Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 223/1995 «~Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας .....» (Α~ 128) σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/45/ΕΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν Διάταγμα τροποποιούνται διατάξεις του Π. Δ/τος 223/1995 «~Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας . . » (Α~ 128) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/45/ΕΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθ. L 189 της 3.7.1998 σελ. 12).
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 Οδηγίας 98/45/ΕΚ) Το Π. Δ/γμα 223/1995 «~Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ....» (Α~ 128) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 288/1997 (Α~ 209), τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στο άρθρο 13 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Εφόσον η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας θεωρεί ότι η χώρα είναι πλήρως ή εν μέρει απαλλαγμένη από μία από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1, κατάλογος ΙΙΙ, υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής ~Ενωσης τα κατάλληλα δικαιολογητικά, διευκρινίζοντας ιδίως - τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισής της στη χώρα, - τα αποτελέσματα των δομικών επιτήρησης που ενδεχομένως στηρίζονται σε ορολογική, ιολογική, μικροβιολογική ή παθολογική έρευνα ή τον εντοπισμό του παρασίτου, καθώς και το γεγονός ότι η ασθένει αυτή πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στις αρμόδιες αρχές, - τη διάρκεια της πραγματοποιούμενης επιτήρησης, - τους κανόνες που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας. 2 Οι περιοχές που θεωρούνται απαλλαγμένες από τη συγκεκριμένη ασθένεια, τα είδη που είναι ευαίσθητα σε αυτήν καθώς και οι γενικές ή ειδικές συμπληρωματικές εγγυήσεις που θα απαιτούνται για την είσοδο ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στις περιοχές αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ (Ε.Ε.L. 46) Με την ίδια διαδικασία καθορίζεται ο τύπος του εγγράφου μεταφοράς που θα συνοδεύει τα ζωντανά ψάρια, μαλάκια ή οστρακοφόρα και ενδεχομένως τα αυγά και τους γαμέτες τους, που εισέρχονται σε τέτοιες περιοχές, στο οποίο πρέπει να πιστοποιείται ότι ανταποκρίνονται στις εν λόγω πρόσθετες εγγυήσεις .
2.  
  ~Ολες οι εκμεταλλεύσεις της ηπειρωτικής ζώνης ευρίσκονται υπό την επιτήρηση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής η οποία υποχρεούται να πραγματοποιεί δύο επισκέψεις υγειονομικού ελέγχου ετησίως κατά τη διάρκεια δύο ετών» «Τα υποδείγματα των πιστοποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα υδατοκαλλιέργειες, τα αυγά και τους γαμέτες τους κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο μεταξύ μη εγκεκριμένων περιοχών όσον αφορά τις ασθένειες του καταλόγου ΙΙ του παραρτήματος Α καθώς και ο τρόπος επέκτασης του ηλεκτρονικού συστήματος σύνδεσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών Αnimο στο εμπόριο των προαναφερθέντων ζώων και προϊόντων καταρτίζονται με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ»
 1. Η περίπτωση 2 του σημείου Ι.Γ. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«.
3.  
  Το παράρτημα Β του άρθρου 24 του Π. Δ/τος 223/1995 (Α~ 128) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 288/1997 (Α~ 209) τροποποιείται ως ακολούθως:.
 1. Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης 2 του σημείου Ι.Β. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:«.
Άρθρο 3 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 του Ν. 248/1914 (Α~ 110) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2538/1997 (Α~ 242).
2.  
  Στους παραβάτες του Π. Δ/τος 233/1995 (Α~ 128) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 288/1997 (Α~ 209) επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 του Ν. 248/1914 (Α~ 110) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2538/1997 (Α~ 242).
Άρθρο 4
1.  
  (Άρθρο 2 οδηγίας 98/45/ΕΚ) ~Εναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα αρχίζει από την 1η Ιουλίου 1999, με εξαίρεση το άρθρο 3 παρ. 2 που ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α~ 34), όπως η παραγρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παραγρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ~Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α~ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α~ 101). β) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α~ 110), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α~ 47). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ~Οργανα» (Α~ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Την3396/1998 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κωνσταντίνο Βρεττό Παρασκευά Φουντά» (Β~ 1165).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 49/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1998/ΤΗΝ3396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/ΤΗΝ3396 1998
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπής». 1995/223 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 542/1984 «Εξουσιοδότηση οργάνων για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων, καθορισμός τελών, έκδοση και τύπος των σχετικών πιστοποιητικών καταμέτρησης» (Α 201), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 56/1990 (Α 23). 1995/233 1995
θέσπιση στοιχειωδών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων και τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 223/1995 (Α/128) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 95/22/ΕΚ και 95/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1997/288 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία