Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς."
1.  
  Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Ν.Π.Δ.Δ. αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Πειραιώς και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.
2.  
  Σκοπός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά του μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, στην πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειά του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 2
1.  
  Διάρθρωση Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: ΤΜΗΜΑΤΑ:α. Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων β. Τμήμα Μητρώου γ. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού και Γραμματεία της Διοικητικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ α. Γραφείο Τύπου Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων. β. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, ως εξής: α) ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων, ανήκουν: - Η γνωμοδότηση επί σχεδίων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Διοικητικών Αποφάσεων που αφορούν την Βιοτεχνία και την Οικονομία της Χώρας γενικότερα καθώς και εισηγήσεις και προτάσεις για τροποποιήσεις επί νόμων και αποφάσεων που είναι σε ισχύ. - Η παρακολούθηση της βιοτεχνικής κίνησης της Επιμελητηριακής Περιφέρειας ως προς την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ως προς την εξαγωγική τους δραστηριότητα και ως προς τις αλλαγές στην κλαδική εξέλιξη της μεταποίησης, ως και η παρακολούθηση και γνωμοδοτική μεσολάβηση επί των χρηματοπιστωτικών όρων για την Βιοτεχνία. - Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τη δραστηριότητα του Επιμελητηρίου ως και η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών στο Επιμελητήριο. - Η ίδρυση ή συμμετοχή σε χρηματοπιστωτικό φορέα για την εξυπηρέτηση των βιοτεχνών - μελών του Επιμελητηρίου. - Η μελέτη των ειδικών προβλημάτων της Βιοτεχνικής τάξης και η περαιτέρω προώθησή τους με στόχο την επίλυσή τους (βιοτεχνικά πάρκα, ζώνη ναυπηγοεπισκευής κ.λπ.). - Η ανάπτυξη της επικοινωνίας του Επιμελητηρίου με τους βιοτέχνες - μέλη και τις συνδικαλιστικές τους Οργανώσεις ως και η ενημέρωσή τους επί θεμάτων αμέσου ενδιαφέροντός τους (θέματα φορολογίας, μισθώσεων, επενδύσεων, χρηματοδότησης, ανάπτυξης κ.λπ.) - Η μέριμνα για την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 2009/92. - Η σύνταξη μελετών γενικών και κλαδικών. - Η μέριμνα για την οργάνωση εκθέσεων ή συμμετοχής σε εκθέσεις βιοτεχνικών προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό, η ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό καθώς και η μέριμνα για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις κρατικές προμήθειες. - Η μέριμνα για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η παρακολούθηση των εργασιών τους. - Η επικοινωνία και συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε θέματα βιοτεχνικά και επιμελητηριακά. - Η μελέτη της Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η παρακολούθηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προγραμμάτων των Κοινοτικών Ταμείων που αφορούν τη Βιοτεχνία. - Η μέριμνα για την επαφή με το Ευρωεπιμελητήριο, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, άλλες διεθνείς ενώσεις, με το γραφείο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες, με τις ξένες Πρεσβείες και τους Εμπορικούς Ακολούθους της Χώρας μας στο εξωτερικό, με στόχο την προαγωγή των συμφερόντων των μελών του Επιμελητηρίου. β) ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται: - Η τήρηση Ειδικού Μητρώου Βιοτεχνικών Επωνυμιών καθώς και η μέριμνα για την εκκαθάριση ή αναθεώρησή του. - Η διαρκής παρακολούθηση της ίδρυσης, τροποποίησης ή διάλυσης των Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας του Επιμελητηρίου. - Η έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής στο τηρούμενο Μητρώο επωνυμιών, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών καθώς και η επιμέλεια διενέργειας αυτοψιών που αφορούν την σωστή τήρηση του Μητρώου. - Η θεώρηση ελέγχου του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου σε νεοσυσταθείσες, τροποποιούμενες ή διαλυόμενες βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας του Επιμελητηρίου. - Η σύνταξη καταλόγου τακτικών πραγματογνωμόνων και δειγματοληπτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. - Η επιμέλεια για την διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και διαιτησιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. - Η επιμέλεια για την επίλυση των επαγγελματικών διαφορών και την έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. - Η χορήγηση των κωδικών αριθμών στους κατασκευαστές χρυσοχόους σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και η τήρηση μητρώου κωδικών αριθμών σήμανσης πολυτίμων μετάλλων. - Η επιμέλεια για την σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου καθώς και κάθε σχετική εργασία με την διεξαγωγή των εκλογών. - Η τήρηση αρχείου στοιχείων, νόμων, κανονισμών, δικαστικών αποφάσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων κ.λπ. για την τεκμηρίωση του έργου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του τμήματος. - Η στατιστική παρακολούθηση των λειτουργικών δεδομένων του τμήματος και η έκδοση σχετικών στατιστικών δελτίων. - Η σύνταξη μελετών, εκθέσεων, εισηγήσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Μητρώου. γ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγεται: - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και η μέριμνα για την τήρηση των στοιχείων μεταβολών του σε συνολικό, ειδικό και σε προσωπικό επίπεδο. - Η μέριμνα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας Νομοθεσίας και των αναγκών του Επιμελητηρίου. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφησης και αναπαραγωγής εγγράφων και εντύπων, καθώς και η αποστολή τηλετύπων και η τηλεμετάδοση εγγράφων. - Η τήρηση αρχείου εγγράφων, πρωτοκόλλου. - Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η διανομή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες. - Η βεβαίωση υπό του Προϊσταμένου του Τμήματος της ακρίβειας αντιγράφων και φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων και δικαιολογητικών. - Η βεβαίωση υπό του Προϊσταμένου του Τμήματος του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. - Η μέριμνα για την στέγαση της υπηρεσίας, την ασφάλιση του κτιρίου και την σωστή αξιοποίηση των χώρων στέγασης και των ακινήτων του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για την προμήθεια καθώς και εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, του ΤΕLΕFΑΧ και των λοιπών μέσων επικοινωνίας. - Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (συντήρηση - επισκευή κτιρίων, εγκατάσταση - συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων, επίπλων κ.λπ.), καθώς και η μέριμνα για την διαχείριση του υλικού της υπηρεσίας. - Η μέριμνα για την φύλαξη και τον καθαρισμό των χώρων, της υπηρεσίας. - Η μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων. - Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου, η πρόσκληση των μελών του Επιμελητηρίου προς εξόφληση των συνδρομών τους. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. - Η μέριμνα για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου καθώς η σύνταξη του απολογισμού. - Η διαχείριση πάγιας προκαταβολής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Επιμελητηρίου. Το ποσόν της ταμειακής πρόβλεψης θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Η Γραμματεία της Διοικητικής Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής καθήκοντα: - Η μέριμνα για την πρόσκληση των μελών της Διοίκησης στις συνεδριάσεις, η προετοιμασία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η συγκέντρωση στοιχείων που χρειάζονται για την λήψη αποφάσεων από την διοίκηση και η γραμματειακή υποστήριξη των μελών της Διοικητικής Επιτροπής. - Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και η επ’ αυτών ενημέρωση των αρμοδίων Τμημάτων. - Η επιμέλεια για την αποστολή αντιγράφων και πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. - Η τήρηση αρχείου και ευρετηρίου των θεμάτων αρμοδιότητας της Διοίκησης, η τήρηση βιβλίου επιτροπών και συμβουλίων που μετέχουν ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, η τήρηση βιβλίου παρουσίας των μελών των οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου, ως και η τήρηση αρχείου αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών ανάδειξης μελών οργάνων διοίκησης. - Η προετοιμασία θεμάτων για τη συμμετοχή των μελών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ. ως τήρηση αρχείου άρθρων και ομιλιών των μελών της Διοικητικής Επιτροπής. - Η μέριμνα για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου. δ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται: - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Επιμελητηρίου από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. - Η εκπαίδευση των χρηστών Η/Υ όλων των τμημάτων. - Η εκτύπωση μηχανογραφικών στοιχείων για στατιστικούς υπολογισμούς. - Η μέριμνα για την βελτίωση των προγραμμάτων και για την προσαρμογή των στις απαιτήσεις των οργάνων της Διοίκησης και των αναγκών της υπηρεσίας. - Η σύνδεση με διεθνή δίκτυα πληροφοριών. ε) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ Στην αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού υπάγονται: - Η τακτική προβολή του έργου και των θεμάτων του Επιμελητηρίου δια του τύπου και δια παντός άλλου πρόσφορου μέσου ενημέρωσης, σύμφωνα με τη βούληση και τις αποφάσεις της Διοίκησης. - Η επιμέλεια για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, για την υποδοχή και φιλοξενία των ξένων αποστολών, σε συνεργασία με τα τμήματα: Βιοτεχνικών θεμάτων και Διοικητικού Οικονομικού. - Η μέριμνα για τη λειτουργία όλων των βιβλιοθηκών του Επιμελητηρίου, για τον εμπλουτισμό τους και την ενημέρωσή τους. (Χάρτες, ΦΕΚ οικονομικές εκδόσεις, ημερήσιο και περιοδικό έντυπο λοιπό υλικό κ.λπ.). - Η παρακολούθηση του ημερήσιου τύπου και η ενημέρωση των οργάνων της Διοίκησης και των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου επί των θεμάτων που αμέσως και εμμέσως ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Η έκδοση ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ επί των πάσης φύσεως εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για κάθε είδους επαφή σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων. (Εορταστικές κάρτες, ειδοποιήσεις για ενέργειες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, η παρακολούθηση και προβολή των δράσεων των οργάνων της Διοίκησης) και η τήρηση του πρωτοκόλλου δημοσίων σχέσεων. - Η τήρηση αρχείων εκδόσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. - Η τήρηση φωτογραφικού αρχείου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. - Η φροντίδα συντήρησης των μέσων που χρησιμοποιεί το Επιμελητήριο για την προβολή του (Υλικοτεχνικά μέσα κ.λπ.). - Η μέριμνα για την κοινωνική δράση και εμφάνιση του Επιμελητηρίου και η υποβολή προτάσεων για την διαρκή βελτίωση των τρόπων και της ποιότητας με την οποία εμφανίζεται το Επιμελητήριο. στ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Στην αρμοδιότητα του Γραφείου υπάγονται: - Η νομική κάλυψη παντός υπηρεσιακού ζητήματος ως προς την γνωμοδότηση και τεκμηρίωση, η εκπροσώπηση και ο χειρισμός όλων των δικαστικών υποθέσεων του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για την νομική διασφάλιση της Διοίκησης ως προς τις αποφάσεις της, ως και η μέριμνα για τη νομική διασφάλιση των πόρων, των απαιτήσεων και των περιουσιακών στοιχείων του Επιμελητηρίου.
Άρθρο 4 "Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες και κλάδους. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής:"
1.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού / θέσεις δέκα (10)
2.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας επιστήμης των υπολογιστών / θέση μία (1). 3.ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού / θέσεις οκτώ (8).
4.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Δακτυλογράφων ειδικότητας Ελληνικής / θέσεις δύο (2)
5.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ειδικότητας χειριστών Η/Υ / θέσεις έξι (6)
6.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού / θέση μία (1)
7.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας / θέση μία (1)
Άρθρο 5
1.  
  Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. 1) Τρεις (3) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: Α) Δύο (2) θέσεις Οικονομολόγων. Ειδικοί σε θέματα οικονομοτεχνικά (οικονομοτεχνικές μελέτες ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ, ΜΑRΚΕΤΙΝG, επιχειρησιακή έρευνα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοστολόγηση και άλλα συναφή αντικείμενα). Β) Μία (1) θέση Μηχανολόγου - Μηχανικού, με ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα Μηχανολογικά. 2) Τρεις (3) προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2-5 του Ν. 1746/88 (ΦΕΚ 2/Α/88) που θα καταργηθούν μόλις κενωθούν.
Άρθρο 6
1.  
  Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής. Μία (1) θέση δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω. Η πρόσληψη του δικηγόρου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 7 "Προσόντα διορισμού."
1.  
  Ως προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88) όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81/Α/92) και 368/92 (ΦΕΚ 186/Α/92).
2.  
  Ως προσόντα διορισμού του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1943/91.
Άρθρο 8
1.  
  Προϊστάμενοι. α) Της Διεύθυνσης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και, εν ελλείψει, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. β) Των Τμημάτων και των Γραφείων, πλην του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών και του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων, του εν λόγω Επιμελητηρίου, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και, εν ελλείψει, ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. γ) Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, εν ελλείψει, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. δ) Του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων προΐσταται δικηγόρος.
Άρθρο 9 "Μεταβατικές διατάξεις."
1.  
  Οι κατά τη την δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά Κλάδους και Κατηγορίες που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 222/1988 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΒΕΠ)» (ΦΕΚ 95/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 434/1990 (ΦΕΚ 169/Α’). Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Πειραιώς.
 • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
 • Το Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (ΦΕΚ Α/201/95.
 • Την 114/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη» (ΦΕΚ 924/Β/96). 6.Την ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β/97),όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της αριθμ. ΔΙΔΚ. Φ1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924 Β~.).
 • Την 1107147/1239/0006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β).
 • Την 464/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτ. Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-01-29 Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/7
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/222 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/222 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/434 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/434 1990
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία