Κανονισμός Δεοντολογίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Γενικές Διατάξεις - Σκοπός"
1.  
  Οι Ορκωτοί Εκτιμητές, οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές Α΄ τάξεως και οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές, μέλη του Σ.Ο.Ε. είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, δε συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Σ.Ο.Ε. και ασκούν δημόσιο λειτούργημα.
2.  
  Οι κανόνες δεοντολογίας εγγυώνται, χάρη στην κοινή αποδοχή τους, την καλή εκτέλεση από τον Ορκωτό Εκτιμητή του έργου που του έχει ανατεθεί από την Πολιτεία. Η μη τήρηση των κανόνων αυτών από τα μέλη του Σ.Ο.Ε. έχει ως συνέπεια την πειθαρχική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3.  
  Στόχος του Κανονισμού Δεοντολογίας είναι η διασφάλιση του Κύρους του επαγγέλματος των μελών του Σ.Ο.Ε. και η διαρκής αναβάθμιση του, καθώς και η δημιουργία των καταλλήλων προϋποθέσεων για το σχηματισμό ομοιομόρφων κανόνων συμπεριφοράς των Ορκωτών Εκτιμητών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.  
  Ο Κανονισμός Δεοντολογίας Εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, δηλαδή τους Ορκωτούς Εκτιμητές, βοηθούς Ορκωτούς Εκτιμητές Α΄ τάξης και βοηθούς Ορκωτούς Εκτιμητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2515/1997.
5.  
  Ο Κανονισμός Δεοντολογίας εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των Ορκωτών Εκτιμητών που ασκούνται εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας
6.  
  Τα μέλη του ΣΟΕ οφείλουν να τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας των επιστημονικών και επαγγελματικών οργανώσεων, στις οποίες ανήκει το καθένα
Άρθρο 2 "Ανεξαρτησία. Εμπιστοσύνη και ηθική ακεραιότητα Απόρρητο. Ασυμβίβαστα. Προσωπική διαφήμιση"
1.  
  Τα μέλη του ΣΟΕ: α) ασκούν το επάγγελμά τους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, οφείλουν δε να διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία τους απέναντι σε κάθε τρίτο και ιδιαίτερα απέναντι στον εντολέα τους και το Σ.Ο.Ε. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους νόμους του Κράτους, τα Ελληνικά εκτιμητικά πρότυπα και τον κανονισμό λειτουργίας του Σ.Ο.Ε.
 1. οφείλουν να καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
 2. οφείλουν να συλλέγουν και να αξιολογούν τα απαραίτητα σε αυτούς στοιχεία και να συντάσσουν τις εκθέσεις εκτιμήσεως αυτοπροσώπως.
 3. Δεν έχουν δικαίωμα υποκατάστασής τους, παρά μόνο από άλλα μέλη του Σ.Ο.Ε. ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου.
 4. οφείλουν να ενημερώνονται διαρκώς και να επιμορφώνονται στο επαγγελματικό τους αντικείμενο
 5. οφείλουν να απέχουν από την ανάληψη υποθέσεων που βρίσκονται πέραν του γνωστικού αντικειμένου και της εμπειρίας τους
 6. οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να επιδεικνύουν εντιμότητα και να μην αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα πάσης φύσεως ανταλλάγματα για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,
 7. οφείλουν με κάθε τρόπο να καλλιεργούν το αίσθημα εμπιστοσύνης των εντολέων τους και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θέτει σε αμφιβολία την εντιμότητα, την προσήλωση στο καθήκον ή την ηθική ακεραιότητά τους,
 8. οφείλουν να είναι εχέμυθα και να μην παραβιάζουν το επαγγελματικό τους απόρρητο κατά τη θητεία τους στο Σ.Ο.Ε. και μετά την αποχώρησή τους από αυτό,.
 9. δεν δημοσιοποιούν μέσω ΜΜΕ ή με άλλο τρόπο, στοιχεία του Σ.Ο.Ε. χωρίς την έγκριση του Σώματος, σε κάθε περίπτωση δε δεν μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις και πληροφορίες,.
 10. οφείλουν να δηλώνουν κώλυμα και να μη συμμετέχουν στη διαδικασία εκτίμησης ιδίων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων συγγενών τους ή τρίτων με τους οποίους σχετίζονται με ιδιαίτερο τρόπο
2.  
  Το λειτούργημα του Ορκωτού εκτιμητή και των λοιπών μελών του ΣΟΕ, είναι ασυμβίβαστο προς την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και προς οποιαδήποτε έμμισθη ή άμισθη υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου
3.  
  Το λειτούργημα του Ορκωτού Εκτιμητή και των λοιπών μελών του ΣΟΕ, δεν είναι ασυμβίβαστο με:
 1. τη διδασκαλία σε ΑΕΙ, Ιδρύματα Ερευνών και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και Ινστιτούτα Ερευνών,.
 2. την κατοχή εκλόγιμων αξιωμάτων και με τη βουλευτική ιδιότητα.
 3. Εάν όμως εκλεγούν σε δημαρχιακό, Νομαρχιακό ή βουλευτικό αξίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών του Σ.Ο.Ε.
 4. τη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ΝΠΔΔ των επιχειρήσεων και των οργανισμών του Δημοσίου Τομέα, καθώς και των κοινωφελών ιδρυμάτων και των ΝΠΔΔ, που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα
4.  
  Οι ορκωτοί Εκτιμητές οφείλουν να μη μεταχειρίζονται αθέμιτα μέσα προβολής τους
Άρθρο 3 "Σχέσεις με εντολείς"
1.  
  Τα μέλη του ΣΟΕ οφείλουν να εκτελούν τις ανατιθέμενες σε αυτούς εκτιμητικές εργασίες με τρόπο που να επιτυγχάνεται κατά το δυνατό άρτιο, ταχύ και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα
2.  
  Οφείλουν να αποφεύγουν την ανάπτυξη ιδιαιτέρων σχέσεων με τους εντολείς τους, οι οποίοι ενδεχομένως δυσχεραίνουν την εκτέλεση του έργου τους
3.  
  Οφείλουν να είναι ευγενείς πρόθυμοι και εξυπηρετικοί έναντι των εντολέων τους
Άρθρο 4 "Σχέσεις με τους συναδέλφους"
1.  
  Ο σεβασμός και η συναδελφική συμπεριφορά προς τα άλλα μέλη αποτελεί καθήκον μέλους του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Ειδικότερα, τα παλαιότερα μέλη του ΣΟΕ οφείλουν να συμπαρίστανται ουσιαστικά, ηθικά, επαγγελματικά και κοινωνικά στα νεότερα μέλη του κατά την ένταξη και την επαγγελματικής τους προσαρμογή στο ΣΟΕ, τα δε νεότερα μέλη να ανταποκρίνονται ανάλογα στην ανωτέρω συμπεριφορά των παλαιοτέρων.
2.  
  Τα μέλη του ΣΟΕ οφείλουν, όσες φορές προβαίνουν σε κριτική της εργασίας της συμπεριφοράς και της δραστηριότητας των συναδέλφων τους, να το πράττουν καλοπροαίρετα και σε καμία περίπτωση να μη δημοσιοποιούν την κριτική τους
Άρθρο 5 "Σχέσεις με το ΣΟΕ"
1.  
  Τα μέλη του ΣΟΕ οφείλουν να προστατεύουν και να προάγουν τα συμφέροντα του Σώματος
2.  
  Τα μέλη του ΣΟΕ οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη των σκοπών του Σώματος. Ακόμη οφείλουν να αναλαμβάνουν πρόθυμα υπηρεσίες που αφορούν το ΣΟΕ και είναι πέρα από το εκτιμητικό τους έργο.
3.  
  Οφείλουν να διαχειρίζονται με φειδώ και σύνεση τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΟΕ και να περιορίζουν τις λειτουργικές δαπάνες που εξαρτώνται από αυτούς στις απαραίτητες
Άρθρο 6 "Σχέσεις με το Δημόσιο και τις υπηρεσίες του"
1.  
  Τα μέλη του ΣΟΕ, ως δημόσιοι λειτουργοί, οφείλουν: α) να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό και το επιβαλλόμενο πνεύμα συμπαραστάσεως και συνεργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο, τις υπηρεσίες του και τους υπολοίπους φορείς του Δημοσίου Τομέα. β) να είναι ευγενείς, πρόθυμοι και εξυπηρετικοί έναντι των κρατικών οργάνων και δημοσίων υπαλλήλων με τους οποίους συνεργάζονται, γ) να παρέχουν ανεπιφύλακτα τις γνώσεις και την εμπειρία τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, όταν αυτές τους ζητούνται από κρατικές υπηρεσίες. δ) να συνεργάζονται άψογα με επαγγελματικές ομάδες τις οποίες χρησιμοποιούν ως πηγές πληροφοριών κατά την εκτέλεση του έργου τους.
Άρθρο 7 "Τελικές και μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Ο έλεγχος τηρήσεως του παρόντος κανονισμού δεοντολογίας ανατίθεται στα όργανα που θα καθοριστούν στον κανονιμσό λειτουργίας του ΣΟΕ, ο οποίος θα προβλέπει τις πειθαρχικές ποινές και την πειθαρχική διαδικασία. Μέχρι την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών το οποίο ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μελών του ΣΟΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ/τος 279/1979. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ του νόμου 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ωρκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154).
 • Του άρθρου 29Α΄ του νόμου 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 96/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-06-08 Κανονισμός Δεοντολογίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/114
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία