ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/114

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περ.α της παρ.1 του άρθρου 3 του Π.Δ.284/1974 (101 Α), αντικαθίσταται ως εξής : α. Στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, με την ειδικότητα του συντάκτη, του υπαλλήλου διοίκησης και διαχείρισης, του ανταποκριτή εξωτερικού όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.6 του παρόντος άρθρου, του χειριστού τηλετυπικών μηχανημάτων, του κλισογράφου, του εμφανιστή φωτογραφιών, του τηλεφωνητή και του φωτοειδησεογράφου που απασχολείται αποκλειστικά σε ημερήσια εφημερίδα.
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ.3 του άρθρου 6 του Π.Δ.284/1974, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.278/1986 (127 Α), τροποποιείται ως εξής : 3. Στην περίπτωση που από τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 που υποβάλλονται, δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης των ασφαλισμένων και των μελών της οικογένειάς τους, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιουλίου του έτους γέννησης.
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ.3 του άρθρου 33 του Π.Δ.284/1974, αντικαθίσταται ως εξής : 3. Στην περίπτωση που οι παραπάνω υπόχρεοι δεν στέλνουν έγκαιρα στο Ταμείο τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο αυτό ή δεν τα τηρούν ή αρνούνται στα αρμόδια όργανα τη διεξαγωγή σχετικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εξακρίβωση εκείνων που υπάγονται στην ασφάλιση καθώς και το ύψος των οφειλομένων εισφορών ή η ορθότητα των εισφορών που καταβλήθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με απόφασή του καθορίζει, κατά την κρίση του, τόσο τα ελλείποντα στοιχεία όσο και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται. Ο υπόχρεος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης να ζητήσει την αναθεώρησή της προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα ακριβή δικαιολογητικά και στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται οριστική και τα τυχόν καταλογισθέντα ποσά εισπράττονται ως έσοδο του Ταμείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται.
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση β΄της παρ.4 του άρθρου 37 του Π.Δ.284/1974, καταργείται.
2.  
  Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής : 5. Η εξόφληση των δανείων γίνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, οι οποίες αρχίζουν από τον επόμενο μήνα της χορήγησης και δεν μπορούν να είναι ανώτερες των τριάντα έξι (36), με επιτόκιο το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας Ελλάδος και ασφάλιστρο 1% ετησίως.
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 40 του Π.Δ.284/74, αντικαθίσταται ως εξής : 7. Αποκλείεται οποιαδήποτε διόρθωση των αποδοχών των ασφαλισμένων, μετά την παρέλευση διετίας από της υποβολής στο Ταμείο των σχετικών μισθολογικών καταστάσεων από τον εργοδότη, εκτός αν η διόρθωση οφείλεται σε νομοθετική διάταξη, σε εφαρμογή Σ.Σ.Ε. ή σε δικαστική απόφαση η οποία είναι εκτελεστή.
Άρθρο 6
1.  
  Το εδάφιο γ΄ της παρ.3 του άρθρου 44 του Π.Δ.284/74, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.1245/1981 (307 Α), το άρθρο 3 του Π.Δ.470/1984 (168 Α), το άρθρο 7 του Π.Δ.278/1986 (127 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ.433/1988 (198 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ.344/1989 (157 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ.415/1990 (161 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ.24/1992 (6 Α) και το άρθρο 3 του Π.Δ.384/1993 (163 Α), αντικαθίστανται ως εξής : γ. Από τον παραπάνω μέσο όρο, λαμβάνονται : Ολόκληρο το ποσό μέχρι 400.000 δρχ. Ποσοστό 50% για τις επόμενες 100.000 δρχ. Ποσοστό 30% για το υπόλοιπο τμήμα αποδοχών. Το άθροισμα των παραπάνω τριών ποσών, αποτελεί το συντάξιμο μισθό πάνω στον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη.
2.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 44 του Π.Δ.284/74, η οποία προστέθηκε με το Π.Δ.591/1979 (178 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.1245/1981, το άρθρο 2 του Π.Δ.278/1986, το άρθρο 1 του Π.Δ.415/1990 και το άρθρο 3 του Π.Δ.384/1993, αντικαθίσταται ως εξής : 8. Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας, προσαυξάνεται κατά 16.000 δρχ. για τη σύζυγο ή τον μη εργαζόμενο ούτε συνταξιοδοτούμενο σύζυγο και κατά 8.000 δρχ. για κάθε άγαμο παιδί, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή του 24ου έτους, σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών σε ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, των οποίων η οργάνωση λειτουργία και εποπτεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2009/1992 (18 Α), εφόσον δεν ασκεί επάγγελμα ή δεν λαμβάνει σύνταξη από δική του εργασία. Τα παραπάνω όρια ηλικίας δεν ισχύουν προκειμένου για παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση των προαναφερομένων ορίων ηλικίας. Αν συνταξιοδοτούνται από το Ταμείο και οι δύο σύζυγοι, οι προσαυξήσεις συζύγου και παιδιών χορηγούνται μόνο στον ένα σύζυγο. Η επιλογή γίνεται με την υποβολή υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/1986 (71 Α), και από τους δύο συζύγους στο Ταμείο, οι οποίες θεωρούνται οριστικές και αμετάκλητες. Σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων, οι προσαυξήσεις χορηγούνται στο σύζυγο, εκτός αν η επιμέλεια των παιδιών ασκείται από τη σύζυγο, οπότε οι προσαυξήσεις των παιδιών χορηγούνται σε αυτή.
Άρθρο 7
1.  
  Το εδάφιο γ΄της παρ.3 του άρθρου 14 του Β.Δ.456/1967 (143 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ.159/1983 (63 Α), το άρθρο 2 του Π.Δ.110/1987 (64 Α), με την παρ.2 του άρθρου 2 του Π.Δ.415/1990 και το άρθρο 13 του Π.Δ.384/1993, τροποποιείται ως εξής : γ. Αν οι αποδοχές είναι άνω των 200.000 δρχ., λαμβάνεται : γ. α. ολόκληρο το ποσό μέχρι 200.000 δρχ. γ. β. ποσοστό 30% για το τμήμα αποδοχών από 200.001 - 240.000 δρχ. γ. γ. ποσοστό 30% για το τμήμα αποδοχών από 240.001 - 320.000 δρχ. κ α ι γ. δ. ποσοστό 5% για το τμήμα αποδοχών από 320.001 και πάνω. Το άθροισμα των παραπάνω τεσσάρων ποσών αποτελεί το μισθό, πάνω στον οποίο υπολογίζεται το βασικό επίδομα ανεργίας.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος, αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.΄Αθήνα, 2 Ιουνίου 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ.
 • Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.4504/ 1966 (57 Α) και της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.Δ.2520/ 1953 (220 Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Ν.1558/1985 (137 Α), του άρθρου 5 του Π.Δ.437/1985 (157 Α), του άρθρου 15 του Π.Δ.213/1992 (102 Α) και του Π.Δ.372/1995 (201 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (154 Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (38 Α).
 • Την οικ.1749/4-11-1998 (1171 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων , Φοίβο Ιωαννίδη.
 • Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που διατυπώθηκε κατά τις 1585/18-9-98 και 1612/19-4-1999 συνεδριάσεις του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά τις 46/14-12-1998 και 3/26-3-1999 συνεδριάσεις του της ΚΘ΄ και ΚΙ΄ περιόδου αντίστοιχα.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του Προεδρικού αυτού Διατάγματος, δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά στους προϋπολογισμούς του Γενικού Λογαριασμού και του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.), το ύψος της οποίας ανέρχεται για το τρέχον έτος στο ποσό των 75 εκατ. δρχ. για τον Γενικό Λογ/σμό και στο ποσό των 13 εκατ. δρχ. για τον Ειδικό Λογ/σμό Ανεργίας. Η επιβάρυνση των παραπάνω προϋπολογισμών για κάθε έτος της επόμενης πενταετίας, σε σταθερές τιμές τρέχοντος έτους, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 220, 300, 370, 440 και 500 εκατ. δρχ. αντίστοιχα για τον Γενικό Λογ/σμό και των 26 εκατ. δρχ. για τον Ειδικό Λογ/σμό Ανεργίας. Η δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0611-0618, 0636 και 0637 του προϋπολογισμού του Γενικού Λογ/σμού, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 8.700.000.000 δρχ. και από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0651-0652 του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 240.000.000 δρχ.
 • Την 127/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1998/1749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1749 1998
ΝΟΜΟΣ 1966/4504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4504 1966
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2520 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2520 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/284 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/591 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1245 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1245 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/159 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/470 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/278 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/110 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/110 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/433 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/344 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/415 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/415 1990
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τροποποίηση του εδαφίου γ της παρ. 3 του άρθρου 44 του Καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και χορήγηση εκ νέου της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 433/1988. 1992/24 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 1993/384 1993
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995