ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/107

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία των Τμημάτων του Χαροκοπείου Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα ιδρυθέντα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 206/92 (Α~ 97) Τμήματα του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας: α) Οικιακής Οικονομίας και β) Διαιτολογίας μετονομάζονται αντίστοιχα σε: α) Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και β) Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής.
2.  
  Το επιστημονικό αντικείμενο των Τμημάτων παραμένει το ίδιο, όπως έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 2 του Π.Δ. 206/92 (Α~ 97).
3.  
  Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις α) Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονομίας και β) Ανθρωποοικολογίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. α του Π.Δ. 206/92 και το άρθρο μόνο του Π.Δ. 295/94.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α~ 87), όπως τούτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο15 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2640/98 (Α~ 206) β) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38) γ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 8211/1999 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη» (Β’198). δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, 1107147/1239/006Α/7.10.97 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β~ 922)
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρίαση 134η/21.7.98) και της Συγκλήτου (συνεδρίαση 1η/ 19.2.1999) του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας 3, Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε τούτο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 59/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-06-08 Μετονομασία των Τμημάτων του Χαροκοπείου Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/114
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/1107147_1239_006Α 1997
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας». 1992/206 1992
Αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 206/ 1992 «Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας». 1994/295 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία