Οδηγίας. Σημείωση: Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2471 που δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση, είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 2471a. (2) Ο τίτλος της κλάσης 4.3 καλύπτει ύλες που αντιδρούν με το νερό προς έκλυση εύφλεκτων αερίων υποκείμενων στο σχηματισμό εκρηκτικών μειγμάτων με τον αέρα. Σημείωση: Ο όρος «ενεργή με το νερό» που χρησιμοποιείται στις ε.α.ο. καταχωρήσεις του περιθωριακού 2471, δηλώνει μία ύλη που σε επαφή με το νερό εκλύει εύφλεκτα αέρια. (3) Οι ύλες της κλάσης 4.3 υποδιαιρούνται ως εξής: Α. Οργανικές ύλες, οργανομεταλλικές ενώσεις και ύλες σε οργανικούς διαλύτες, που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, Β. Ανόργανες ύλες που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, C. Κενές συσκευασίες. Ύλες της κλάσης 4.3 ταξινομημένες στα διάφορα είδη του περιθωριακού 2471, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες, που χαρακτηρίζονται από το γράμμα (a), (b) ή (c), σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους: (a) πολύ επικίνδυνες, (b) επικίνδυνες, (c) λιγότερο επικίνδυνες. (4) Καταχώρηση υλών που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένη ονομασία στο περιθωριακό 2471, 1°, 3°, 11°, 13°, 14°, 16° και 20° έως 25°, και μέσα σαυτά τα είδη στα γράμματα, θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3340 και 3341. Η εμπειρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν οδηγεί σε μία περισσότερο αυστηρά βασισμένη καταχώρηση. (5) Όταν ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2471 βάσει της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3340 και 3341, εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια: Μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στην κλάση 4.3 εάν: (a) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης του ελέγχου το αέριο που εκλύεται αναφλέγεται αυτόματα, ή (b) ο ρυθμός εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 1 λίτρο ανά χιλιόγραμμο ανά ώρα της ύλης που είναι υπό έλεγχο. (6) Όταν ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών στο περιθωριακό 2471 βάσει της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3340 και 3341, τα παρακάτω κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται: (a) Οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά ζωηρά με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος προς παραγωγή αερίου που αναφλέγεται αυτόματα, ή αερίου που αντιδρά άμεσα με το νερό σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος τέτοιες ώστε ο ρυθμός εκπομπής εύφλεκτου αερίου μέσα σένα λεπτό είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 10 λίτρα ανά χιλιόγραμμο ύλης, θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (a),(b) Οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά άμεσα με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 20 λίτρα ανά χιλιόγραμμο ύλης, και που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του γράμματος (a), θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (b), (c) Οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά αργά με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 1 λίτρο ανά χιλιόγραμμο ύλης, και που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια των γραμμάτων (a) ή (b), θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (c). (7) Εάν ύλες της κλάσης 4.3, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μπαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου από εκείνες στις οποίες ανήκουν οι ύλες του περιθωριακού 2471, αυτά τα μείγματα θα πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν βάσει του πραγματικού βαθμού κινδύνου τους. Σημείωση: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). (8) Όταν ύλες έχουν συγκεκριμένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμμα του ίδιου είδους του περιθωριακού 2471, το σχετικό γράμμα μπορεί να καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3340 και 3341, και τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο (6). (9) Βάσει της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3340 και 3341, και τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο (6), μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση μίας συγκεκριμένης ονομασίας ύλης είναι τέτοια ώστε η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση (βλέπε περιθωριακό 2484). (10) Ύλες και μείγματα υλών με σημείο τήξης υψηλότερο από 45 °C θα πρέπει να θεωρούνται ως στερεά για τους σκοπούς των συνθηκών συσκευασίας στα περιθωριακά 2474 (2), 2475 (3) και 2476 (2). (11) Ενεργά με το νερό στερεά, εύφλεκτα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3132, ενεργά με το νερό στερεά, οξειδωτικά, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3133 και ενεργά με το νερό στερεά, αυτοθερμαινόμενα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3135 των Υποδείξεων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά (βλέπε, όμως, περιθωριακό 2002 (8), υποσημείωση 1/ στον πίνακα στην παράγραφο 2.3.1). Α. Οργανικές ύλες, οργανομεταλλικές ενώσεις και ύλες σε οργανικούς διαλύτες που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια 2471 1° Χλωροσιλάνια: (a) 1183 αιθυλοδιχλωροσιλάνιο, 1242 μεθυλοδιχλωροσιλάνιο, 1295 τριχλωροσιλάνιο, 2988 χλωροσιλάνια, ενεργά με το νερό, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σαυτές τις ύλες [βλέπε περιθωριακό 2473 (1)]. 2. Χλωροσιλάνια με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °C και που, σε επαφή με το νερό, δεν εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 3 [βλέπε περιθωριακό 2301, 21° (a)]. 3. Χλωροσιλάνια με σημείο ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο από 23 °C και που, σε επαφή με το νερό, δεν εκλύουν εύφλεκτα αέρια, είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 37°). 2° Το παρακάτω σύμπλεγμα τριφθοριούχου βορίου: (a) 2965 διμεθυλαιθερικό τριφθοριούχο βόριο. 3° Οργανομεταλλικές ενώσεις και μείγματα αυτών: (a) 1928 βρωμιούχο μεθυλομαγνήσιο σε αιθυλαιθέρα, 3207 οργανομεταλλική ένωση, ενεργή με το νερό, εύφλεκτη, ε.α.ο. ή 3207 διάλυμα οργανομεταλλικής ένωσης, ενεργό με το νερό, εύφλεκτο, ε.α.ο. ή 3207 εναιώρημα οργανομεταλλικής ένωσης, ενεργό με το νερό, εύφλεκτο, ε.α.ο., Σημείωση: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σαυτές τις ύλες [βλέπε περιθωριακό 2473 (2)]. (b) 3207 οργανομεταλλική ένωση, ενεργή με το νερό, εύφλεκτη, ε.α.ο. ή 3207 διάλυμα οργανομεταλλικής ένωσης, ενεργό με το νερό, εύφλεκτο, ε.α.ο. ή 3207 εναιώρημα οργανομεταλλικής ένωσης, ενεργό με το νερό, εύφλεκτο, ε.α.ο., (c) 3207 οργανομεταλλική ένωση, ενεργή με το νερό, εύφλεκτη, ε.α.ο. ή 3207 διάλυμα οργανομεταλλικής ένωσης, ενεργό με το νερό, εύφλεκτο, ε.α.ο. ή 3207 εναιώρημα οργανομεταλλικής ένωσης, ενεργό με το νερό, εύφλεκτο, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Οργανομεταλλικές ενώσεις και μείγματα αυτών που αναφλέγονται αυτόματα, είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 31° έως 33°). 2. Εύφλεκτα μείγματα με οργανομεταλλικές ενώσεις σε συγκεντρώσεις που, σε επαφή με το νερό, ούτε εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες ούτε αναφλέγονται αυτόματα, είναι ύλες της κλάσης 3. Β. Ανόργανες ύλες που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια Σημειώσεις: 1. Ο όρος «αλκαλιμέταλλα» συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία λίθιο, νάτριο, κάλιο, ρουβίδιο και καίσιο. 2. Ο όρος μέταλλα «της σειράς των αλκαλικών γαιών» συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία μαγνήσιο, ασβέστιο, στρόντιο και βάριο. 11° Αλκαλιμέταλλα και μέταλλα της σειράς των αλκαλικών γαιών και κράματα και μεταλλικές ενώσεις τους: (a) 1389 αμάλγαμα αλκαλιμετάλλου, 1391 εναιώρημα αλκαλιμετάλλου ή 1391 εναιώρημα μετάλλου της σειράς των αλκαλικών γαιών, 1392 αμάλγαμα μετάλλου της σειράς των αλκαλικών γαιών, 1407 καίσιο, 1415 λίθιο, 1420 κάλιο μεταλλικό κράμα, 1422 κράμα καλίου νατρίου, 1423 ρουβίδιο, 1428 νάτριο, 2257 κάλιο, 1421 κράμα αλκαλιμετάλλου, υγρό, ε.α.ο., (b) 1400 βάριο, 1401 ασβέστιο, 1393 κράμα μετάλλου της σειράς των αλκαλικών γαιών, ε.α.ο., (c) 2950 μαγνήσιο κοκκώδες, επικαλυμμένο με μέγεθος κόκκου όχι μικρότερο από 149 μικρά. Σημειώσεις: 1. Μέταλλα της σειράς των αλκαλικών γαιών και κράματα μετάλλων της σειράς των αλκαλικών γαιών σε πυροφορική μορφή, είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 12°). 2. 1869 μαγνήσιο ή 1869 κράμα μαγνησίου που περιέχει περισσότερο από 50 % μαγνήσιο σε μορφή σβόλων, ροκανιδίων ή ροδέλων, είναι ύλες της κλάσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 2401, 13° (c)]. 3. 1418 μαγνήσιο σε σκόνη και 1418 κράμα μαγνησίου σε μορφή σκόνης είναι ύλες του 14°. 12° Κράματα πυριτίου και πυριτιούχα μέταλλα: (b) 1405 πυριτιούχο ασβέστιο, 1417 λιθιοπυρίτιο, 2624 πυριτιούχο μαγνήσιο, 2830 λιθιοσιδηροπυρίτιο, (c) 1405 πυριτιούχο ασβέστιο, 2844 ασβεστιομαγνησιοπυρίτιο. Σημείωση: Για τις ύλες του (c) βλέπε επίσης περιθωριακό 2471a. 13° Άλλα μέταλλα, κράματα και μείγματα μετάλλων, μη-τοξικά, που σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια: (a) 3208 μεταλλικές ύλες, ενεργές με το νερό, ε.α.ο., (b) 1396 αλουμίνιο σε σκόνη, μη-επικαλυμμένο, 3078 δημήτριο, σε τορναρίσματα ή αμμώδη σκόνη, 3170 υπο-προϊόντα επεξεργασίας αλουμινίου, 3208 μεταλλική ύλη, ενεργή με το νερό, ε.α.ο., (c) 1398 αλουμινιοπυρίτιο σε σκόνη, μη-επικαλυμμένο, 1435 τέφρες ψευδάργυρου, 3170 υποπροϊόντα επεξεργασίας αλουμινίου, 3208 μεταλλική ύλη, ενεργή με το νερό, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Λεπτή σκόνη και σκόνη μετάλλων σε πυροφορική μορφή, είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 12°). 2. Αλουμινιοπυρίτιο σε σκόνη, επικαλυμμένο, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 3. 1333 δημήτριο σε πλάκες, ράβδους ή πλινθώματα είναι ύλη της κλάσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 2401, 13° (b)].14° Μέταλλα και κράματα μετάλλων στη μορφή σκόνης ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια και είναι ικανά για αυτοθέρμανση: (a) 1436 ψευδάργυρος σε σκόνη ή 1436 ψευδάργυρος σε λεπτή σκόνη, 3209 μεταλλική ύλη, ενεργή με το νερό, αυτοθερμαινόμενη, ε.α.ο., (b) 1418 μαγνήσιο σε σκόνη ή 1418 κράμα μαγνησίου σε σκόνη, 1436 ψευδάργυρος σε σκόνη ή 1436 ψευδάργυρος σε λεπτή σκόνη, 3209 μεταλλική ύλη, ενεργή με το νερό, αυτοθερμαινόμενη, ε.α.ο., (c) 1436 ψευδάργυρος σε σκόνη ή 1436 ψευδάργυρος σε λεπτή σκόνη, 3209 μεταλλική ύλη, ενεργή με το νερό, αυτοθερμαινόμενη, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Μέταλλα και κράματα μετάλλων σε πυροφορική μορφή, είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 12°). 2. Μέταλλα και κράματα μετάλλων που, σε επαφή με το νερό, δεν εκλύουν εύφλεκτα αέρια και δεν είναι πυροφορικά ή αυτοθερμαινόμενα, αλλά που αναφλέγονται εύκολα, είναι ύλες της κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 13°). 15° Μέταλλα και κράματα μετάλλων, τοξικά: (b) 1395 αλουμινιοσιδηροπυρίτιο σε σκόνη, (c) 1408 σιδηροπυρίτιο με 30 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 90 % πυρίτιο. Σημείωση: Σιδηροπυρίτιο που περιέχει λιγότερο από 30 % ή όχι λιγότερο από 90 % (κατά βάρος) πυρίτιο, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 16° Υδρίδια μετάλλων: (a) 1404 υδρίδιο ασβεστίου, 1410 υδρίδιο λιθιοαλουμινίου, 1411 υδρίδιο λιθιοαλουμινίου, αιθερικό, 1413 βοροϋδρίδιο λιθίου, 1414 υδρίδιο λιθίου, 1426 βοροϋδρίδιο νατρίου, 1427 υδρίδιο νατρίου, 1870 βοροϋδρίδιο καλίου, 2010 υδρίδιο μαγνησίου, 2463 υδρίδιο αλουμινίου, 1409 υδρίδια μετάλλων, ενεργά με το νερό, ε.α.ο., (b) 2805 υδρίδιο λιθίου, στερεό, σε χυτά τεμάχια, 2835 υδρίδιο νατραλουμινίου, 1409 υδρίδια μετάλλων, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. 1871 υδρίδιο τιτάνιου και 1437 υδρίδιο ζιρκόνιου είναι ύλες της κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 14°). 2. 2870 το βοροϋδρίδιο αλουμινίου είναι ύλη της κλάσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431, 17° (a)]. 17° Καρβίδια μετάλλων και νιτρίδια μετάλλων: (a) 2806 νιτρίδιο λιθίου, (b) 1394 καρβίδιο αλουμινίου, 1402 καρβίδιο ασβεστίου. 18° Φωσφίδια μετάλλων, τοξικά: (a) 1360 φωσφίδιο ασβεστίου, 1397 φωσφίδιο αλουμινίου, 1419 φωσφίδιο μαγνησιοαλουμινίου, 1432 φωσφίδιο νατρίου, 1433 φωσφίδια κασσίτερου, 1714 φωσφίδιο ψευδάργυρου, 2011 φωσφίδιο μαγνησίου, 2012 φωσφίδιο καλίου, 2013 φωσφίδιο στροντίου. Σημειώσεις: 1. Ενώσεις φωσφόρου με βαριά μέταλλα όπως σίδηρος, χαλκός, κ.λπ., δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. 3048 παρασιτοκτόνα φωσφίδιου του αλουμινίου, με πρόσθετα που παρεμποδίζουν την εκπομπή εύφλεκτων αερίων, είναι ύλες της κλάσης 6.1 [βλέπε περιθωριακό 2601, 43°, (a)]. 19° Αμίδια μετάλλων και κυαναμίδια μετάλλων: (b) 1390 αμίδια αλκαλιμετάλλων, (c) 1403 κυαναμίδιο ασβεστίου με περισσότερο από 0,1 % (κατά βάρος) καρβίδιο ασβεστίου. Σημειώσεις: 1. Κυαναμίδιο ασβεστίου που περιέχει όχι περισσότερο από 0,1 % (κατά βάρος) καρβίδιο ασβεστίου, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. το 2004 διαμίδιο μαγνησίου, είναι ύλη της κλάσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431, 16° (b)].20° Ανόργανες στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 2813 ενεργά με το νερό στερεά, ε.α.ο., (b) 1340 πενταθειούχος φωσφόρος (Ρ2S5) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φωσφόρο, 2813 ενεργά με το νερό στερεά, ε.α.ο., Σημείωση: Πενταθειούχος φωσφόρος όχι ελεύθερες από κίτρινο και λευκό φωσφόρο, δεν θα γίνεται δεκτός για μεταφορά. (c) 2968 maneb (1,2-bis(διθειοκαρβαμικό) μαγγανιοαιθυλένιο), σταθεροποιημένο έναντι της αυτοθέρμανσης, ή 2968 παρασκεύασμα maneb, σταθεροποιημένο έναντι της αυτοθέρμανσης, 2813 ενεργά με το νερό στερεά, ε.α.ο. Σημείωση: 2210 maneb ή 2210 παρασκευάσματα maneb σε αυτοθερμαινόμενη μορφή, είναι ύλες της κλάσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431, 16° (c)], όμως, βλέπε επίσης περιθωριακό 2471a, (c). 21° Ανόργανες υγρές ύλες και διαλύματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3148 ενεργά με το νερό υγρά, ε.α.ο., Σημείωση: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτή την ύλη [βλέπε περιθωριακό 2473 (2)]. (b) 3148 ενεργά με το νερό υγρά, ε.α.ο., (c) 3148 ενεργά με το νερό υγρά, ε.α.ο. 22° Ανόργανες στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, τοξικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3134 ενεργά με το νερό στερεά, τοξικά, ε.α.ο., (b) 3134 ενεργά με το νερό στερεά, τοξικά, ε.α.ο., (c) 3134 ενεργά με το νερό στερεά, τοξικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 23° Ανόργανες υγρές ύλες και διαλύματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, τοξικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3130 ενεργά με το νερό υγρά, τοξικά, ε.α.ο., Σημείωση: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σαυτή την ύλη [βλέπε περιθωριακό 2473 (2)]. (b) 3130 ενεργά με το νερό υγρά, τοξικά, ε.α.ο., (c) 3130 ενεργά με το νερό υγρά, τοξικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 24° Ανόργανες στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, διαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3131 ενεργά με το νερό στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο., (b) 3131 ενεργά με το νερό στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο., (c) 3131 ενεργά με το νερό στερεά, διαβρωτικά. ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 25° Ανόργανες υγρές ύλες και διαλύματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, διαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3129 ενεργά με το νερό υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο., Σημείωση: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σαυτή την ύλη [βλέπε περιθωριακό 2473 (2)]. (b) 3129 ενεργά με το νερό υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο., (c) 3129 ενεργά με το νερό υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). C. Κενές συσκευασίες 31° Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC), κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών εμπορευματοκιβωτίωνδεξαμενών, ακαθάριστων, καθώς και κενά οχήματα για μεταφορά χύμα και κενά μικρά εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα, ακαθάριστα, που περιείχαν ύλες της κλάσης 4.3. 2471a Ύλες των διαφόρων ειδών που μεταφέρονται υπό τους παρακάτω όρους, δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτή την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα και στο Παράρτημα Β: (a) Ύλες ταξινομημένες στο (a) κάθε είδους, δεν καλύπτονται από αυτό το περιθωριακό, (b) Ύλες ταξινομημένες στο (b) κάθε είδους: υγρά: έως 500 ml ανά εσωτερική συσκευασία, αλουμίνιο σε σκόνη της 13° (b): έως 1 kg ανά εσωτερική συσκευασία, άλλα στερεά: έως 500 g ανά εσωτερική συσκευασία, (c) Ύλες ταξινομημένες στο (c) κάθε είδους: υγρά: έως 1 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία, στερεά: έως 1 kg ανά εσωτερική συσκευασία. Αυτές οι ποσότητες υλών, θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν τουλάχιστον τους όρους του περιθωριακού 3538. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 30 kg. Οι «Γενικές συνθήκες συσκευασίας» του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 2. Διατάξεις Α. Κόλα 1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 2472 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών ορίζονται στο περιθωριακό 2473. Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒC), θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.6. (2) Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διείσδυση υγρασίας ή οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου. Δεν θα πρέπει να έχουν εξαεριστήρες σε συμφωνία με τα περιθωριακά 3500 (8) ή 3601 (6). (3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2470 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Χ», για πολύ επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό το (a) κάθε είδους, - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Υ», για επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό το (b) κάθε είδους, - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙΙ, ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Ζ», «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙΙ ή ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Ζ» ή «Υ», για λιγότερο επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό το (c) κάθε είδους. Σημείωση: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 4.3 σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και για μεταφορά χύμα, βλέπε Παράρτημα Β. 2. Ειδικές συνθήκες για συσκευασία ορισμένων υλών 2473 (1) Χλωροσιλάνια της 1° (a), θα πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικά στη διάβρωση χαλύβδινα δοχεία με μέγιστη χωρητικότητα 450 λίτρα. Τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται στον αρχικό έλεγχο και σε περιοδικούς ελέγχους κάθε πέντε χρόνια σε πίεση όχι μικρότερη από 0,4 ΜΡa (4 bar) (πίεση πιεζομέτρου). Η συσκευή κλεισίματος του δοχείου θα πρέπει να προστατεύεται από κάλυμμα. Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος πλήρωσης ανά λίτρο χωρητικότητας για τριχλωροσιλάνιο, αιθυλοδιχλωροσιλάνιο και μεθυλοδιχλωροσιλάνιο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1,14 kg, 0,93 kg ή 0,95 kg αντίστοιχα, εάν η πλήρωση γίνεται κατά βάρος, εάν η πλήρωση είναι κατόγκο, ο βαθμός πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 85 %. Τα δοχεία θα πρέπει επίσης να φέρουν μία πλακέτα που να δείχνει τα παρακάτω στοιχεία σε μορφή διαρκείας: - χλωροσιλάνια, Κλάση 4.3, - περιγραφή του(των) χλωροσιλάνιου(ων) που γίνεται(ονται) δεκτό(ά) για μεταφορά, - το απόβαρο () του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, - πίεση ελέγχου () (πίεση πιεζομέτρου), - ημερομηνία (μήνα, έτος) του τελευταίου ελέγχου που έγινε, - σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τον έλεγχο, - την χωρητικότητα () του δοχείο, - μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό πλήρωσης κατά βάρος () για κάθε ύλη που γίνεται δεκτή για μεταφορά. (2) Ύλες των 3° (a), 21° (a), 23° (a) και 25° (a), θα πρέπει να συσκευάζονται σε μεταλλικά δοχεία που κλείνουν ερμητικά,που δεν προσβάλλονται από το περιεχόμενο και έχουν χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 450 λίτρα. Τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται στον αρχικό έλεγχο και σε περιοδικούς ελέγχους κάθε πέντε χρόνια σε πίεση τουλάχιστον 1 ΜΡa (10 bar) (πίεση πιεζόμετρου). Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 90 % της χωρητικότητάς τους, όμως, ένας χώρος 5 % θα πρέπει να παραμένει κενός για ασφάλεια όταν το υγρό είναι σε μία μέση θερμοκρασία 50 °C. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το υγρό θα πρέπει να είναι κάτω από ένα στρώμα αδρανούς αερίου, η πίεση πιεζομέτρου του οποίου θα πρέπει να είναι όχι μικρότερη από 50 kΡa (0,5 bar). Τα δοχεία θα πρέπει να φέρουν πλακέτα που να δείχνει τα παρακάτω στοιχεία σε μορφή διαρκείας: - ύλη ή ύλες () γίνονται δεκτές για μεταφορά, - απόβαρο () του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, - πίεση ελέγχου () (πίεση πιεζομέτρου), - ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του τελευταίου ελέγχου που έγινε, - σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τον έλεγχο, - χωρητικότητα () του δοχείου, - μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πλήρωσης (). (3) Ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο (2) παραπάνω, μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με γυάλινη εσωτερική συσκευασία και χαλύβδινη ή αλουμινένια εξωτερική συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 90 % της χωρητικότητάς τους. Κάθε κόλο θα πρέπει να περιέχει μία μόνη εσωτερική συσκευασία. Τέτοιες συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν σέναν τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για την ομάδα συσκευασίας Ι. 2474 (1) Ύλες ταξινομημένες στα (a) των 2°, 11°, 13°, 14°, 16° έως 18°, 20°, 22° και 24°, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής, σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής με μέγιστη χωρητικότητα 60 λίτρα και πλαστικά μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες με γυάλινα, πλαστικού υλικού ή μεταλλικά εσωτερικά δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2470 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520 για χαλύβδινα, περιθωριακό 3521 για αλουμινένια, περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού, ή σε μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522 για χαλύβδινα ή περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού, ή (b) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 2475 (1) Ύλες ταξινομημένες στα (b) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. (2) Ύλες των 12° έως 17° και 20° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή (b) άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή (c) σύνθετα ΙΒC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, με εξαίρεση των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. (3) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2470 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο, με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535, υπό την προϋπόθεση ότι συνθέτουν ένα πλήρες φορτίο ή είναι φορτωμένοι πάνω σε παλέτες. 2476 (1) Ύλες ταξινομημένες στα (c) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή (h) ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3540, ή (i) μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή (j) άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή (k) σύνθετα ΙΒC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625 με εξαίρεση των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. (2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2470 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535, ή (c) εύκαμπτα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, με εξαίρεση τους τύπους 13Η1, 13L1 και 13Μ1. Σημείωση: Ύλες της 15° (c) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συσκευασίες, που χρειάζεται μόνον να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7), και μπορούν επιπλέον να συσκευάζονται σε ΙΒC του τύπου 13Η1. 2477 Τα ανοίγματα των δοχείων για ύλες της 23° θα πρέπει να είναι σφιχτά κλεισμένα με δύο συσκευές στη σειρά, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι βιδωμένη ή ασφαλισμένη με ισοδύναμο τρόπο. Σημείωση: Για τα ΙΒC, βλέπε, πάντως, περιθωριακό 3621 (8). 2478-3. Μικτή συσκευασία 2481 (1) Ύλες ταξινομημένες στα ίδια είδη μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία, σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Ύλες ταξινομημένες στα (a) των διαφόρων ειδών, δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί με ύλες των διαφόρων ειδών της κλάσης 4.3, με ύλες και είδη άλλων κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. (3) Με εξαίρεση τις ύλες που αναφέρονται στη (2), ύλες των διαφόρων ειδών της κλάσης 4.3, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 3 λίτρα για υγρά και/ή 6 kg για στερεά ανά δοχείο, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 η μία με την άλλη, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων υπό την προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για ύλες και είδη εκείνων των κλάσεων - και/ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. (4) Οι παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: (a) ανάφλεξη και/ή έκλυση αξιοσημείωτης θερμότητας, (b) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, (c) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, (d) σχηματισμός ασταθών υλών. (5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2472 θα πρέπει να τηρούνται. (6) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 kg. 4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) Μαρκάρισμα 2482 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με διάρκεια μαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που θα εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα «UΝ». Ετικέτες κινδύνου (2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 4.3, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 4.3. (3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 1° και 2°, θα πρέπει, επί πλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. 3 και 8. (4) Κόλα που περιέχουν ύλες της 3° και υδρίδιο λιθιοαλουμινίου , αιθερικό, της 16° (a), θα πρέπει, επιπλέον,να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 3. (5) Κόλα που περιέχουν ύλες της 14° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 4.2. (6) Κόλα που περιέχουν ύλες των 15°, 18°, 22° και 23°, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 6.1. (7) Κόλα που περιέχουν ύλες των 24° και 25°, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 8. (8) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία που δεν είναι ορατά από έξω, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 12. (9) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 11.Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 2484 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2471. Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με την ονομασία της, αλλά έχει εγγραφεί σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο., ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία της ύλης (). Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσης, τον αριθμό είδους, εάν εφαρμόζεται, το γράμμα και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD») π.χ. «4.3, 1° (a), ΑDR». Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)], η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: «Απόβλητα που περιέχουν », και το(τα) συστατικό(α) που χρησιμοποιείται(ούνται) για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8), θα εγγράφεται(ονται) κάτω από τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς), π.χ. «Απόβλητα, γαίες που περιέχουν 1428 νάτριο, 4.3, 11° (a), ΑDR.» Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν διάφορα συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να αναφέρονται περισσότερο από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους του διαλύματος και του μείγματος. Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2470 (9) δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της κλάσης, ο αποστολέας μπορεί να γράψει στο έγγραφο μεταφοράς: «Όχι εμπορεύματα της κλάσης 4.3». Για τα διαλύματα και μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, η λέξη «διάλυμα» ή «μείγμα» θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (a)]. Όταν ένα στερεό παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει επιπλέον να διευκρινίζει «τετηγμένο», εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 2485-C. Κενές συσκευασίες 2492 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, της 31° θα πρέπει να είναι κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και στεγανές έναντι διαρροής στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτες. (2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, της 31° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου, σαν να ήταν γεμάτες. (3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στην 31°, π.χ. «Κενή συσκευασία, 4.3, 31°, ΑDR». Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις «Τελευταίο φορτίο» μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. «Τελευταίο φορτίο: 1295 τριχλωροσιλάνιο, 1° (a)». 2493-ΚΛΑΣΗ 5.1 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1. Κατάλογος υλών 2500 (1) Ανάμεσα στις ύλες που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 5.1, εκείνες που αναφέρονται στο περιθωριακό 2501 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο σε εκείνο το περιθωριακό, υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2500 (2) έως 2522 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες αυτής της Οδηγίας. Σημείωση: Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2501 και που δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση, είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 2501a. (2) Ο τίτλος της κλάσης 5.1 καλύπτει ύλες που, ενώ από μόνες τους δεν είναι απαραίτητα εύφλεκτες, μπορεί, γενικά με προσθήκη οξυγόνου, να προκαλέσουν την ή συμβάλουν στην ανάφλεξη ενός άλλου υλικού. (3) Οι ύλες της κλάσης 5.1, υποδιαιρούνται ως εξής: Α. Υγρές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματά τους. Β. Στερεές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματά τους. C. Κενές συσκευασίες. Ύλες της κλάσης 5.1 (άλλες από τις ύλες των 5° και 20°) που ταξινομούνται στα διάφορα είδη του περιθωριακού 2501, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες χαρακτηρίζονται από το γράμμα (a), (b) ή (c), σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους. (a) εξαιρετικά οξειδωτικές, (b) οξειδωτικές, (c) ελαφρώς οξειδωτικές. (4) Στερεές οξειδωτικές ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία, μπορούν να καταχωρούνται στην κλάση 5.1 είτε με βάση την εμπειρία, είτε σε συμφωνία με τη μέθοδο ελέγχου, τη διαδικασία και τα κριτήρια που τίθενται στην προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3350 και 3351. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της γνωστής εμπειρίας, η κρίση που βασίζεται σε γνωστή εμπειρία, θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των αποτελεσμάτων ελέγχου. Υγρές οξειδωτικές ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία, θα πρέπει να καταχωρούνται στην κλάση 5.1 με βάση την εμπειρία. (5) Όταν ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2501 με βάση τη διαδικασία ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3350 και 3351, το παρακάτω κριτήριο εφαρμόζεται: Μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στην κλάση 5.1 εάν, σε κάθε συγκέντρωση στην οποία δοκιμάζεται, ο μέσος χρόνος καύσης του πριονιδίου που υπολογίζεται μετά από τρεις ελέγχους, είναι ίσος με ή μικρότερος από εκείνον του μέσου όρου τριών ελέγχων με μείγμα υπερθειικού αμμωνίου. (6) Όταν ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών του περιθωριακού 2501 με βάση τη διαδικασία ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3350 και 3351, τα παρακάτω κριτήρια εφαρμόζονται: - μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (a) όταν, σε κάθε συγκέντρωση στην οποία δοκιμάζεται, παρουσιάζει χρόνο καύσης μικρότερο απότι με βρωμικό κάλιο, - μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (b) όταν, σε κάθε συγκέντρωση στην οποία ελέγχεται, παρουσιάζει χρόνο καύσης ίσο με ή μικρότερο απ ότι με υπερχλωρικό κάλιο και τα κριτήρια για το γράμμα (a) δεν ικανοποιούνται, - μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (c) όταν, σε κάθε συγκέντρωση στην οποία ελέγχεται, παρουσιάζει χρόνο καύσης ίσο με ή μικρότερο απότι με υπερθειικό αμμώνιο και τα κριτήρια για τα γράμματα ομάδων (a) ή (b) δεν ικανοποιούνται. (7) Εάν ύλες της κλάσης 5.1, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μεταβαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι ύλες του περιθωριακού 2501 ανήκουν, αυτά τα μείγματα ή διαλύματα θα πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν με βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου τους. Σημείωση: Για την ταξινόμηση των διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). (8) Όταν ύλες έχουν συγκεκριμένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμμα του ίδιου είδους του περιθωριακού 2501, το σχετικό γράμμα μπορεί να καθοριστεί με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3350 και 3351, και τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο (6). (9) Με βάση τη διαδικασία ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3350 και 3351 και τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο (6), μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση μίας ειδικά επώνυμης ύλης είναι τέτοια ώστε η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση (βλέπε περιθωριακό 2514). (10) Για τις απαιτήσεις συσκευασίας των περιθωριακών 2506 (2), 2507 (2) και 2508 (2), ύλες ή μείγματα υλών με σημείο τήξης μεγαλύτερο από 45 °C θεωρούνται ως στερεά. (11) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 5.1, θα πρέπει να γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνον εάν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολυμερισμού τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Γιαυτό το σκοπό, θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα δοχεία δεν περιέχουν κανένα υλικό υποκείμενο στην προαγωγή αυτών των αντιδράσεων. (12) Οξειδωτικά στερεά, αυτοθερμαινόμενα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3100, οξειδωτικά στερεά, ενεργά με το νερό, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3121 και οξειδωτικά στερεά, εύφλεκτα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3137 των Υποδείξεων για τη Μεταφορά των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά (βλέπε, όμως, περιθωριακό 2002 (8), υποσημείωση (Ή) στον πίνακα που περιέχεται στην παράγραφο 2.3.1). Α. Υγρές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματά τους 2501 1° Υπεροξείδιο του υδρογόνου και διαλύματά του, ή μείγματα του υπεροξειδίου του υδρογόνου με ένα άλλο υγρό σε υδατικό διάλυμα: (a) 2015 υπεροξείδιο του υδρογόνου, σταθεροποιημένο, ή 2015 υδατικό διάλυμα του υπεροξειδίου του υδρογόνου, σταθεροποιημένο με περισσότερο από 60 % υπεροξείδιο του υδρογόνου, Σημειώσεις: 1. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σαυτές τις ύλες (βλέπε περιθωριακό 2503). 2. Υπεροξείδιο του υδρογόνου, όχι σταθεροποιημένο ή υδατικό διάλυμα του υπεροξειδίου του υδρογόνου, όχι σταθεροποιημένο που περιέχει περισσότερο από 60 % υπεροξείδιο του υδρογόνου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. (b) 2014 υδατικό διάλυμα του υπεροξειδίου του υδρογόνου, με όχι λιγότερο από 20 % αλλά όχι περισσότερο από 60 % υπεροξείδιο του υδρογόνου (σταθεροποιημένο όπως χρειάζεται), 3149 υπεροξείδιο του υδρογόνου και μείγμα υπεροξοξικού οξέος, σταθεροποιημένο, με οξύ(οξέα), νερό και όχι περισσότερο από 5 % υπεροξοξικό οξύ, Σημείωση: Αυτό το μείγμα υπεροξειδίου του υδρογόνου και υπεροξοξικού οξέος (Αριθ. 3149), θα πρέπει σε εργαστηριακό έλεγχο (), ούτε να εκρήγνυται στην τυρβώδη κατάσταση ούτε να αναφλέγεται καθόλου και δεν θα πρέπει να δείχνει καμία επίδραση όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό, ούτε καμία εκρηκτική ισχύ. Η σύνθεση θα πρέπει να είναι θερμικά σταθερή (θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης 60 °C ή υψηλότερη για ένα κόλο 50 kg), και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα υγρό συμβατό με το υπεροξοξικό οξύ για απευαισθητοποίηση. Συνθέσεις που δεν ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να θεωρούνται ως ύλες της κλάσης 5.2 [βλέπε Προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3106 (2) (g)]. (c) 2984 υδατικό μείγμα υπεροξειδίου του υδρογόνου, με όχι λιγότερο από 8 % αλλά λιγότερο από 20 % υπεροξείδιο του υδρογόνου (σταθεροποιημένο όπως χρειάζεται). Σημείωση: Υδατικά μείγματα υπεροξειδίου του υδρογόνου, που περιέχουν λιγότερο από 8 % υπεροξείδιο του υδρογόνου, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2° Τετρανιτρομεθάνιο: (a) 1510 τετρανιτρομεθάνιο. Σημείωση: Τετρανιτρομεθάνιο όχι ελεύθερο από εύφλεκτες προσμείξεις δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 3° Διάλυμα υπερχλωρικού οξέος: (a) 1873 υπερχλωρικό οξύ σε υδατικό διάλυμα με περισσότερο από 50 % αλλά όχι περισσότερο από 72 % οξύ, κατά βάρος. Σημειώσεις: 1. Διαλύματα υπερχλωρικού οξέος που περιέχουν περισσότερο από 72 % (κατά βάρος) οξύ, ή μείγματα υπερχλωρικού οξέος με οποιοδήποτε υγρό άλλο από νερό, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 2. 1802 υπερχλωρικό οξύ με όχι περισσότερο από 50 %, κατά βάρος, σε υδατικό διάλυμα, οξύ, είναι ύλη της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 4° (b)]. 4° Διάλυμα χλωρικού οξέος: (b) 2626 υδατικό διάλυμα χλωρικού οξέος, με όχι περισσότερο από 10 % χλωρικό οξύ. Σημείωση: Διάλυμα χλωρικού οξέος που περιέχει περισσότερο από 10 % χλωρικό οξύ ή μείγματα χλωρικού οξέος με οποιοδήποτε υγρό άλλο από νερό, δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 5° Οι παρακάτω αλογονωμένες ενώσεις του φθορίου: 1745 πενταφθοριούχο βρώμιο, 1746 τριφθοριούχο βρώμιο, 2495 πενταφθοριούχο ιώδιο. Σημειώσεις: 1. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σαυτές τις ύλες (βλέπε περιθωριακό 2504). 2. Άλλες αλογονωμένες ενώσεις του φθορίου, δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά ως ύλες της κλάσης 5.1. Β. Στερεές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματά τους 11° Χλωρικά άλατα και μείγματα χλωρικών αλάτων με βορικά άλατα ή υγροσκοπικά χλωρίδια (όπως χλωριούχο μαγνήσιο ή χλωριούχο ασβέστιο): (b) 1452 χλωρικό ασβέστιο, 1458 μείγμα χλωρικού και βορικού άλατος, 1459 μείγμα χλωρικού άλατος και χλωριούχου μαγνησίου, 1485 χλωρικό κάλιο, 1495 χλωρικό νάτριο, 1506 χλωρικό στρόντιο, 1513 χλωρικός ψευδάργυρος, 2427 υδατικό διάλυμα χλωρικού καλίου, 2428 υδατικό διάλυμα χλωρικού νατρίου, 2429 υδατικό διάλυμα χλωρικού ασβεστίου, 2721 χλωρικός χαλκός, 2723 χλωρικό μαγνήσιο, 1461 χλωρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο., 3210 υδατικά διαλύματα ανόργανων χλωρικών αλάτων, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Βλέπε επίσης 29°. 2. Χλωρικό αμμώνιο και μείγματα χλωρικού άλατος με άλας αμμωνίου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 12° Υπερχλωρικό αμμώνιο: (b) 1442 υπερχλωρικό αμμώνιο. Σημείωση: Η ταξινόμηση αυτής της ύλης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των ελέγχων στην προσθήκη Α.1. Ανάλογα με το μέγεθος κόκκων και τη συσκευασία της ύλης, βλέπε επίσης Κλάση 1 (περιθωριακό 2101, 4°, Αριθ. 0402). 13° Υπερχλωρικά άλατα (με εξαίρεση το υπερχλωρικό αμμώνιο, βλέπε 12°): (b) 1455 υπερχλωρικό ασβέστιο, 1475 υπερχλωρικό μαγνήσιο, 1489 υπερχλωρικό κάλιο, 1502 υπερχλωρικό νάτριο, 1508 υπερχλωρικό στρόντιο,1481 υπερχλωρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο., 3211 υδατικά διαλύματα ανόργανων υπερχλωρικών αλάτων ε.α.ο. Σημείωση: Βλέπε επίσης 29°. 14° Χλωριώδη άλατα: (b) 1453 χλωριώδες ασβέστιο, 1496 χλωριώδες νάτριο, 1462 χλωριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. 1908 διάλυμα χλωριώδους άλατος είναι ύλη της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 61° (b) ή (c)]. 2. Χλωριώδες αμμώνιο και μείγματα χλωριώδους άλατος με άλας αμμωνίου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 15° Υποχλωριώδη άλατα: (b) 1471 υποχλωριώδες λίθιο, ξηρό ή 1471 μείγματα υποχλωριώδους λιθίου, 1748 υποχλωριώδες ασβέστιο, ξηρό ή 1748 μείγμα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρό με περισσότερο από 39 % διαθέσιμο χλώριο (8.8 % διαθέσιμο οξυγόνο), 2880 υποχλωριώδες ασβέστιο, ενυδατωμένο ή 2880 ενυδατωμένο μείγμα υποχλωριώδους ασβεστίου με όχι λιγότερο από 5.5 % αλλά όχι περισσότερο από 10 % νερό, 3212 υποχλωριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο., (c) 2208 μείγμα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρό με περισσότερο από 10 % αλλά όχι περισσότερο από 39 % διαθέσιμο χλώριο. Σημειώσεις: 1. Μείγματα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρά, που περιέχουν όχι περισσότερο από 10 % διαθέσιμο χώρο, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. 1791 διάλυμα υποχλωριώδους άλατος είναι ύλη της κλάσης 3 [βλέπε περιθωριακό 2801, 61° (b) ή (c)]. 3. Μείγματα υποχλωριώδους άλατος με άλας αμμωνίου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 4. Βλέπε επίσης 29°. 16° Βρωμικά άλατα: (b) 1473 βρωμικό μαγνήσιο, 1484 βρωμικό κάλιο, 1494 βρωμικό νάτριο, 1450 βρωμικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο., 3213 υδατικά διαλύματα ανόργανων βρωμικών αλάτων, ε.α.ο., (c) 2469 βρωμικός ψευδάργυρος, 3213 υδατικά διαλύματα ανόργανων βρωμικών αλάτων, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Βρωμικό αμμώνιο και μείγματα βρωμικού άλατος με άλας αμμωνίου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 2. Βλέπε επίσης 29°. 17° Υπερμαγγανικά άλατα: (b) 1456 υπερμαγγανικό ασβέστιο, 1490 υπερμαγγανικό κάλιο, 1503 υπερμαγγανικό νάτριο, 1515 υπερμαγγανικός ψευδάργυρος, 1482 υπερμαγγανικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο., 3214 διαλύματα ανόργανων υπερμαγγανικών αλάτων, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Υπερμαγγανικό αμμώνιο και μείγματα υπερμαγγανικού άλατος με άλας αμμωνίου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 2. Βλέπε επίσης 29°. 18° Υπερθειικά άλατα: (c) 1444 υπερθειικό αμμώνιο, 1492 υπερθειικό κάλιο, 1505 υπερθειικό νάτριο, 3215 υπερθειικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο., 3216 διαλύματα ανόργανων υπερθειικών αλάτων, ε.α.ο. 19° Υπερανθρακικά άλατα: (c) 2467 υπερανθρακικά άλατα νατρίου, 3217 υπερανθρακικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: Το υπεροξυ-ενυδρο ανθρακικό νάτριο, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 20° Διαλύματα νιτρικού αμμωνίου: 2426 νιτρικό αμμώνιο, υγρό, θερμό συμπυκνωμένο διάλυμα, σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 80 %, αλλά όχι μεγαλύτερη από 93 %, υπό την προϋπόθεση ότι: 1. το pΗ είναι μεταξύ 5 και 7 μετρημένο σε υδατικό διάλυμα 10 % της μεταφερόμενης ύλης, 2. το διάλυμα δεν περιέχει περισσότερο από 0,2 % εύφλεκτα υλικά ή ενώσεις χλωρίου σε ποσότητες τέτοιες ώστε το επίπεδο του χλωρίου να υπερβαίνει το 0,02 %. Σημείωση: Υδατικά διαλύματα νιτρικού αμμωνίου, σε συγκέντρωση όχι μεγαλύτερη από 80 %, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 21° Νιτρικό αμμώνιο και λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου (): (c) 1942 νιτρικό αμμώνιο με όχι περισσότερο από 0,2 % εύφλεκτες ύλες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε οργανικής ύλης υπολογιζόμενης ως άνθρακας και εξαιρουμένης οποιασδήποτε άλλης προστιθέμενης ύλης, 2067 λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α1: ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα νιτρικού αμμωνίου με προστεθημένη ύλη που είναι ανόργανη και χημικώς αδρανή με το νιτρικό αμμώνιο, με όχι λιγότερο από 90 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0,2 % εύφλεκτων υλικών (συμπεριλαμβανομένων οργανικών υλικών υπολογιζόμενων ως άνθρακας), ή με περισσότερο από 70 % αλλά λιγότερο από 90 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0,4 % ολικά εύφλεκτα υλικά, 2068 λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α2: ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα νιτρικού αμμωνίου με ανθρακικό ασβέστιο και/ή δολομίτη, με περισσότερο από 80 % αλλά λιγότερο από 90 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0,4 % ολικά εύφλεκτα υλικά, 2069 λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α3: ομοιογενή μηδιαχωριζόμενα μείγματα νιτρικού αμμωνίου και θειικού αμμωνίου, με περισσότερο από 45 % αλλά όχι περισσότερο από 70 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0,4 % ολικά εύφλεκτα υλικά, 2070 λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α4: ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα φωσφορικού αζώτου ή αζώτου τύπου ποτάσας ή πλήρη λιπάσματα φωσφορικού αζώτου τύπου ποτάσας, με περισσότερο από 70 % αλλά λιγότερο από 90 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0,4 % ολικά εύφλεκτα υλικά. Σημειώσεις: 1. Νιτρικό αμμώνιο που περιέχει περισσότερο από 0,2 % εύφλεκτες ύλες (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε οργανικής ύλης υπολογιζόμενης ως άνθρακας) δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά εκτός εάν είναι συστατικό μίας ύλης ή ενός είδους της κλάσης 1. 2. Στον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε νιτρικό αμμώνιο, όλα τα νιτρικά ιόντα για τα οποία ένα μοριακό ισοδύναμο ιόντων αμμωνίου είναι παρόν στο μείγμα θα πρέπει να υπολογίζονται ως νιτρικό αμμώνιο. 3. Λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο ή περιεκτικότητα σε εύφλεκτες ύλες μεγαλύτερη από τις τιμές που φαίνονται δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά, παρά μόνο κάτω από τις συνθήκες που εφαρμόζονται στην κλάση 1. Βλέπε επίσης Σημείωση 5. 4. Λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο κάτω από τις τιμές ορίου που υποδεικνύονται δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 5. Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα φωσφορικού αζώτου ή αζώτου τύπου ποτάσας ή πλήρη λιπάσματα φωσφορικού αζώτου τύπου ποτάσας των οποίων η μοριακή περίσσεια νιτρικών ιόντων επί των ιόντων αμμωνίου (υπολογιζόμενα ως νιτρικό κάλιο) είναι μικρότερη από 10 % ,δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι: (a) η περιεκτικότητά τους σε νιτρικό αμμώνιο είναι όχι μεγαλύτερη από 70 % και η ολική περιεκτικότητά τους σε εύφλεκτα υλικά είναι όχι μεγαλύτερη από 0,4 %, ή (b) η περιεκτικότητά τους σε νιτρικό αμμώνιο είναι όχι μεγαλύτερη από 45 % ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά τους σε εύφλεκτα υλικά. 22° Νιτρικά άλατα (με εξαίρεση τις ύλες των 20°, 21° και 29°): (b) 1493 νιτρικός άργυρος, 1514 νιτρικός ψευδάργυρος, 1477 νιτρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο., 3218 υδατικά διαλύματα ανόργανων νιτρικών αλάτων, ε.α.ο., (c) 1438 νιτρικό αλουμίνιο, 1451 νιτρικό καίσιο, 1454 νιτρικό ασβέστιο, 1465 νιτρικό διδύμιο, 1466 νιτρικό άλας τρισθενούς σιδήρου, 1467 νιτρική γουανιδίνη, 1474 νιτρικό μαγνήσιο, 1486 νιτρικό κάλιο, 1498 νιτρικό νάτριο, 1499 μείγματα νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου, 1507 νιτρικό στρόντιο, 2720 νιτρικό χρώμιο, 2722 νιτρικό λίθιο, 2724 νιτρικό μαγγάνιο, 2725 νιτρικό νικέλιο, 2728 νιτρικό ζιρκόνιο, 1477 νιτρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο., 3218 υδατικά διαλύματα ανόργανων νιτρικών αλάτων, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Τα:1625 νιτρικός υδράργυρος (ΙΙ), 1627 νιτρικός υδράργυρος (Ι) και 2727 νιτρικό θάλλιο είναι ύλες της κλάσης 6.1 [βλέπε περιθωριακό 2601, 52° (b) και 68° (b)]. Τα:2976 νιτρικό θόριο, στερεό, 2980 διάλυμα εξα-ενυδρου νιτρικού ουρανύλιου και 2981 νιτρικό ουρανύλιο, στερεό είναι ύλες της κλάσης 7 (βλέπε περιθωριακό 2704, κατάλογοι 5, 6, 9, 10, 11 και 13). 2. Η εμπορική ποιότητα λιπάσματος νιτρικού ασβεστίου, που συνίσταται κυρίως από ένα διπλό άλας (νιτρικό ασβέστιο και νιτρικό αμμώνιο) και που περιέχει όχι περισσότερο από 10 % νιτρικό αμμώνιο και τουλάχιστον 12 % νερό από κρυστάλλωση, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 23° Νιτρώδη άλατα: (b) 1488 νιτρώδες κάλιο, 1512 νιτρώδες ψευδαργυραμμώνιο, 2627 νιτρώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο., 3219 υδατικά διαλύματα ανόργανων νιτρωδών αλάτων, ε.α.ο., (c) 1500 νιτρώδες νάτριο, 2726 νιτρώδες νικέλιο, 3219 υδατικά διαλύματα ανόργανων νιτρωδών αλάτων, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Νιτρώδες αμμώνιο και μείγματα ανόργανου νιτρώδους άλατος με άλας αμμωνίου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 2. Το νιτρώδες ψευδαργυραμμώνιο δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται από θαλάσσιες οδούς. 24° Μείγματα νιτρικών και νιτρωδών αλάτων των ειδών 22° και 23°. (b) 1487 μείγμα νιτρικού καλίου και νιτρώδους νατρίου. Σημείωση: Μείγματα με άλας αμμωνίου, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 25° Υπεροξείδια και υπέρ-υπεροξείδια: (a) 1491 υπεροξείδιο του καλίου, 1504 υπεροξείδιο του νατρίου, 2466 υπερ-υπεροξείδιο του καλίου, 2547 υπερ-υπεροξείδιο του νατρίου, (b) 1457 υπεροξείδιο του ασβεστίου, 1472 υπεροξείδιο του λιθίου, 1476 υπεροξείδιο του μαγνησίου, 1509 υπεροξείδιο του στροντίου, 1516 υπεροξείδιο του ψευδάργυρου, 1483 υπεροξείδια, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: Βλέπε επίσης 29°. 26° Χλωροϊσοκυανουρικά οξέα και άλατα αυτών: (b) 2465 διχλωροϊσοκυανουρικό οξύ, ξηρό ή 2465 άλατα του διχλωροϊσοκυανουρικού οξέος, 2468 τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ, ξηρό. Σημείωση: Το ένυδρο άλας του διχλωροϊσοκυανουρικού οξέος με νάτριο, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 27° Στερεές οξειδωτικές ύλες, μη-τοξικές, μη-διαβρωτικές, και μείγματα αυτών των υλών (τέτοια όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 1479 οξειδωτικά στερεά, ε.α.ο., (b) 1439 διχρωμικό αμμώνιο, 3247 υπεροξυβορικό νάτριο, άνυδρο, 1479 οξειδωτικά στερεά, ε.α.ο., (c) 1479 οξειδωτικά στερεά, ε.α.ο. 28° Υδατικά διαλύματα στερεών οξειδωτικών υλών, μη-τοξικών, μη-διαβρωτικών και μειγμάτων αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (b) 3139 οξειδωτικά υγρά, ε.α.ο., (c) 3139 οξειδωτικά υγρά, ε.α.ο. 29° Στερεές οξειδωτικές ύλες, τοξικές και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3087 οξειδωτικά στερεά, τοξικά, ε.α.ο., (b) 1445 χλωρικό βάριο, 1446 νιτρικό βάριο, 1447 υπερχλωρικό βάριο, 1448 υπερμαγγανικό βάριο, 1449 υπεροξείδιο του βαρίου, 1469 νιτρικός μόλυβδος, 1470 υπερχλωρικός μόλυβδος, 2464 νιτρικό βηρύλλιο, 2573 χλωρικό θάλλιο, 2719 βρωμικό βάριο, 2741 υποχλωριώδες βάριο με περισσότερο από 22 % διαθέσιμο χλώριο, 3087 οξειδωτικά στερεά, τοξικά, ε.α.ο., (c) 1872 διοξείδιο του μολύβδου, 3087 οξειδωτικά στερεά, τοξικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 30° Υδατικά διαλύματα στερεών οξειδωτικών υλών, τοξικών και μειγμάτων αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3099 οξειδωτικά υγρά, τοξικά, ε.α.ο., (b) 3099 οξειδωτικά υγρά, τοξικά, ε.α.ο., (c) 3099 οξειδωτικά υγρά, τοξικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 31° Στερεές οξειδωτικές ύλες, διαβρωτικές και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3085 οξειδωτικά στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο., (b) 1463 τριοξείδιο του χρωμίου, άνυδρο (στερεό χρωμικό οξύ), 3085 οξειδωτικά στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο., (c) 1511 ουριοϋπεροξείδιο του υδρογόνου, 3085 οξειδωτικά στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 2. 1755 διάλυμα χρωμικού οξέος είναι ύλη της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 17° (b) ή (c)]. 32° Υδατικά διαλύματα στερεών οξειδωτικών υλών, διαβρωτικών και μειγμάτων αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: (a) 3098 οξειδωτικά υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο., (b) 3098 οξειδωτικά υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο., (c) 3098 οξειδωτικά υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. Σημείωση: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). C. Κενές συσκευασίες Σημείωση: Κενές συσκευασίες με υπολείμματα από το προηγούμενο περιεχόμενό τους κολλημένα στο εξωτερικό τους, δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά. 41° Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC), κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, ακαθάριστων καθώς και κενά οχήματα για μεταφορά χύμα και κενά μικρά εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα, ακαθάριστα, που περιείχαν ύλες της κλάσης 5.1. 2501a Ύλες των διαφόρων ειδών, μεταφερόμενες σε συμφωνία με τις παρακάτω διατάξεις, δεν υπόκεινται ούτε στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ούτε σε εκείνες που περιέχονται στο παράρτημα Β: (a) Ύλες ταξινομημένες στο (a) κάθε είδους, δεν καλύπτονται από αυτό το περιθωριακό. (b) Ύλες ταξινομημένες στο (b) κάθε είδους: υγρά: όχι περισσότερο από 500 ml ανά εσωτερική συσκευασία, στερεά: όχι περισσότερο από 500 g ανά εσωτερική συσκευασία, (c) Ύλες ταξινομημένες στο (c) κάθε είδους: υγρά: όχι περισσότερο από 1 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία, στερεά: όχι περισσότερο από 1 kg ανά εσωτερική συσκευασία. Αυτές οι ποσότητες υλών, θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν τουλάχιστον τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 30 kg. Οι «Γενικές συνθήκες συσκευασίας» του περιθωριακού 3500(1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 2. Διατάξεις Α. Κόλα 1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 2502 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2503 και 2504. (2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒC), θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.6. (3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2500(3) και 3511(2) ή 3611(2) αντίστοιχα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Χ» για τις ισχυρά οξειδωτικές ύλες που ταξινομούνται στο γράμμα (a) κάθε είδους, - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Υ», για τις οξειδωτικές ύλες που ταξινομούνται στο γράμμα (b) κάθε είδους, - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙΙ, ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Ζ», «Υ», ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙΙ ή ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Ζ» ή «Υ», για τις ελαφρώς οξειδωτικές ύλες που ταξινομούνται στο γράμμα (c) κάθε είδους. Σημείωση: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 5.1 σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και για τη μεταφορά χύμα στερεών αυτής της κλάσης, βλέπε Παράρτημα Β. 2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών 2503 (1) Ύλες της 1° (a) θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής από αλουμίνιο καθαρότητας τουλάχιστον 99,5 %, σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή σε βαρέλια μημετακινούμενης κεφαλής από ειδικό χάλυβα, που δεν υπόκειται στην πρόκληση αποσύνθεσης του υπεροξειδίου του υδρογόνου, σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με εσωτερικές συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο που δεν υπόκειται στην πρόκληση αποσύνθεσης του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Μία εσωτερική συσκευασία κατασκευασμένη από γυαλί ή πλαστικό, δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερο από 2 λίτρα: μία από μέταλλο, όχι περισσότερο από 5 λίτρα. Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με εξαεριστήρα σύμφωνα με το περιθωριακό 3500 (8). Αυτές οι συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν σέναν τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για την ομάδα συσκευασίας Ι. (2) Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 90 % της χωρητικότητας τους. (3) Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 125 kg. 2504 Ύλες της 5° θα πρέπει να μεταφέρονται σε κυλίνδρους με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 150 λίτρα, ή δοχεία με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 1 000 λίτρα (π.χ. κυλινδρικά δοχεία με κυλιόμενα τσέρκια ή σφαιρικά δοχεία), κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα ή από κατάλληλο κράμα χάλυβα. (a) Τα δοχεία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κλάσης 2 [βλέπε περιθωριακά 2211 και 2213(1) και (2)]. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για μία υπολογιζόμενη πίεση όχι μικρότερη από 2,1 ΜΡa (21 bar) (πίεση πιεζομέτρου). Το πάχος τοιχωμάτων των δοχείων, δεν θα πρέπει να είναι, όμως, μικρότερο από 3mm. Πριν από την πρώτη τους χρήση, τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται σε υδραυλική πίεση ελέγχου με πίεση πιεζομέτρου όχι μικρότερη από 1 ΜΡa (10 bar). Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 8 χρόνια, συνοδευόμενος από μία εσωτερική επιθεώρηση του δοχείου και έλεγχο των εξαρτημάτων. Τα δοχεία θα πρέπει επιπλέον να επιθεωρούνται για διάβρωση κάθε 2 χρόνια με κατάλληλες συσκευές μέτρησης (π.χ. υπέρηχοι) και επίσης όσον αφορά στην κατάσταση των εξαρτημάτων. Για τους ελέγχους και επιθεωρήσεις οι σχετικές διατάξεις της κλάσης 2 θα πρέπει να εφαρμόζονται (βλέπε περιθωριακά 2215 και 2216). (b) Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 92 % της χωρητικότητας τους. (c) Τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να φαίνονται πάνω στα δοχεία καθαρά με ευανάγνωστο και μόνιμο τρόπο: - ονομασία του κατασκευαστή ή η κατασκευαστική μάρκα και ο αριθμός του δοχείου, - περιγραφή της ύλης σύμφωνα με το περιθωριακό 2501, 5°, - απόβαρο του δοχείου και επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος του γεμάτου δοχείου, - ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του αρχικού ελέγχου και του τελευταίου περιοδικού ελέγχου, - σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. 2505 Διαλύματα νιτρικού αμμωνίου της 20° θα πρέπει να μεταφέρονται μόνον σε οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β.1a) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β.1b). 2506 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (a) των διαφόρων ειδών, άλλο από το 1° (a), του περιθωριακού 2501 θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής χωρητικότη τας όχι μεγαλύτερης από 60 λίτρα ή πλαστικά μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερικές συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Υπερχλωρικό οξύ της 3° (a) μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. (3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2500 (10) μπορεί επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3520 για χάλυβα, 3521 για αλουμίνιο, 3523 για κόντρα-πλακέ, 3525 για φύλλο φάϊμπερ, ή 3526 για πλαστικό υλικό, ή σε μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με περιθωριακά 3522 για χάλυβα ή 3526 για πλαστικό υλικό, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 2507 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (b) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2501, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή (h) μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή (i) άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή (j) σύνθετα ΙΒC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625 με εξαίρεση των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. Σημείωση στα (a), (b), (c) και (d): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέλια και μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 mm2/s στους 23 °C και για στερεές ύλες (βλέπε περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3560). (2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2500 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για πλεγμένα πλαστικά υλικά ή 3535 για πλαστικές μεμβράνες ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί , υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως ένα πλήρες φορτίο ή οι σάκοι είναι ασφαλισμένοι πάνω σε παλέτες, ή (c) εύκαμπτα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση των τύπων 13Η1, 13L1 και 13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά περιορίζεται σε πλήρη φορτία. 2508 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (c) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2501, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή (h) ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3540, ή (i) μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή (j) άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή (k) σύνθετα ΙΒC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, με εξαίρεση τους τύπους 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. Σημείωση στα (a), (b), (c), (d) και (h): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής, μπιτόνια και ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 mm2/s στους 23 °C και για στερεές ύλες (βλέπε περιθωριακά 3512, 3552 έως 3554 και 3560). (2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2500 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: (a) βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για πλεγμένα πλαστικά υλικά ή 3535 για πλαστικές μεμβράνες ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, ή (c) εύκαμπτα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒC) με εξαίρεση τους τύπους 13Η1, 13L1 και 13Μ1, σύμφωνα με το περιθωριακό 3623. Ύλες των 21° και 22° (c) μπορούν να μεταφέρονται σε όλους τους τύπους των εύκαμπτων ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3623. 2509 Συσκευασίες ή ΙΒC που περιέχουν ύλες της 1° (b) ή 1° (c) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εξαεριστήρα σύμφωνα με το περιθωριακό 3500 (8) ή 3601 (6) αντίστοιχα.3. Μικτή συσκευασία 2511 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Ύλες διαφορετικών ειδών αυτής της κλάσης, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά δοχείο, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 kg για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. (3) Εκτός εάν ειδικά αλλιώς προβλέπεται στην παράγραφο (7), οι ύλες αυτής της κλάσης, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά δοχείο, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 kg για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επίσης επιτρέπεται για τις ύλες και τα είδη αυτών των κλάσεων και/ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. (4) Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: (a) ανάφλεξη και/ή εκπομπή αξιοσημείωτης θερμότητας, (b) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, (c) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, (d) σχηματισμός ασταθών υλών. (5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2502, θα πρέπει να ισχύουν. (6) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 kg. (7) Για ύλες των 1° (a), 2°, 4°, 5°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° (b), 17°, 25° και 27° έως 32° και ύλες ταξινομημένες στο (a) στα υπόλοιπα είδη, μικτή συσκευασία δεν επιτρέπεται. Όμως, για υπερχλωρικό οξύ με περισσότερο από 50 % οξύ της 3° (a), μικτή συσκευασία επιτρέπεται με υπερχλωρικό οξύ της κλάσης 8, περιθωριακό 2801, 4° (b). 4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) Μαρκάρισμα 2512 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο καθαρά και ανθεκτικά με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που θα εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα «UΝ». Ετικέτες κινδύνου (2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 5.1, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 5.1. (3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 2°, 5°, 29° ή 30°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 6.1. Κόλα που περιέχουν ύλες των 1° (a), 1° (b), 3° (a), 5°, 31° ή 32°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 8. (4) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο εγκάρσιες αντίθετες πλευρές ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 12. (5) Κόλα που περιέχουν υγρές ύλες σε δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, καθώς και κόλα που περιέχουν εξαεριζόμενα δοχεία ή εξαεριζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία, θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 11.Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 2514 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2501. Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με την ονομασία της αλλά έχει εγγραφεί σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο., ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία της ύλης (). Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσης, τον αριθμό είδους, εάν εφαρμόζεται, το γράμμα, και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD»), π.χ.«5.1, 11° (b), ΑDR». Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (4)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: «Απόβλητα, που περιέχουν », και το(τα) συστατικό(ά) που χρησιμοποιείται(ούνται) για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα εγγράφονται με τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς) π.χ. «Απόβλητα γαίες που περιέχουν 1513 χλωρικό ψευδάργυρο, 5.1, 11° (b), ΑDR». Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν διάφορα συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να αναφέρονται περισσότερα από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των διαλυμάτων και μειγμάτων. Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2500 (9), δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της κλάσης, ο αποστολέας μπορεί να γράψει στο έγγραφο μεταφοράς: «Όχι εμπορεύματα της κλάσης 5.1». Για τα διαλύματα και μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, η λέξη «διάλυμα» ή «μείγμα» θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (a)]. Όταν ένα στερεό παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει επιπλέον να διευκρινίζει «τετηγμένο», εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 2515-C. Κενές συσκευασίες 2522 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, της 41°, θα πρέπει να είναι κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. (2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, της 41° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνους σαν να ήταν γεμάτες. (3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο 41°, π.χ. «Κενές συσκευασίες, 5.1, 41°, ΑDR». Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων «Τελευταίο φορτίο» μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. «Τελευταίο φορτίο: 2015 υπεροξείδιο του υδρογόνου, αδρανές 1° (a)». 2523-ΚΛΑΣΗ 5.2 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 1. Κατάλογος υλών 2550 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 5.2, μόνον εκείνα που αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του περιθωριακού υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2550 (4) έως 2567 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας (). Σημείωση: Για την ταξινόμηση των διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). (2) Οργανικά υπεροξείδια και συνθέσεις οργανικών υπεροξειδίων δεν θεωρούνται ύλες της κλάσης 5.2, εάν: - περιέχουν όχι περισσότερο από 1,0 % διαθέσιμο οξυγόνο από τα οργανικά υπεροξείδια όταν περιέχουν όχι περισσότερο από 1,0 % υπεροξείδιο του υδρογόνου, - περιέχουν όχι περισσότερο από 0,5 % διαθέσιμο οξυγόνο από τα οργανικά υπεροξείδια όταν περιέχουν περισσότερο από 1,0 % αλλά όχι περισσότερο από 7,0 % υπεροξείδιο του υδρογόνου, ή - δοκιμές έχουν αποδείξει ότι είναι του τύπου G [βλέπε παράγραφο (6)]. Σημείωση: Η περιεκτικότητα σε διαθέσιμο οξυγόνο ( %) μίας σύνθεσης οργανικού υπεροξειδίου δίνεται από τον τύπο 16 Χ S (ni Χ ci/mi) όπου: ni = ο αριθμός των ομάδων υπεροξυγόνου ανά μόριο οργανικού υπεροξειδίου i, ci = η συγκέντρωση (% κατά βάρος) του οργανικού υπεροξειδίου i, και mi = το μοριακό βάρος του οργανικού υπεροξειδίου i.(3) Τα παρακάτω οργανικά υπεροξείδια δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά κάτω από τις διατάξεις της κλάσης 5.2: - οργανικά υπεροξείδια τύπου Α [βλέπε Προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104 (2)(a)]. Ορισμός (4) Η κλάση 5.2 καλύπτει οργανικές ύλες που περιέχουν τη δισθενή -Ο-Ο- δομή και μπορούν να θεωρηθούν παράγωγα του υπεροξειδίου του υδρογόνου, όπου το ένα ή και τα δύο άτομα υδρογόνου έχουν αντικατασταθεί από οργανικές ρίζες. Ιδιότητες (5) Τα οργανικά υπεροξείδια είναι θερμικά ασταθείς ύλες που υπόκεινται σε εξώθερμη αυτο-επιταχυνόμενη αποσύνθεση σε κανονικές ή αυξημένες θερμοκρασίες. Η αποσύνθεση μπορεί να ξεκινήσει από θερμότητα, επαφή με προσμείξεις (π.χ. οξέα, βαριά-μέταλλα ενώσεις, αμίνες), τριβή ή χτύπημα. Ο ρυθμός αποσύνθεσης αυξάνει με τη θερμοκρασία και ποικίλει ανάλογα με τη σύνθεση του οργανικού υπεροξειδίου. Η αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή βλαβερών, ή εύφλεκτων αερίων ή ατμών. Μερικά οργανικά υπεροξείδια μπορούν να αποσυντίθενται εκρηκτικά, ειδικά εάν είναι περιορισμένα. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να μεταβληθεί από την προσθήκη διαλυτών ή από τη χρήση κατάλληλων συσκευασιών. Πολλά οργανικά υπεροξείδια καίγονται ζωηρά. Η επαφή των οργανικών υπεροξείδιων με τα μάτια θα πρέπει να αποφεύγεται. Μερικά οργανικά υπεροξείδια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα, μετά ακόμα και από σύντομη επαφή, ή μπορούν να είναι διαβρωτικά στο δέρμα. Ταξινόμηση των οργανικών υπεροξείδιων (6) Τα οργανικά υπεροξείδια ταξινομούνται σε επτά τύπους σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου. Οι αρχές που εφαρμόζονται στην ταξινόμηση υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 τίθενται στην προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104. Οι τύποι των οργανικών υπεροξείδιων κυμαίνονται από τον τύπο Α, που δεν είναι δεκτός για μεταφορά στη συσκευασία στην οποία ελέγχεται, έως τον τύπο G, που δεν υπόκειται στις διατάξεις της κλάσης 5.2 [βλέπε περιθωριακό 2561 (5)]. Η ταξινόμηση των τύπων Β έως F σχετίζεται άμεσα με τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα σε μία συσκευασία. (7) Οργανικά υπεροξείδια και συνθέσεις οργανικών υπεροξείδιων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2551, καταχωρούνται στα συγκεντρωτικά κεφάλαια: - 1° έως 20°, χαρακτηριστικοί αριθμοί 3101 έως 3120. Τα συγκεντρωτικά κεφάλαια προσδιορίζουν: - τον τύπο (Β έως F) του οργανικού υπεροξειδίου, βλέπε παράγραφο (6), - την φυσική κατάσταση (υγρό/στερεό), βλέπε περιθωριακό 2553 (1), και - τον έλεγχο θερμοκρασίας (όταν απαιτείται), βλέπε παράγραφο (16) έως (19). Μείγματα αυτών των συνθέσεων μπορούν να ταξινομηθούν ως ο ίδιος τύπος οργανικού υπεροξειδίου με εκείνον του πιο επικίνδυνου συστατικού και να μεταφέρεται κάτω από τις συνθήκες μεταφοράς που δίνονται για αυτόν τον τύπο. Όμως, όπως δύο σταθερά συστατικά μπορούν να σχηματίσουν ένα θερμικώς λιγότερο σταθερό μείγμα, η θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης του μείγματος θα πρέπει να προσδιορίζεται και, εάν είναι αναγκαίο, η θερμοκρασία ελέγχου και κινδύνου που απορρέει από την SΑDΤ σε συμφωνία με το περιθωριακό 2550 (17). (8) Η ταξινόμηση των οργανικών υπεροξείδιων, συνθέσεων ή μειγμάτων οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 και η καταχώρηση σένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο, θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. (9) Δείγματα οργανικών υπεροξείδιων ή συνθέσεων οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2551, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμο ένα πλήρες σετ αποτελεσμάτων ελέγχου και που πρόκειται να μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο ή αξιολόγηση, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις κατάλληλες καταχωρήσεις για τα οργανικά υπεροξείδια τύπου C, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω συνθήκες: - τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το δείγμα θα ήταν όχι περισσότερο επικίνδυνο από τα οργανικά υπεροξείδια τύπου Β, - το δείγμα είναι συσκευασμένο σε συμφωνία με τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ2Α ή ΟΡ2Β και η ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς περιορίζεται στα 10 kg, - τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία ελέγχου, εάν υπάρχει, είναι επαρκώς χαμηλή για την αποφυγή οποιασδήποτε επικίνδυνης αποσύνθεσης και επαρκώς υψηλή για την αποφυγή οποιουδήποτε επικίνδυνου διαχωρισμού φάσης. Απευαισθητοποίηση των οργανικών υπεροξείδιων (10) Για την εξασφάλιση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα οργανικά υπεροξείδια σε πολλές περιπτώσεις απευαισθητοποιούνται από οργανικά υγρά ή στερεά, ανόργανα στερεά ή νερό. Όπου το ποσοστό μίας ύλης συμφωνείται, αυτό αναφέρεται στο ποσοστό κατά βάρος, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Γενικά, η απευαισθητοποίηση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση χυσίματος, το οργανικό υπεροξείδιο να μην συμπυκνώνεται σε επικίνδυνο βαθμό. (11) Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά για σύνθεση του μεμονωμένου οργανικού υπεροξειδίου, ο(οι) παρακάτω ορισμός(οί) θα πρέπει να εφαρμόζεται(ονται) στους διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την απευαισθητοποίηση: - οι διαλύτες τύπου Α είναι οργανικά υγρά που είναι συμβατά με το οργανικό υπεροξείδιο και που έχει σημείο βρασμού όχι μικρότερο από 150 °C. Διαλύτες τύπου Α μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευαισθητοποίηση όλων των οργανικών υπεροξείδιων. - οι διαλύτες τύπου Β είναι οργανικά υγρά που είναι συμβατά με το οργανικό υπεροξείδιο και που έχει σημείο βρασμού μικρότερο από 150 °C αλλά όχι μικρότερο από 60 °C και σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 5 °C. Διαλύτες τύπου Β μπορούν μόνον να χρησιμοποιηθούν για την απευαισθητοποίηση οργανικών υπεροξείδιων για τα οποία απαιτείται έλεγχος της θερμοκρασίας. Το σημείο βρασμού του υγρού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 °C υψηλότερο από τη θερμοκρασία ελέγχου του οργανικού υπεροξειδίου. (12) Διαλύτες, άλλοι από τους τύπους Α ή Β, μπορούν να προστίθενται σε συνθέσεις οργανικού υπεροξειδίου όπως αναφέρεται στο περιθωριακό 2551, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατοί και δεν αλλάζουν την ταξινόμηση. (13) Το νερό μπορεί μόνο να χρησιμοποιείται για την απευαισθητοποίηση οργανικών υπεροξείδιων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 ή στην απόφαση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο (8) ως υπάρχοντα «με νερό» ή «ως σταθερό εναιώρημα σε νερό». Δείγματα οργανικών υπεροξείδιων ή συνθέσεις οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2551, μπορούν επίσης να απευαισθητοποιούνται με νερό υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου (9) τηρούνται. (14) Οργανικά και ανόργανα στερεά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευαισθητοποίηση των οργανικών υπεροξείδιων υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατά. (15) Συμβατά υγρά και στερεά είναι εκείνα που δεν έχουν επιβλαβή επίδραση στη θερμική σταθερότητα και τον τύπο κινδύνου της σύνθεσης του οργανικού υπεροξειδίου. Διατάξεις για τον έλεγχο της θερμοκρασίας (16) Ορισμένα οργανικά υπεροξείδια μπορούν να μεταφέρονται μόνον κάτω από συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία ελέγχου είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία το οργανικό υπεροξείδιο μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια. Θεωρείται ότι η θερμοκρασία των άμεσων περιβλημάτων ενός κόλου υπερβαίνει μόνον τους 55 °C κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σε μία περίοδο 24 ωρών. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θερμοκρασίας, μπορεί να είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν διαδικασίες κινδύνου. Η θερμοκρασία κινδύνου είναι η θερμοκρασία στην οποία τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να εφαρμόζονται. (17) Οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου απορρέουν από τη θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SΑDΤ) που ορίζεται ως η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να συμβεί αυτο-επιταχυνόμενη αποσύνθεση με μία ύλη στη συσκευασία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (βλέπε Πίνακα 1). Η SΑDΤ θα πρέπει να προσδιορίζεται για να αποφασιστεί εάν μία ύλη θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Διατάξεις για τον καθορισμό της SΑDΤ δίνονται στην προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3103. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(18) Τα παρακάτω οργανικά υπεροξείδια θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς: - οργανικά υπεροξείδια των τύπων Β και C με SΑDΤ μικρότερη ή ίση από 50 °C, - οργανικά υπεροξείδια τύπου D που εμφανίζουν βίαιη ή μέση επίδραση όταν θερμαίνονται υπό περιορισμό με SΑDΤ μικρότερη ή ίση από 50 °C ή εμφανίζουν χαμηλή ή καθόλου επίδραση όταν θερμαίνονται υπό περιορισμό με SΑDΤ μικρότερη ή ίση από 45 °C, και - οργανικά υπεροξείδια των τύπων Ε και F με SΑDΤ μικρότερη ή ίσή από 45 °C. Σημείωση: Διατάξεις για τον προσδιορισμό των επιδράσεων της θέρμανσης υπό περιορισμό δίνονται στην προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3103. (19) Όπου εφαρμόζονται, οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου αναφέρονται στο περιθωριακό 2551. Η πραγματική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία ελέγχου αλλά θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να αποφεύγεται ο επικίνδυνος διαχωρισμός φάσεων. 2551 Α. Οργανικά υπεροξείδια που δεν απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας 1° (b) 3101 οργανικά υπεροξείδια τύπου Β, υγρά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>2° (b) 3102 οργανικά υπεροξείδια τύπου Β, στερεά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>3° (b) 3103 οργανικά υπεροξείδια τύπου C, υγρά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>4° (b) 3104 οργανικά υπεροξείδια τύπου C, στερεά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>5° (b) 3105 οργανικά υπεροξείδια τύπου D, υγρά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>6° (b) 3106 οργανικά υπεροξείδια τύπου D, στερεά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>7° (b) 3107 οργανικά υπεροξείδια τύπου Ε, υγρά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>8° (b) 3108 οργανικά υπεροξείδια τύπου Ε, στερεά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>9° (b) 3109 οργανικά υπεροξείδια τύπου F, υγρά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>10° (b) 3110 οργανικά υπεροξείδια τύπου F, στερεά, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Β. Οργανικά υπεροξείδια που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας Σημείωση: Ύλες των 11° έως 20° είναι οργανικά υπεροξείδια που αποσυντίθενται εύκολα σε κανονικές θερμοκρασίες και θα πρέπει συνεπώς να μεταφέρονται μόνον υπό συνθήκες επαρκούς ψύξης. Για αυτά τα οργανικά υπεροξείδια, η μέγιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την θερμοκρασία ελέγχου που υποδεικνύεται. 11° (b) 3111 οργανικά υπεροξείδια τύπου Β, υγρά, με ελεγχόμενη θερμοκρασία, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>12° (b) 3112 οργανικά υπεροξείδια τύπου Β, στερεά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>13° (b) 3113 οργανικά υπεροξείδια τύπου C, υγρά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>14° (b) 3114 οργανικά υπεροξείδια τύπου C, στερεά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>15° (b) 3115 οργανικά υπεροξείδια τύπου D, υγρά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>16° (b) 3116 οργανικά υπεροξείδια τύπου D, στερεά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>17° (b) 3117 οργανικά υπεροξείδια τύπου Ε, υγρά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>18° (b) 3118 οργανικά υπεροξείδια τύπου Ε, στερεά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>19° (b) 3119 οργανικά υπεροξείδια τύπου F, υγρά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπως: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>20° (b) 3120 οργανικά υπεροξείδια τύπου F, στερεά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας Κανένα οργανικό υπεροξείδιο δεν συμπεριλαμβάνεται προς το παρόν σαυτό το είδος. C. Κενές συσκευασίες 31° Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC), κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 5.2. 2551a Εξαρτήματα ελέγχου ή επισκευής, ή άλλα είδη, που περιέχουν μικρές ποσότητες υλών που υποδεικνύονται παρακάτω, μεταφερόμενα σε συμφωνία με τις παρακάτω διατάξεις, δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ή στο Παράρτημα Β: (a) υγρά των 1°, 3°, 5°, 7°, ή 9°: όχι περισσότερο από 25 ml ανά εσωτερική συσκευασία, (b) στερεά των 2°, 4°, 6°, 8°, ή 10°: όχι περισσότερο από 100 g ανά εσωτερική συσκευασία. Αυτές οι ποσότητες υλών, θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που τουλάχιστον ικανοποιούν τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. Το συνολικό μικτό βάρος του κόλου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 kg. Αυτές οι ποσότητες υλών, μπορούν να συσκευάζονται μαζί με άλλα είδη ή ύλες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιδράσουν επικίνδυνα σε περίπτωση διαρροής. Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: (a) ανάφλεξη και/ή έκλυση αξιοσημείωτης θερμότητας, (b) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, (c) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, (d) σχηματισμός ασταθών υλών. Οι «Γενικές συνθήκες συσκευασίας» του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 2. Διατάξεις Α. Κόλα 1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 2552 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5 και θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε κανένα από τα υλικά που είναι σε επαφή με το περιεχόμενο να μην επιδρά επικίνδυνα στο περιεχόμενο. Ο βαθμός πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 93 %. Για συνδυασμένες συσκευασίες, τα προστατευτικά υλικά δεν θα πρέπει να είναι άμεσα εύφλεκτα και δεν θα πρέπει να προκαλούν αποσύνθεση του οργανικού υπεροξειδίου σε περίπτωση διαρροής. (2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒC), θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.6. (3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 3511 (2) ή 3611 (2), συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας ΙΙ ή Ι μαρκαρισμένες με το γράμμα «Υ» ή «Χ» ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Υ», θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μεταλλικές συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Ι, όμως, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Σημείωση: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 5.2 σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, βλέπε Παράρτημα Β. 2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών και ειδών 2553 (1) Οι μέθοδοι συσκευασίας για ύλες της κλάσης 5.2 αναφέρονται στον Πίνακα 2 και χαρακτηρίζονται ΟΡ1Α έως ΟΡ8Α για υγρά και ΟΡ1Β έως ΟΡ8Β για στερεά. Ιξώδεις ύλες με χρόνο εκροής από ένα DΙΝ-CUΡ με 4 mm διάμετρο εξόδου στους 20 °C μεγαλύτερο από 10 λεπτά (που αντιστοιχεί σε χρόνο εκροής μεγαλύτερο από 690 δευτερόλεπτα στους 20 °C από ένα πώμα περάσματος 4, ή μεγαλύτερο από 2,68 Χ 10-3 m2/s), θα πρέπει να θεωρούνται ως στερεά. (2) Οι ύλες και τα είδη θα πρέπει να συσκευάζονται όπως υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2551 και όπως τίθεται λεπτομερειακά στον Πίνακα 2(Α) και 2(Β). Μία μέθοδος συσκευασίας για ένα κόλο μικρότερου μεγέθους (δηλ. με μικρότερο αριθμό ΟΡ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται, όμως, σε μία μέθοδο συσκευασίας για ένα κόλο μεγαλύτερου μεγέθους (δηλ. με μεγαλύτερο αριθμό ΟΡ). (3) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 01, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του περιθωριακού 2102 (4) και (6). (4) Δοχεία ή ΙΒC, που περιέχουν ύλες των 1° (b), 3° (b), 5° (b), 7° (b), 9° (b), 11° (b), 13° (b), 15° (b), 17° (b) ή 19° (b), που εκπέμπουν μικρές ποσότητες αερίων, θα πρέπει να εξαερίζονται, σε συμφωνία με το περιθωριακό 3500 (8) ή 3601 (6). 2554 (1) Για οργανικά υπεροξείδια ή συνθέσεις οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2551, η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της κατάλληλης μεθόδου συσκευασίας: (a) Οργανικά υπεροξείδια τύπου Β: Οι ύλες και τα είδη θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5Α ή ΟΡ5Β, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια της προσθήκης Α.1, περιθωριακό 3104 (2) (b) σε μία από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν το οργανικό υπεροξείδιο μπορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5Α ή ΟΡ5Β (δηλ. μία από τις συσκευασίες που αναφέρονται για ΟΡ1Α έως ΟΡ4Α ή ΟΡ1Β έως ΟΡ4Β), τότε η αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με τον μικρότερο αριθμό ΟΡ θα πρέπει να καταχωρείται. (b) Οργανικά υπεροξείδια τύπου C: Οι ύλες και τα είδη θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6Α ή ΟΡ6Β υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια της προσθήκης Α.1, περιθωριακό 3104 (2)(c) σε μία από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν το οργανικό υπεροξείδιο μπορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6Α ή ΟΡ6Β τότε η αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με τον μικρότερο αριθμό ΟΡ θα πρέπει να καταχωρείται. (c) Οργανικά υπεροξείδια τύπου D: Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ7Α ή ΟΡ7Β θα πρέπει να καταχωρείται. (d) Οργανικά υπεροξείδια τύπου Ε: Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8Α ή ΟΡ8Β θα πρέπει να καταχωρείται. (e) Οργανικά υπεροξείδια τύπου F: Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8Α ή ΟΡ8Β θα πρέπει να καταχωρείται. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>2555 (1) Οι ύλες του περιθωριακού 2551, 9° (b), 10° (b), 19° (b) ή 20° (b) μπορούν να μεταφέρονται σε ΙΒC υπό συνθήκες που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή τις χώρας προέλευσης όταν, με βάση τον έλεγχο, η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι τέτοια μεταφορά μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια. Οι έλεγχοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω αναγκαία: - να αποδείξουν ότι το οργανικό υπεροξείδιο είναι σύμφωνο με τις αρχές για την ταξινόμηση που δίνονται στην προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104 (2) (f), - να αποδείξουν τη συμβατότητα με όλα τα υλικά που είναι κανονικά σε επαφή με την ύλη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, - να προσδιορίσουν, όταν εφαρμόζεται, τις θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου συσχετισμένες με τη μεταφορά της ύλης στα συγκεκριμένα ΙΒC όπως απορρέει από την SΑDΤ, - να σχεδιάσουν, όταν εφαρμόζεται, συσκευές εκτόνωσης κινδύνου, και - να προσδιορίσουν εάν οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις είναι αναγκαίες. (2) Τα παρακάτω οργανικά υπεροξείδια τύπου F μπορούν να μεταφέρονται σε ΙΒC του εμφανιζόμενου τύπου, χωρίς να είναι σύμφωνα με τις συνθήκες της παραγράφου (1): >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(3) Για την αποφυγή εκρηκτικής θραύσης των μεταλλικών ΙΒC ή σύνθετων ΙΒC με μεταλλικό περίβλημα πλήρων τοιχωμάτων, οι συσκευές εκτόνωσης κινδύνου θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να εξαερίζονται όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και οι ατμοί που εκλύονται κατά τη διάρκεια μίας περιόδου όχι μικρότερης από μία ώρα δράσης της φωτιάς (φορτίο θερμότητας 110 kW/m2) ή αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης. 2556-3. Μικτή συσκευασία 2558 Ύλες της κλάσης 5.2 δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) Μαρκάρισμα 2559 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με διάρκεια μαρκαρισμένο με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που θα καταχωρηθεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα «UΝ». Ετικέτες κινδύνου (2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 5.2, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 5.2. (3) Κόλα που περιέχουν οργανικά υπεροξείδια των 1°, 2°, 11° και 12°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 01, εκτός εάν η αρμόδια αρχή έχει επιτρέψει την παράλειψη αυτής της ετικέτας για τον τύπο της συσκευασίας που ελέγχεται διότι τα αποτελέσματα έχουν αποδείξει ότι το οργανικό υπεροξείδιο σε τέτοια συσκευασία δεν εμφανίζει εκρηκτική συμπεριφορά [βλέπε περιθωριακό 2561 (4)]. (4) Όταν μία ύλη είναι εξαιρετικά διαβρωτική ή διαβρωτική σύμφωνα με τα κριτήρια της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2800 (1)], τα κόλα θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 8. Αυτό υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2551 (πρόσθετη επισήμανση) ή, όταν απαιτείται, στις εγκεκριμένες συνθήκες μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2550 (8)]. (5) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 12. (6) Κόλα που περιέχουν υγρά σε συσκευασίες τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, κόλα που περιέχουν εξαεριζόμενες συσκευασίες ή εξαεριζόμενες συσκευασίες χωρίς εξωτερικές συσκευασίες, θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές, ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 11.Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 2561 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και το αντίστοιχο συγκεντρωτικό κεφάλαιο που τυπογράφεται κεκλιμένο στο περιθωριακό 2551 ακολουθούμενη από τη χημική ονομασία (σε παρένθεση). Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσης, τον αριθμό είδους, εάν εφαρμόζεται, το γράμμα και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD»), π.χ. «3108, οργανικό υπεροξείδιο τύπου Ε, στερεό, (υπεροξείδιο του διβενζοϋλίου), 5.2, 8° (b), ΑDR». Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)], η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: «Απόβλητα, που περιέχουν » και το(τα) συστατικό(ά) που έχει(έχουν) χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα πρέπει να εγγράφονται με τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς), π.χ. «Απόβλητα, που περιέχουν 3107 οργανικό υπεροξείδιο τύπου Ε, υγρό, (υπεροξοξικό οξύ), 5.2, 7° (b), ΑDR». Γενικά, δεν χρειάζεται να εμφανίζονται περισσότερα από τα δύο συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των αποβλήτων. (2) Όταν ύλες και είδη μεταφέρονται υπό συνθήκες κανονισμένες από την αρμόδια αρχή (βλέπε περιθωριακά 2550 (8), 2555 (1), 211 511 και 212 511, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2561 (2)». Ένα αντίγραφο της απόφασης της αρμόδιας αρχής με τις συνθήκες μεταφοράς, θα πρέπει να επισυνάπτεται στο έγγραφο μεταφοράς. (3) Όταν ένα δείγμα ενός οργανικού υπεροξειδίου μεταφέρεται σε συμφωνία με το περιθωριακό 2550 (9), η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2561 (3)». (4) Όταν, με άδεια της αρμόδιας αρχής σε συμφωνία με το περιθωριακό 2559 (2), ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 01 δεν απαιτείται, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 01 δεν απαιτείται». (5) Όταν οργανικά υπεροξείδια τύπου G [βλέπε Προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104 (2)(g)] μεταφέρονται, η παρακάτω αναφορά μπορεί να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Όχι ύλη της κλάσης 5.2». (6) Για οργανικά υπεροξείδια που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: «Θερμοκρασία ελέγχου: °C Θερμοκρασία κινδύνου: °C». 2562-C. Κενές συσκευασίες 2567 (1) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, ακαθάριστων, της 31° θα πρέπει να είναι κλεισμένα με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. (2) Κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, ακαθάριστων, της 31° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. (3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο 31°, π.χ. «Κενές συσκευασίες, 5.2, 31°, ΑDR». Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων «Τελευταίο φορτίο» μαζί με τη χημική ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. «Τελευταίο φορτίο: 3109 οργανικό υπεροξείδιο τύπου F, υγρό, (υδροϋπεροξείδιο του τριτοταγούς βουτυλίου), 9° (b)». 2568-ΚΛΑΣΗ 6.1 ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1. Κατάλογος υλών 2600 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 6.1, εκείνα που αναφέρονται στο περιθωριακό 2601 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του περιθωριακού, υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2600 (2) έως 2622 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. Σημείωση: Για τις ποσότητες υλών του περιθωριακού 2601 που δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την κλάση είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 2601a. (2) Ο τίτλος της κλάσης 6.1 καλύπτει τις τοξικές ύλες για τις οποίες είναι γνωστό από την εμπειρία ή σχετικά με τις οποίες θεωρείται ως δεδομένο από πειράματα σε ζώα ότι, σε σχετικά μικρή ποσότητα, είναι ικανές με μία μόνη δράση ή με δράση μικρής διάρκειας να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, ή θάνατο, από εισπνοή, από δερματική απορρόφηση ή από κατάποση. Οι ύλες της κλάσης 6.1, υποδιαιρούνται ως εξής: Α. Ύλες που είναι εξαιρετικά τοξικές σε περίπτωση εισπνοής με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C, που δεν είναι ύλες της κλάσης 3, Β. Οργανικές ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23 °C ή μη-εύφλεκτες οργανικές ύλες, C. Οργανομεταλλικές ενώσεις ή καρβονύλια, D. Ανόργανες ύλες που μπορούν να απελευθερώσουν τοξικά αέρια σε περίπτωση επαφής με το νερό (ή την ατμοσφαιρική υγρασία), υδατικά διαλύματα ή οξέα και άλλες τοξικές ενεργές με το νερό () ύλες, Ε. Άλλες ανόργανες ύλες και μεταλλικά άλατα οργανικών υλών, F. Ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα, G. Ύλες που προορίζονται για εργαστήρια και πειράματα και για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, εάν δεν αναφέρονται σε άλλα είδη αυτής της κλάσης, Η. Κενές συσκευασίες. (3) Ύλες και είδη της κλάσης 6.1, άλλα από τις ύλες των 1° έως 5°, που ταξινομούνται στα διάφορα είδη του περιθωριακού 2601, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες, που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα (a), (b) ή (c), σύμφωνα με τον βαθμό τοξικότητάς τους: (a) εξαιρετικά τοξικές ύλες (b) τοξικές ύλες (c) ελαφρώς τοξικές ύλες. Ύλες, μείγματα και διαλύματα, συμπεριλαμβανομένων παρασιτοκτόνων των 71° έως 87°, που δεν αναφέρονται ρητά, θα πρέπει να ταξινομούνται στα κατάλληλα είδη και γράμματα σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 1. Για την εκτίμηση του βαθμού τοξικότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανθρώπινη εμπειρία περιπτώσεων τυχαίας δηλητηρίασης, καθώς και ειδικές ιδιότητες των οποιωνδήποτε μεμονωμένων υλών: υγρή κατάσταση, υψηλή πτητικότητα, οποιαδήποτε ειδική πιθανότητα δερματικής απορρόφησης και ειδικές βιολογικές επιδράσεις. 2. Σε περίπτωση έλλειψης παρατηρήσεων σε ανθρώπους, ο βαθμός τοξικότητας θα πρέπει να εκτιμάται με τη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων από πειράματα σε ζώα σε συμφωνία με τον παρακάτω πίνακα: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>2.1. Όπου μία ύλη εμφανίζει διαφορετικούς βαθμούς τοξικότητας για δύο ή περισσότερα είδη έκθεσης, θα πρέπει να ταξινομείται στον υψηλότερο τέτοιο βαθμό τοξικότητας. 2.2. Ύλες που ικανοποιούν τα κριτήρια της κλάσης 8 και με τοξικότητα εισπνοής σκόνης και νέφους (LC50) που οδηγεί στην Ομάδα συσκευασίας Ι, θα πρέπει μόνον να γίνονται δεκτές για καταμερισμό στην κλάση 6.1 εάν η τοξικότητα μέσω στοματικής κατάποσης ή δερματικής επαφής είναι τουλάχιστον στην κλίμακα της ομάδας (a) ή (b). Αλλιώς, θα πρέπει να γίνεται καταχώρηση στην κλάση 8, εάν είναι κατάλληλη (βλέπε υποσημείωση (Ή), περιθωριακό 2800). Τιμή LD50 για έντονη στοματική τοξικότητα 2.3. Εκείνη η παρεχόμενη δόση της ύλης που εξετάζεται, που είναι περισσότερο πιθανό να προκαλέσει θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στον μισό πληθυσμό και των αρσενικών και των θηλυκών νέων ώριμων λευκοπαθικών αρουραίων. Ο αριθμός των ζώων που ελέγχονται θα πρέπει να είναι αρκετός για να δώσει ένα στατιστικώς ενδεικτικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την καλή φαρμακολογική πρακτική. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε mg ανά kg βάρους σώματος. Τιμή LD50 για έντονη δερματική τοξικότητα 2.4. Εκείνη η δόση της ύλης που, παρεχόμενη με συνεχή επαφή για 24 ώρες με το γυμνό δέρμα των λευκοπαθικών κουνελιών, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στο μισό πληθυσμό των ζώων που ελέγχονται. Ο αριθμός των ζώων που ελέγχονται θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να δώσει ένα στατιστικώς ενδεικτικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την καλή φαρμακολογική πρακτική. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε mg ανά kg βάρους σώματος. Τιμή LC50 για έντονη τοξικότητα σε περίπτωση εισπνοής 2.5. Εκείνη η συγκέντρωση ατμού, νέφους ή σκόνης που, παρεχόμενη με συνεχή εισπνοή για μία ώρα και στους αρσενικούς και θηλυκούς νέους ώριμους λευκοπαθικούς αρουραίους, είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στο μισό πληθυσμό των ζώων που ελέγχονται. Εάν η ύλη παρέχεται στα ζώα ως σκόνη ή νέφος, περισσότερο από 90 % των σωματιδίων που είναι διαθέσιμα για εισπνοή στον θάλαμο ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διάμετρο 10 mm ή μικρότερη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι λογικά προβλεπόμενο ότι τέτοιες συγκεντρώσεις θα μπορούσαν να έλθουν σεπαφή με ανθρώπους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε mg ανά λίτρο αέρα για σκόνες και νέφη και σε ml ανά m3 αέρα (ppm) για ατμό. 2.6. Αυτά τα κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής σκόνης και νέφους βασίζονται στα δεδομένα για την LC50 σχετιζόμενη με έκθεση 1 ώρας και όπου τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όμως, όπου μόνον δεδομένα για την LC50 σχετιζόμενη με έκθεση 4 ωρών είναι διαθέσιμα, τέτοιες τιμές μπορούν να πολλαπλασιάζονται επί τέσσερα και το αποτέλεσμα να αντικαθίσταται στα παραπάνω κριτήρια, δηλ. η τιμή LC50 πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (για 4 ώρες) θεωρείται ισοδύναμη με την τιμή LC50 (για 1 ώρα). Τοξικότητα εισπνοής ατμών 3. Υγρά που εκπέμπουν τοξικό ατμό, θα πρέπει να ταξινομούνται στις παρακάτω ομάδες όπου «V» είναι η συγκέντρωση κορεσμένου ατμού (σε ml/m3 αέρα) (πτητικότητα) στους 20 °C και κανονική ατμοσφαιρική πίεση: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Αυτά τα κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής ατμών βασίζονται στα δεδομένα για την LC50 σχετιζόμενη με έκθεση 1 ώρας και όπου τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όμως, όπου μόνον δεδομένα για την LC50 σχετιζόμενη με έκθεση 4 ωρών στους ατμούς είναι διαθέσιμα, τέτοιες τιμές μπορούν να πολλαπλασιάζονται επί δύο και το αποτέλεσμα να αντικαθίσταται στα παραπάνω κριτήρια, δηλ. η LC50 (για 4 ώρες) x 2 θεωρείται ισοδύναμη της LC50 (για 1 ώρα). Τοξικότητα εισπνοής ατμών Όρια των ομάδων >ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>Σε αυτές τις τιμές, τα κριτήρια εκφράζονται σε γραφική μορφή, ως βοήθημα για εύκολη ταξινόμηση. Όμως, λόγω της χοντρικής προσέγγισης που επιτυγχάνεται με τη χρήση των γραφημάτων, ύλες που πέφτουν πάνω ή κοντά στα όρια των ομάδων, θα πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση αριθμητικών κριτηρίων. Μείγματα υγρών 4. Μείγματα υγρών που είναι τοξικά σε περίπτωση εισπνοής, θα πρέπει να καταχωρούνται σε κατηγορίες κινδύνου σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 4.1. Εάν η LC50 είναι γνωστή για καθεμία από τις τοξικές ύλες που απαρτίζουν το μείγμα, η ομάδα μπορεί να προσδιορίζεται ως εξής: (a) υπολογισμός της LC50 του μείγματος: LC50 (μείγμα) = Όπου fi = μοριακό κλάσμα του συστατικού i του μείγματος. LC50i = μέση θανάσιμη συγκέντρωση του συστατικού i σε ml/m3. b) υπολογισμός της πτητικότητας κάθε συστατικού του μείγματος: Vi = Ρi Χ >ΝUΜ>106 >DΕΝ>101,3 ml/m3 όπου Ρi = μερική πίεση του συστατικού i σε kΡa στους 20 °C και σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση. c) υπολογισμός του λόγου της πτητικότητας προς την LC50: R = d) οι υπολογιζόμενες τιμές για την LC50 (μείγμα) και R χρησιμοποιούνται τότε για τον προσδιορισμό της ομάδας του μείγματος: Ομάδα (a): R ≥ 10 και LC50 (μείγμα) ≤ 1 000 ml/m3. Ομάδα (b): R ≥ 1 και LC50 (μείγμα) ≤ 3 000 ml/m3, εάν το μείγμα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για το (a). Ομάδα (c): R ≥ 1/5 και LC50 (μείγμα) ≤ 5 000 ml/m3 εάν το μείγμα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια της ομάδας (a) ή της ομάδας (b). 4.2. Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων για την LC50 των τοξικών συστατικών υλών, το μείγμα μπορεί να καταχωρείται σε μία ομάδα βάσει των παρακάτω απλοποιημένων ελέγχων για το κατώφλι τοξικότητας. Όταν αυτοί οι έλεγχοι κατωφλίου χρησιμοποιούνται, η περισσότερο περιοριστική ομάδα θα πρέπει να προσδιορίζεται και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του μείγματος. 4.3. Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα (a) μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρακάτω κριτήρια: (i) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας ατμόσφαιρας ελέγχου 1 000 ml/m3 εξατμισμένου μείγματος σε αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και παρακολουθείται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε 14 ημερών περίοδο παρακολούθησης, το μείγμα θεωρείται ότι έχει LC50 ίσο με ή μικρότερο από 1 000 ml/m3. (ii) Ένα δείγμα ατμού σε ισορροπία με το υγρό μείγμα διαλύεται με 9 ίσους όγκους αέρα για το σχηματισμό μίας ατμόσφαιρας ελέγχου. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και παρατηρούνται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση με ή μεγαλύτερη από 10 φορές την LC50 του μείγματος. 4.4. Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα (b) μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρακάτω κριτήρια και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για την ομάδα (a): (i) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας ατμόσφαιρας ελέγχου 3 000 ml/m3 εξατμισμένου μείγματος σε αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και παρακολουθούνται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει LC50 ίση με ή μικρότερη από 3 000 ml/m3. (ii) Ένα δείγμα του ατμού σε ισορροπία με το υγρό μείγμα χρησιμοποιείται για το σχηματισμό μίας ατμόσφαιρας ελέγχου. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και παρακολουθούνται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση με ή μεγαλύτερη από την LC50 του μείγματος. 4.5. Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα (c) μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρακάτω κριτήρια και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για τις ομάδες (a) ή (b): (i) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας ατμόσφαιρας ελέγχου 5 000 ml/m3 εξατμισμένου μείγματος σε αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και παρακολουθούνται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει LC50 ίση με ή μικρότερη από 5 000 ml/m3. (ii) Η συγκέντρωση ατμού (πτητικότητα) του υγρού μείγματος μετράται και εάν η συγκέντρωση ατμού είναι ίση με ή μεγαλύτερη από 1 000 ml/m3, το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση με ή μεγαλύτερη από το 1/5 της LC50 του μείγματος. (4) Όταν, ως αποτέλεσμα προσθηκών, ύλες της κλάσης 6.1 μεταβαίνουν σε άλλες κατηγορίες κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι αναφερόμενες με την ονομασία τους στο περιθωριακό 2601 ύλες ανήκουν, αυτά τα μείγματα ή διαλύματα θα πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και τα γράμματα στα οποία ανήκουν, με βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου τους. Σημείωση: Για την ταξινόμηση των διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). (5) Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου (3), μπορεί επίσης να προσδιορίζεται εάν η φύση ενός διαλύματος ή μείγματος που αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία ή που περιέχει μία ύλη που αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία, είναι τέτοια ώστε το διάλυμα ή το μείγμα να μην υπόκειται στις απαιτήσεις για αυτήν την Κλάση. (6) Εύφλεκτα υγρά που είναι τοξικά σε περίπτωση εισπνοής, με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C, εκτός από τις ύλες των 1° έως 10°, είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301, 11° έως 19°). (7) Εύφλεκτα υγρά ελαφρώς τοξικά, με εξαίρεση τις ύλες και τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα, με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C έως 61 °C, συμπεριλαμβανομένων, είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301). (8) Αυτοθερμαινόμενες ύλες ελαφρώς τοξικές είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431). (9) Ενεργές με το νερό ύλες ελαφρώς τοξικές είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471). (10) Οξειδωτικές ύλες ελαφρώς τοξικές είναι ύλες της κλάσης 5.1 (βλέπε περιθωριακό 2501). (11) Ύλες ελαφρώς τοξικές και ελαφρώς διαβρωτικές είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801). (12) Χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 6.1 δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές για μεταφορά, εκτός εάν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολυμερισμού τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα δοχεία δεν περιέχουν οποιαδήποτε(οποιεσδήποτε) ύλη(ες) που πιθανώς να προκαλέσει(ουν) τέτοια αντίδραση. (13) Ύλες και μείγματα υλών με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °C, θεωρούνται ως στερεά κατά την έννοια των απαιτήσεων συσκευασίας των περιθωριακών 2606 (2), 2607 (4) και 2608 (3). (14) Το σημείο ανάφλεξης που αναφέρεται παρακάτω, θα πρέπει να προσδιορίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην προσθήκη Α.3. Α. Εξαιρετικά τοξικές ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C που δεν είναι ύλες της κλάσης 3 2601 1° Υδροκυάνιο, σταθεροποιημένο: 1051 υδροκυάνιο, σταθεροποιημένο, που περιέχει όχι περισσότερο από 3 % νερό, 1614 υδροκυάνιο, σταθεροποιημένο, που περιέχει όχι περισσότερο από 3 % νερό και είναι προσροφημένο σε πορώδες αδρανές υλικό. Σημειώσεις: 1. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτή την ύλη [βλέπε περιθωριακό 2603 (1)]. 2. Άνυδρο υδροκυάνιο που δεν ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 3. Υδροκυάνιο (Υδροκυανικό οξύ) που περιέχει λιγότερο από 3 % νερό είναι σταθερό, εάν η τιμή του pΗ είναι 2,5 ± 0,5 και το υγρό είναι καθαρό και άχρωμο. 2° Μείγματα υδροκυανίου: 1613 υδατικό διάλυμα υδροκυανίου, (υδροκυανικό οξύ), με όχι περισσότερο από 20 % υδροκυάνιο, 3294 υδροκυάνιο, διάλυμα σε αλκοόλη, με όχι περισσότερο από 45 % υδροκυάνιο. Σημειώσεις: 1. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτές τις ύλες [βλέπε περιθωριακό 2603 (2)]. 2. Διαλύματα υδροκυανίου που δεν συμφωνούν με αυτές τις συνθήκες δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 3° Καρβονύλια μετάλλων: 1259 καρβονύλιο νικελίου, 1994 πεντακαρβονύλιο σιδήρου. Σημειώσεις: 1. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτές τις ύλες (βλέπε περιθωριακό 2604). 2. Άλλα καρβονύλια μετάλλων με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 4° 1185 αιθυλοενεϊμίνη, αδρανής. Σημείωση: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτή την ύλη [βλέπε περιθωριακό 2605 (1)]. 5° 2480 ισοκυανικός μεθυλεστέρας. Σημείωση: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτή την ύλη [βλέπε περιθωριακό 2605 (2)]. 6° Άλλα ισοκυανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C: (a) 2482 ισοκυανικός n-προπυλεστέρας, 2484 ισοκυανικός τριτοταγής βουτυλεστέρας, 2485 ισοκυανικός n-βουτυλεστέρας. 7° Αζωτούχες ύλες: (a) 1. 1163 διμεθυλυδραζίνη, ασυμμετρική, 1244 μεθυλυδραζίνη, 2. 2334 αλλυλαμίνη, 2382 διμεθυλυδραζίνη, συμμετρική. 8° Οξυγονωμένες ύλες: (a) 1092 ακρολεΐνη, αδρανής, 1098 αλλυλική αλκοόλη, 1143 κροτοναλδεΰδη, σταθεροποιημένη, 2606 ορθοπυριτικός μεθυλεστέρας. 9° Αλογονωμένες ύλες: (a) 1239 μεθυλοχλωρομεθυλαιθέρας. 10° Διαβρωτικές αλογονωμένες ύλες: (a) 1182 χλωρομυρμηκικός αιθυλεστέρας, 1238 χλωρομυρμηκικός μεθυλεστέρας, 2407 χλωρομυρμηκικός ισοπροπυλεστέρας, 2438 τριμεθυλοακετυλοχλωρίδιο. Β. Οργανικές ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης 23 °C ή μεγαλύτερο ή μη-εύφλεκτες οργανικές ύλες Σημείωση: Οργανικές ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα είναι ύλες των 71° έως 78° και 81° έως 87°. 11° Αζωτούχες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων: (a) 3275 νιτρίλια, τοξικά, εύφλεκτα, ε.α.ο., (b) 2668 χλωροακετονιτρίλιο, 3073 βινυλοπυριδίνες, αδρανή, 3275 νιτρίλια, τοξικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 12° Αζωτούχες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °C: (a) 1541 κυανυδρίνη της ακετόνης, σταθεροποιημένη, 3276 νιτρίλια, τοξικά, ε.α.ο., (b) 1547 ανιλίνη, 1577 χλωροδινιτροβενζόλια, 1578 χλωρονιτροβενζόλια, 1590 διχλωροανιλίνες, 1596 δινιτροανιλίνες, 1597 δινιτροβενζόλια, 1598 δινιτρο-ο-κρεζόλη, 1599 διάλυμα δινιτροφαινόλης, 1650 β-ναφθυλαμίνη, 1652 ναφθυλουρία, 1661 νιτροανιλίνες (ο-,m-p-), 1662 νιτροβενζόλιο, 1664 νιτροτολουόλια (ο-,m-p-), 1665 νιτροξυλένια, (ο-,m-p-), 1708 τολουϊδίνες, 1711 ξυλιδίνες, 1843 δινιτρο-ο-κρεζολικό αμμώνιο, 1885 βενζιδίνη, 2018 χλωροανιλίνες, στερεές, 2019 χλωροανιλίνες, υγρές, 2038 δινιτροτολουόλια, 2224 βενζονιτρίλιο, 2253 Ν,Ν-διμεθυλανιλίνη, 2306 νιτροβενζοτριφθορίδια, 2307 3-νιτρο-4-χλωροβενζοτριφθορίδιο, 2522 μεθακρυλικός διμεθυλαμινοαιθυλεστέρας, 2572 φαινυλυδραζίνη, 2647 μαλονονιτρίλιο, 2671 αμινοπυριδίνες (ο-,m-p-), 2673 2-αμινο-4-χλωροφαινόλη, 2690 Ν,n-βουτυλοϊμιδαζόλη, 2738 Ν-βουτυλανιλίνη, 2754 Ν-αιθυλοτολουϊδίνες, 2822 2-χλωροπυριδίνη, 3276 νιτρίλια, τοξικά, ε.α.ο., (c) 1548 υδροχλωρική ανιλίνη, 1599 διάλυμα δινιτροφαινόλης, 1663 νιτροφαινόλες (ο-,m,-p-), 1673 φαινυλενοδιαμίνες (ο-,m,-p-), 1709 2,4-τολουϋλενοδιαμίνη, 2074 ακρυλαμίδιο, 2077 α-ναφθυλαμίνη, 2205 αδιπονιτρίλιο, 2272 Ν-αιθυλανιλίνη, 2273 2-αιθυλανιλίνη, 2274 Ν-αιθυλο-Ν-βενζυλανιλίνη, 2294 Ν-μεθυλανιλίνη, 2300 2-μεθυλο-5-αιθυλοπυριδίνη, 2311 φαινετιδίνες, 2431 ανισιδίνες, 2432 Ν,Ν-διαιθυλανιλίνη, 2446 νιτροκρεζόλες, 2470 φαινυλακετονιτρίλιο, υγρό, 2512 αμινοφαινόλες (ο-,m-,p-), 2651 4,4-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο, 2656 κινολίνη, 2660 νιτροτολουϊδίνες (μονο), 2666 κυανοξικός αιθυλεστέρας, 2713 ακριδίνη, 2730 νιτροανισόλη, 2732 νιτροβρωμοβενζόλιο, 2753 Ν-αιθυλοβενζυλοτολουϊδίνες, 2873 διβουτυλαμινοαιθανόλη, 2941 φθορανιλίνες, 2942 2-τριφθορομεθυλανιλίνη, 2946 2-αμινο-5-διαιθυλαμινοπεντάνιο, 3276 νιτρίλια, τοξικά, ε.α.ο. Σημείωση: Ισοκυανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °C είναι ύλες της 19°. 13° Οξυγονωμένες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων: (a) 2521 δικετένιο, αδρανές. 14° Οξυγονωμένες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °C: (b) 1594 θειικό διαιθύλιο, 1671 φαινόλη, στερεά, 2261 ξυλενόλες, 2587 βενζοκινόνη, 2669 χλωροκρεζόλες, 2821 διάλυμα φαινόλης, 2839 αλδόλη, (c) 2369 μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης, 2525 οξαλικός αιθυλεστέρας, 2609 βορικός τριαλλυλεστέρας, 2662 υδροκινόνη, 2716 1,4-βουτινοδιόλη, 2821 διάλυμα φαινόλης, 2874 φουρφουρυλαλκοόλη, 2876 ρεζορσίνη, 2937 α-μεθυλοβενζυλαλκοόλη, 2938 βενζοϊκός μεθυλεστέρας. 15° Αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες: (a) 1605 αιθυλενοδιβρωμίδιο, 1647 μείγμα μεθυλοβρωμιδίου και αιθυλενοδιβρωμιδίου, υγρό, 2646 εξαχλωροκυκλοπενταδιένιο, Σημείωση: Μείγματα αιθυλενοδιβρωμιδίου (συμ-διβρωμοαιθανίου) με μεθυλοβρωμίδιο που έχουν, στους 50 °C, τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 kΡa (3 bar) είναι ύλες της κλάσης 2 [βλέπε περιθωριακό 2201, 4° (bt)]. (b) 1669 πενταχλωροαιθάνιο, 1701 ξυλυλοβρωμίδιο, 1702 1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο, 1846 τετραχλωράνθρακας, 1886 βενζυλοϊδενοχλωρίδιο, 1891 αιθυλοβρωμίδιο, 2322 τριχλωροβουτένιο, 2644 μεθυλοϊωδίδιο, 2653 βενζυλοϊωδίδιο, (c) 1591 ο-διχλωροβενζόλιο, 1593 διχλωρομεθάνιο (μεθυλενοχλωρίδιο), 1710 τριχλωροαιθυλένιο, 1887 βρωμοχλωρομεθάνιο, 1888 χλωροφόρμιο, 1897 τετραχλωροαιθυλένιο, 2279 εξαχλωροβουταδιένιο, 2321 τριχλωροβενζόλια, υγρά, 2504 τετραβρωμοαιθάνιο, 2515 βρωμοφόρμιο, 2516 τετραβρωμάνθρακας, 2664 διβρωμοαιθάνιο, 2688 1-βρωμο-3-χλωροπροπάνιο, 2729 εξαχλωροβενζόλιο, 2831 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο, 2872 διβρωμοχλωροπροπάνια. Σημείωση: Μείγματα μεθυλοχλωριδίου με μεθυλενοχλωρίδιο (διχλωρομεθάνιο) που έχουν, στους 50 °C, τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 kΡa (3 bar), είναι ύλες της κλάσης 2 [βλέπε περιθωριακό 2201, 4° (bt)]. 16° Άλλες αλογονωμένες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων: (a) 1135 αιθυλενοχλωρυδρίνη, 2558 επιβρωμυδρίνη, (b) 1181 χλωροξικός αιθυλεστέρας, 1569 βρωμοακετόνη, 1603 βρωμοξικός αιθυλεστέρας, 1916 2,2-διχλωροδιαιθυλαιθέρας, 2023 επιχλωρυδρίνη, 2295 χλωροξικός μεθυλεστέρας, 2589 χλωροξικός βινυλεστέρας, 2611 προπυλενοχλωρυδρίνη. 17° Άλλες αλογονωμένες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °C: (a) 1580 χλωροπικρίνη, 1670 υπερχλωρομεθυλομερκαπτάνη, 1672 χλωριούχο φαινυλοκαρβυλαμίνη, 1694 βρωμοβενζυλοκυανίδια, 2232 χλωρακεταλδεΰδη, 2628 φθοροξικό κάλιο, 2629 φθοροξικό νάτριο, 2642 φθοροξικό οξύ, 1583 μείγμα χλωροπικρίνης, ε.α.ο., 1610 αλογονωμένα ερεθιστικά υγρά, ε.α.ο., Σημείωση: Μείγματα μεθυλοβρωμιδίου ή μεθυλοχλωριδίου με χλωροπικρίνη, που έχουν, στους 50 °C, τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 kΡa (3 bar) είναι ύλες της κλάσης 2 [βλέπε περιθωριακό 2201, 4° (σε) ή 4° (bt)]. (b) 1695 χλωρακετόνη, σταθεροποιημένη, 1697 χλωρακετοφαινόνη, 2075 χλωράλη, άνυδρη, αδρανής, 2490 διχλωροϊσοπροπυλαιθέρας, 2552 εξαφθορακετόνη ένυδρη, 2567 πενταχλωροφαινικό νάτριο, 2643 βρωμοξικός μεθυλεστέρας, 2645 φαινακυλοβρωμίδιο, 2648 1,2-διβρωμοβουτανόνη-3, 2649 1,3-διχλωρακετόνη, 2650 1,1-διχλωρο-1-νιτροαιθάνιο, 2750 1,3-διχλωροπροπανόλη-2, 2948 3-τριφθορομεθυλανιλίνη, 3155 πενταχλωροφαινόλη, 1583 μείγμα χλωροπικρίνης, ε.α.ο., 1610 αλογονωμένα ερεθιστικά υγρά, ε.α.ο., (c) 1579 υδροχλωρική 4-χλωρο-ο-τολουϊδίνη, 2020 χλωροφαινόλες, στερεές, 2021 χλωροφαινόλες, υγρές, 2233 χλωρανισιδίνες, 2235 χλωροβενζυλοχλωρίδια, 2237 χλωρονιτροανιλίνες, 2239 χλωροτολουϊδίνες, 2299 διχλωροξικός μεθυλεστέρας, 2433 χλωρονιτροτολουόλια, 2533 τριχλωροξικός μεθυλεστέρας, 2659 χλωροξικό νάτριο, 2661 εξαχλωρακετόνη, 2689 α-μονοχλωρυδρίνη της γλυκερίνης, 2747 χλωροφορμικός τριτοταγής βουτυλοκυκλοεξυλεστέρας, 2849 3-χλωροπροπανόλη-1, 2875 εξαχλωροφαίνιο, 3241 2-βρωμο-2-νιτροπροπανοδιόλη-1,3, 1583 μείγμα χλωροπικρίνης, ε.α.ο., 1610 αλογονωμένα ερεθιστικά υγρά, ε.α.ο. Σημείωση: Χλωροφορμικά άλατα με επικρατέστερα διαβρωτικές ιδιότητες είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 64°). 18° Ισοκυανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων: (b) 2285 ισοκυανατοβενζοτριφθορίδια, 2487 ισοκυανικός φαινυλεστέρας, 2488 ισοκυανικός κυκλοεξυλεστέρας, 3080 ισοκυανικά άλατα, τοξικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. ή 3080 διάλυμα ισοκυανικού άλατος, τοξικό, εύφλεκτο, ε.α.ο. Σημείωση: Διαλύματα αυτών των ισοκυανικών αλάτων με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C είναι ύλες της κλάσης 3 [βλέπε περιθωριακό 2301, 14° (b)].19° Ισοκυανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης παραπάνω από 61 °C: (b) 2078 διϊσοκυανικό τολουόλιο και ισομερή μείγματα, 2236 ισοκυανικός 3-χλωρο-4-μεθυλοφαινυλεστέρας, 2250 ισοκυανικοί διχλωροφαινυλεστέρες, 2281 διϊσοκυανικό εξαμεθυλένιο, 2206 ισοκυανικά άλατα, τοξικά, ε.α.ο. ή 2206 διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, τοξικά, ε.α.ο., Σημειώσεις: 1. Διαλύματα αυτών των ισοκυανικών αλάτων με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301, 14°). 2. Διαλύματα αυτών των ισοκυανικών αλάτων με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων, είναι ύλες του 18° (b). (c) 2290 ισοφορονοδιϊσοκυανικό άλας, 2328 διϊσοκυανικό τριμεθυλοεξαμεθυλένιο και ισομερή μείγματα, 2489 4,4-διϊσοκυανικό διφαινυλομεθάνιο, 2206 ισοκυανικά άλατα, τοξικά, ε.α.ο. ή 2206 διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, τοξικά, ε.α.ο. 20° Ύλες που περιέχουν θείο και με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων: (a) 2337 φαινυλομερκαπτάνη, (b) 1545 ισοθειοκυανικός αλλυλεστέρας, αδρανής, 2477 ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας, 3023 τριτοταγής οκτυλομερκαπτάνη, 3071 μερκαπτάνες, υγρές, τοξικές, εύφλεκτες, ε.α.ο. ή 3071 μείγμα μερκαπτάνης, υγρό, τοξικό, εύφλεκτο, ε.α.ο. 21° Ύλες που περιέχουν θείο και με σημείο ανάφλεξης παραπάνω από 61 °C: (b) 1651 ναφθυλθειουρία, 2474 θειοφωσγένιο, 2936 θειογαλακτικό οξύ, 2966 θειογλυκόλη, (c) 2785 4-θειαπεντανάλη. 22° Ύλες που περιέχουν φωσφόρο και με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 61 °C συμπεριλαμβανομένων: (a) 3279 οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοξικές, εύφλεκτες, ε.α.ο., (b) 3279 οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοξικές, εύφλεκτες, ε.α.ο. 23° Ύλες που περιέχουν φωσφόρο και με σημείο ανάφλεξης παραπάνω από 61 °C: (a) 3278 οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοξικές, ε.α.ο., (b) 1611 τετραφωσφορικό εξααιθύλιο, 1704 διθειοπυροφωσφορικό τετρααιθύλιο, 2501 διάλυμα του οξειδίου της τρις-(1-αζιριδινυλο)φωσφίνης, 2574 φωσφορικό τρικρεζύλιο με περισσότερο από 3 % ορθο ισομερές, 3278 οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοξικές, ε.α.ο., (c) 2501 διάλυμα του οξειδίου της τρις-(1-αζιριδινυλο)φωσφίνης, 3278 οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοξικές, ε.α.ο. 24° Τοξικές οργανικές ύλες μεταφερόμενες στην τετηγμένη κατάσταση: (b) 1. 1600 δινιτροτολουόλια, τετηγμένα, 2312 φαινόλη, τετηγμένη, 2. 3250 χλωροξικό οξύ, τετηγμένο. 25° Οργανικές ύλες και είδη και διαλύματα και μείγματα οργανικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλο συγκεντρωτικό κεφάλαιο: (a) 1601 απολυμαντικά, στερεά, τοξικά, ε.α.ο., 1602 βαφές, υγρές, τοξικές, ε.α.ο. ή 1602 ενδιάμεσα βαφών, υγρά, τοξικά, ε.α.ο., 1693 ύλες δακρυγόνων αερίων, υγρές ή στερεές, ε.α.ο., 3142 απολυμαντικά, υγρά, τοξικά, ε.α.ο., 3143 βαφές, στερεές, τοξικές, ε.α.ο. ή 3143 ενδιάμεσα βαφών, στερεά, τοξικά, ε.α.ο., 2810 τοξικά υγρά, οργανικά, ε.α.ο., 2811 τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο., Σημείωση: 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-p-διοξίνη (ΤCDD) σε συγκεντρώσεις που θεωρούνται εξαιρετικά τοξικές σύμφωνα με τα κριτήρια στο περιθωριακό 2600(3), δεν θα γίνεται δεκτή για μεταφορά. (b) 2016 πυρομαχικά, τοξικά, μη-εκρηκτικά χωρίς ρήγμα ή διαρροή φορτίου, μη-τετηγμένα, 1601 απολυμαντικά, στερεά, τοξικά, ε.α.ο., 1602 βαφές, υγρές, τοξικές, ε.α.ο. ή 1602 ενδιάμεσα βαφών, υγρά, τοξικά, ε.α.ο., 1693 ύλες δακρυγόνων αερίων, υγρές ή στερεές, ε.α.ο., 3142 απολυμαντικά, υγρά, τοξικά, ε.α.ο., 3143 βαφές, στερεές, τοξικές, ε.α.ο., ή 3143 ενδιάμεσα βαφών, στερεά, τοξικά, ε.α.ο., 2810 τοξικά υγρά, οργανικά, ε.α.ο., 2811 τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο., (c) 2518 1,5,9-κυκλοδωδεκατριένιο, 2667 βουτυλοτολουόλια, 1601 απολυμαντικά, στερεά, τοξικά, ε.α.ο., 1602 βαφές, υγρές, τοξικές, ε.α.ο. ή 1602 ενδιάμεσα βαφών, υγρά, τοξικά, ε.α.ο., 3142 απολυμαντικά, υγρά, τοξικά, ε.α.ο., 3143 βαφές, στερεές, τοξικές, ε.α.ο. ή 3143 ενδιάμεσα βαφών, στερεά, τοξικά, ε.α.ο., 2810 τοξικά υγρά, οργανικά, ε.α.ο., 2811 τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο., 26° Εύφλεκτες τοξικές οργανικές ύλες, είδη που περιέχουν εύφλεκτες τοξικές οργανικές ύλες και διαλύματα και μείγματα εύφλεκτων τοξικών οργανικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλο συγκεντρωτικό κεφάλαιο: (a) 1. 2929 τοξικά υγρά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο., 2. 2930 τοξικά στερεά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο., Σημείωση: Διχλωρομεθυλαιθέρας, συμμετρικός, (Χαρακτηριστικός αριθμός 2249), δεν θα γίνεται δεκτός για μεταφορά. (b) 1. 2929 τοξικά υγρά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο., 2. 1700 κεριά δακρυγόνων αερίων, 2930 τοξικά στερεά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο., 27° Διαβρωτικές τοξικές οργανικές ύλες, είδη που περιέχουν τέτοιες ύλες και διαλύματα και μείγματα διαβρωτικών τοξικών οργανικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα): (a) 1595 θειικό διμεθύλιο, 1752 χλωρακετυλοχλωρίδιο, 1889 βρωμιούχο κυανογόνο, 3246 μεθανοσουλφονυλοχλωρίδιο, 2927 τοξικά υγρά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο., 2928 τοξικά στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο., (b) 1737 βενζυλοβρωμίδιο, 1738 βενζυλοχλωρίδιο, 1750 διάλυμα χλωροξικού οξέος, 1751 χλωροξικό οξύ, στερεό, 2017 πυρομαχικά, που προκαλούν δάκρυα, μη-εκρηκτικά χωρίς ρήγμα ή διαρροή φορτίου, μη-τετηγμένα, 2022 κρεζυλικό οξύ, 2076 κρεζόλες (ο-,m-,p-), 2267 διμεθυλοθειοφωσφορυλοχλωρίδιο, 2745 χλωρομυρμηκικός χλωρομεθυλεστέρας, 2746 χλωρομυρμηκικός φαινυλεστέρας, 2748 χλωρομυρμηκικός 2-αιθυλοεξυλεστέρας, 3277 χλωρομυρμηκικοί εστέρες, τοξικοί, διαβρωτικοί, ε.α.ο., 2927 τοξικά υγρά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο., 2928 τοξικά στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο. Σημείωση: Χλωρομυρμηκικοί εστέρες με κυρίαρχα διαβρωτικές ιδιότητες είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 64°). 28° Εύφλεκτοι διαβρωτικοί τοξικοί χλωρομυρμηκικοί εστέρες: (a) 1722 χλωρομυρμηκικός αλλυλεστέρας, 2740 χλωρομυρμηκικός n-προπυλεστέρας, (b) 2743 χλωρομυρμηκικός n-βουτυλεστέρας, 2744 χλωρομυρμηκικός κυκλοβουτυλεστέρας, 2742 χλωρομυρμηκικοί εστέρες, τοξικοί, διαβρωτικοί, εύφλεκτοι, ε.α.ο. Σημείωση: Χλωρομυρμηκικοί εστέρες με κυρίαρχα διαβρωτικές ιδιότητες είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 64°). C. Οργανομεταλλικές ενώσεις και καρβονύλια Σημειώσεις: 1. Τοξικές οργανομεταλλικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα, είναι ύλες των 75° και 76°. 2. Αυτόματα εύφλεκτες οργανομεταλλικές ενώσεις είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 31° έως 33°). 3. Ενεργές με το νερό οργανομεταλλικές ενώσεις, εύφλεκτες, είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 3°). 31° Οργανικές ενώσεις του μολύβδου: (a) 1649 μείγμα αντιεκρηκτικών καυσίμων κινητήρων (τετρααιθυλομόλυβδος, τετραμεθυλομόλυβδος). 32° Οργανικές ενώσεις του κασσίτερου: (a) 2788 οργανοκασσιτερικές ενώσεις υγρές, ε.α.ο., 3146 οργανοκασσιτερικές ενώσεις, στερεές, ε.α.ο., (b) 2788 οργανοκασσιτερικές ενώσεις, υγρές, ε.α.ο., 3146 οργανοκασσιτερικές ενώσεις, στερεές, ε.α.ο., (c) 2788 οργανοκασσιτερικές ενώσεις, υγρές, ε.α.ο., 3146 οργανοκασσιτερικές ενώσεις, στερεές, ε.α.ο. 33° Οργανικές ενώσεις του υδραργύρου: (a) 2026 φαινυλυδραργυρικές ενώσεις, ε.α.ο., (b) 1674 οξικός φαινυλυδράργυρος, 1894 υδροξείδιο του φαινυλυδραργύρου, 1895 νιτρικός φαινυλυδράργυρος, 2026 φαινυλυδραργυρικές ενώσεις, ε.α.ο., (c) 2026 φαινυλυδραργυρικές ενώσεις, ε.α.ο. 34° Οργανικές ενώσεις του αρσενικού: (a) 1698 χλωραρσίνη της διφαινυλαμίνης, 1699 διφαινυλοχλωραρσίνη, 1892 αιθυλοδιχλωραρσίνη, 3280 οργανοαρσενικές ενώσεις, ε.α.ο., (b) 3280 οργανοαρσενικές ενώσεις, ε.α.ο., (c) 2473 αρσανιλικό νάτριο, 3280 οργανοαρσενικές ενώσεις, ε.α.ο. 35° Άλλες οργανομεταλλικές ενώσεις: (a) 3282 οργανομεταλλικές ενώσεις, τοξικές, ε.α.ο., (b) 3282 οργανομεταλλικές ενώσεις, τοξικές, ε.α.ο., (c) 3282 οργανομεταλλικές ενώσεις, τοξικές, ε.α.ο. 36° Καρβονύλια: (a) 3281 καρβονύλια μετάλλων, ε.α.ο., (b) 3281 καρβονύλια μετάλλων, ε.α.ο., (c) 3281 καρβονύλια μετάλλων, ε.α.ο. D. Ανόργανες ύλες που, σε επαφή με το νερό (ή την ατμοσφαιρική υγρασία), μπορεί να εκλύουν τοξικά αέρια, υδατικά διαλύματα ή οξέα και άλλες τοξικές ενεργές με το νερό ύλες 41° Ανόργανα κυανιούχα άλατα: (a) 1565 κυανιούχο βάριο, 1575 κυανιούχο ασβέστιο, 1626 υδραργυρικό κάλιο, 1680 κυανιούχο κάλιο, 1689 κυανιούχο νάτριο, 1713 κυανιούχος ψευδάργυρος, 2316 χαλκοκυανιούχο νάτριο, στερεό, 2317 διάλυμα χαλκοκυανιούχου νατρίου, 1588 κυανιούχα άλατα, ανόργανα, στερεά, ε.α.ο., 1935 διάλυμα κυανιούχου άλατος, ε.α.ο., (b) 1587 κυανιούχος χαλκός, 1620 κυανιούχος μόλυβδος, 1636 κυανιούχος υδράργυρος, 1642 οξυκυανιούχος υδράργυρος, απευαισθητοποιημένος, 1653 κυανιούχο νικέλιο, 1679 χαλκοκυανιούχο κάλιο, 1684 κυανιούχος άργυρος,1588 κυανιούχα άλατα, ανόργανα, στερεά, ε.α.ο., 1935 διαλύματα κυανιούχων αλάτων, ε.α.ο., (c) 1588 κυανιούχα άλατα, ανόργανα, στερεά, ε.α.ο., 1935 διαλύματα κυανιούχων αλάτων, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Σιδηροκυανιούχα άλατα, σιδηροκυανιούχα άλατα του σιδήρου, αλκαλικά θειοκυανικά άλατα και θειοκυανικό αμμώνιο δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. Διαλύματα ανόργανων κυανιούχων αλάτων με ολική περιεκτικότητα σε ιόντα κυανιδίου μεγαλύτερη από 30 % θα πρέπει να ταξινομούνται στο γράμμα (a), διαλύματα με ολική περιεκτικότητα σε ιόντα κυανιδίου μεγαλύτερη από 3 % και όχι μεγαλύτερη από 30 % στο γράμμα (b) και διαλύματα με περιεκτικότητα σε ιόντα κυανιδίου μεγαλύτερη από 0.3 % και όχι μεγαλύτερη από 3 % στο γράμμα (c).42° Αζίδια: (b) 1687 αζίδια του νατρίου. Σημειώσεις: 1. 1571 αζίδιο του βάριου, βρεγμένο, είναι ύλη της κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 25°). 2. Αζίδιο του βάριου στην ξηρή κατάσταση ή με λιγότερο από 50 % νερό ή αλκοόλη, δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 43° Παρασκευάσματα φωσφιδίων που περιέχουν πρόσθετα που παρεμποδίζουν την εκπομπή εύφλεκτων αερίων: (a) 3048 Παρασιτοκτόνα φωσφιδίου του αλουμινίου. Σημειώσεις: 1. Αυτά τα παρασκευάσματα δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά εκτός εάν περιέχουν πρόσθετα που παρεμποδίζουν την εκπομπή εύφλεκτων αερίων. 2. 1397 φωσφίδιο του αλουμίνιο, 2011 φωσφίδιο του μαγνησίου, 1714 φωσφίδιο του ψευδαργύρου, 1432 φωσφίδιο του νατρίου, 1360 φωσφίδιο του ασβεστίου και 2013 φωσφίδιο του στροντίου είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 18°). 44° Άλλες ενεργές με το νερό τοξικές ύλες: (b) 3123 τοξικά υγρά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο., 3125 τοξικά στερεά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο., (c) 3123 τοξικά υγρά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο., 3125 τοξικά στερεά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. Σημείωση: Ο όρος «ενεργή με το νερό» δηλώνει μία ύλη που, σε επαφή με το νερό, εκλύει εύφλεκτα αέρια. Ε. Άλλες ανόργανες ύλες και μεταλλικά άλατα οργανικών υλών 51° Αρσενικό και ενώσεις του αρσενικού: (a) 1553 αρσενικικό οξύ, υγρό, 1560 τριχλωριούχο αρσενικό, 1556 ενώσεις αρσενικού, υγρές, ε.α.ο., (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικά σουλφίδια), 1557 ενώσεις αρσενικού, στερεές, ε.α.ο., (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικά σουλφίδια), (b) 1546 αρσενικικό αμμώνιο, 1554 αρσενικικό οξύ, στερεό, 1555 βρωμιούχο αρσενικό, 1558 αρσενικό, 1559 πεντοξείδιο το αρσενικού, 1561 τριοξείδιο του αρσενικού, 1562 σκόνη με αρσενικό, 1572 κακοδυλικό οξύ, 1573 αρσενικικό ασβέστιο, 1574 μείγμα αρσενικικού ασβεστίου και αρσενίτη του ασβεστίου, στερεό, 1585 ακεταρσενίτης του χαλκού, 1586 αρσενίτης του χαλκού, 1606 αρσενικικός σίδηρος (ΙΙΙ), 1607 αρσενίτης του σιδήρου (ΙΙΙ), 1608 αρσενικικός σίδηρος (ΙΙ), 1617 αρσενικικά άλατα του μολύβδου, 1618 αρσενίτες του μολύβδου, 1621 πορφυρό του Λονδίνου, 1622 αρσενικικό μαγνήσιο, 1623 αρσενικικός υδράργυρος, 1677 αρσενικικό κάλιο, 1678 αρσενίτης του καλίου, 1683 αρσενίτης του αργύρου, 1685 αρσενικικό νάτριο, 1686 υδατικό διάλυμα του αρσενίτη του νατρίου, 1688 κακοδυλικό νάτριο, 1691 αρσενίτης του στροντίου, 1712 αρσενικικός ψευδάργυρος ή 1712 αρσενίτης του ψευδάργυρου ή 1712 μείγμα αρσενικικού ψευδάργυρου και αρσενίτη του ψευδάργυρου, 2027 αρσενίτης του νατρίου, στερεός, 1556 ενώσεις του αρσενικού, υγρές, ε.α.ο. (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικά σουλφίδια), 1557 ενώσεις του αρσενικού, στερεές, ε.α.ο. (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικά σουλφίδια), (c) 1686 υδατικό διάλυμα του αρσενίτη του νατρίου, 1556 ενώσεις του αρσενικού, υγρές, ε.α.ο. (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικά σουλφίδια), 1557 ενώσεις του αρσενικού, στερεές, ε.α.ο. (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικά σουλφίδια). Σημείωση: Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν αρσενικό και που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα είναι ύλες της 79°. 52° Ενώσεις του υδράργυρου: (a) 2024 ενώσεις του υδράργυρου, υγρές, ε.α.ο., 2025 ενώσεις του υδραργύρου, στερεές, ε.α.ο., (b) 1624 χλωριούχος υδράργυρος, 1625 νιτρικός υδράργυρος, 1627 νιτρικός υφυδράργυρος, 1629 οξικός υδράργυρος, 1630 χλωριούχο υδραργυραμμώνιο, 1631 βενζοϊκός υδράργυρος, 1634 βρωμιούχα άλατα του υδράργυρου, 1637 γλυκονικός υδράργυρος, 1638 ιωδιούχος υδράργυρος, 1639 νουκλεϊκός υδράργυρος, 1640 ελαϊκός υδράργυρος, 1641 οξείδιο του υδράργυρου, 1643 ιωδιούχο υδραργυροκάλιο, 1644 σαλικυλικός υδράργυρος, 1645 θειικός υδράργυρος, 1646 θειοκυανικός υδράργυρος, 2024 ενώσεις του υδραργύρου, υγρές, ε.α.ο., 2025 ενώσεις του υδραργύρου, στερεές, ε.α.ο., (c) 2024 ενώσεις του υδραργύρου, υγρές, ε.α.ο., 2025 ενώσεις του υδραργύρου, στερεές, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν υδράργυρο και που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα, είναι ύλες του 75°. 2. Ο χλωριούχος υφυδράργυρος (καλομέλας)είναι ύλη της κλάσης 9 [βλέπε περιθωριακό 2901, 12°(c)]. Το κιννάβαρι δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 3. Τα βροντώδη άλατα του υδράργυρου δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 53° Ενώσεις του θαλλίου: (b) 1707 ενώσεις του θαλλίου, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν θάλλιο και που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα είναι ύλες της 85°. 2. 2727 το νιτρικό θάλλιο είναι ύλη της 68°. 54° Βηρύλλιο και ενώσεις του βηρυλλίου: (b) 1. 1567 βηρύλλιο, σκόνη, 2. 1566 ενώσεις βηρυλλίου, ε.α.ο., (c) 1566 ενώσεις βηρυλλίου, ε.α.ο. Σημείωση: 2464 το νιτρικό βηρύλλιο είναι ύλη της κλάσης 5.1 [βλέπε περιθωριακό 2501, 29° (b)]. 55° Σελήνιο και ενώσεις σελήνιου: (a) 2630 σεληνικά άλατα ή 2630 σεληνίτες, 3283 ενώσεις σελήνιου, ε.α.ο., (b) 2657 διθειούχο σελήνιο, 3283 ενώσεις σελήνιου, ε.α.ο., (c) 2658 σελήνιο σε σκόνη, 3283 ενώσεις σελήνιου, ε.α.ο. Σημείωση: 1905 το σεληνικό οξύ είναι ύλη της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 16° (a)]. 56° Ενώσεις οσμίου: (a) 2471 τετροξείδιο του οσμίου. 57° Ενώσεις τελλουρίου: (b) 3284 ενώσεις τελλουρίου, ε.α.ο., (c) 3284 ενώσεις τελλουρίου, ε.α.ο. 58° Ενώσεις βαναδίου: (b) 2859 μεταβαναδικό αμμώνιο, 2861 πολυβαναδικό αμμώνιο, 2862 πεντοξείδιο του βαναδίου, μη-τετηγμένη μορφή, 2863 βαναδικό νατραμμώνιο, 2864 μεταβαναδικό κάλιο, 2931 θειικό βαναδύλιο, 3285 ενώσεις βαναδίου, ε.α.ο., (c) 3285 ενώσεις βαναδίου, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. 2443 οξυτριχλωριούχο βανάδιο, 2444 τετραχλωριούχο βανάδιο και 2475 τριχλωριούχο βανάδιο είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 11° και 12°). 2. Το πεντοξείδιο του βαναδίου, τετηγμένο και στερεοποιημένο, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 59° Αντιμόνιο και ενώσεις αντιμονίου: (c) 1550 γαλακτικό αντιμόνιο, 1551 ταρτρικό αντιμονοκάλιο, 2871 αντιμόνιο σε σκόνη, 1549 ενώσεις αντιμονίου, στερεές, ε.α.ο., 3141 ενώσεις αντιμονίου, ανόργανες, υγρές, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. 1730 πενταφθοριούχο αντιμόνιο, υγρό, 1731 διάλυμα πενταφθοριούχου αντιμόνιου, 1733 τριχλωριούχο αντιμόνιο και 1732 πενταφθοριούχο αντιμόνιο είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 10°, 11° και 12°). 2. Οξείδια αντιμονίου και θειούχο αντιμόνιο με περιεκτικότητα σε αρσενικό όχι μεγαλύτερη από του 0,5 % του συνολικού βάρους, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 60° Ενώσεις βαρίου: (b) 1564 ενώσεις βαρίου, ε.α.ο., (c) 1884 οξείδιο του βαρίου, 1564 ενώσεις βαρίου, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. 1445 χλωρικό βάριο, 1446 νιτρικό βάριο, 1447 υπερχλωρικό βάριο, 1448 υπερμαγγανικό βάριο 1449 υπεροξείδιο του βαρίου είναι ύλες της κλάσης 5.1 (βλέπε περιθωριακό 2501, 29°). 2. 1571 αζίδιο του βαρίου, βρεγμένο, είναι ύλη της κλάσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 25°). 3. Στεαρικό βάριο, θειικό βάριο και τιτανικό βάριο δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 61° Ενώσεις καδμίου: (a) 2570 ενώσεις καδμίου, (b) 2570 ενώσεις καδμίου, (c) 2570 ενώσεις καδμίου. Σημείωση: Χρωστικές καδμίου, όπως θειούχα άλατα του καδμίου, σουλφοσεληνιούχα άλατα καδμίου και άλατα καδμίου με υψηλότερα λιπαρά οξέα (π.χ. στεατικό κάδμιο), δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 62° Ενώσεις μολύβδου: (c) 1616 οξικός μόλυβδος, 2291 ενώσεις μολύβδου, διαλυτές, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. 1469 νιτρικός μόλυβδος και 1470 υπερχλωρικός μόλυβδος είναι ύλες της κλάσης 5.1 (βλέπε περιθωριακό 2501, 29°). 2. Άλατα μολύβδου και χρωστικές μολύβδου που, όταν αναμειγνύονται σε μία αναλογία 1:1 000 με 0,07 Μ υδροχλωρικού οξέος και αναδεύονται για μία ώρα σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C, εμφανίζουν διαλυτότητα 5 % ή μικρότερη, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 63° Φθοριούχα άλατα διαλυτά στο νερό: (c) 1690 φθοριούχο νάτριο, 1812 φθοριούχο κάλιο, 2505 φθοριούχο αμμώνιο. Σημείωση: Διαβρωτικά φθοριούχα άλατα είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801, 6° έως 10°). 64° Φθοροπυριτικά άλατα: (c) 2655 φθοροπυριτικό κάλιο, 2674 φθοροπυριτικό νάτριο, 2853 φθοροπυριτικό μαγνήσιο, 2854 φθοροπυριτικό αμμώνιο, 2855 φθοροπυριτικός ψευδάργυρος, 2856 φθοροπυριτικά άλατα, ε.α.ο. 65° Ανόργανες ύλες και διαλύματα και μείγματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλο συγκεντρωτικό κεφάλαιο: (a) 3287 τοξικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο., 3288 τοξικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο., (b) 3243 στερεά που περιέχουν τοξικά υγρά, ε.α.ο., 3287 τοξικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο., 3288 τοξικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: Μείγματα στερεών και τοξικών υγρών που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας μπορούν να μεταφέρονται υπό τον αριθμό 3243 χωρίς τα κριτήρια ταξινόμησης για την Κλάση 6.1 να εφαρμόζονται σ αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι καμία υπερχείλιση υγρού δεν είναι ορατή κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή όταν η μονάδα συσκευασίας ή μεταφοράς κλείνεται. Κάθε συσκευασία θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα τύπο σχεδιασμού που έχει περάσει τον έλεγχο στεγανότητας για την ομάδα συσκευασίας ΙΙ. Αυτός αριθμός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για στερεά που περιέχουν υγρό ταξινομημένο στο γράμμα (a).(c) 3293 υδατικό διάλυμα υδραζίνης, με όχι περισσότερο από 37 % υδραζίνη κατά βάρος, 3287 τοξικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο., 3288 τοξικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. Σημείωση: 2030 υδραζίνη ενυδατωμένη και 2030 υδατικό διάλυμα υδραζίνης, με όχι λιγότερο από 37 % και όχι περισσότερο από 64 % υδραζίνη, κατά βάρος, είναι ύλες της κλάσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 44°(b)]. 66° Τοξικές, αυτοθερμαινόμενες ύλες: (a) 3124 τοξικά στερεά, αυτοθερμαινόμενα, ε.α.ο., (b) 3124 τοξικά στερεά, αυτοθερμαινόμενα, ε.α.ο. 67° Τοξικές ύλες, διαβρωτικές: (a) 3289 τοξικά υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο., 3290 τοξικά στερεά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο., (b) 3289 τοξικά υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο., 3290 τοξικά στερεά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. 68° Τοξικές ύλες, οξειδωτικές: (a) 3086 τοξικές στερεές, οξειδωτικές, ε.α.ο., 3122 τοξικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α.ο., (b) 2727 νιτρικό θάλλιο, 3086 τοξικά στερεά, οξειδωτικά, ε.α.ο., 3122 τοξικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α.ο. F. Ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα Σημειώσεις: 1. Εύφλεκτες υγρές ύλες και παρασκευάσματα, που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα, που είναι εξαιρετικά τοξικές, τοξικές ή επιβλαβείς και έχουν σημείο ανάφλεξης χαμηλότερο από 23 °C, είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301, 41° έως 57°). 2. (a) Είδη διαποτισμένα με ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα των 71° έως 87°, όπως πλάκες από φύλλο φάϊμπερ, λωρίδες χαρτιού, σφαίρες ακατέργαστου βαμβακιού, φύλλα από πλαστικό υλικό, κ.λπ. σε αεροστεγή, ερμητικά κλεισμένα περιτυλίγματα, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. (b) Ύλες όπως χόρτα και δημητριακά διαποτισμένα με ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα των 71° έως 87° ή άλλες ύλες της κλάσης 6.1 θα πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με την τοξικότητα τους (βλέπε περιθωριακό 2600(3) και σημείωση 3 παρακάτω). 71° έώς 87°: Σε αυτά τα είδη, ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα ταξινομούνται σε ομάδες που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα (a), (b), (c): (a) εξαιρετικά τοξικές ύλες και παρασκευάσματα, (b) τοξικές ύλες και παρασκευάσματα, (c) ελαφρώς τοξικές ύλες και παρασκευάσματα. Σημειώσεις: 1. Όλες οι ενεργές ύλες και τα παρασκευάσματα τους που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα, θα πρέπει να ταξινομούνται στα 71° έως 87° (a), (b) και (c) σε συμφωνία με το περιθωριακό 2600 (3). 2. Εάν είναι γνωστή μόνον η τιμή της LD50 της ενεργούς ύλης και όχι εκείνη των παρασκευασμάτων της ενεργούς ύλης, τα παρασκευάσματα μπορούν να ταξινομούνται στις 71° έως 87° (a), (b) ή (c) χρησιμοποιώντας τους παρακάτω πίνακες, όπου οι τιμές που εμφανίζονται στις στήλες (a), (b) και (c) των 71° έως 87° αντιπροσωπεύουν το ποσοστό της ενεργούς ύλης του παρασιτοκτόνου στα παρασκευάσματα. 3. Οστόχος των παρακάτω πινάκων είναι να δείξουν το φάσμα των παρασιτοκτόνων και των παρασκευασμάτων τους σε σχέση με τις διαφορετικές ομάδες συσκευασίας σύμφωνα με τη συγκέντρωση της ενεργούς ύλης. Εάν η τιμή της LD50 του παρασκευάσματος είναι γνωστή και εάν οι ομάδες συσκευασίας που προσδιορίζονται από την εφαρμογή των κριτηρίων στο περιθωριακό 2600 (3) δεν αντιστοιχούν στις ομάδες συσκευασίας που υποδεικνύονται στους παρακάτω πίνακες με βάση τη συγκέντρωση της ενεργούς ύλης στο παρασκεύασμα, η ομάδα συσκευασίας που προσδιορίζεται σε συμφωνία με τα κριτήρια στο περιθωριακό 2600 (3) θα πρέπει να έχει προτεραιότητα. 4. Για ύλες που δεν ονομάζονται στον κατάλογο και για τις οποίες μόνον η τιμή της LD50 της ενεργούς ύλης είναι γνωστή και όχι η τιμή της LD50 των διαφόρων παρασκευασμάτων, η ταξινόμηση ενός παρασκευάσματος μπορεί να καθορίζεται από τον πίνακα στο περιθωριακό 2600 (3), χρησιμοποιώντας μία τιμή της LD50 που λαμβάνεται από πολλαπλασιασμό της τιμής της LD50 της ενεργούς ύλης με: 100/Χ όπου Χ είναι το ποσοστό της ενεργούς ύλης κατά βάρος, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: LD50 του παρασκευάσματος = >ΝUΜ>τιμή της LD50 της ενεργούς ύλης Χ 100 >DΕΝ>ποσοστό της ενεργούς ύλης κατά βάρος 5. Η ταξινόμηση σύμφωνα με τις Σημειώσεις 2, 3 και 4 παραπάνω, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν τα παρασκευάσματα περιέχουν πρόσθετα που επιδρούν στην τοξικότητα της ενεργής ύλης ή όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει περισσότερες από μία ενεργή ύλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ταξινόμηση θα πρέπει να βασίζεται στην τιμή της LD50 του υπό συζήτηση παρασκευάσματος σύμφωνα με τα κριτήρια στο περιθωριακό 2600 (3). Εάν η τιμή της LD50 δεν είναι γνωστή, η ύλη θα πρέπει να ταξινομείται στο (a) των 71° έως 87°. 71° 2783 οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, στερεά, τοξικά, 3017 οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3018 οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>72° 2761 οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνα, στερεά, τοξικά, 2995 οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 2996 οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>73° 2765 φαινοξυϊκά παρασιτοκτόνα, στερεά, τοξικά, 2999 φαινοξυϊκά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, φαινοξυϊκά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>74° 2757 καρβαμικά παρασιτοκτόνα, στερεά, τοξικά, 2991 καρβαμικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 2992 καρβαμικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>75° 2777 παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, στερεά, τοξικά, 3011 παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3012 παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>76° 2786 οργανοκασσιτερικά παρασιτοκτόνα, στερεά, τοξικά, 3019 οργανοκασσιτερικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3020 οργανοκασσιτερικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>77° 3025 παρασιτοκτόνα παραγώγων της κουμαρίνης, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3026 παρασιτοκτόνα παραγώγων της κουμαρίνης, υγρά, τοξικά, 3027 παρασιτοκτόνα παραγώγων της κουμαρίνης, στερεά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>78° 2781 παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, στερεά, τοξικά, 3015 παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3016 παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>79° 2759 παρασιτοκτόνα με αρσενικό, στερεά, τοξικά, 2993 παρασιτοκτόνα με αρσενικό, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 2994 παρασιτοκτόνα με αρσενικό, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>80° 2775 παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, στερεά, τοξικά, 3009 παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3010 παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>81° 2779 παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης νιτροφαινόλης, στερεά, τοξικά, 3013 παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης νιτροφαινόλης, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3014 παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης νιτροφαινόλης, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>82° 2763 παρασιτοκτόνα τριαζίνης, στερεά, τοξικά, 2997 παρασιτοκτόνα τριαζίνης, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 2998 παρασιτοκτόνα τριαζίνης, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>83° 2769 παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων, στερεά, τοξικά, 3003 παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3004 παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>84° 2773 παρασιτοκτόνα παραγώγων της φθαλιμίδης, στερεά, τοξικά, 3007 παρασιτοκτόνα παραγώγων της φθαλιμίδης, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3008 παρασιτοκτόνα παραγώγων της φθαλιμίδης, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>85° 2767 παρασιτοκτόνα φαινυλουρίας, στερεά, τοξικά, 3001 παρασιτοκτόνα φαινυλουρίας, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, 3002 παρασιτοκτόνα φαινυλουρίας, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>86° 2771 διθειοκαρβαμικά παρασιτοκτόνα, στερεά, τοξικά, 3005 διθειοκαρβαμικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξηςόχι χαμηλότερο από 23 °C, 3006 διθειοκαρβαμικά παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, συμπεριλαμβανομένων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>87° Παρασιτοκτόνα που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στα είδη 71° έως 86°: 2588 παρασιτοκτόνα, στερεά, τοξικά, ε.α.ο., 2902 παρασιτοκτόνα, υγρά τοξικά, ε.α.ο., 2903 παρασιτοκτόνα, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα, ε.α.ο., με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °C, όπως: Οργανοαζωτούχες ενώσεις >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Αλκαλοειδή >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Άλλες οργανομεταλλικές ενώσεις >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Ανόργανες ενώσεις του φθορίου >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Ανόργανες ενώσεις του θαλλίου >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Άλλα παρασιτοκτόνα >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Πυρεθρινοειδή >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>Σημείωση: Τα παρασιτοκτόνα του φωσφιδίου του αλουμινίου είναι ύλες του 43° (a). G. Ενεργές ύλες όπως εκείνες που προορίζονται για εργαστήρια και πειράματα και για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, εάν δεν αναφέρονται σε άλλα είδη αυτής της κλάσης 90° Ενεργές ύλες, συμπεριλαμβανομένων: (a) 1570 βρυκίνη, 1692 στρυχνίνη ή 1692 άλατα στρυχνίνης, 1544 αλκαλοειδή, στερεά, ε.α.ο. ή 1544 αλκαλοειδή άλατα, στερεά, ε.α.ο., 1655 ενώσεις νικοτίνης, στερεές, ε.α.ο. ή 1655 παρασκευάσματα νικοτίνης, στερεά, ε.α.ο., 3140 αλκαλοειδή, υγρά, ε.α.ο. ή 3140 αλκαλοειδή άλατα, υγρά, ε.α.ο., 3144 ενώσεις νικοτίνης, υγρά, ε.α.ο. ή 3144 παρασκευάσματα νικοτίνης, υγρά, ε.α.ο., 3172 τοξίνες, εκχυλισμένες από ζωντανές πηγές, ε.α.ο. (b) 1654 νικοτίνη, 1656 υδροχλωρική νικοτίνη ή 1656 διάλυμα υδροχλωρικής νικοτίνης, 1657 σαλικυλική νικοτίνη,1658 θειική νικοτίνη, στερεή ή 1658 διάλυμα θειικής νικοτίνης, 1659 ταρταρική νικοτίνη, 1544 αλκαλοειδή, στερεά, ε.α.ο. ή 1544 αλκαλοειδή άλατα, στερεά, ε.α.ο., 1655 ενώσεις νικοτίνης, στερεές, ε.α.ο. ή 1655 παρασκευάσματα νικοτίνης, στερεά, ε.α.ο., 1851 φάρμακα, υγρά, τοξικά, ε.α.ο., 3140 αλκαλοειδή, υγρά, ε.α.ο. ή 3140 αλκαλοειδή άλατα, υγρά, ε.α.ο., 3144 ενώσεις νικοτίνης, υγρά, ε.α.ο. ή 3144 παρασκευάσματα νικοτίνης, υγρά, ε.α.ο., 3172 τοξίνες εκχυλισμένες από ζωντανές πηγές, ε.α.ο., 3249 φάρμακα, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. (c) 1544 αλκαλοειδή, στερεά, ε.α.ο. ή 1544 αλκαλοειδή άλατα, στερεά, ε.α.ο., 1655 ενώσεις νικοτίνης, στερεές, ε.α.ο. ή 1655 παρασκευάσματα νικοτίνης, στερεά, ε.α.ο., 1851 φάρμακα, υγρά, τοξικά, ε.α.ο., 3140 αλκαλοειδή, υγρά, ε.α.ο. ή 3140 αλκαλοειδή άλατα, υγρά, ε.α.ο., 3144 ενώσεις νικοτίνης, υγρές, ε.α.ο. ή 3144 παρασκευάσματα νικοτίνης, υγρά, ε.α.ο., 3172 τοξίνες εκχυλισμένες από ζωντανές πηγές, ε.α.ο., 3249 φάρμακα, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. Σημειώσεις 1. Οι ενεργές ύλες και κονιοποιήσεις ή μείγματα υλών της 90° με άλλες ύλες θα πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με την τοξικότητα τους [βλέπε περιθωριακό 2600 (3)]. 2. Φαρμακευτικά προϊόντα έτοιμα για χρήση, π.χ. καλλυντικά, ναρκωτικά και φάρμακα, που είναι ύλες που παράγονται και συσκευάζονται σε συσκευασίες τύπου που προορίζεται για λιανική πώληση ή διανομή για προσωπική ή οικιακή κατανάλωση, που αλλιώς θα ήταν ύλες της 90° δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 3. Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν αλκαλοειδή ή νικοτίνη που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα είναι ύλες του 87°. Η. Κενές συσκευασίες Σημείωση: Κενές συσκευασίες με υπολείμματα από το προηγούμενο περιεχόμενο τους κολλημένα στις εξωτερικές πλευρές δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά. 91° Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC) κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίωνδεξαμενών, κενών οχημάτων για μεταφορά χύμα και κενών εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 6.1. 2601a Ύλες των 11°, 12°, 14° έως 28°, 32° έως 36°, 41°, 42°, 44°, 51° έως 55°, 57° έως 68°, 71° έως 87° και 90° μεταφερόμενες σε συμφωνία με τις παρακάτω διατάξεις δεν υπόκεινται ούτε στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, ούτε σ εκείνες που περιέχονται στο παράρτημα Β: (a) Ύλες ταξινομημένες στο (b) κάθε είδους: - υγρά: όχι περισσότερο από 500 ml ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 2 λίτρα ανά κόλο, - στερεά: όχι περισσότερο από 1 kg ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 4 kg ανά κόλο. (b) Ύλες ταξινομημένες στο (c) κάθε είδους: - υγρά: όχι περισσότερο από 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 12 λίτρα ανά κόλο. - στερεά: όχι περισσότερο από 6 kg ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 24 kg ανά κόλο. Αυτές οι ποσότητες υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνες τουλάχιστον με τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. Οι «Γενικές συνθήκες συσκευασίας» του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 2. Διατάξεις Α. Κόλα 1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 2602 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2603 έως 2608. (2) Τα Ενδιάμεσα Εμπορευματοκιβώτια για Μεταφορά χύμα (ΙΒC) θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.6. (3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2600 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Χ», για τις εξαιρετικά τοξικές ύλες ταξινομημένες στο γράμμα (a) κάθε είδους, - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Υ», για τις τοξικές ύλες που είναι ταξινομημένες στο γράμμα (b) κάθε είδους, - συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙΙ, ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Ζ», «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙΙ ή ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Ζ» ή «Υ», για τις ελαφρώς τοξικές ύλες που είναι ταξινομημένες στο γράμμα (c) κάθε είδους. Σημείωση: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 6.1 σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και για τη μεταφορά χύμα στερεών αυτής της κλάσης, βλέπε Παράρτημα Β. 2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών 2603 (1) Σταθεροποιημένο υδροκυάνιο της 1° θα πρέπει να συσκευάζεται: (a) όταν είναι πλήρως απορροφημένο από αδρανές πορώδες υλικό: σε γερά μεταλλικά δοχεία χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 7,5 λίτρα, τοποθετημένα σε ξύλινα κιβώτια με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορούν να έλθουν σ επαφή μεταξύ τους. Μία τέτοια συνδυασμένη συσκευασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις παρακάτω συνθήκες: 1. τα δοχεία θα πρέπει να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη από 0,6 ΜΡa (6 bar) (πίεση πιεζομέτρου), 2. τα δοχεία θα πρέπει να γεμίζονται πλήρως με το πορώδες υλικό. Το πορώδες υλικό δεν θα πρέπει να κατακάθεται ή να σχηματίζει επικίνδυνα κενά ακόμη και μετά από παρατεινόμενη χρήση ή από χτύπημα, ακόμα και σε θερμοκρασίες έως 50 °C. Η ημερομηνία πλήρωσης θα πρέπει να είναι με διάρκεια μαρκαρισμένη στο καπάκι κάθε δοχείου, 3. η συνδυασμένη συσκευασία θα πρέπει να ελέγχεται και εγκρίνεται, σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5, για την ομάδα συσκευασίας Ι. Το κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 120 kg, (b) όταν είναι υγρό, αλλά όχι απορροφημένο από πορώδες υλικό: σε κυλίνδρους από κοινό χάλυβα ανθεκτικούς στην πίεση, που θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω συνθήκες: 1. πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, οι ανθεκτικοί στην πίεση κύλινδροι θα πρέπει να υπόκεινται σε υδραυλικό έλεγχο της πίεσης σε πίεση όχι μικρότερη από 10 ΜΡa (100 bar) (πίεση πιεζομέτρου). Ο έλεγχος της πίεσης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια και θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή επιθεώρηση του εσωτερικού του δοχείου και έλεγχο του απόβαρου, 2. Οι κύλινδροι θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις σχετικές διατάξεις της κλάσης 2 (βλέπε περιθωριακά 2211, 2212 (1) (a), 2213, 2215 και 2218), 3. μέγιστο επιτρεπτό βάρος του περιεχομένου: 0.55 kg ανά λίτρο χωρητικότητας. (2) Δυαλύματα υδροκυανικού οξέος της 2° θα πρέπει να συσκευάζονται σε σφραγισμένες με φλόγα γυάλινες αμπούλες, που περιέχουν όχι περισσότερο από 50 g, ή σε γυάλινες φιάλες έτσι κλεισμένες ώστε να είναι στεγανές σε διαρροή και που περιέχουν όχι περισσότερο από 250 g. Οι αμπούλες ή φιάλες θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν τις παρακάτω συνθήκες: (a) Οι αμπούλες και φιάλες θα πρέπει να ασφαλίζονται με απορροφητικά προστατευτικά υλικά σε στεγανές σε διαρροή χαλύβδινες ή αλουμινένιες εξωτερικές συσκευασίες. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 15 kg, ή (b) Οι αμπούλες και φιάλες θα πρέπει να ασφαλίζονται με απορροφητικά προστατευτικά υλικά σε ξύλινα κιβώτιά με στεγανή σε διαρροή επικασσιτερωμένη επένδυση. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 kg. Οι συνδυασμένες συσκευασίες που αναφέρονται στα (a) και (b), θα πρέπει να ελέγχονται και εγκρίνονται, σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5, για την ομάδα συσκευασίας Ι. 2604 Πεντακαρβονύλιο του σιδήρου και τετρακαρβονύλιο του νικέλιος της 3° θα πρέπει να συσκευάζονται ως εξής: (1) Σε φιάλες χωρίς ραφές χυτές από καθαρό αλουμίνιο χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 1 λίτρο και με πάχος τοιχωμάτων όχι μικρότερο από 1 mm, που θα πρέπει να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη από 1 ΜΡa (10 bar) (πίεση πιεζομέτρου). Οι φιάλες θα πρέπει να είναι κλεισμένες με μεταλλικό βιδωτό πώμα με αδρανή φλάντζα και το βιδωτό πώμα θα πρέπει να βιδώνεται στέρεα στο λαιμό της φιάλης και να ασφαλίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να χαλαρώσει σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Το πολύ τέσσερις αλουμινένιες φιάλες αυτού του τύπου μπορούν να ασφαλίζονται σε εξωτερικές συσκευασίες από ξύλο ή φύλλο φάϊμπερ από μη-εύφλεκτο απορροφητικό προστατευτικό υλικό. Μία τέτοια συνδυασμένη συσκευασία θα πρέπει να συμφωνεί με έναν τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί για την ομάδα συσκευασίας Ι σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 10 kg. (2) Σε μεταλλικά δοχεία εφοδιασμένα με συσκευές για πλήρως στεγανό σε διαρροή κλείσιμο, που θα πρέπει να ασφαλίζονται, εάν είναι αναγκαίο, έναντι μηχανικής ζημιάς, με προστατευτικά καλύμματα. Χαλύβδινα δοχεία χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 150 λίτρα, θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 3 mm και μεγαλύτερα χαλύβδινα δοχεία και δοχεία κατασκευασμένα από άλλα υλικά θα πρέπει να έχουν τοιχώματα τουλάχιστον αρκετά παχιά ώστε να εγγυώνται ισοδύναμη μηχανική αντοχή. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των δοχείων, θα πρέπει να είναι 250 λίτρα. Το βάρος του περιεχομένου θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερο από 1 kg υγρού ανά λίτρο χωρητικότητας. Πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται σε υδραυλικό έλεγχο της πίεσης σε πίεση όχι μικρότερη από 1 ΜΡa (10 bar) (πίεση πιεζομέτρου). Ο έλεγχος της πίεσης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια και θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή επιθεώρηση του εσωτερικού του δοχείου και έλεγχο του απόβαρου. Τα μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω στοιχεία με καθαρά ευανάγνωστους και διαρκείας χαρακτήρες: (a) την πλήρη ονομασία της ύλης (οι ονομασίες και των δύο υλών μπορούν επίσης να φαίνονται δίπλα-δίπλα σε περίπτωση εναλλακτικής χρήσης), (b) την ονομασία του ιδιοκτήτη του δοχείου, (c) το απόβαρο του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων τέτοιων προσαρτήσεων και εξαρτημάτων όπως βαλβίδες, προστατευτικά καλύμματα κ.λπ., (d) την ημερομηνία (μήνα, χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου και τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τον έλεγχο, (e) το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του περιεχομένου του δοχείου σε kg, (f) την εσωτερική πίεση (πίεση ελέγχου) που πρέπει να εφαρμόζεται στον υδραυλικό έλεγχο της πίεσης. 2605 (1) (a) Αιθυλενεϊμίνη, αδρανής, της 4° θα πρέπει να συσκευάζεται σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς πάχους, που θα πρέπει να είναι κλεισμένα με βιδωτό πώμα ή τάπα στεγανά σε διαρροή τόσο υγρού όσο και ατμού, με κατάλληλη φλάντζα. Τα δοχεία, θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη από 0,3 ΜΡa (3 bar) (πίεση πιεζομέτρου) σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 (1) και 2216. Κάθε δοχείο θα πρέπει να ασφαλίζονται με απορροφητικά προστατευτικά υλικά σε γερή στεγανή προστατευτική μεταλλική συσκευασία. Η προστατευτική συσκευασία θα πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένη και το πώμα της θα πρέπει να ασφαλίζεται έναντι οποιουδήποτε ακούσιου ανοίγματος. Το βάρος του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,67 kg ανά λίτρο χωρητικότητας. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 kg. Κόλα που ζυγίζουν περισσότερο από 30 kg, άλλες από εκείνες που αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με λαβές. (b) Αιθυλενεϊμίνη, αδρανής, της 4° μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς πάχους, που θα πρέπει να είναι κλεισμένα με βιδωτό πώμα και βιδωτό προστατευτικό κάλυμμα ή ισοδύναμη συσκευή στεγανή σε διαρροή τόσο υγρού όσο και ατμού. Τα δοχεία θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση τουλάχιστον 1 ΜΡa (10 bar) (πίεση πιεζομέτρου) σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 (1) και 2216. Το βάρος του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,67 kg ανά λίτρο χωρητικότητας. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 kg. (c) Δοχεία σε συμφωνία με τα (a) και (b), θα πρέπει να φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και διαρκείας χαρακτήρες: - την ονομασία ή τη μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, - τη λέξη «αιθυλενεϊμίνη», - το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γεμάτο, - την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου που έγινε, - την σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. (2) Ο ισοκυανικός μεθυλεστέρας της 5° θα πρέπει να συσκευάζεται: (a) σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από ένα λίτρο, που δεν θα πρέπει να γεμίζονται πάνω από το 90 % της χωρητικότητας τους. Τα δοχεία θα πρέπει να ασφαλίζονται, όχι περισσότερα από 10 σε κάθε κιβώτιο, με κατάλληλο προστατευτικό υλικό σε ξύλινο κιβώτιο. Τα κόλα αυτού του είδους θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου για συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 για την ομάδα συσκευασίας Ι και δεν θα πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο από 30 kg, ή (b) σε δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο με πάχος τοιχωμάτων όχι μικρό-τερο από 5 mm ή σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι πλήρως οξυγονοκολλημένα και θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση τουλάχιστον 0,5 ΜΡa (5 bar) (πίεση πιεζο-μέτρου) σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 (1) και 2216. Θα πρέπει να είναι έτσι κλεισμένα ώστε να είναι στεγανά, με δύο πώματα, το ένα πάνω από το άλλο, το ένα από τα οποία θα πρέπει να είναι βιδωμένο ή ασφαλισμένο με έναν ισοδύναμα αποτε-λεσματικό τρόπο. Ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερος από 90 %. Βαρέλια που ζυγίζουν περισσότερο από 100 kg, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κυλιόμενα τσέρκια ή ενισχυτικές νευρώσεις. (c) Δοχεία σε συμφωνία με το (b), θα πρέπει να φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και διαρκείας χαρακτήρες: - την ονομασία ή μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, - τις λέξεις «ισοκυανικός μεθυλεστέρας», - το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γεμάτο, - την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου που έγινε, - τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. 2606 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (a) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: (a) σε χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) σε αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) σε χαλύβδινα μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) σε πλαστικά βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 60 λίτρα ή πλαστικά μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) σε συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερική συσκευασία από γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2600 (13) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: (a) σε βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3520 για χάλυβα, 3521 για αλουμίνιο, 3523 για κόντρα-πλακέ, 3525 για φύλλο φάϊμπερ, ή 3526 για πλαστικό υλικό, ή σε μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3522 για χάλυβα ή 3526 για πλαστικό υλικό, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. (3) Το κυανιούχο νάτριο της 41° (a) μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622 ή σε ξύλινα ΙΒC με αδιαπέραστη εσωτερική επένδυση σύμφωνα με το περιθωριακό 3627, υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρεται ως πλήρες φορτίο. 2607 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (b) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: (a) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) σε χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. Σημείωση στα (a), (b), (c) και (d): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέλια και μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 mm2/s στους 23 °C και για στερεά (βλέπε περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3560). (2) Ύλες ταξινομημένες στο (b) των διαφόρων ειδών, που έχουν τάση ατμών στους 50 °C όχι μεγαλύτερη από 110 kΡa (1,10 bar), μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622 ή σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒC με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. (3) Ύλες ταξινομημένες στην 15°(b) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. (4) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2600 (13) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: (a) σε βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με το περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για πλεγμένα πλαστικά υλικά, 3535 για πλαστική μεμβράνη ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή οι σάκοι ασφαλίζονται πάνω σε παλέτες, ή (c) σε σύνθετα ΙΒC με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, ΙΒC από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3627, ή (d) σε εύκαμπτα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, με εξαίρεση τα ΙΒC των τύπων 13Η1, 13L1, 13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή τα εύκαμπτα ΙΒC είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 2608 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (c) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: (a) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) σε χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή (h) σε ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3540. Σημείωση στα (a), (b), (c), (d), και (h) : Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέλια, μπιτόνια και ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες μετακινούμενης κεφαλής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 mm2/s σε 23 °C και για στερεά (βλέπε περιθωριακά 3512, 3552 έως 3554 και 3560). (2) Ύλες ταξινομημένες στο (c) των διαφόρων ειδών, που έχουν τάση ατμών στους 50 °C όχι μεγαλύτερη από 110 kΡa (1,10 bar), μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒC με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. (3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2600 (13) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: (a) σε βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ, ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ, εάν ειναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή (b) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για πλεγμένα πλαστικά υλικά, 3535 για πλαστικές μεμβράνες ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, ή (c) σε εύκαμπτα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση τα ΙΒC των τύπων 13Η1, 13L1 και 13Μ1, σε σύνθετα ΙΒC με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, σε ΙΒC από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή σε ξύλινα ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. 2609-3. Μικτή συσκευασία 2611 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Ύλες διαφορετικών ειδών της κλάσης 6.1 σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά εσωτερική συσκευασία, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 kg για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. (3) Ύλες των 1°, 3°, 4° και 5°, δεν θα πρέπει να συσκευάζονται με άλλα εμπορεύματα. (4) Ύλες της 2° και ύλες ταξινομημένες στο (a) των διαφόρων ειδών, δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες και είδη των κλάσεων 1 και 5.2 και υλικά της κλάσης 7. (5) Εκτός εάν ειδικά προβλέπεται διαφορετικά, ύλες της 2° και υγρές ύλες ταξινομημένες στο (a) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 0.5 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και 1 λίτρο ανά κόλο και ύλες ταξινομημένες στο (b) και (c) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά εσωτερική συσκευασία, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 kg για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία είναι επίσης επιτρεπόμενη για τις ύλες αυτών των κλάσεων και/ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. (6) Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: (a) ανάφλεξη και/ή εκπομπή αξιοσημείωτης θερμότητας, (b) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, (c) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, (d) σχηματισμός ασταθών υλών. (7) Η μικτή συσκευασία όξινων υλών με βασικές ύλες σε ένα κόλο, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται εάν οι δύο ύλες είναι συσκευασμένες σε εύθραυστα δοχεία. (8) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2602 θα πρέπει να τηρούνται. (9) Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα κιβώτια ή κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 kg. 4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (Βλέπε Προσθήκη Α.9) Μαρκάρισμα 2612 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με διάρκεια μαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που πρόκειται να εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα «UΝ». Ετικέτες κινδύνου (2) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη αυτής της κλάσης, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 6.1. (3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 1° έως 6°, 7° (a) 2., 8°, 9°, 11°, 13°, 16°, 18°, 20°, 22° ή 26° (a) 1. ή (b) 1. θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 3. (4) Κόλα που περιέχουν εύφλεκτα παρασιτοκτόνα των 71° έως 87° με σημείο ανάφλεξης 23 °C ή παραπάνω, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 3. (5) Κόλα που περιέχουν ύλες των 7° (a) 1, 10° ή 28°, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. 3 και 8. (6) Κόλα που περιέχουν ύλες των 26° (a) 2 ή (b) 2 ή 54° (b) 1, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 4.1. (7) Κόλα που περιέχουν ύλες της 66° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 4.2. (8) Κόλα που περιέχουν ύλες της 44° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 4.3. (9) Κόλα που περιέχουν ύλες της 68° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 05. (10) Κόλα που περιέχουν ύλες των 24° (b) 2, 27° ή 67° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 8. (11) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 12. (12) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, κόλα που περιέχουν δοχεία με εξαεριστήρες και δοχεία με εξαεριστήρες αλλά χωρίς εξωτερική συσκευασία, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 11.Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 2614 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς ύλης και μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2601. Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία αλλά είναι εγγεγραμμένες σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, ή σε μία άλλη συγκεντρωτική καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό, τον χαρακτηρισμό ε.α.ο. ή τον χαρακτηρισμό της συγκεντρωτικής καταχώρησης, ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία (). Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσης, τον αριθμό είδους, εάν εφαρμόζεται, το γράμμα, και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD») π.χ. «6.1, 11°(a), ΑDR». Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)], η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: «Απόβλητα που περιέχουν » και το(τα) συστατικό(ά) που χρησιμοποιείται(ούνται) για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα πρέπει να εγγράφεται(ονται) με τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς), π.χ. «Απόβλητα, που περιέχουν 2570 ενώσεις καδμίου, 6.1, 61°(c) ΑDR». Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν διάφορα συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να αναφέρονται περισσότερα από δύο συστατικά που πιο κύρια συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των διαλυμάτων και μειγμάτων. Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, οι λέξεις «διάλυμα» ή «μείγμα» θα πρέπει να προστίθενται ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. Όταν μία στερεή ύλη παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συμπληρώνεται από τη λέξη «τετηγμένο», εκτός εάν ήδη συμπεριλαμβάνεται στην ονομασία. Εάν ένα διάλυμα ή μείγμα που περιέχει μία ύλη με ονομασία σε συμφωνία με το περιθωριακό 2600 (5), δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της κλάσης, ο αποστολέας μπορεί να εγγράψει στο έγγραφο μεταφοράς «Όχι εμπορεύματα της κλάσης 6.1». 2615-C. Κενές συσκευασίες 2622 (1) Εάν οι κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 91° είναι σάκοι ή εύκαμπτα ΙΒC, αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται σε κιβώτια ή αδιάβροχους σάκους για την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής της ύλης. (2) Άλλες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων ακαθάριστων κενών ΙΒC της 91°, θα πρέπει να είναι κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. (3) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων ακαθάριστων κενών ΙΒC της 91° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. (4) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο 91°, π.χ.: «Κενή συσκευασία, 6.1, 91° ΑDR». Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών καθώς και κενών οχημάτων για μεταφορά χύμα και κενών εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων «Τελευταίο φορτίο» μαζί με την ονομασία και το είδος των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ.: «Τελευταίο φορτίο: 2312 φαινόλη, τετηγμένη, 24° (b)». 2623-D. Μεταβατικά μέτρα 2625 Ύλες της κλάσης 6.1 μπορούν να μεταφέρονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 1995 σε συμφωνία με τις απαιτήσεις για την Κλάση 6.1 που εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994. Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει, σε τέτοιες περιπτώσεις, να φέρει την επιγραφή «Μεταφορά σε συμφωνία με την ΑDR που ισχύει πριν την 1η Ιανουαρίου 1995». 2626-ΚΛΑΣΗ 6.2 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1. Κατάλογος υλών 2650 (1) Ανάμεσα στις ύλες () που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 6.2, εκείνες που αναφέρονται στο περιθωριακό 2651 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του περιθωριακού, υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στο περιθωριακό 2650 (2) έως το περιθωριακό 2675 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες αυτής της Οδηγίας. (2) Η κλάση 6.2 περιλαμβάνει ύλες που περιέχουν βιώσιμους μικρο-οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, ιών, παρασίτων, μυκήτων, επίσης ως επανασυνδυασμένων, υβριδίων ή μεταλλαγμένων μικρο-οργανισμών, για τους οποίους είναι γνωστό ή λογικά πιστεύεται ότι, προκαλούν ασθένειες σε ζώα ή ανθρώπους. Υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της κλάσης εάν είναι ικανές να εξαπλώσουν ασθένειες σε ανθρώπους ή ζώα, σε περίπτωση έκθεσης σ αυτές. Σημειώσεις: 1. Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί και οργανισμοί, βιολογικά προϊόντα, διαγνωστικά δείγματα και μολυσμένα ζωντανά ζώα θα πρέπει να καταχωρούνται σ αυτήν την Κλάση εάν ικανοποιούν τις συνθήκες για αυτήν την Κλάση. 2. Τοξικές τοξίνες από φυτικές, ζωικές ή βακτηριακές προελεύσεις που δεν περιέχουν οποιεσδήποτε μολυσματικές ύλες ή οργανισμούς ή που δεν περιέχονται σ αυτές, είναι ύλες της κλάσης 6.1 (βλέπε περιθωριακό 2601, 90°, χαρακτηριστικός αριθμός 3172). (3) Οι ύλες της κλάσης 6.2 υποδιαιρούνται ως εξής: Α. Μολυσματικές ύλες με υψηλή δυνατότητα κινδύνου Β. Άλλες μολυσματικές ύλες C. Κενές συσκευασίες. Οι ύλες του περιθωριακού 2651, 3° και 4°, καταχωρούνται στην ομάδα που χαρακτηρίζονται από το γράμμα (b) με βάση τον βαθμό κινδύνου: (b) επικίνδυνες ύλες. (4) Η καταχώρηση υλών που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένη ονομασία στις 1°, 2° και 3° του περιθωριακού 2651, θα πρέπει να γίνεται, με βάση την τρέχουσα επιστημονική γνώση, σε συμφωνία με τις παρακάτω ομάδες κινδύνου (): (i) Η ομάδα κινδύνου ΙV (υψηλός ατομικός κίνδυνος, υψηλός κοινωνικός κίνδυνος) καλύπτει μικρο-οργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια σε ανθρώπους ή ζώα, που μπορούν να παρουσιάσουν υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης και για τους οποίους δεν υπάρχει συνήθως διαθέσιμη αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία. (ii) Η ομάδα κινδύνου ΙΙΙ (υψηλός ατομικός κίνδυνος, χαμηλός κοινωνικός κίνδυνος) καλύπτει μικρο-οργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια σε ανθρώπους ή ζώα και μπορούν να παρουσιάσουν υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης, αλλά για τους οποίους υπάρχει συνήθως διαθέσιμη αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία. (iii) Η ομάδα κινδύνου ΙΙ (μέτριος ατομικός κίνδυνος, περιορισμένος κοινωνικός κίνδυνος) καλύπτει μικρο-οργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν ασθένεια σε ανθρώπους ή ζώα, που είναι πιθανόν να εξαπλωθούν και για τους οποίους υπάρχει συνήθως διαθέσιμη αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία. (iν) Η ομάδα κινδύνου Ι (χαμηλός ατομικός και κοινωνικός κίνδυνο) καλύπτει μικρο-οργανισμούς που είναι απίθανο να προκαλέσουν ασθένεια σε ανθρώπους ή ζώα.Σημειώσεις: 1. Μικρο-οργανισμοί κινδύνου της ομάδας Ι, δεν είναι μολυσματικές ύλες κατά την έννοια αυτής της κλάσης. 2. Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί και οργανισμοί () είναι μικρο-οργανισμοί και οργανισμοί στους οποίους το γενετικό υλικό έχει επίτηδες τροποποιηθεί με τεχνικές μεθόδους ή με τρόπο που δεν μπορεί να συμβεί φυσικά στη φύση. 3. Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί που είναι μολυσματικοί κατά την έννοια αυτής της κλάσης, είναι ύλες των 1°, 2° ή 3°. Δεν μπορούν όμως να καταχωρούνται στην 4°. Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί που δεν είναι μολυσματικές ύλες κατά την έννοια αυτής της κλάσης, μπορούν να είναι ύλες της κλάσης 9 (βλέπε περιθωριακό 2901, 13°, χαρακτηριστικός αριθμός 3245). 4. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, για τους οποίους είναι γνωστό ή υπάρχει η υποψία ότι είναι επικίνδυνοι για ανθρώπους, ζώα ή το περιβάλλον, θα πρέπει να μεταφέρονται σε συμφωνία με τις συνθήκες που ορίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. (5) Ύλες και μείγματα υλών αυτής της κλάσης, θα πρέπει να θεωρούνται ως στερεά για τις διατάξεις συσκευασίας των περιθωριακών 2654 και 2655 όσο δεν περιέχουν ελεύθερο υγρό σε θερμοκρασία μικρότερη από 45 °C. (6) Βιολογικά προϊόντα» είναι: - τελικά βιολογικά παρασκευάσματα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση που παράγονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας και διακινούνται υπό ειδική έγκριση ή άδεια από τέτοιες αρχές, εάν απαιτείται, ή - βιολογικά προϊόντα που μεταφέρονται πριν τη λήψη άδειας για λόγους έρευνας ή ανάπτυξης, ή - τελικά παρασκευάσματα για χρήση στην πειραματική θεραπεία ανθρώπων ή ζώων που παράγονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας. Καλύπτουν επίσης βιολογικά προϊόντα παρασκευασμένα σε συμφωνία με διαδικασίες εξειδικευμένων κυβερνητικών αντιπροσωπειών. Διαγνωστικά δείγματα είναι οποιοδήποτε υλικό από άνθρωπο ή ζώο συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να είναι μόνον αυτά, περιττωμάτων, υπολειμμάτων, αίματος και των συστατικών του, ιστών και υγρών των ιστών που μεταφέρονται για λόγους διάγνωσης ή έρευνας, αλλά εκτός των ζωντανών μολυσμένων ζώων. Σημείωση: «Βιολογικά προϊόντα» και «διαγνωστικά δείγματα» δεν θεωρούνται ως ύλες αυτής της κλάσης εάν είναι γνωστό ότι δεν περιέχουν μολυσματικές ύλες. (7) Ζωντανά σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζώα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενός μολυσματικού παράγοντα, εκτός εάν ο παράγοντας δεν μπορεί να μεταφερθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Τέτοια ζώα θα πρέπει να συσκευάζονται, μαρκαρισμένα, με ενδείξεις και μεταφερόμενα σε συμφωνία με τους σχετικούς κανονισμούς που διέπουν τη μεταφορά των ζώων (). (8) Για τη μεταφορά υλών αυτής της κλάσης, η διατήρηση μίας συγκεκριμένης θερμοκρασίας μπορεί να είναι αναγκαία. Α. Μολυσματικές ύλες με υψηλή δυνατότητα κινδύνου 2651 1° 2814 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους, 2900 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ζώα μόνον. Σημειώσεις: 1. Ύλες που, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2650 (4), καταχωρούνται στην ομάδα κινδύνου ΙV, θα πρέπει να καταχωρούνται σ αυτό το είδος. 2. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτές τις ύλες (βλέπε περιθωριακά 2653 και 2654).2° 2814 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους, 2900 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ζώα μόνον. Σημειώσεις: 1. Ύλες που, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2650 (4), καταχωρούνται στην ομάδα κινδύνου ΙΙΙ, θα πρέπει να καταχωρούνται σ αυτό το είδος. 2. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτές τις ύλες (βλέπε περιθωριακά 2653 και 2654). Β. Άλλες μολυσματικές ύλες 3° (b) 2814 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους, 2900 μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ζώα μόνον. Σημείωση: Ύλες που, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2650 (4), καταχωρούνται στην ομάδα κινδύνου ΙΙ, θα πρέπει να καταχωρούνται σ αυτό το είδος. 4° (b) 3291 κλινικά απόβλητα, μη-ορισμένα, ε.α.ο. Σημειώσεις: 1. Μη-ορισμένα απόβλητα προερχόμενα από ιατρική/κτηνιατρική θεραπεία ανθρώπων/ζώων ή από βιολογική έρευνα και που είναι πιθανόν να περιέχουν ύλες αυτής της κλάσης, θα πρέπει να καταχωρούνται σ αυτό το είδος. 2. Τα συγκεκριμένα απόβλητα θα πρέπει να καταχωρούνται στα 1°, 2° ή 3°. 3. Απολυμασμένα κλινικά απόβλητα ή απόβλητα προερχόμενα από βιολογική έρευνα που προηγουμένως περιείχαν μολυσματικές ύλες, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της κλάσης. C. Κενές συσκευασίες 11° Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒC), κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 6.2 (βλέπε περιθωριακό 2672). 2. Διατάξεις Α. Κόλα 1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 2652 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2653 και 2656. Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒC), θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.6. (2) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2650 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΙ ή Ι, μαρκαρισμένες με το γράμμα «Υ» ή «Χ», ή ΙΒC της ομάδας συσκευασίας ΙΙ, μαρκαρισμένα με το γράμμα «Υ» για επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες στο γράμμα (b) κάθε είδους, Σημείωση: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 6.2 σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, βλέπε Παράρτημα Β. 2. Ειδικές συνθήκες για συσκευασία ορισμένων υλών 2653 (1) Συσκευασίες για ύλες των 1° και 2° θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία: (a) Μία εσωτερική συσκευασία που περιλαμβάνει: - ένα στεγανό κύριο δοχείο, - μία στεγανή δευτερεύουσα συσκευασία,- απορροφητικό υλικό τοποθετημένο μεταξύ του κύριου δοχείου και της δευτερεύουσας συσκευασίας: εάν διάφορα αρχικά δοχεία είναι τοποθετημένα σε μία μόνη δευτερεύουσα συσκευασία, θα πρέπει να είναι μεμονωμένα περιτυλιγμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ τους. Το απορροφητικό υλικό, όπως ακατέργαστο βαμβάκι,θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα ώστε να απορροφά όλο το περιεχόμενο των αρχικών δοχείων. Οποιαδήποτε κι αν είναι η προοριζόμενη θερμοκρασία της αποστολής, το κύριο δοχείο ή η δευτερεύουσα συσκευασία θα πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν χωρίς διαρροή μία εσωτερική πίεση που δημιουργεί διαφορική πίεση όχι μικρότερη από 95 kΡa (0,95 bar) και θερμοκρασίες στο διάστημα από Ρ 40 °C έως + 55 °C. Σημείωση: Εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν μολυσματικές ύλες δεν θα πρέπει να ενοποιούνται σε μία εξωτερική συσκευασία με άλλους τύπους εμπορευμάτων. (b) Μία εξωτερική συσκευασία επαρκούς στερεότητας για την χωρητικότητα, το βάρος και την προοριζόμενη χρήση της και με ελάχιστη εξωτερική διάσταση 100 mm. (2) Συσκευασίες σύμφωνα με την παράγραφο (1) θα πρέπει να ελέγχονται σε συμφωνία με τις διατάξεις του περιθωριακού 2654. Ο τύπος σχεδιασμού για την συσκευασία θα πρέπει να είναι ένας από τους επιτρεπόμενους από την αρμόδια αρχή. Κάθε συσκευασία που κατασκευάζεται σε συμφωνία με τον εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού, θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη σε συμφωνία με το περιθωριακό 3512. Έλεγχοι για συσκευασίες σε συμφωνία με το περιθωριακό 2653 2654 (1) Εκτός αν πρόκειται για συσκευασίες για ζωντανά ζώα και οργανισμούς, δείγματα κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προετοιμάζονται για έλεγχο όπως περιγράφεται στην παράγραφο (2) και τότε να υπόκεινται στους ελέγχους των παραγράφων (3) έως (5). Εάν η φύση της συσκευασίας το κάνει αναγκαίο, ισοδύναμη προετοιμασία και έλεγχοι επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να επιδειχθούν ότι είναι τουλάχιστον ίσης αποτελεσματικότητας. (2) Δείγματα κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προετοιμάζονται σαν για μεταφορά, εκτός του ότι η ύλη που πρόκειται να μεταφερθεί, θα αντικαθίσταται από νερό, ή, όπου καθορίζονται συνθήκες στους Ρ 18 °C, από ένα μείγμα νερού/αντιψυκτικού. Κάθε κύριο δοχείο θα πρέπει να γεμίζεται έως το 98 % της χωρητικότητας. (3) Συσκευασίες προετοιμαζόμενες σαν για μεταφορά, θα πρέπει να υπόκεινται στους ελέγχους του πίνακα, που, για λόγους ελέγχου, κατηγοριοποιεί τις συσκευασίες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του υλικού τους. Για εξωτερικές συσκευασίες, τα κεφάλαια στον πίνακα σχετίζονται με: - φύλλο φάϊμπερ ή παρόμοια υλικά των οποίων η απόδοση μπορεί γρήγορα να προσβληθεί από την υγρασία, - πλαστικά που μπορούν σπάσουν σε χαμηλή θερμοκρασία, και - άλλα υλικά όπως μέταλλα των οποίων η απόδοση δεν προσβάλλεται από την υγρασία ή τη θερμοκρασία. Εάν ένα κύριο δοχείο και μία δευτερεύουσα συσκευασία [βλέπε περιθωριακό 2653 (1) (a)] είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά, το υλικό του κύριου δοχείο καθορίζει τον κατάλληλο έλεγχο. Σε περιπτώσεις όπου ένα κύριο δοχείο είναι κατασκευασμένο από δύο υλικά, το υλικό το περισσότερο υποκείμενο σε ζημιά, θα πρέπει να καθορίζει τους κατάλληλους ελέγχους. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(a) Τα δείγματα θα πρέπει να υπόκεινται σε ελεύθερες πτώσεις πάνω σε άκαμπτη, μηελαστική, επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια από ύψος 9 μέτρων. Όπου τα δείγματα είναι στο σχήμα κιβωτίου, πέντε θα πρέπει να πέφτουν στη σειρά: - ένα με τον πάτο, - ένα με την από πάνω πλευρά, - ένα με την μακριά πλευρά, - ένα με την κοντή πλευρά, - ένα με μία γωνία. Όπου τα δείγματα είναι στο σχήμα βαρελιού, τρία θα πρέπει να πέφτουν στη σειρά: - ένα διαγωνίως με την πάνω κόγχη, με το κέντρο βάρους ακριβώς πάνω από το σημείο κρούσης, - ένα διαγωνίως με την κάτω κόγχη, - ένα με την πλευρά. Μετά την κατάλληλη σειρά πτώσεων, δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α), που θα πρέπει να παραμένει(ουν) προστατευμένο(α) από το απορροφητικό υλικό στη δευτερεύουσα συσκευασία. (b) Τα δείγματα θα πρέπει να εμβαπτίζονται πλήρως σε νερό για μία περίοδο τουλάχιστον 5 λεπτών και στη συνέχεια να αφήνονται να στραγγίξουν για όχι περισσότερο από 30 λεπτά στους 23 °C και 50 ± 2 % σχετική υγρασία. Θα πρέπει τότε να υπόκεινται στον έλεγχο που περιγράφεται στο (a). (c) Τα δείγματα θα πρέπει να παραμένουν σε μία ατμόσφαιρα θερμοκρασίας Ρ 18 °C ή χαμηλότερη για μία περίοδο τουλάχιστον 24 ωρών και μέσα σε 15 λεπτά από την απομάκρυνσή τους από εκείνη την ατμόσφαιρα να υπόκεινται στον έλεγχο που περιγράφεται στο (a). Όπου τα δείγματα περιέχουν ξηρό πάγο, η περίοδος παραμονής μπορεί να μειωθεί στις τέσσερις ώρες. (d) Όπου η συσκευασία προορίζεται να περιέχει ξηρό πάγο, θα πρέπει να διεξάγεται ένας έλεγχος επιπλέον εκείνου που ορίζεται στο (a) ή (b) ή (c). Ένα δείγμα θα πρέπει να αποθηκεύεται έτσι ώστε όλος ο ξηρός πάγος να διαλύεται και τότε να υπόκειται στον έλεγχο που περιγράφεται στο (a). (4) Συσκευασίες με μικτό βάρος 7 kg ή λιγότερο, θα πρέπει να υπόκεινται στους ελέγχους που περιγράφονται στο (a) παρακάτω και συσκευασίες με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 7 kg, στους ελέγχους του (b) παρακάτω. (a) Τα δείγματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε μία επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Μία κυλινδρική χαλύβδινη ράβδος βάρους τουλάχιστον 7 kg και διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 38 mm και της οποίας οι ακριανές ακμές κρούσης έχουν ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 6 mm, θα πρέπει να πέφτει σε κάθετη ελεύθερη πτώση από ύψος 1 μέτρου, μετρημένο από την άκρη κρούσης έως την επιφάνεια κρούσης του δείγματος. Ένα δείγμα θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη βάση του. Ένα δεύτερο δείγμα θα πρέπει να τοποθετείται με προσανατολισμό κάθετο σ εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση, η χαλύβδινη ράβδος θα πρέπει να ρίχνεται προς σύγκρουση με το κύριο δοχείο. Μετά από κάθε σύγκρουση, διείσδυση στη δευτερεύουσα συσκευασία είναι αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α). (b) Τα δείγματα θα πρέπει να πέφτουν στην άκρη μίας κυλινδρικής χαλύβδινης ράβδου. Η ράβδος θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί κάθετα σε μία επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Θα πρέπει να έχει διάμετρο 38 mm και οι ακμές της επάνω άκρης ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 6 mm. Η ράβδος θα πρέπει να προεξέχει από την επιφάνεια κατά μία απόσταση τουλάχιστον ίση με εκείνη μεταξύ του(των) κύριου(ων) δοχείου(ων) και της εξωτερικής επιφάνειας της εξωτερικής συσκευασίας με ελάχιστη τιμή τα 200 mm. Ένα δείγμα θα πρέπει να πέφτει σε κάθετη ελεύθερη πτώση από ένα ύψος 1 μέτρου, μετρημένο από την κορυφή της χαλύβδινης ράβδου. Ένα δεύτερο δείγμα θα πρέπει να πέφτει από το ίδιο ύψος με προσανατολισμό κάθετο σ εκείνον που χρησιμοποιείται για το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευασία θα πρέπει να είναι έτσι προσανατολισμένη ώστε η χαλύβδινη ράβδος να μπορεί να διεισδύσει στο(στα) κύριο(α) δοχείο(α). Μετά από κάθε κρούση, διείσδυση στην δευτερεύουσα συσκευασία είναι αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α). (5) Εφόσον διατηρείται ένα ισοδύναμο επίπεδο απόδοσης, οι παρακάτω παραλλαγές στα κύρια δοχεία που είναι τοποθετημένα μέσα στη δευτερεύουσα συσκευασία, επιτρέπονται χωρίς την ανάγκη για περαιτέρω έλεγχο της πλήρους συσκευασίας.Κύρια δοχεία ισοδύναμου ή μικρότερου μεγέθους όπως προκύπτει από σύγκριση με τα ελεγχόμενα κύρια δοχεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι: (a) τα κύρια δοχεία είναι παρόμοιου σχεδιασμού με το κύριο δοχείο που ελέγχεται (π.χ. στρογγυλοποιημένο, ορθογώνιο), (b) το υλικό κατασκευής των κύριων δοχείων (π.χ. γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) έχει αντοχή σε κρούση και συσσωρευμένη πίεση ισοδύναμη με ή καλύτερη από εκείνες των κύριων δοχείων που αρχικά ελέγχθηκαν, (c) τα κύρια δοχεία έχουν τα ίδια ή μικρότερα ανοίγματα και το πώμα είναι ισοδύναμου σχεδιασμού (π.χ. βιδωτό πώμα, τάπα), (d) επαρκές πρόσθετο προστατευτικό υλικό χρησιμοποιείται για να γεμίσει τον κενό χώρο και για την αποφυγή σημαντικής κίνησης των κύριων δοχείων και (e) τα κύρια δοχεία είναι προσανατολισμένα μέσα στις δευτερεύουσες συσκευασίες, με τον ίδιο τρόπο όπως στο ελεγχθέν κόλο. 2655 (1) Ύλες ταξινομημένες στα 3° (b) και 4° (b), θα πρέπει να συσκευάζονται σε: (a) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή (b) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή (c) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή (d) πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή (e) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή (f) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή (g) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή (h) μεταλλικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή (i) άκαμπτα πλαστικά ΙΒC σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή (j) (επιφυλασσόμενο) (k) σύνθετα ΙΒC με πλαστικά εσωτερικά δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, με εξαίρεση τα ΙΒC των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. (2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2650 (5) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή σε βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους στεγανούς εσωτερικούς σάκους. 2656 Βιολογικά προϊόντα και διαγνωστικά δείγματα των 1° έως 3° όπου υπάρχει μία σχετικά χαμηλή πιθανότητα να υπάρχουν μολυσματικές ύλες π.χ. για συνήθεις ελέγχους ή αρχική διάγνωση, πρέπει να ικανοποιούν όλες τις διατάξεις αυτής της κλάσης εκτός όπου οι παρακάτω συνθήκες ικανοποιούνται: (1) Τα κύρια δοχεία δεν περιέχουν περισσότερο από 50 ml για βιολογικά προϊόντα, 100 ml για διαγνωστικά δείγματα, (2) Η εξωτερική συσκευασία δεν περιέχει περισσότερο από: - 50 ml για βιολογικά προϊόντα όταν εύθραυστα κύρια δοχεία χρησιμοποιούνται, - 100 ml για βιολογικά προϊόντα όταν άλλα εκτός από εύθραυστα κύρια δοχεία χρησιμοποιούνται, - 500 ml για διαγνωστικά δείγματα. (3) Τα κύρια δοχεία είναι στεγανά, και (4) Η συσκευασία είναι σε συμφωνία με τις διατάξεις αυτής της κλάσης, όμως δεν χρειάζεται να υπόκειται στους ελέγχους. 2657 Όταν ύλες αυτής της Κλάσης μεταφέρονται σε βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο, οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις για αυτήν την Κλάση και τα εμπορευματοκιβώτια για το άζωτο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της κλάσης 2. 2658 (1) Τα ανοίγματα των κύριων δοχείων για υγρά των 1° και 2° θα πρέπει να είναι κλεισμένα έτσι ώστε να είναι στεγανά με δύο συσκευές τοποθετημένες στη σειρά, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι βιδωμένη ή ασφαλισμένη με έναν ισοδύναμο τρόπο. (2) Δοχεία για ύλες των 3° και 4° που παράγουν αέρια και που μεταφέρονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 15 °C, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ειδικό στεγανό στους παθογόνους μικροοργανισμούς εξαεριστήρα στο καπάκι, που θα πρέπει να προστατεύεται έναντι εξωτερικών μηχανικών καταπονήσεων. Με επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, το φίλτρο του εξαεριστήρα θα πρέπει να αντικαθίσταται πριν την επαναπλήρωση. (3) Συσκευασίες από πλαστικό ή φύλλο φάϊμπερ που προορίζονται για τη μεταφορά αποβλήτων της 4° θα πρέπει να είναι ανθεκτικές και, εάν τα απόβλητα περιέχουν αιχμηρά αντικείμενα, θα πρέπει να είναι αδιαπέραστες από τέτοια αντικείμενα. (4) Το πώμα των συσκευασιών για ύλες της 4°, θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να είναι ερμητικά κλεισμένες μετά την πλήρωση και έτσι σχεδιασμένο ώστε οποιοδήποτε επακόλουθο άνοιγμα να είναι αμέσως εμφανές. 2659-3. Μικτή συσκευασία 2661 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. (2) Ύλες των 1°, 2° και 3° μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, εάν το κόλο είναι ελεγμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ύλες των 1° και 2°. (3) Ύλες της κλάσης 6.2 δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες και είδη άλλων κλάσεων, ούτε με εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Αυτό δεν εφαρμόζεται σε βιολογικά προϊόντα και διαγνωστικά δείγματα που είναι συσκευασμένα σε συμφωνία με το περιθωριακό 2656 ή σε ύλες μεταφερόμενες ως ψυκτικά μέσα, π.χ. πάγος, ξηρός πάγος ή βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο. (4) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2652 θα πρέπει να τηρούνται. (5) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 kg. 4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (Βλέπε Προσθήκη Α.9) Μαρκάρισμα 2662 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο καθαρά και με τρόπο διαρκείας με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που πρόκειται να καταχωρηθεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα «UΝ». Ετικέτες κινδύνου (2) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της κλάσης θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 6.2. (3) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της κλάσης μεταφερόμενες σε βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 2. (4) Κόλα περιέχουν ύλες των 3° και 4° σε εύθραυστα δοχεία που δεν είναι ορατά από έξω θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 12. (5) Κόλα που περιέχουν υγρές ύλες της 3° σε δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, καθώς και κόλα που περιέχουν εξαεριζόμενα δοχεία και εξαεριζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 11.Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 2664 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονομασίες που τυπογράφονται κεκλιμένα στο περιθωριακό 2651, ακολουθούμενα από την βιολογική ονομασία της ύλης () για ύλες των 1° έως 3°. (1) Εάν η μολυσματική ύλη είναι γενετικά τροποποιημένη ύλη, οι λέξεις «γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοίθα πρέπει να προστίθενται.» (2) Για βιολογικά προϊόντα και διαγνωστικά δείγματα που προσφέρονται για μεταφορά υπό τις συνθήκες του περιθωριακού 2656, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: «Βιολογικό προϊόν/διαγνωστικό δείγμα, που περιέχει » και θα καταχωρείται η μολυσματική ύλη που καθορίζει την ταξινόμηση στα 1°, 2° ή 3°. Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάσης, τον αριθμό είδους, εάν εφαρμόζεται, το γράμμα και τα αρχικά «ΑDR» (ή «RΙD»), π.χ. «6.2, 3° (b), ΑDR.» Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: «απόβλητα, που περιέχουν ,» και το(τα) συστατικό(ά) που καθορίζει(ουν) την ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002(8) θα εγγράφεται(ονται) κάτω από τη(τις) χημική(ές) ή βιολογική(ές) ονομασία(ες) του(ς), π.χ.: «Απόβλητα, που περιέχουν 2814. Μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους, ιός Μarburg, 6.2, 2° ΑDR». Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν δύο ή περισσότερα συστατικά πού υπόκεινται σ αυτή την Οδηγία, γενικά δεν είναι ανάγκη να εμφανίζονται περισσότερα από τα δύο συστατικά που πιο κύρια συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των διαλυμάτων ή μειγμάτων. Για απόβλητα της 4°, η περιγραφή που τυπογράφονται κεκλιμένα είναι επαρκής: «3291 Κλινικά Απόβλητα, μηοριζόμενα, ε.α.ο. 6.2, 4° (b), ΑDR». Για τη μεταφορά εύκολα αλλοιώσιμων υλών, θα πρέπει να δίνονται κατάλληλες πληροφορίες, π.χ. «Ψύξη στους + 2/+ 4 °C» ή «μεταφορά σε κατεψυγμένη κατάσταση» ή «όχι κατάψυξη». 2665-C. Κενές συσκευασίες 2672 (1) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, ακαθάριστων, της 11° θα πρέπει να είναι κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. (2) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒC, ακαθάριστων, της 11° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. (3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις περιγραφές που τυπογράφονται κεκλιμένα στο 11°, π.χ. «Κενές συσκευασίες, 6.2, 11°, ΑDR». Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων «Τελευταίο φορτίο», μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ.: «Τελευταίο φορτίο: 2900 Μολυσματική ύλη, που προσβάλλει ζώα, 3° (b)».D. Άλλες διατάξεις 2674 Άλλες διατάξεις για ύλες αυτής της κλάσης, που ορίζονται για λόγους άλλους εκτός από λόγους ασφάλειας, δεν υιοθετούνται (π.χ. εκείνες που αφορούν εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορία ή διανομή, προστασία στην εργασία, κτηνιατρικοί λόγοι). Ε. Μεταβατικές διατάξεις 2675 Ύλες της κλάσης 6.2 μπορούν να μεταφέρονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995 σε συμφωνία με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την Κλάση 6.2 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να φέρει την επιγραφή: «Μεταφορά σε συμφωνία με την ΑDR που ισχύει πριν την 1 Ιανουαρίου 1995». 2676-ΚΛΑΣΗ 7 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ Είσαγωγή 2700 (1) Σκοπός (a) Ανάμεσα στα υλικά με ειδική δραστικότητα μεγαλύτερη από 70 kΒq/kg (2 nCi/g)) και είδη που περιέχουν τέτοια υλικά, μόνον εκείνα που αναφέρονται ή καταχωρούνται σε μία ε.α.ο. καταχώρηση στο περιθωριακό 2701, θα γίνονται δεκτά για μεταφορά και τότε, μόνον κάτω από τις συνθήκες () που τίθενται στα κατάλληλα προγράμματα του περιθωριακού 2704 και στην προσθήκη Α.7 (περιθωριακά 3700 έως 3799). (b) Τα υλικά και είδη που αναφέρονται στο (a) είναι υλικά και είδη αυτής της Οδηγίας. Σημείωση: Καρδιακοί βηματοδότες που περιέχουν ραδιενεργό υλικό, όταν έχουν εμφυτευτεί χειρουργικά σε κλινικούς ασθενείς, ή ράδιο-φαρμακευτικά χορηγούμενα σ έναν ασθενή στα πλαίσια φαρμακευτικής θεραπείας, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. (2) Ορισμοί και Επεξηγήσεις Α1 και Α2 1. Α1 θα σημαίνει τη μέγιστη δραστικότητα ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού που επιτρέπεται σε ένα κόλο Τύπου Α. Α2 θα σημαίνει τη μέγιστη δραστικότητα ραδιενεργού υλικού, άλλου εκτός από ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού, που επιτρέπεται σε ένα κόλο Τύπου Α. (Βλέπε Προσθήκη Α.7, Πίνακα 1.) Άλφα Εκπομποί Χαμηλής Τοξικότητας 2. Χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομποί θα σημαίνει φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο ουράνιο, φυσικό θόριο, ουράνιο-235 ή ουράνιο-238, θόριο-232, θόριο-228 και θόριο-230 όταν περιέχονται σε μεταλλεύματα και φυσικά ή χημικά συμπυκνώματα, ραδιονουκλεΐδια με χρόνο υποδιπλασιασμού μικρότερο από δέκα ημέρες. Έγκριση 3. Πολυμερής έγκριση θα σημαίνει έγκριση από τη σχετική αρμόδια αρχή τόσο της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού ή φόρτωσης, όσο και της κάθε χώρας μέσω της οποίας ή στην οποία η αποστολή πρόκειται να μεταφερθεί. 4. Μονομερής έγκριση θα σημαίνει έγκριση ενός σχεδιασμού που απαιτείται να δοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού μόνον. Εμπορευματοκιβώτιο 5. Ένα εμπορευματοκιβώτιο για τη μεταφορά υλικού αυτής της κλάσης, θα πρέπει να είναι μόνιμου έγκλειστου χαρακτήρα, άκαμπτο και γερό αρκετά για επαναλαμβανόμενη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιείται ως συσκευασία εάν οι εφαρμόσιμες διατάξεις ικανοποιούνται και μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για να εκτελεί τις λειτουργίες μίας υπερσυσκευασίας. Σύστημα ανάσχεσης 6. Σύστημα ανάσχεσης θα σημαίνει την συγκέντρωση συστατικών της συσκευασίας που ορίζονται από τον σχεδιαστή ως προοριζόμενα για τη συγκράτηση του ραδιενεργού υλικού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μόλυνση 7. Μόλυνση θα σημαίνει την παρουσία μίας ραδιενεργής ύλης σε μία επιφάνεια σε ποσότητες μεγαλύτερες από 0,4 Βq/cm2 (10 Ρ5 mi/cm2) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς, ή 0,04 Βq/cm2 (10 Ρ6 mi/cm2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. Μόνιμη μόλυνση θα σημαίνει μόλυνση άλλη εκτός από μη-μόνιμη μόλυνση. Μη-μόνιμη μόλυνση θα σημαίνει μόλυνση που μπορεί να απομακρυνθεί από μία επιφάνεια κατά τη διάρκεια κανονικού χειρισμού. Σχεδιασμός 8. Σχεδιασμός θα σημαίνει την περιγραφή ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού, κόλου, ή συσκευασίας που καθιστά ικανά τέτοια είδη να είναι πλήρως προσδιορισμένα. Η περιγραφή μπορεί να περιλαμβάνει προδιαγραφές, μηχανικά σχέδια, αναφορές που δείχνουν συμμόρφωση με ρυθμιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά έγγραφα. Αποκλειστική χρήση 9. Αποκλειστική χρήση θα σημαίνει την μοναδική χρήση, από έναν μόνο αποστολέα, ενός οχήματος ή ενός μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου με ελάχιστο μήκος 6 m, σχετικά με την οποία όλη η αρχική, ενδιάμεση, και τελική φόρτωση και εκφόρτωση διεξάγεται σε συμφωνία με τις οδηγίες του αποστολέα ή παραλήπτη. Σχάσιμο υλικό 10. Σχάσιμο υλικό θα σημαίνει ουράνιο-233, ουράνιο-235, πλουτώνιο-238, πλουτώνιο-239, πλουτώνιο-241, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των ραδιονουκλεϊδίων. Μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο και εξαντλημένο ουράνιο και φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο που έχει τεθεί για εκπομπή σε θερμικούς αντιδραστήρες μόνον, δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Χαμηλής σχετικής δραστικότητας υλικό 11. Χαμηλής σχετικής δραστικότητας (LSΑ) υλικό θα σημαίνει ραδιενεργό υλικό που από την φύση του έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα, ή ραδιενεργό υλικό για το οποίο εφαρμόζονται όρια στην υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα. Εξωτερικά προστατευτικά υλικά που περιβάλλουν το LSΑ υλικό, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στον καθορισμό της υπολογιζόμενης μέσης σχετικής δραστικότητας. Το LSΑ υλικό θα πρέπει να είναι σε μία από τις τρεις ομάδες: (a) LSΑ-Ι (i) Μεταλλεύματα που περιέχουν φυσικά παραγόμενα ραδιονουκλεΐδια (π.χ. ουράνιο, θόριο), και συμπυκνώματα ουράνιου ή θόριου τέτοιων μεταλλευμάτων. (ii) Στερεό μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο ή μη-εκπέμπον εξαντλημένο ουράνιο ή μη-εκπέμπον φυσικό θόριο ή στερεές ή υγρές ενώσεις τους ή μείγματα, ή (iii) Ραδιενεργό υλικό, άλλο από σχάσιμο υλικό, για το οποίο η τιμή Α2 είναι χωρίς όριο. (b) LSΑ-ΙΙ (i) Νερό με συγκέντρωση σε τρίτιο έως 0,8 ΤΒq/l (20 Ci/l), ή (ii) Άλλο υλικό στο οποίο η δραστικότητα είναι κατανεμημένη απάκρου εις άκρον και η υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 Ρ4 Α2/g για στερεά και αέρια και 10 Ρ5 Α2/g για υγρά. (c) LSΑ-ΙΙΙ Στερεά (π.χ. ενοποιημένα απόβλητα, ενεργοποιημένο υλικό) στα οποία: (i) Το ραδιενεργό υλικό είναι κατανεμημένο απάκρου εις άκρον ενός στερεού ή ενός συνόλου στερεών αντικειμένων, ή είναι ουσιωδώς ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ένα στερεό συμπαγές συνδετικό μέσο (όπως τσιμέντο, βιτούμιο, κεραμικό κ.λπ.). (ii) Το ραδιενεργό υλικό είναι σχετικά αδιάλυτο, ή περιέχεται ουσιαστικά σε ένα σχετικά αδιάλυτο πλέγμα, έτσι ώστε, ακόμα και σε περίπτωση απώλειας της συσκευασίας, η απώλεια του ραδιενεργού υλικού ανά κόλο με διήθηση όταν τοποθετείται σε νερό για επτά ημέρες, να μην υπερβαίνει τα 0,1 Α2, και (iii) Η υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα του στερεού, εκτός του οποιουδήποτε προστατευτικού υλικού, δεν υπερβαίνει τα 2 x 10 Ρ3 Α2/g. Μέγιστη κανονική πίεση λειτουργίας 12. Μέγιστη κανονική πίεση λειτουργίας θα σημαίνει τη μέγιστη πίεση πάνω από την ατμοσφαιρική πίεση σε μέσο επίπεδο θάλασσας που θα ανέπτυσσε στο σύστημα ανάσχεσης σε μία περίοδο ενός χρόνου υπό τις συνθήκες θερμοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας που αντιστοιχούν σε περιβαλλοντικές συνθήκες μεταφοράς με απουσία εξαερισμού, εξωτερική ψύξη από ένα βοηθητικό σύστημα, ή λειτουργικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια μεταφοράς. Υπερσυσκευασία 13. Υπερσυσκευασία θα σημαίνει μία περιβάλλουσα συσκευασία, όπως ένα κιβώτιο ή σάκο, που δεν χρειάζεται να ικανοποιεί τις διατάξεις για ένα εμπορευματοκιβώτιο και που χρησιμοποιείται από έναν μόνο αποστολέα για την ενοποίηση σε μία μονάδα χειρισμού μίας αποστολής δύο ή περισσότερων κόλων για ευκολία χειρισμού, αποθήκευσης και μεταφοράς. Η υπερσυσκευασία δεν ταυτίζεται με την εξωτερική συσκευασία όπως ορίζεται στο περιθωριακό 3510. Κόλο 14. Κόλο θα σημαίνει τη συσκευασία με το ραδιενεργό περιεχόμενό της όπως παρουσιάζεται για μεταφορά. Τα μέτρα απόδοσης των κόλων και συσκευασιών, σε όρους διατήρησης της ακεραιότητας των μέσων ανάσχεσης και προστασίας, εξαρτώνται από την ποσότητα και τη φύση του ραδιενεργού υλικού που μεταφέρεται. Τα μέτρα απόδοσης που εφαρμόζονται στα κόλα είναι διαβαθμισμένα ώστε να λαμβάνουν υπόψη συνθήκες μεταφοράς που χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω επίπεδα σοβαρότητας: - συνθήκες που απαντώνται συνήθως σε κοινές μεταφορές (σε συνθήκες ελεύθερες επεισοδίων), - συνθήκες μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη δευτερεύοντα ατυχήματα, και - συνθήκες μεταφοράς για απρόβλεπτα γεγονότα. Τα μέτρα απόδοσης περιλαμβάνουν διατάξεις και ελέγχους σχεδιασμού. Κάθε κόλο θα πρέπει να ταξινομείται ως εξής: (a) Εξαιρούμενο κόλο είναι συσκευασία που περιέχει ραδιενεργό υλικό (βλέπε Προσθήκη Α.7, Πίνακα V) που είναι σχεδιασμένη να ικανοποιεί τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλα τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732). (b) (Ι) Βιομηχανικά Κόλα Τύπου 1 (ΙΡ-1) είναι συσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει LSΑ υλικό ή SCΟ, (βλέπε ορισμούς 11 και 22) που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και, επιπλέον, για τη σχετική διάταξη σχεδιασμού (βλέπε περιθωριακό 3733). (ΪΪ) Βιομηχανικό Κόλο Τύπου 2 (ΙΡ-2) είναι συσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει LSΑ υλικό ή SCΟ (βλέπε ορισμούς 11 και 22) που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και, επιπλέον, τις παρακάτω σχετικές διατάξεις σχεδιασμού: (i) για κόλο, βλέπε περιθωριακό 3734, (ii) για δεξαμενή, βλέπε περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β.1a και Β.1b, (iii) για εμπορευματοκιβώτιο, βλέπε περιθωριακό 3736. (ΪΪΪ) Βιομηχανικό Κόλο Τύπου 3 (ΙΡ-3) είναι συσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει LSΑ υλικό ή SCΟ, (βλέπε ορισμούς 11 και 22) που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και, επιπλέον, τις παρακάτω σχετικές διατάξεις σχεδιασμού: (i) για κόλο, βλέπε περιθωριακό 3735, (ii) για δεξαμενή, βλέπε περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β.1a και Β.1b, (iii) για εμπορευματοκιβώτιο, βλέπε περιθωριακό 3736. (c) Κόλο Τύπου Α είναι συσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει δραστικότητα έως Α1 εάν πρόκειται για Ειδικής Μορφής Ραδιενεργό Υλικό, ή έως Α2 εάν δεν πρόκειται για Ειδικής Μορφής Ραδιενεργό Υλικό, που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και τις σχετικές διατάξεις σχεδιασμού στο περιθωριακό 3737 ως κατάλληλες. (d) Κόλο τύπου Β είναι συσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει δραστικότητα που μπορεί να υπερβαίνει το Α1, εάν πρόκειται για Ειδικής Μορφής Ραδιενεργό Υλικό, ή να υπερβαίνει το Α2 εάν δεν πρόκειται για Ειδικής Μορφής Ραδιενεργό Υλικό, που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και τις σχετικές διατάξεις σχεδιασμού στο περιθωριακό 3737 και, ως κατάλληλες, περιθωριακά 3738-3740. Συσκευασία 15. Συσκευασία θα σημαίνει το σύνολο των συστατικών που είναι αναγκαία για τον πλήρη εγκλεισμό του ραδιενεργού περιεχομένου. Μπορεί, ειδικά, να συνίσταται από ένα ή περισσότερα δοχεία, απορροφητικά υλικά, κατασκευές αραίωσης, μέσα προστασίας από ακτινοβολία, συσκευές εξυπηρέτησης για πλήρωση, άδειασμα, εξαερισμό και εκτόνωση πίεσης και συσκευές για ψύξη, για την απορρόφηση μηχανικών χτυπημάτων, για παροχή χειρισμών και δυνατότητα καθήλωσης, για θερμική μόνωση και συσκευές εξυπηρέτησης αναπόσπαστα του κόλου. Η συσκευασία μπορεί να είναι ένα κιβώτιο, βαρέλι ή παρόμοιο δοχείο, ή μπορεί επίσης να είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο ή μία δεξαμενή που συνίσταται σύμφωνα με τον ορισμό 14. Εξασφάλιση ποιότητας 16. Εξασφάλιση ποιότητας θα σημαίνει ένα συστηματικό πρόγραμμα ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρμοζόμενων από οποιονδήποτε οργανισμό ή σώμα που εμπλέκεται στη μεταφορά του ραδιενεργού υλικού που στοχεύει στην παροχή επαρκούς βεβαιότητας ότι τα βασικά της ασφάλειας που καθορίζονται στην προσθήκη Α.7, επιτυγχάνονται στην πράξη. Επίπεδο ακτινοβολίας 17. Επίπεδο ακτινοβολίας θα σημαίνει την αντίστοιχη δόση που είναι ισοδύναμη με το ρυθμό εκφρασμένο σε millisieνert (millirem) ανά ώρα (). Ραδιενεργό περιεχόμενο 18. Ραδιενεργό περιεχόμενο θα σημαίνει το ραδιενεργό υλικό μαζί με οποιαδήποτε μολυσμένα στερεά, υγρά και αέρια μέσα στη συσκευασία. Ειδική ρύθμιση 19. Ειδική ρύθμιση θα σημαίνει εκείνες τις διατάξεις, που είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή, κάτω από τις οποίες μία αποστολή που δεν ικανοποιεί όλες τις εφαρμόσιμες διατάξεις των Προγραμμάτων 5-12 του περιθωριακού 2704, μπορεί να μεταφερθεί. Αποστολές αυτού του τύπου απαιτούν πολυμερή έγκριση. Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό 20. Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό θα σημαίνει είτε ένα μη-διασπαρόμενο στερεό ραδιενεργό υλικό είτε μία σφραγισμένη κάψουλα που περιέχει ραδιενεργό υλικό (βλέπε περιθωριακό 3731). Σχετική δραστικότητα 21. Σχετική δραστικότητα θα σημαίνει την δραστικότητα ενός ραδιονουκλεϊδίου ανά μονάδα βάρους εκείνου του νουκλεϊδίου. Η σχετική δραστικότητα ενός υλικού στο οποίο το ραδιονουκλεΐδιο είναι ουσιωδώς ομοιόμορφα κατανεμημένο, είναι η δραστικότητα ανά μονάδα βάρους του υλικού. Επιφανειακά μολυσμένο αντικείμενο 22. Επιφανειακά μολυσμένο αντικείμενο (SCΟ) θα σημαίνει ένα στερεό αντικείμενο που δεν είναι αφ εαυτού ραδιενεργό αλλά που έχει ραδιενεργό υλικό κατανεμημένο στις επιφάνειές του. Τα SCΟ θα πρέπει να είναι σε μία από τις δύο ομάδες: (a) SCΟ-Ι: Ένα στερεό αντικείμενο πάνω στο οποίο: (i) η μη-μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 cm2 (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 4 Βq/cm2 (10 Ρ4 mCi/cm2) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 0.4 Βq/cm2 (10 Ρ5 mCi/cm2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς, και (ii) η μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 cm2 (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 4 Χ 104 Βq/cm2 (1 mCi/cm2) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 4 x 103 Βq/cm2 (0,1 mCi/cm2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς, και (iii) η μη-μόνιμη μόλυνση συν η μόνιμη μόλυνση πάνω στην απρόσιτη επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 cm2 (ή στο εμβαδόν της επιφάνεια εάν είναι μικρότερο από 300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 4 x 104 Βq/cm2 (1 mCi/cm2 ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 4 x 103 Βq/cm2 (0,1 mCi/cm2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. (b) SCΟ-ΙΙ: Ένα στερεό αντικείμενο στο οποίο είτε η μόνιμη είτε η μη-μόνιμη μόλυνση πάνω στην επιφάνεια υπερβαίνει τα εφαρμόσιμα όρια που ορίζονται για τα SCΟ-Ι στο (a) παραπάνω στο οποίο: (i) η μη-μόνιμη μόλυνση στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 cm2 (ή στο εμβαδόν της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 400 Βq/cm2 (10 Ρ2 mCi/cm2) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 40 Βq/cm2 (10 Ρ3 mCi/cm2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς, και (ii) η μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 cm2 (ή στο εμβαδόν της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 8 x 105 Βq/cm2 (20 mCi/cm2) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 8 x 104 Βq/cm2 (2 mCi/cm2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς, και (iii) η μη-μόνιμη μόλυνση συν την μόνιμη μόλυνση πάνω στην απρόσιτη επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 cm2 (ή στο εμβαδόν της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 8 Χ 105 Βq/cm2 (20 mCi/cm2) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 8 x 104 Βq/cm2 (2 mCi/cm2) για όλους τους αλλους άλφα εκπομπούς. Δείκτης μεταφοράς 23. Δείκτης μεταφοράς (ΤΙ) θα σημαίνει έναν μόνο αριθμό καταχωρούμενο σε ένα κόλο, υπερσυσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, ή σε μησυσκευασμένα LSΑ-Ι ή SCΟ-Ι, που χρησιμοποιείται για να παρέχει έλεγχο πάνω τόσο στην ασφάλεια πυρηνικής κρισιμότητας όσο και στην έκθεση σε ακτινοβολία (βλέπε περιθωριακό 3715). Επίσης χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ορίων σε ορισμένα κόλα, υπερσυσκευασίες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια, τον καθορισμό κατηγοριών για επισήμανση, τον προσδιορισμό εάν μεταφορά υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να απαιτείται, τον καθορισμό διατάξεων αραίωσης κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε διαμετακόμιση, τον καθορισμό περιορισμών στις μικτές φορτώσεις κατά τη διάρκεια μεταφοράς υπό ειδικές ρυθμίσεις και κατά τη διάρκεια αποθήκευσης σε διαμετακόμιση και τον καθορισμό του επιτρεπόμενου αριθμού κόλων σε ένα εμπορευματοκιβώτιο ή πάνω σ ένα όχημα (βλέπε Τομέα ΙΙ της προσθήκης Α.7). Μη-εκπέμπον θόριο 24. Μη-εκπέμπον θόριο θα σημαίνει θόριο που περιέχει όχι περισσότερο από 10-7 g ουράνιο-233 ανά γραμ. θόριου 232. Μη-εκπέμπον ουράνιο 25. Μη-εκπέμπον ουράνιο θα σημαίνει ουράνιο που περιέχει όχι περισσότερο από 10 Ρ6 g πλουτώνιο ανά γραμ. ουράνιο-235 και όχι περισσότερο από 9 ΜΒq (0,20 mCi) σχάσιμων προϊόντων ανά γραμ. ουράνιο-235. Ουράνιο - φυσικό, εξαντλημένο, εμπλουτισμένο 26. Φυσικό ουράνιο θα σημαίνει χημικώς απομονωμένο ουράνιο που περιέχει την φυσικά παραγόμενη κατανομή ισοτόπων του ουράνιου (περίπου 99,28 % ουράνιο-238 και 0,72 % ουράνιο-235). Εξαντλημένο ουράνιο θα σημαίνει ουράνιο που περιέχει μικρότερο ποσοστό βάρους ουράνιου-235 απ ότι το φυσικό ουράνιο. Εμπλουτισμένο ουράνιο θα σημαίνει ουράνιο που περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό βάρους ουράνιου-235 απ ότι το φυσικό ουράνιο. Σε όλες τις περιπτώσεις ένα πολύ μικρό ποσοστό βάρους ουράνιου-234 είναι παρόν. 2701 (1) Κατάλογος υλών >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(2) Τα υλικά και είδη αυτής της κλάσης περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ραδιονουκλεΐδια που αναφέρονται στον Τομέα Ι της προσθήκης Α.7 (περιθωριακά 3700 και 3701). (3) Ο παρακάτω κατάλογος θέτει τα προγράμματα του περιθωριακού 2704: 1. Περιορισμένες Ποσότητες Ραδιενεργού Υλικού σε Εξαιρούμενα Κόλα. 2. Όργανα ή Είδη σε Εξαιρούμενα Κόλα. 3. Είδη Παραγόμενα από Φυσικό Ουράνιο, Εξαντλημένο Ουράνιο ή Φυσικό Θόριο ως Εξαιρούμενα Κόλα. 4. Κενές Συσκευασίες ως Εξαιρούμενα Κόλα. 5. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (LSΑ-Ι). 6. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (LSΑ-ΙΙ). 7. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (LSΑ-ΙΙΙ). 8. Επιφανειακά Μολυσμένα Αντικείμενα (SCΟ-Ι και SCΟ-ΙΙ). 9. Ραδιενεργό Υλικό σε Κόλα Τύπου Α. 10. Ραδιενεργό Υλικό σε Κόλα Τύπου Β(U). 11. Ραδιενεργό Υλικό σε Κόλα Τύπου Β(Μ). 12. Σχάσιμο Υλικό. 13. Ραδιενεργό Υλικό Μεταφερόμενο υπό Ειδική Ρύθμιση. (4) Οι διατάξεις για τους διάφορους τύπους αποστολής περιέχονται σε 13 κεφάλαια σε συμφωνία με το περιθωριακό 2003 (3): (i) Κοινές διατάξεις για τα Προγράμματα 1 έως 4 συνοψίζονται στο περιθωριακό 2702, (ii) Κοινές διατάξεις για τα Προγράμματα 5 έως 13 συνοψίζονται στο περιθωριακό 2703. 2702 Κοινές Διατάξεις για τα Προγράμματα 1 έως 4 του περιθωριακού 2704 1. Υλικά Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 2. Συσκευασία/Κόλο Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 5 mSν/h (0,5 mrem/h) σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του κόλου. 4. Μόλυνση πάνω στα Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Η μη-μόνιμη μόλυνση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και επιπλέον στις εσωτερικές επιφάνειες των οχημάτων, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενών και υπερσυσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εξαιρούμενων κόλων θα πρέπει να διατηρείται όσο χαμηλή είναι πρακτικά δυνατόν και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: (a) Βήτα/γάμα/χαμηλής-τοξικότητας άλφα εκπομποι 0,4 Βq/cm2 (10 Ρ5 mCi/cm2) (b) Όλοι οι άλλοι άλφα εκπομποί 0,04 Βq/cm2 (10 Ρ6 mCi/cm2). 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Οχήματα, συσκευές ή μέρη αυτών που έχουν μολυνθεί, θα πρέπει να απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατόν και σε οποιαδήποτε περίπτωση πριν από την επαναχρησιμοποίηση, με τα επίπεδά να μην υπερβαίνουν: (a) για μη-μόνιμη μόλυνση, 0,4 Βq/cm2 (10 Ρ5 mCi/cm2) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς, και 0,04 Βq/cm2 (10 Ρ6 mCi/cm2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. (b) επίπεδο ακτινοβολίας 5 mSν/h (0,5 mrem/h) στην επιφάνεια λόγω μόνιμης μόλυνσης. 6. Μικτή Συσκευασία Δεν υπάρχουν διατάξεις. 7. Μικτή Φόρτωση Δεν υπάρχουν διατάξεις. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτιο, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 10. Έγγραφα μεταφοράς Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 11. Αποθήκευση και Αποστολή Δεν υπάρχουν διατάξεις. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών Δεν υπάρχουν διατάξεις. 13. Άλλες Διατάξεις (a) Διατάξεις ατυχήματος: βλέπε περιθωριακά 2710 και 3712. (b) Φθαρμένα ή διαρρέοντα κόλα: βλέπε περιθωριακό 3712. (c) Έρευνες μόλυνσης: βλέπε περιθωριακό 3712 (3). (d) Εξασφάλιση ποιότητας: βλέπε περιθωριακό 3766. (e) Μη-παραλαμβανόμενες αποστολές: βλέπε περιθωριακό 2715. 2703 Κοινές Διατάξεις για τα Προγράμματα 5 έως 13 του περιθωριακού 2704 1. Υλικά Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 2. Συσκευασία/Κόλο Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας (a) Τα επίπεδα ακτινοβολίας για κόλα ή υπερσυσκευασίες όχι μεταφερόμενες υπό αποκλειστική χρήση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν: (i) 2 mSν/h (200 mrem/h) σε οποιοδήποτε σημείο σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια, και (ii) 0,1 mSν/h (10 mrem/h) σε 1 μέτρο από εκείνη την επιφάνεια. (b) Τα επίπεδα επιφανειακής ακτινοβολίας για κόλα ή υπερσυσκευασίες μεταφερόμενες υπό αποκλειστική χρήση μπορούν να υπερβαίνουν τα 2 mSν/h (200 mrem/h) αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 mSν/h (1 000 mrem/h), υπό την προϋπόθεση ότι: (i) το όχημα είναι εξοπλισμένο με περίφραξη που παρεμποδίζει μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο φορτίο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και (ii) το κόλο ή υπερσυσκευασία είναι ασφαλισμένη ώστε να διατηρεί τη θέση της μέσα στην περίφραξη κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς, και (iii) δεν υπάρχουν διαδικασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης μεταξύ την έναρξη και το πέρας της αποστολής. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Η μη-μόνιμη μόλυνση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και επιπλέον στις εσωτερικές επιφάνειες οχημάτων, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενών και υπερσυσκευασιών που χρησιμοποιούνται για μεταφορά κόλων θα πρέπει να διατηρείται όσο χαμηλή είναι πρακτικά δυνατόν και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: (a) Βήτα/γάμα/χαμηλής-τοξικότητας άλφα εκπομποί: 0,4 Βq/cm2 (10 Ρ5 mCi/cm2) για αποστολές που επίσης περιλαμβάνουν εξαιρούμενα κόλα και/ή μη-ραδιενεργά εμπορεύματα, 4 Βq/cm2 (10 Ρ4 mCi/cm2) για όλες τις άλλες αποστολές. (b) Όλοι οι άλλοι άλφα εκπομποί: 0,04 Βq/cm2 (10 Ρ6 mCi/cm2)για αποστολές που επίσης περιλαμβάνουν εξαιρούμενα κόλα και/ή μη-ραδιενεργά εμπορεύματα, 0,4 Βq/cm2 (10 Ρ5 mCi/cm2) για όλες τις άλλες αποστολές. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Οχήματα, εξαρτήματα ή μέρη αυτών που έχουν μολυνθεί πάνω από τα όρια της παραγράφου 4, ή που εμφανίζουν επίπεδο επιφανειακής ακτινοβολίας μεγαλύτερο από 5mSν/h (0.5 mrem/h) θα πρέπει να απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατόν και σε οποιαδήποτε περίπτωση πριν την επαναχρησιμοποίηση, σε επίπεδα όχι μεγαλύτερα από: (a) για μη-μόνιμη μόλυνση, βλέπε διατάξεις στο 4, (b) επίπεδο ακτινοβολίας 5 mSν/h (0,5 mrem/h) στην επιφάνεια λόγω μόνιμης μόλυνσης. 6. Μικτή Συσκευασία Βλέπε περιθωριακό 3711 (1). 7. Μικτή Φόρτωση (a) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. 7Α, 7Β ή 7C δεν θα πρέπει να φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. 1, 1,4, 1,5, 1,6 ή 01. (b) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μικτή φόρτωση είναι επιτρεπόμενη. Όμως, μικτή φόρτωση σε αποστολή υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να κανονίζεται μόνον από τον αποστολέα. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου στα Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται σε κόλα, εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές και υπερσυσκευασίες με μη-σχάσιμο υλικό. Για κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό και για εμπορευματοκιβώτια και υπερσυσκευασίες που περιέχουν κόλα με σχάσιμο υλικό, βλέπε επιπλέον Πρόγραμμα 12. (a) Κόλα και υπερσυσκευασίες, πέραν από εμπορευματοκιβώτια ή δεξαμενές. (i) Τέτοια κόλα και υπερσυσκευασίες θα πρέπει, ανάλογα με την κατηγορία (βλέπε περιθωριακό 3718), να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. 7Α, 7Β ή 7C, συμπληρωμένες σε συμφωνία με το περιθωριακό 2706 (3). Οι ετικέτες θα πρέπει να τοποθετούνται σε δύο αντίθετες πλευρές των κόλων και υπερσυσκευασιών. (ii) Κάθε ετικέτα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη με τη μέγιστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. (iii) Κάθε κίτρινη ετικέτα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη με τον δείκτη μεταφοράς για το κόλο ή υπερσυσκευασία. (iν) Στην περίπτωση υλών των παρακάτω χαρακτηριστικών αριθμών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2701 (1), θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται οι παρακάτω πρόσθετες ετικέτες: 2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό } Υπόδειγμα Αριθ. 4.2 2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό 2976 Νιτρικό θόριο, στερεό } Υπόδειγμα Αριθ. 05 2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό 2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο από 1 % ουράνιο-235 } Υπό2978 Εξαφθοριούχο ουράνιο, σχάσιμο εξαιρούμενο ή μη-σχάσιμο δειγμα 2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυδρο Αριθ. 8 (ν) Κόλα με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 50 kg θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα καθαρά και με τρόπο διαρκείας με το επιτρεπτό μικτό βάρος τους στην εξωτερική πλευρά. (νi) Κάθε κόλο εκτός από εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και υπερσυσκευασίες θα πρέπει να είναι καθαρά μαρκαρισμένο με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που θα εγγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα «UΝ». (νii) Οποιεσδήποτε ετικέτες που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρούνται ή να καλύπτονται. (b) Εμπορευματοκιβώτια, επίσης όταν που χρησιμοποιούνται ως υπερσυσκευασίες, και δεξαμενές. (i) Τέτοια εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές θα πρέπει, ανάλογα με την κατηγορία (βλέπε περιθωριακό 3718), να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθ. 7Α, 7Β ή 7C, συμπληρωμένες σε συμφωνία με το περιθωριακό 2706 (3). Δεξαμενές, καθώς και μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν κόλα άλλα από εξαιρούμενα κόλα, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 7D. Αντί για ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 7Α, 7Β ή 7C και επιπλέον ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 7D, μεγεθυμένες ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 7Α, 7Β ή 7C με τις διαστάσεις του υποδείγματος Αριθ. 7D μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν. Οι ετικέτες θα πρέπει να τοποθετούνται και στις τέσσερις πλευρές των εμπορευματοκιβωτίων και εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, και στις δύο πλευρές και το πίσω μέρος των οχημάτων-δεξαμενών. (ii) Στην περίπτωση υλών των παρακάτω χαρακτηριστικών αριθμών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2701 (1), οι παρακάτω πρόσθετες ετικέτες θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται: 2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό } Υπόδειγμα Αριθ. 4.2 2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό 2976 Νιτρικό θόριο, στερεό } Υπόδειγμα Αριθ. 05 2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό 2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο από 1 % ουράνιο-235 } Υπό2978 Εξαφθοριούχο ουράνιο, σχάσιμο εξαιρούμενο ή μη-σχάσιμο δειγμα 2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυδρο Αριθ. 8 (iii) Οχήματα-δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές καθώς και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα σε συμφωνία με το περιθωριακό 10 500 και Προσθήκη Β.5. (iν) Εκτός εάν πρόκειται για μικτά φορτία, κάθε ετικέτα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη με τη μέγιστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου του εμπορευματοκιβωτίου ή της υπερσυσκευασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αθροισμένη για όλο το περιεχόμενο. Για μικτά φορτία, βλέπε περιθωριακό 2706 (3). (ν) Κάθε κίτρινη ετικέτα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη με τον δείκτη μεταφοράς για το εμπορευματοκιβώτιο ή την υπερσυσκευασία. (νi) Τα εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές θα πρέπει να είναι καθαρά και μαρκαρισμένα με τρόπο διαρκείας στην εξωτερική πλευρά με το επιτρεπτό μικτό βάρος τους. (νii) Οποιοδήποτε μαρκάρισμα ή ετικέτα κινδύνου που δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρείται ή να καλύπτεται. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές (a) (i) Για αποστολές συσκευασμένου ή μη-συσκευασμένου ραδιενεργού υλικού, ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 7D θα πρέπει να τοποθετούνται με κάθετο προσανατολισμό στα δύο πλευρικά τοιχώματα και στο πίσω τοίχωμα της μονάδας μεταφοράς. (ii) Στην περίπτωση υλών των παρακάτω χαρακτηριστικών αριθμών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2701 (1), θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται οι παρακάτω πρόσθετες ετικέτες: 2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό } Υπόδειγμα Αριθ. 4.2 2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό 2976 Νιτρικό θόριο, στερεό } Υπόδειγμα Αριθ. 05 2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό 2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο από 1 % ουράνιο-235 } Υπό2978 Εξαφθοριούχο ουράνιο, σχάσιμο εξαιρούμενο ή μη-σχάσιμο δειγμα 2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυδρο Αριθ. 8 (b) Οποιαδήποτε ετικέτα κινδύνου που δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρείται ή να καλύπτεται. 10. Έγγραφα μεταφοράς Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 11. Αποθήκευση και Αποστολή (a) Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης απαιτείται διαχωρισμός από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα και από άτομα και μη-εμφανισμένες φωτογραφικές πλάκες και φιλμ: (i) για διαχωρισμό από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα - βλέπε τις διατάξεις στο κεφάλαιο 7, (ii) για διαχωρισμό από άτομα, από κόλα μαρκαρισμένα με «FΟΤΟ» και από ταχυδρομικούς σάκους - βλέπε περιθωριακό 2711 για πίνακες διαχωρισμού. (b) Περιορισμός συνολικού δείκτη μεταφοράς για αποθήκευση εκτός από LSΑ-Ι: (i) Ο αριθμός των κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων της κατηγορίας ΙΙ-κίτρινο και της κατηγορίας ΙΙΙ-κίτρινο, που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέρος, θα πρέπει να περιορίζεται έτσι ώστε το ολικό άθροισμα των δεικτών μεταφοράς σε οποιαδήποτε μεμονωμένη ομάδα τέτοιων κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων να μην υπερβαίνει το 50. Τέτοιες ομάδες θα πρέπει να αποθηκεύονται έτσι ώστε να διατηρούν διάστημα τουλάχιστον 6 m το ένα από το άλλο. (ii) Όπου ο δείκτης μεταφοράς ενός μεμονωμένου κόλου, υπερσυσκευασίας, δεξαμενής ή εμπορευματοκιβωτίου υπερβαίνει το 50 ή ο συνολικός δείκτης μεταφοράς σ ένα όχημα υπερβαίνει το 50, η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διατηρεί διάστημα τουλάχιστον 6 m από τα άλλα κόλα, υπερσυσκευασίες, δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια ή οχήματα που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών (1) Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. (2) (a) Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς απαιτείται διαχωρισμός από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα και από άτομα και μη-εμφανισμένα φωτογραφικά φιλμ και πλάκες: (i) για διαχωρισμό από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα - βλέπε τις διατάξεις στο κεφάλαιο 7, (ii) για διαχωρισμό από άτομα, από κόλα μαρκαρισμένα ως «FΟΤΟ» και από ταχυδρομικούς σάκους - βλέπε περιθωριακό 2711 για πίνακες διαχωρισμού. (b) Περιορισμός συνολικού δείκτη μεταφοράς για μεταφορά εκτός από LSΑ-Ι: Ο συνολικός αριθμός κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων σε ένα μόνο όχημα θα πρέπει να περιορίζεται έτσι, ώστε το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς να μην υπερβαίνει το 50. Για αποστολές υπό αποκλειστική χρήση αυτό το όριο δεν εφαρμόζεται - βλέπε περιθωριακό 3711 (3). (c) Οποιοδήποτε κόλο ή υπερσυσκευασία με δείκτη μεταφοράς μεγαλύτερο από 10, θα πρέπει να μεταφέρεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση. (d) Μέγιστα επίπεδα ακτινοβολίας για οχήματα: (i) 2 mSν/h (200 mrem/h) στην επιφάνεια των οχημάτων, (ii) 0,1 mSν/h (10 mrem/h) σε 2 μέτρα από την επιφάνεια των οχημάτων, (iii) 0,02 mSν/h (2 mrem/h) σε οποιαδήποτε κανονικά κατειλημμένη θέση σε ένα όχημα, εάν δεν χρησιμοποιούνται προσωπικές συσκευές ένδειξης. 13. Άλλες Διατάξεις (a) Προσδιορισμός δείκτου μεταφοράς: βλέπε περιθωριακό 3715. (b) Διατάξεις ατυχήματος: βλέπε περιθωριακά 2710, 3712 και 10 385. (c) Φθαρμένα ή διαρρέοντα κόλα: βλέπε περιθωριακό 3712. (d) Έρευνες μόλυνσης: βλέπε περιθωριακό 3712 (3). (e) Εξασφάλιση ποιότητας: βλέπε περιθωριακό 3766. (f) Μη-παραλαμβανόμενες αποστολές: βλέπε περιθωριακό 2715. (g) Εξαρτήματα και λειτουργίες μεταφοράς: βλέπε Παράρτημα Β, Μέρος Ι και περιθωριακό 71 000 και επόμ. 2704 Πρόγραμμα 1 Περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού σε εξαιρούμενα κόλα Σημειώσεις: 1. Ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που προσφέρουν έναν πολύ περιορισμένο κίνδυνο ακτινοβολίας, μπορεί να μεταφέρεται σε εξαιρούμενα κόλα. 2. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε τις διατάξεις στα περιθωριακά 2002 (12) και (13), και 3770. 1. Υλικά 2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο, περιορισμένη ποσότητα υλικού (a) Μη-σχάσιμο ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον Πίνακα 1. (b) Σχάσιμο υλικό με δραστικότητα που δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στον Πίνακα 1 και επιπλέον, που ικανοποιεί όσον αφορά στις ποσότητες, στη μορφή και στη συσκευασία τις διατάξεις που δίνονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7 επιτρέποντάς τους να τακτοποιούνται ως κόλα μη-σχάσιμου ραδιενεργού υλικού. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>2. Συσκευασία/Κόλο Ραδιενεργό υλικό σε περιορισμένες ποσότητες μπορεί να μεταφέρεται σε συσκευασίες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια, υπό την προϋπόθεση ότι: (a) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα που δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7 και επιπλέον, για δεξαμενές, Προσθήκες Β.1a και Β.1b. (b) Κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις διατάξεις που ορίζονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. (c) Ειδικά, το κόλο θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς να μην υπάρχει διαρροή του ραδιενεργού περιεχομένου. Ραδιενεργό υλικό δεν θα πρέπει να μεταφέρεται χύμα. 3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2702. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε περιθωριακό 2702. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Βλέπε περιθωριακό 2702. 6. Μικτή Συσκευασία Δεν υπάρχουν διατάξεις. 7. Μικτή Φόρτωση Δεν υπάρχουν διατάξεις. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Κόλα (i) Μαρκάρισμα: βλέπε περιθωριακό 2702 Επισήμανση: Δεν υπάρχουν διατάξεις (ii) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη ως «Ραδιενεργό» σε μία εσωτερική επιφάνεια ως προειδοποίηση για την παρουσία ραδιενεργού υλικού κατά το άνοιγμα του κόλου. (b) Εμπορευματοκιβώτια Δεν υπάρχουν διατάξεις. (c) Δεξαμενές Βλέπε Προσθήκη Β.1a/Β.1b, περιθωριακό 211 760/212 760 και Προσθήκη Β.5. (d) Υπερσυσκευασίες Δεν υπάρχουν διατάξεις. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Δεν υπάρχουν διατάξεις. 10. Έγγραφα μεταφοράς Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή «2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο, περιορισμένη ποσότητα υλικού, 7, Πρόγραμμα 1, ΑDR (ή RΙD)». 11. Αποθήκευση και Αποστολή Δεν υπάρχουν διατάξεις. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών Δεν υπάρχουν διατάξεις. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2702. Πρόγραμμα 2 Όργανα ή είδη σε εξαιρούμενα κόλα Σημειώσεις: 1. Ορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού, που είναι κλεισμένες σε ή σχηματίζουν ένα συστατικό μέρος ενός οργάνου ή άλλου κατασκευασμένου είδους και που προσφέρουν πολύ περιορισμένο κίνδυνο ακτινοβολίας, μπορούν να μεταφέρονται σε εξαιρούμενα κόλα. 2. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο, όργανα ή είδη. (a) Όργανα και κατασκευασμένα είδη όπως ρολόγια, ηλεκτρονικοί σωλήνες ή συσκευές που έχουν ως συστατικό μέρος, ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα όρια είδους και κόλου που ορίζονται στις στήλες 2 και 3 του Πίνακα 2, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο ακτινοβολίας σε 10 cm από την εξωτερική επιφάνεια οποιουδήποτε μη-συσκευασμένου οργάνου ή είδους, δεν υπερβαίνει τα 0,1 mSν/h (10 mrem/h). (b) Όργανα και κατασκευασμένα είδη που έχουν σχάσιμο υλικό σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον Πίνακα 2 και επιπλέον, ικανοποιούν όσον αφορά στις ποσότητες, στη μορφή και στη συσκευασία τις διατάξεις που δίνονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7 επιτρέποντάς τους να τακτοποιούνται ως κόλα μησχάσιμου ραδιενεργού υλικού, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο ακτινοβολίας σε 10 cm από την εξωτερική επιφάνεια οποιουδήποτε μη-συσκευασμένου οργάνου ή είδους, δεν υπερβαίνει τα 0,1 mSν/h (10 mrem/h). 2. Συσκευασία/Κόλο (a) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλα τα κόλα που δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7. (b) Κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις διατάξεις που ορίζονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. (c) Τα όργανα και είδη θα πρέπει να συσκευάζονται με ασφάλεια. (d) Μεταφορά μη-συσκευασμένου ραδιενεργού υλικού δεν επιτρέπεται. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2702. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε περιθωριακό 2702. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Βλέπε περιθωριακό 2702. 6. Μικτή Συσκευασία Δεν υπάρχουν διατάξεις. 7. Μικτή Φόρτωση Δεν υπάρχουν διατάξεις. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Όργανα ή είδη Κάθε όργανο ή είδος (εκτός από ραδιο-ακτινοβόλα ρολόγια ή συσκευές) θα πρέπει να φέρουν το μαρκάρισμα «Ραδιενεργό». (b) Κόλα Βλέπε περιθωριακό 2702. (c) Εμπορευματοκιβώτια Δεν υπάρχουν διατάξεις. (d) Δεξαμενές Δεν εφαρμόζονται. (e) Υπερσυσκευασίες Δεν υπάρχουν διατάξεις. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Δεν υπάρχουν διατάξεις. 10. Έγγραφα μεταφοράς Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή «2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο συσκευασία, όργανα ή είδη, 7, Πρόγραμμα 2, ΑDR (ή RΙD)». 11. Αποθήκευση και Αποστολή Δεν υπάρχουν διατάξεις. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών Δεν υπάρχουν διατάξεις. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2702. Πρόγραμμα 3 Είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο ως εξαιρούμενα κόλα Σημειώσεις: 1. Είδη κατασκευασμένα από μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο, μηεκπέμπον εξαντλημένο ουράνιο ή μη-εκπέμπον φυσικό θόριο που προσφέρουν πολύ περιορισμένο κίνδυνο ακτινοβολίας μπορούν να μεταφέρονται ως εξαιρούμενα κόλα. 2. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1 . Υλικά 2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο, είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο. Κατασκευασμένα είδη στα οποία το μόνο ραδιενεργό υλικό είναι μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο, μη-εκπέμπον εξαντλημένο ουράνιο ή μη-εκπέμπον φυσικό θόριο,υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική επιφάνεια του ουράνιου ή θόριου είναι κλεισμένη σε ένα ανενεργό περίβλημα κατασκευασμένο από μέταλλο ή κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό. Σημείωση: Τέτοια είδη μπορούν για παράδειγμα να είναι αχρησιμοποίητες συσκευασίες που προορίζονται για την μεταφορά ραδιενεργού υλικού. 2. Συσκευασία/Κόλο Το είδος που εξυπηρετεί ως συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα που δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7. 3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2702. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε περιθωριακό 2702. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Βλέπε περιθωριακό 2702. 6. Μικτή Συσκευασία Δεν υπάρχουν διατάξεις. 7. Μικτή Φόρτωση Δεν υπάρχουν διατάξεις. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Κόλα Βλέπε περιθωριακό 2702. (b) Εμπορευματοκιβώτια Δεν υπάρχουν διατάξεις. (c) Δεξαμενές Δεν εφαρμόζονται. (d) Υπερσυσκευασίες Δεν υπάρχουν διατάξεις. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Δεν υπάρχουν διατάξεις. 10. Έγγραφα μεταφοράς Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή «2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο, είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο, 7, Πρόγραμμα 3, ΑDR (ή RΙD)». 11. Αποθήκευση και Αποστολή Δεν υπάρχουν διατάξεις. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών Δεν υπάρχουν διατάξεις. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2702. Πρόγραμμα 4 Κενές συσκευασίες ως εξαιρούμενα κόλα Σημειώσεις: 1. Κενές ακαθάριστες συσκευασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού και που προσφέρουν πολύ περιορισμένο κίνδυνο ακτινοβολίας, μπορούν να μεταφέρονται ως εξαιρούμενα κόλα. 2. (a) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες που, ως αποτέλεσμα φθοράς ή άλλης μηχανικής ατέλειας, δεν μπορούν πιά να είναι κλεισμένες με ασφάλεια, θα πρέπει, εάν δεν μπορούν να μεταφέρονται σε άλλες συσκευασίες σε συμφωνία με τις διατάξεις αυτής της κλάσης, να μεταφέρονται υπό ειδικές ρυθμίσεις (Πρόγραμμα l3). (b) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες στις οποίες η εσωτερική μη-μόνιμη μόλυνση (δραστικότητα του υπολείμματος) υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές που δίνονται στον Τομέα 1 (c) μπορούν να μεταφέρονται μόνον ως κόλα σε συμφωνία με τα διάφορα προγράμματα (περιθωριακό 2701 (3)), ανάλογα με την ποσότητα και τη μορφή της απομένουσας δραστικότητας και μόλυνσης τους. (c) Κενές συσκευασίες που έχουν καθαριστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω μόλυνση μεγαλύτερη από την τιμή των 0,4 Βq/cm2 (10-5m Ci/cm2) για βήτα- ή γάμα-εκπομπούς και 0,04 Βq/cm2 (10-6m Ci/cm2) για άλφα-εκπομπούς και που δεν περιέχουν οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό με σχετική δραστικότητα μεγαλύτερη από 70 kΒq/kg (2 nCi/g) δεν υπόκεινται πιά στις διατάξεις αυτής της κλάσης. 3. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο, κενή συσκευασία (a) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες περιλαμβάνουν κενά ακαθάριστα εμπορευματοκιβώτια ή δεξαμενές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού. (b) Εάν η συσκευασία περιέχει οποιαδήποτε ποσότητα ουράνιου ή θόριου στη δομή της, η διάταξη που ορίζεται στην παράγραφο 2 (c) παρακάτω, θα πρέπει να εφαρμόζεται. (c) Τα επίπεδα εσωτερικής μη-μόνιμης μόλυνσης (δραστικότητα του απομείναντος περιεχομένου) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα: (i) για βήτα/γάμα/χαμηλής-τοξικότητας άλφα εκπομπούς, 400 Βq/cm2 (10-2 mCi/cm2), (ii) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς, 40 Βq/cm2(10-3 mCi/cm2). 2. Συσκευασία/Κόλο (a) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλα τα κόλα που δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7. (b) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε καλά συντηρημένη κατάσταση και με ασφάλεια κλεισμένη. (c) Εάν η κενή συσκευασία περιλαμβάνει φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο στη δομή της, η εξωτερική επιφάνεια του ουράνιου ή θόριου θα πρέπει να καλύπτεται με ένα ανενεργό περίβλημα κατασκευασμένο από μέταλλο ή κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό. (d) Οποιεσδήποτε ετικέτες που παρουσιάζονται για να ικανοποιήσουν το περιθωριακό 2706, δεν θα πρέπει πιά να είναι ορατές. 3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2702. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε περιθωριακό 2702. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Βλέπε περιθωριακό 2702. 6. Μικτή Συσκευασία Δεν υπάρχουν διατάξεις. 7. Μικτή Φόρτωση Δεν υπάρχουν διατάξεις. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Κόλα (i) Μαρκάρισμα: βλέπε περιθωριακό 2702. Επισήμανση: Δεν υπάρχουν διατάξεις. (ii) Σε κόλα μόνιμα μαρκαρισμένα σε συμφωνία με το περιθωριακό 2705 δεν χρειάζεται να αφαιρούνται αυτά τα μαρκαρίσματα. (b) Εμπορευματοκιβώτια Δεν υπάρχουν διατάξεις. (c) Δεξαμενές Βλέπε Προσθήκη Β.1a/Β.1b, περιθωριακό 211 760/212 760 και Προσθήκη Β.5. (d) Υπερσυσκευασίες Δεν υπάρχουν διατάξεις. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Δεν υπάρχουν διατάξεις. 10. Έγγραφα μεταφοράς Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή «2910 Ραδιενεργό υλικό, εξαιρούμενο κόλο, κενή συσκευασία, 7, Πρόγραμμα 4, ΑDR (ή RΙD)». 11. Αποθήκευση και Αποστολή Δεν υπάρχουν διατάξεις. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών Δεν υπάρχουν διατάξεις. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2702. Πρόγραμμα 5 Υλικό χαμηλής σχετικής δραστικότητας (LSΑ-Ι) Σημειώσεις: 1. Η LSΑ-Ι είναι η πρώτη από τις τρεις ομάδες ραδιενεργού υλικού που από την φύση του έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα ή για το οποίο εφαρμόζονται όρια της υπολογιζόμενης μέσης σχετικής δραστικότητας. 2. Σχάσιμο υλικό δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται ως LSΑ-Ι υλικό. 3. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2912 Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSΑ-Ι), ε.α.ο. 2976 Νιτρικό θόριο, στερεό. 2978 Εξαφθοριούχο ουράνιο, σχάσιμο εξαιρούμενο ή μη-σχάσιμο. 2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυδρο. 2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό. Χαμηλής σχετικής δραστικότητας υλικό (LSΑ-Ι): ραδιενεργό υλικό για το οποίο το επίπεδο ακτινοβολίας σε 3 m από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου ή σε ένα μόνο φορτίο μη-συσκευασμένου υλικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mSν/h (1000 mrem/h) και που ικανοποιεί επίσης μία από τις παρακάτω περιγραφές: (a) μεταλλεύματα που περιέχουν φυσικά παραγόμενα ραδιονουκλεΐδια (π.χ. ουράνιο, θόριο), ή (b) συμπυκνώματα ουράνιου και θόριου μεταλλευμάτων που περιέχουν φυσικά παραγόμενα ραδιονουκλεΐδια, ή (c) στερεό μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο, ή (d) στερεές ή υγρές ενώσεις ή μείγματα μη-εκπέμποντος φυσικού ουράνιου ή εξαντλημένου ουράνιου ή φυσικού θόριου, ή (e) μη-σχάσιμο ραδιενεργό υλικό για το οποίο η τιμή Α2 είναι απεριόριστη. 2. Συσκευασία/Κόλο (a) LSΑ-Ι υλικό μπορεί να μεταφέρεται σε συσκευασίες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια, υπό την προϋπόθεση ότι: (i) η συσκευασία, που μπορεί να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, ικανοποιεί τις διατάξεις σχεδιασμού για βιομηχανικά κόλα ΙΡ-1 ή ΙΡ-2 (βλέπε περιθωριακό 3733 ή 3734 και επιπλέον, για δεξαμενές, περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β.1a και Β.1b) ως κατάλληλη για τη μορφή του LSΑ-Ι υλικού όπως ορίζεται στον Πίνακα 3, και (ii) το υλικό είναι φορτωμένο στη συσκευασία έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην προκύψει διαφυγή του περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(b) LSΑ-Ι υλικό μπορεί να μεταφέρεται χύμα, εάν: (i) για άλλα από φυσικά μεταλλεύματα, μεταφέρεται έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην προκύπτει διαφυγή του περιεχομένου από το όχημα και απώλεια προστατευτικού μέσου και μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση, ή (ii) για φυσικά μεταλλεύματα, μεταφέρεται σε όχημα υπό αποκλειστική χρήση. 3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2703. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά LSΑ-Ι υλικού υπό αποκλειστική χρήση, θα πρέπει να εξαιρούνται από το (a) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφόσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά LSΑ-Ι υλικού υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να εξαιρείται από το (a) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ όσον παραμένει σε εκείνη την αποκλειστική χρήση. 6. Μικτή Συσκευασία Βλέπε περιθωριακό 2703. 7. Μικτή Φόρτωση Βλέπε περιθωριακό 2703. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Για δεξαμενές, βλέπε Προσθήκη Β.1a/Β.1b, περιθωριακό 211 760/212 760 και Προσθήκη Β.5. 9. Ετικέτες Κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Βλέπε περιθωριακό 2703. 10. Έγγραφα μεταφοράς (a) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης, βλέπε περιθωριακό 2716. (b) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: (i) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί με τις λέξεις «Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSΑ-Ι), 7, Πρόγραμμα 5, ΑDR (ή RΙD)», π.χ. «2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSΑ-Ι), 7, Πρόγραμμα 5, ΑDR (ή RΙD)», ή (ii) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, «2912 Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSΑ-Ι), ε.α.ο., 7, Πρόγραμμα 5, ΑDR (ή RΙD)». Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει να επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 11. Αποθήκευση και Αποστολή (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Περιορισμός συνολικού δείκτη μεταφοράς για αποθήκευση: κανένας. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (a) έως (d). (b) Συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο όχημα: δεν υπάρχει όριο. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2703. Πρόγραμμα 6 Χαμηλής σχετικής δραστικότητας υλικό (LSΑ-ΙΙ) Σημειώσεις: 1. Η LSΑ-ΙΙ είναι η δεύτερη από τρεις ομάδες ραδιενεργού υλικού που, από τη φύση του, έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα ή για το οποίο εφαρμόζονται όρια της υπολογιζόμενης μέσης σχετικής δραστικότητας. 2. Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν, οι διατάξεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 3. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2912 Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSΑ-ΙΙ), ε.α.ο. 2976 Νιτρικό θόριο, στερεό. 2978 Εξαφθοριούχο ουράνιο, σχάσιμο εξαιρούμενο ή μη-σχάσιμο. 2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυδρου. 2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (LSΑ-ΙΙ): ραδιενεργό υλικό για το οποίο το επίπεδο ακτινοβολίας σε 3 m από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mSν/h (1000 mrem/h) και που ικανοποιεί μία από τις παρακάτω περιγραφές: (a) νερό με συγκέντρωση σε τρίτιο έως 0,8 ΤΒq/l (20 Ci/l), ή (b) στερεά και αέρια με δραστικότητα κατανεμημένη απ άκρου εις άκρον όχι μεγαλύτερη από 10-4 Α2/g, ή (c) υγρά με δραστικότητα κατανεμημένη απ άκρου εις άκρον όχι μεγαλύτερη από 10-5 Α2/g. 2. Συσκευασία/Κόλο (a) LSΑ-ΙΙ υλικό πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες, που μπορούν να είναι δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια. (b) Η συσκευασία, δεξαμενή ή το εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να ικανοποιεί τις διατάξεις σχεδιασμού για βιομηχανικα κόλα ΙΡ-2 ή ΙΡ-3 (βλέπε περιθωριακό 3734 ή 3735 και επιπλέον, για δεξαμενές, περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β.1a και Β.1b) ως κατάλληλη για την μορφή του LSΑ-ΙΙ υλικού όπως ορίζεται στον Πίνακα 4. (c) Το υλικό θα πρέπει να φορτώνεται στη συσκευασία, δεξαμενή ή στο εμπορευματοκιβώτιο έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2703. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά LSΑ-ΙΙ υλικού υπό αποκλειστική χρήση μπορούν να εξαιρούνται από το (a) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά LSΑ-ΙΙ υλικού υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να εξαιρείται από το (a) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ όσον παραμένει σε εκείνη την αποκλειστική χρήση. 6. Μικτή Συσκευασία Βλέπε περιθωριακό 2703. 7. Μικτή Φόρτωση Βλέπε περιθωριακό 2703. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Για δεξαμενές, βλέπε Προσθήκη Β.1a/Β.1b, περιθωριακό 211 760/212 760 και Προσθήκη Β.5. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Βλέπε περιθωριακό 2703. 10. Έγγραφα μεταφοράς (a) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης, βλέπε περιθωριακό 2716. (b) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: (i) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί με τις λέξεις «Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSΑ-ΙΙ), 7, Πρόγραμμα 6, ΑDR (ή RΙD)» π.χ. «2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSΑ-ΙΙ), 7, Πρόγραμμα 6, ΑDR (ή RΙD)», ή (ii) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, «2912 Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSΑ-ΙΙ), ε.α.ο., 7, Πρόγραμμα 6, ΑDR (ή RΙD)». Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 11. Αποθήκευση και Αποστολή Βλέπε περιθωριακό 2703. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (a) έως (d).(b) Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο όχημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που ορίζονται στον Πίνακα 5. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2703. Πρόγραμμα 7 Χαμηλής σχετικής δραστικότητας υλικό (LSΑ-ΙΙΙ) Σημειώσεις: 1. Η LSΑ-ΙΙΙ είναι η τρίτη από τρεις ομάδες ραδιενεργού υλικού που, από τη φύση του, έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα ή για το οποίο εφαρμόζονται όρια της υπολογιζόμενης μέσης σχετικής δραστικότητας. 2. Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν, οι διατάξεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 3. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2912 Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSΑ-ΙΙΙ), ε.α.ο. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (LSΑ-ΙΙΙ): στερεό ραδιενεργό υλικό για το οποίο το επίπεδο ακτινοβολίας σε 3 m από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mSν/h (1000 mrem/h) και που ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες: (a) το ραδιενεργό υλικό είναι κατανεμημένο απ άκρου εις άκρον σε ένα στερεό ή σύνολο στερεών αντικειμένων ή είναι ουσιωδώς ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ένα στερεό συμπαγές συνδετικό μέσο, (π.χ. τσιμέντο, βιτούμιο, κεραμικό) και (b) το ραδιενεργό υλικό είναι σχετικά αδιάλυτο, ή ουσιαστικά περιέχεται σε ένα σχετικά αδιάλυτο πλέγμα, και (c) η υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα, δεν υπερβαίνει τα 2 x 10-3 Α2/g. 2. Συσκευασία/Κόλο (a) LSΑ-ΙΙΙ υλικό πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες που μπορούν να είναι εμπορευματοκιβώτια. Μεταφορά σε δεξαμενές δεν είναι εφαρμόσιμη. (b) Η συσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει να ικανοποιεί τις διατάξεις σχεδιασμού για βιομηχανικά κόλα ΙΡ-2 (βλέπε περιθωριακό 3734) εάν μεταφέρονται σε αποκλειστική χρήση, ή ΙΡ-3 (βλέπε περιθωριακό 3735) εάν δεν μεταφέρονται σε αποκλειστική χρήση. (c) Το υλικό θα πρέπει να φορτώνεται στη συσκευασία ή στο εμπορευματοκιβώτιο έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου. 3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2703. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά LSΑ-ΙΙΙ υλικού υπό αποκλειστική χρήση μπορούν να εξαιρούνται από το (a) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά LSΑ-ΙΙΙ υλικού υπό αποκλειστική χρήση, θα πρέπει να εξαιρείται από το (a) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ όσον παραμένει σε εκείνη την αποκλειστική χρήση. 6. Μικτή Συσκευασία Βλέπε περιθωριακό 2703. 7. Μικτή Φόρτωση Βλέπε περιθωριακό 2703. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε περιθωριακό 2703. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Βλέπε περιθωριακό 2703. 10. Έγγραφα μεταφοράς (a) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. (b) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή: «2912, Ραδιενεργό Υλικό, Χαμηλή Σχετική Δραστικότητα (LSΑ-ΙΙΙ) ε.α.ο., 7, Πρόγραμμα 7, ΑDR (ή RΙD)». Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 11. Αποθήκευση και Αποστολή Βλέπε περιθωριακό 2703. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (a) έως (d). (b) Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνον όχημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που ορίζονται στον Πίνακα 6. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2703. Πρόγραμμα 8 Επιφανειακά μολυσμένα αντικείμενα (SCΟ-Ι και SCΟ-ΙΙ) Σημειώσεις: 1. Ένα επιφανειακά μολυσμένο αντικείμενο (SCΟ) είναι στερεό αντικείμενο που είναι όχι αφ εαυτού ραδιενεργό, αλλά που έχει ραδιενεργό υλικό κατανεμημένο στις επιφάνειές του. Επιφανειακά μολυσμένα αντικείμενα θα πρέπει να είναι σε μία από τις δύο ομάδες, είτε στην SCΟ-Ι είτε στην SCΟ-ΙΙ, ανάλογα με το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο μόλυνσης (βλέπε Πίνακα 7). 2. Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν, οι διατάξεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 3. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2913 Ραδιενεργό υλικό, επιφανειακά μολυσμένα αντικείμενα (SCΟ-Ι ή SCΟ-ΙΙ) (a) Στερεά, μη-ραδιενεργά αντικείμενα μολυσμένα στην επιφάνεια σ ένα επίπεδο όχι μεγαλύτερο από τα επίπεδα μόλυνσης που ορίζονται στον Πίνακα 7 όταν η μόλυνση υπολογίζεται κατά μέσον όρο πάνω σε ένα εμβαδόν 300 cm2 (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 cm2). >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>(b) Το επίπεδο ακτινοβολίας σε 3 m από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου ή από ένα μόνο αντικείμενο ή σύνολο αντικειμένων, εάν είναι μη-συσκευασμένα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mSν/h (1000 mrem/h). 2. Συσκευασία/Κόλο (a) SCΟ-Ι και SCΟ-ΙΙ μπορούν να μεταφέρονται σε συσκευασίες υπό την προϋπόθεση ότι: (i) η συσκευασία, που μπορεί να είναι εμπορευματοκιβώτιο, ικανοποιεί τις διατάξεις σχεδιασμού για βιομηχανικά κόλα ΙΡ-1 (βλέπε περιθωριακό 3733) για SCΟ-Ι, ή ΙΡ-2 (βλέπε περιθωριακό 3734) για SCΟ-ΙΙ, και (ii) τα αντικείμενα είναι φορτωμένα στη συσκευασία έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου. (b) SCΟ-Ι μπορεί να μεταφέρεται μη-συσκευασμένο, υπό την προϋπόθεση ότι: (i) μεταφέρεται σε όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου, και (ii) θα πρέπει να μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση εάν η μόλυνση στην προσιτή και στην απρόσιτη επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από 4 Βq/cm2 (10-4 mCi/cm2) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 0,4 Βq/cm2 (10-5 mCi/cm2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς, και (iii) μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται ότι το ραδιενεργό υλικό δεν απελευθερώνεται στο όχημα εάν αναμένεται ότι υπάρχει μη-μόνιμη μόλυνση σε απρόσιτες επιφάνειες μεγαλύτερη από 4 Βq/cm2 (10-4 mCi/cm2) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς, ή 0,4 Βq/cm2 (10-5 mCi/cm2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. (c) SCΟ-ΙΙ δεν θα πρέπει να μεταφέρεται μη-συσκευασμένο. 3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2703. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά SCΟ υπό αποκλειστική χρήση μπορούν να εξαιρούνται από το (a) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά SCΟ υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να εξαιρείται από το (a) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ όσον παραμένει σε εκείνη τη σχετική αποκλειστική χρήση. 6. Μικτή Συσκευασία Βλέπε περιθωριακό 2703. 7. Μικτή Φόρτωση Βλέπε περιθωριακό 2703. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε περιθωριακό 2703. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Βλέπε περιθωριακό 2703. 10. Έγγραφα μεταφοράς (a) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. (b) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή: «2913 Ραδιενεργό υλικό, Επιφανειακά μολυσμένο Αντικείμενο (SCΟ-Ι) ή (SCΟ-ΙΙ), 7, Πρόγραμμα 8, ΑDR (ή RΙD)». Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 11. Αποθήκευση και Αποστολή Βλέπε περιθωριακό 2703. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (a) έως (d). (b) Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο όχημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 Α2. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2703. Πρόγραμμα 9 Ραδιενεργά υλικά σε κόλα Τύπου Α Σημειώσεις: 1. Ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που προσφέρουν περιορισμένο ραδιολογικό κίνδυνο (βλέπε περιθωριακό 2700 (2) 1.) μπορεί να μεταφέρεται σε κόλα Τύπου Α, που θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να αντέχουν τις συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων ατυχημάτων. 2. Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν οι διατάξεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 3. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική μορφή, ε.α.ο. 2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό. 2976 Νιτρικό θόριο, στερεό. 2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό. 2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυδρου. 2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό. 2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο. Το περιεχόμενο ενός κόλου Τύπου Α θα πρέπει να περιορίζεται σε ραδιενεργό υλικό: (a) με δραστικότητα όχι μεγαλύτερη από Α1 (βλέπε περιθωριακά 3700 και 3701) εάν είναι σε ειδική μορφή, ή (b) με δραστικότητα όχι μεγαλύτερη από Α2 (βλέπε περιθωριακά 3700 και 3701) εάν είναι σε άλλη από ειδική μορφή. 2. Συσκευασία/Κόλο (a) Η συσκευασία, που μπορεί επίσης να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Α που ορίζονται στο περιθωριακό 3737 και επιπλέον, για δεξαμενές, Προσθήκες Β.1a και Β.1b. (b) Ειδικά, το κόλο Τύπου Α θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε, υπό συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων ατυχημάτων, να παρεμποδίζει την απώλεια ή τη διασπορά του ραδιενεργού περιεχομένου και απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 20 % αύξηση στο εξωτερικό επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο. (c) Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, απαιτείται έγκριση του σχεδιασμού από αρμόδια αρχή για το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό. (d) Το εξωτερικό του κόλου Τύπου Α θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο ένα χαρακτηριστικό τέτοιο όπως σφραγίδα, που θα είναι όχι άμεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, θα αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί. 3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2703. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε περιθωριακό 2703. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Βλέπε περιθωριακό 2703. 6. Μικτή Συσκευασία Βλέπε περιθωριακό 2703. 7. Μικτή Φόρτωση Βλέπε περιθωριακό 2703. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Κάθε κόλο Τύπου Α θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένη απ έξω με τις λέξεις «Τύπου Α». 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Βλέπε περιθωριακό 2703. 10. Έγγραφα μεταφοράς (a) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. (b) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: (i) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί με τις λέξεις «Ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑDR (ή RΙD)», π.χ. «2976 Νιτρικό θόριο, στερεό,ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑDR (ή RΙD)», ή (ii) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, «2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική μορφή, ε.α.ο., σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑDR (ή RΙD)», ή «2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο., σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑDR (ή RΙD)», όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 11. Αποθήκευση και Αποστολή Βλέπε περιθωριακό 2703. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών Βλέπε περιθωριακό 2703. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2703.Πρόγραμμα 10 Ραδιενεργό υλικό σε κόλα τύπου Β(U) Σημειώσεις: 1. Ραδιενεργό υλικό που υπερβαίνει σε ποσότητα τα όρια κόλου Τύπου Α μπορεί να μεταφέρεται σε κόλο Τύπου Β(U) που θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι απίθανη η απελευθέρωση του ραδιενεργού περιεχομένου ή η απώλεια του προστατευτικού μέσου της σε συνθήκες ατυχήματος κατά τη μεταφορά. 2. Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν οι διατάξεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 3. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική μορφή, ε.α.ο. 2975 Μεταλλικό θόριο,πυροφορικό. 2976 Νιτρικό θόριο, στερεό. 2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό. 2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυδρου. 2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό. 2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο. Το όριο στη συνολική δραστικότητα σε κόλο Τύπου Β(U) θα πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στο πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού για εκείνο το κόλο. 2. Συσκευασία/Κόλο (a) Η συσκευασία, που μπορεί επίσης να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Β που ορίζονται στο περιθωριακό 3738, τις διατάξεις για κόλα Τύπου Β(U) που ορίζονται στο περιθωριακό 3739 και επιπλέον, για δεξαμενές, Προσθήκες Β.1a και Β.1b. (b) Ειδικά, το κόλο Τύπου Β(U) θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε: (i) υπό συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων ατυχημάτων, θα περιορίζει την απώλεια ή τη διασπορά του ραδιενεργού περιεχομένου σε όχι μεγαλύτερη από Α2 x 10-6 ανά ώρα, και θα παρεμποδίζει την απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη από 20 % αύξηση στο εξωτερικό επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο, και (ii) θα είναι ικανή να αντέχει τις βλαπτικές επιδράσεις ενός ατυχήματος κατά τη μεταφορά όπως εκφράζεται με την διατήρηση του περιεχομένου και της ακεραιότητας του προστατευτικού μέσου στο βαθμό που απαιτείται από τα περιθωριακά 3738 και 3739. (c) Έγκριση του σχεδιασμού των κόλων Τύπου Β(U) σε συμφωνία με το περιθωριακό 3752 απαιτείται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού (μονομερής έγκριση). (d) Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, απαιτείται έγκριση του σχεδιασμού από αρμόδια αρχή για το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό. (e) Το εξωτερικό του κόλου Τύπου Β(U) θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο ένα χαρακτηριστικό όπως μία σφραγίδα, που θα είναι όχι άμεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, θα αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί. 3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2703. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε περιθωριακό 2703. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Βλέπε περιθωριακό 2703. 6. Μικτή Συσκευασία Βλέπε περιθωριακό 2703. 7. Μικτή Φόρτωση Βλέπε περιθωριακό 2703. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Κάθε κόλο Τύπου Β(U) θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας απ έξω με: (i) την χαρακτηριστική ένδειξη που δίνεται σ εκείνον τον σχεδιασμό από την αρμόδια αρχή, (ii) έναν σειριακό αριθμό για τον μοναδικό προσδιορισμό κάθε συσκευασίας που συμφωνεί με εκείνον τον σχεδιασμό, (iii) την διατύπωση «ΤΥΠΟΥ Β(U)», και (iν) το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που φαίνεται στο περιθωριακό 2705 (5) ανάγλυφο ή σφραγισμένο στο περισσότερο ανθεκτικό στη φωτιά και στο νερό δοχείο. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Βλέπε περιθωριακό 2703. 10. Έγγραφα μεταφοράς (a) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. (b) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: (i) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί με τις λέξεις «Ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Β(U), 7, Πρόγραμμα 10, ΑDR (ή RΙD)», π.χ. «2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Β(U), 7, Πρόγραμμα 10, ΑDR (ή RΙD)», ή (ii) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, «2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική μορφή, ε.α.ο., σε κόλο Τύπου Β(U), 7, Πρόγραμμα 10, ΑDR (ή RΙD)», ή «2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο., σε κόλο Τύπου Β(U), 7, Πρόγραμμα 10, ΑDR (ή RΙD)», όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. (c) Το πιστοποιητικό μονομερούς έγκρισης για το σχεδιασμό κόλου απαιτείται. (d) Πριν από κάθε φόρτωση οποιουδήποτε κόλου Τύπου Β(U), ο αποστολέας θα πρέπει να έχει στην κατοχή του όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης της σχετικής αρμόδιας αρχής και θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι αντίγραφά τους έχουν υποβληθεί, πριν την πρώτη φόρτωση, στην αρμόδια αρχή κάθε χώρας μέσω της οποίας ή στην οποία το κόλο πρόκειται να μεταφερθεί. (e) Πριν από κάθε φόρτωση όπου η δραστικότητα είναι μεγαλύτερη από 3 x 103 Α2 ή 3 x 103 Α1, όπως είναι κατάλληλο, ή 1 000 ΤΒq (20 kCi), όποια είναι η χαμηλότερη τιμή, ο αποστολέας πρέπει να το γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές όλων των χωρών που επηρεάζονται από τη μετακίνηση, κατά προτίμηση τουλάχιστον επτά ημέρες πριν. 11. Αποθήκευση και Αποστολή (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Ο αποστολέας θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις για πριν τη χρήση και πριν την αποστολή του περιθωριακού 3710. (c) Οποιεσδήποτε διατάξεις στα πιστοποιητικά έγκρισης της αρμόδιας αρχής θα πρέπει να τηρούνται. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (a) έως (d). (b) Εάν η μέση εκροή επιφανειακής θερμότητας από κόλο Τύπου Β(U) θα μπορούσε να υπερβεί τα 15 W/m2, οποιεσδήποτε ειδικές διατάξεις στοιβάγματος που ορίζονται στο πιστοποιητικό έγκρισης του κόλου που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή πρέπει να τηρούνται. (c) Εάν η θερμοκρασία της προσιτής επιφάνειας του κόλου Τύπου Β(U) θα μπορούσε να υπερβεί τους 50 °C υπό σκιά, η μεταφορά επιτρέπεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση, για την οποία η επιφανειακή θερμοκρασία περιορίζεται στους 85 °C. Μπορεί να λαμβάνονται υπόψη φραγμοί ή παραπετάσματα που προορίζονται να δίνουν προστασία στους εργάτες της μεταφοράς χωρίς οι φραγμοί ή τα παραπετάσματα να υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2703. Πρόγραμμα 11 Ραδιενεργά υλικά σε κόλα Τύπου Β(Μ) Σημειώσεις: 1. Ραδιενεργό υλικό που υπερβαίνει σε ποσότητα τα όρια του κόλου Τύπου Α μπορεί να μεταφέρεται σε κόλο τύπου Β(Μ) που θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι απίθανη η απελευθέρωση του ραδιενεργού περιεχομένου της ή η απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού μέσου της σε συνθήκες ατυχήματος κατά τη μεταφορά. 2. Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν οι διατάξεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 3. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική μορφή, ε.α.ο. 2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό. 2976 Νιτρικό θόριο, στερεό. 2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό. 2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου εξα-ένυδρου. 2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό. 2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο. Το όριο στη συνολική δραστικότητα σε κόλο τύπου Β(Μ) θα πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στο πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού για εκείνο το κόλο. 2. Συσκευασία/Κόλο (a) Η συσκευασία, που μπορεί επίσης να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Β που ορίζονται στο περιθωριακό 3738, τις διατάξεις για κόλα τύπου Β(Μ) που ορίζονται στο περιθωριακό 3740 και επιπλέον, για δεξαμενές, Προσθήκες Β.1a και Β.1b. (b) Ειδικά, το κόλο τύπου Β(Μ) θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε: (i) υπό συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων ατυχημάτων, θα περιορίζει την απώλεια ή διασπορά του ραδιενεργού περιεχομένου σε όχι μεγαλύτερη από Α2 x 10-6 ανά ώρα, και θα παρεμποδίζει την απώλεια προστατευτικού μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 20 % αύξηση στο εξωτερικό επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο, και (ii) θα είναι ικανή να αντέχει τις βλαβερές επιδράσεις ενός ατυχήματος κατά τη μεταφορά όπως εκφράζεται με τη διατήρηση του περιεχομένου και της ακεραιότητας του προστατευτικού μέσου στο βαθμό που απαιτείται από τα περιθωριακά 3738 και 3739. (c) Περιοδικός εξαερισμός κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να επιτρέπεται εάν αντισταθμιστικοί λειτουργικοί έλεγχοι είναι εγκεκριμένοι από όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. (d) Συμπληρωματικοί λειτουργικοί έλεγχοι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της ασφάλειας του κόλου τύπου Β(Μ) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή για την αντιστάθμιση των ανεπαρκειών από τις διατάξεις Τύπου Β(U) και οποιοιδήποτε περιορισμοί στον τρόπο ή τις συνθήκες μεταφοράς θα πρέπει να εγκρίνονται από όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. (e) Έγκριση του σχεδιασμού των κόλου Τύπου Β(Μ) σε συμφωνία με το περιθωριακό 3753 απαιτείται τόσο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού όσο και από κάθε χώρα μέσω της οποίας ή στην οποία τα κόλα μεταφέρονται (πολυμερής έγκριση). (f) Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, απαιτείται έγκριση του σχεδιασμού από αρμόδια αρχή για το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό. (g) Το εξωτερικό του κόλου τύπου Β(Μ) θα πρέπει να ενσωματώνει ένα χαρακτηριστικό όπως μία σφραγίδα, που θα είναι όχι άμεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, θα αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί. 3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας Βλέπε περιθωριακό 2703. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε περιθωριακό 2703. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Βλέπε περιθωριακό 2703. 6. Μικτή Συσκευασία Βλέπε περιθωριακό 2703. 7. Μικτή Φόρτωση Βλέπε περιθωριακό 2703. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Κάθε κόλο Τύπου Β(Μ) θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένη στο εξωτερικό με: (i) την χαρακτηριστική ένδειξη που δίνεται σ εκείνο τον σχεδιασμό από την αρμόδια αρχή, (ii) έναν σειριακό αριθμό για τον μοναδικό προσδιορισμό κάθε συσκευασίας που συμφωνεί με εκείνον τον σχεδιασμό, (iii) την διατύπωση «ΤΥΠΟΥ Β(Μ)», και (iν) το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που φαίνεται στο περιθωριακό 2705 (5) ανάγλυφο ή σφραγισμένο στο περισσότερο ανθεκτικό στη φωτιά και στο νερό δοχείο. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Βλέπε περιθωριακό 2703. 10. Έγγραφα μεταφοράς (a) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. (b) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: (i) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί με τις λέξεις «Ραδιενεργό υλικό σε κόλο τύπου Β(Μ), 7, Πρόγραμμα 11, ΑDR (ή RΙD)», π.χ. «2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό σε κόλο τύπου Β(Μ), 7, Πρόγραμμα 11, ΑDR (ή RΙD)», ή (ii) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς που οριζόμενου, «2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική μορφή, ε.α.ο., σε κόλο τύπου Β(Μ), 7, Πρόγραμμα 11, ΑDR (ή RΙD)», ή «2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο., σε κόλο τύπου Β(Μ), 7, Πρόγραμμα 11, ΑDR (ή RΙD)», όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. (c) Τα πιστοποιητικά πολυμερούς έγκρισης για τον σχεδιασμό κόλου απαιτούνται. (d) Εάν το κόλο είναι σχεδιασμένο να επιτρέπει για ελεγχόμενο περιοδικό εξαερισμό ή εάν το συνολικό περιεχόμενο υπερβαίνει τα 3 x 103 Α2 ή 3 x 103 Α1, όποιο είναι κατάλληλο, ή τα 1000 ΤΒq (20 kCi), όποια είναι η χαμηλότερη τιμή, απαιτούνται πιστοποιητικά πολυμερούς έγκρισης της φόρτωσης εκτός εάν οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές επιτρέπουν τη μεταφορά με μία σχετική διάταξη στα πιστοποιητικά για την έγκριση του σχεδιασμού κόλου. (e) Πριν από κάθε φόρτωση οποιουδήποτε κόλου τύπου Β(Μ), ο αποστολέας θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης. (f) Πριν από κάθε φόρτωση, ο αποστολέας θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των χωρών που επηρεάζονται από την μετακίνηση, κατά προτίμηση τουλάχιστον επτά ημέρες νωρίτερα. 11. Αποθήκευση και Αποστολή (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Ο αποστολέας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις για πριν τη χρήση και πριν τη φόρτωση του περιθωριακού 3710. (c) Οποιεσδήποτε διατάξεις στα πιστοποιητικά έγκρισης του σχεδιασμού ή της φόρτωσης που υποβάλλονται από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές πρέπει να τηρούνται. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (a) έως (d). (b) Εάν η μέση εκροή επιφανειακής θερμότητας από ένα κόλο τύπου Β(Μ) θα μπορούσε να υπερβεί τα 15 W/m2, οποιεσδήποτε ειδικές διατάξεις στοιβάγματος που ορίζονται στο πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού του κόλου από την αρμόδια αρχή πρέπει να τηρούνται. (c) Εάν η θερμοκρασία της προσιτής επιφάνειας του κόλου τύπου Β(Μ) θα μπορούσε να υπερβεί τους 50 °C υπό σκιά, η μεταφορά επιτρέπεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση, για την οποία η επιφανειακή θερμοκρασία περιορίζεται στους 85 °C. Μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι φραγμοί ή τα παραπετάσματα που προορίζονται να δίνουν προστασία στους εργάτες της μεταφοράς χωρίς οι φραγμοί ή τα παραπετάσματα να υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2703. Πρόγραμμα 12 Σχάσιμο υλικό Σημειώσεις: 1. Ραδιενεργό υλικό που είναι επίσης σχάσιμο υλικό πρέπει να συσκευάζεται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται έτσι ώστε να ικανοποιεί τις διατάξεις για ασφάλεια πυρηνικής κρισιμότητας, όπως αναφέρεται σε αυτό το Πρόγραμμα, και τις διατάξεις τις κατάλληλες για την ραδιοδραστικότητα του, όπως αναφέρεται στα Προγράμματα 6 έως 11, όπως απαιτείται. 2. Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 1. Υλικά 2918 Ραδιενεργό υλικό, σχάσιμο, ε.α.ο. 2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο, σχάσιμο που περιέχει περισσότερο από 1.0 % ουράνιο-235. Σχάσιμο υλικό είναι ουράνιο-233, ουράνιο-235, πλουτώνιο-238, πλουτώνιο-239, πλουτώνιο-241, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των προηγούμενων, εκτός από μη-εκπέμπον φυσικό ή εξαντλημένο ουράνιο και φυσικό ή εξαντλημένο ουράνιο που έχει τεθεί για εκπομπή σε θερμικούς αντιδραστήρες μόνο. Αποστολές σχάσιμου υλικού θα πρέπει επίσης να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις ενός από τα άλλα Προγράμματα, όπως απαιτείται για τη ραδιοδραστικότητα της αποστολής. 2. Συσκευασία/Κόλο (a) Τα παρακάτω υλικά εξαιρούνται από τις ειδικές διατάξεις συσκευασίας που αναφέρονται σε αυτό το Πρόγραμμα, αλλά πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις ενός από τα άλλα Προγράμματα όπως απαιτείται για τη ραδιοδραστικότητα του υλικού: (i) Σχάσιμο υλικό σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 15 g ανά κόλο υπό συνθήκες που περιγράφονται πλήρως στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. (ii) Ομοιογενή υδρογονούχα διαλύματα σε συγκεντρώσεις και ποσότητες περιορισμένες σε συμφωνία με τον Πίνακα ΙΙΙ του περιθωριακού 3703 της προσθήκης Α.7. (iii) Εμπλουτισμένο ουράνιο κατανεμημένο ομοιογενώς με όχι περισσότερο από 1 % ουράνιο-235 και με συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και ουράνιο-233 όχι μεγαλύτερη από το 1 % του βάρους του ουράνιου-235, υπό την προϋπόθεση ότι εάν το ουράνιο-235 είναι παρόν σε μορφή μεταλλική, οξειδίου ή καρβιδίου, δεν πρέπει να σχηματίζει διάταξη πλέγματος μέσα στο κόλο. (iν) Υλικό που περιέχει όχι περισσότερο από 5 g σχάσιμου υλικού σε οποιοδήποτε όγκο 10 λίτρων. (ν) Κόλα που περιέχουν όχι περισσότερο από 1 kg πλουτωνίου στο οποίο όχι περισσότερο από το 20 % κατά βάρος συνίσταται από πλουτώνιο-239, πλουτώνιο-241 ή οποιονδήποτε συνδυασμό εκείνων των ραδιονουκλεϊδίων. (νi) Διαλύματα νιτρικού ουρανύλιου εμπλουτισμένα σε ουράνιο-235 σε μία μέγιστη περιεκτικότητα 2 % κατά βάρος με συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και ουράνιο-233 όχι μεγαλύτερη από το 0.1 % του βάρους του ουράνιου-235 και ελάχιστη ατομική αναλογία αζώτου προς ουράνιο 2. (b) Αλλιώς κόλα για σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις σχεδιασμού για τον τύπο κόλου που είναι αναγκαίος για τη ραδιοδραστικότητα του σχάσιμου υλικού και, επιπλέον, θα πρέπει να ικανοποιούν τις πρόσθετες διατάξεις για κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό που αναφέρονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. (c) Κάθε σχεδιασμός κόλου για σχάσιμο υλικό πρέπει να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού και από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας μέσω της οποίας ή στην οποία το κόλο πρόκειται να μεταφερθεί, δηλ. απαιτείται πολυμερής έγκριση. (d) Το εξωτερικό των κόλων για σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ενσωματώνουν ένα χαρακτηριστικό όπως μία σφραγίδα, που θα είναι όχι άμεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, θα αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί. 3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 6. Μικτή Συσκευασία Μόνον είδη ή έγγραφα που είναι αναγκαία για τη χρήση του ραδιενεργού υλικού επιτρέπονται στο κόλο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίδραση μεταξύ αυτών και της συσκευασίας ή του περιεχομένου της που θα μείωνε την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας πυρηνικής κρισιμότητας) του κόλου. 7. Μικτή Φόρτωση Βλέπε περιθωριακό 2703. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. (b) Τα κόλα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα εξωτερικά ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας με: (i) «τύπου Α», « τύπου Β(U)», « τύπου Β(Μ)» όπως απαιτείται, (ii) χαρακτηριστική ένδειξη της αρμόδιας αρχής. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές Βλέπε περιθωριακό 2703. 10. Έγγραφα μεταφοράς (a) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. (b) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή: «2918 Ραδιενεργό υλικό, σχάσιμο, ε.α.ο., σε κόλο Τύπου ΙF ή Τύπου ΑF ή Τύπου Β(U)F ή Τύπου Β(Μ)F, 7, Πρόγραμμα 12, ΑDR (ή RΙD)», ή «2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο, σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο από 1.0 % ουράνιο-235, ραδιενεργό υλικό σε εγκεκριμένο κόλο, 7, Πρόγραμμα 12, ΑDR (ή RΙD)», όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. (c) Τα πιστοποιητικά πολυμερούς έγκρισης για τον σχεδιασμό κόλου σχάσιμου υλικού απαιτούνται. (d) Πριν από κάθε φόρτωση οποιουδήποτε κόλου σχάσιμου υλικού, ο αποστολέας θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης. (e) Πιστοποιητικά πολυμερούς έγκρισης φόρτωσης απαιτούνται για κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό εάν το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς των κόλων στην αποστολή υπερβαίνει το 50. (f) Για πρόσθετες διατάξεις εγγράφων, βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 11. Αποθήκευση και Αποστολή Βλέπε περιθωριακό 2703. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703, 12 (2), (a) έως (d). (b) Για αποστολές υπό αποκλειστική χρήση, το όριο του συνολικού δείκτη μεταφοράς θα πρέπει να είναι 100. (c) Κόλα σχάσιμου υλικού για τις οποίες ο δείκτης μεταφοράς για έλεγχο της πυρηνικής κρισιμότητας υπερβαίνει το 0, δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε υπερσυσκευασία. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2703. Πρόγραμμα 13 Ραδιενεργό υλικό μεταφερόμενο υπό ειδική ρύθμιση Σημείωση: Αποστολές ραδιενεργού υλικού που δεν ικανοποιεί όλες τις εφαρμόσιμες διατάξεις των Σχεδίων 5-12 μπορούν να μεταφέρονται υπό «ειδική ρύθμιση» () υποκείμενες στην εφαρμογή ειδικών διατάξεων εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές. Αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το συνολικό επίπεδο ασφάλειας σε μεταφορά και σε διαμετακομιστική αποθήκευση είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που θα παρέχονταν εάν είχαν ικανοποιηθεί όλες οι εφαρμόσιμες διατάξεις. 1. Υλικά: Υλικά με χαρακτηριστικούς αριθμούς ύλης 2912, 2913, 2918, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981 και 2982, βλέπε περιθωριακό 2701. Ραδιενεργά υλικά που μπορούν να αποσταλούν υπό ειδική ρύθμιση περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από εκείνα τα υλικά που καλύπτονται από τα Προγράμματα 5-11 και, εάν εφαρμόζεται, το Πρόγραμμα 12. 2. Συσκευασία/Κόλα (a) Όπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. (b) Πολυμερής έγκριση απαιτείται. 3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας Όπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. 4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες Όπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. 5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών Βλέπε περιθωριακό 2703. 6. Μικτή Συσκευασία Όπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. 7. Μικτή Φόρτωση Μικτή φόρτωση επιτρέπεται μόνον εάν επιτρέπεται ειδικά από τις αρμόδιες αρχές. 8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. Όμως αποστολές υπό ειδική ρύθμιση θα πρέπει πάντα να φέρουν ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΕΣ ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθ. 7C. (b) Επιπλέον, άλλες διατάξεις επισήμανσης και μαρκαρίσματος εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούνται. 9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Επιπλέον, άλλες διατάξεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούνται. 10. Έγγραφα μεταφοράς (a) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. (b) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: (i) τον χαρακτηριστικό αριθμό σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 και την ονομασία σύμφωνα με το περιθωριακό 2701, μαζί με τις λέξεις «Ραδιενεργό υλικό, υπό ειδική ρύθμιση, 7, Πρόγραμμα 13, ΑDR (ή RΙD)», π.χ. «2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό, υπό ειδική ρύθμιση, 7, Πρόγραμμα 13, ΑDR (ή RΙD)», ή (ii) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, τον χαρακτηριστικό αριθμό σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 και την ονομασία σύμφωνα με το περιθωριακό 2701, μαζί με τις λέξεις «υπό ειδική ρύθμιση, 7, Πρόγραμμα 13, ΑDR (ή RΙD )», π.χ. «2918 Ραδιενεργό υλικό, σχάσιμο, ε.α.ο., υπό ειδική ρύθμιση, 7, Πρόγραμμα 13, ΑDR (ή RΙD)». Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. (c) Κάθε αποστολή θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. (d) Πριν από κάθε φόρτωση, ο αποστολέας θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης. (e) Πριν από κάθε φόρτωση, ο αποστολέας πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των χωρών που επηρεάζονται από τη μετακίνηση, κατά προτίμηση τουλάχιστον επτά ημέρες πριν. 11. Αποθήκευση και Αποστολή (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Σχετικές διατάξεις αποθήκευσης και αποστολής εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούνται. (c) Εκτός εάν εξαιρείται ειδικά από τα πιστοποιητικά έγκρισης της αρμόδιας αρχής, ο αποστολέας θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις για πριν τη χρήση και πριν τη φόρτωση του περιθωριακού 3710. 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών (a) Βλέπε περιθωριακό 2703. (b) Σχετικές διατάξεις μεταφοράς εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούνται. 13. Άλλες Διατάξεις Βλέπε περιθωριακό 2703. Μαρκάρισμα και Επισήμανση Σημείωση: Για ραδιενεργά υλικά που έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, η επισήμανση θα πρέπει επίσης να είναι σε συμφωνία με τις διατάξεις για τις άλλες επικίνδυνες ιδιότητες [βλέπε περιθωριακό 3770 (3)]. Μαρκάρισμα Κόλων, συμπεριλαμβανομένων Δεξαμενών και Εμπορευματοκιβωτίων 2705 (1) Κάθε κόλο με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 50 kg θα πρέπει να έχει το επιτρεπτό μικτό βάρος του ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένο στο εξωτερικό της συσκευασίας. (2) Κάθε κόλο, εκτός από δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια και υπερσυσκευασίες και εξαιρούμενα κόλα των σχεδίων 1 έως 4 θα πρέπει να είναι καθαρό και μαρκαρισμένο με τρόπο διαρκείας με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που εγγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς μετά από τα γράμματα «UΝ». (3) Κάθε κόλο που συμφωνεί με τον σχεδιασμό ενός κόλου Τύπου Α θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένη στο εξωτερικό της συσκευασίας με «ΤΎΠΟΥ Α». (4) Κάθε κόλο που συμφωνεί με έναν σχεδιασμό εγκεκριμένο υπό τα περιθωριακά 3752-3755 θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένη στο εξωτερικό της συσκευασίας με: (a) την χαρακτηριστική ένδειξη που δίνεται σε εκείνον τον σχεδιασμό από την αρμόδια αρχή, (b) έναν σειριακό αριθμό για τον μοναδικό προσδιορισμό κάθε συσκευασίας που συμφωνεί με εκείνον τον σχεδιασμό, και (c) στην περίπτωση σχεδιασμού ενός κόλου Τύπου Β(U) Τύπου Β(Μ), με «ΤΎΠΟΥ Β(U)» ή «ΤΎΠΟΥ Β(Μ)». (5) Κάθε κόλο που συμφωνεί με τον σχεδιασμό ενός κόλου Τύπου Β(U) ή Τύπου Β(Μ) θα πρέπει να έχει το εξωτερικό του δοχείου που είναι πιο ανθεκτική στις επιδράσεις της φωτιάς και του νερού καθαρά μαρκαρισμένη ανάγλυφα, με σφραγίδα, ή άλλον τρόπο ανθεκτικό στις επιδράσεις της φωτιάς και του νερού με το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που φαίνεται στο υπόδειγμα παρακάτω. >ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>Βασικό σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού με αναλογίες βασισμένες σ έναν κεντρικό κύκλο ακτίνας Χ. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος του Χ θα πρέπει να είναι 4 mm. Επισήμανση Κόλων, συμπεριλαμβανομένων Δεξαμενών και Εμπορευματοκιβωτίων και Υπερσυσκευασιών 2706 (1) Κάθε κόλο, υπερσυσκευασία, δεξαμενή και εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει να φέρει τις ετικέτες που είναι σύμφωνες με το υπόδειγμα Αριθ. 7Α, 7Β ή 7C σύμφωνα με την κατάλληλη κατηγορία. Οποιεσδήποτε ετικέτες που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρούνται ή να καλύπτονται. Για ραδιενεργά υλικά που έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες βλέπε περιθωριακό 3770. (2) Οι ετικέτες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε δύο αντίθετες πλευρές του εξωτερικού ενός κόλου ή υπερσυσκευασίας, στο εξωτερικό και των τεσσάρων πλευρών ενός εμπορευματοκιβωτίου ή ενός εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής, ή στην περίπτωση οχήματος-δεξαμενής στα δύο πλευρικά τοιχώματα και στο πίσω τοίχωμα της μονάδας μεταφοράς. (3) Κάθε ετικέτα θα πρέπει να συμπληρώνεται με τις παρακάτω πληροφορίες με καθαρό και ανεξίτηλο τρόπο: (a) Περιεχόμενο: (i) Εκτός εάν πρόκειται για LSΑ-Ι υλικό, την ονομασία του ραδιονουκλεϊδίου όπως λαμβάνεται από τον Πίνακα Ι της προσθήκης Α.7, με τη χρήση των εκεί οριζόμενων συμβόλων. Για μείγματα ραδιονουκλεϊδίων, τα πιο περιοριστικά νουκλεΐδια πρέπει να αναφέρονται στο βαθμό που επιτρέπεται από το διάστημα στη γραμμή. Η ομάδα των LSΑ ή SCΟ θα πρέπει να φαίνεται κάτω από την ονομασία του ραδιονουκλεϊδίου. Οι όροι «LSΑ-ΙΙ», «LSΑ-ΙΙΙ», «SCΟ-Ι» και «SCΟ-ΙΙ» θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό, (ii) Για LSΑ-Ι υλικό, μόνον ο όρος «LSΑ-Ι» είναι αναγκαίος: η ονομασία του ραδιονουκλεϊδίου δεν είναι αναγκαία. (b) Δραστικότητα: Η μέγιστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εκφρασμένη σε μονάδες μπεκερέλ (Βq) [και, εάν είναι επιθυμητό κιουρί (Ci)] με το κατάλληλο SΙ πρόθεμα. [Βλέπε περιθωριακό 2001 (1)]. Για σχάσιμο υλικό, το συνολικό βάρος σε μονάδες γραμμαρίων (g) ή πολλαπλασίων τους, μπορεί να χρησιμοποιείται στη θέση της δραστικότητας. (