ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/116

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Παραρτημάτων της ΣΕΛΕΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: ‘Αρθρο μόνο Ιδρύονται στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα παραρτήματα της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ), τα οποία περιλαμβάνουν τα Τμήματα της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕΣ) του άρθρου 2 παρ.1Α του Ν.Δ. 789)1970 (ΦΕΚ 293 Α~). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1.Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.Δ. 789/70 «Περί οργανώσεως της σχολής Εκπαιδευτικών λειτουργών Επαγγελματικής και τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ» (293 Α~). β) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 817/78 «Περί ρυθμίσεως ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων» (170 Α~). γ) Του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (167 Α~). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (137 Α~), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154 Α~), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (38 Α~).
  • Το Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» ( 201 Α~)
  • Την αριθμ. 8211/8-3-1999 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (198 Β~).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/006Ν4-10-96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (922 Β~).
  • Την αριθμ. 3/1997 (Θέμα 8) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΛΕΤΕ.
  • Την αριθμ. 19/1998 (Θέμα 17) πράξη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ως ακολούθως: Α. Επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 100.000.000 δρχ. για το έτος 1998 και 85.000.000 δρχ. για το έτος 1999, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε (ΣΑΕ ΕΟ45/2/28-5-98 - Έργο 9645508). Οι ανωτέρω δαπάνες συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Β. Επί του προϋπολογισμού της ΣΕΛΕΤΕ (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό), 85.000.000 δρχ. ετησίως και για κάθε οικονομικό έτος από το 2000 και εφεξής, που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό (ΚΑΕ των ομάδων 0200, 0410, 0520, 0700, 0800 και 1200).
  • Την αριθμ. 8/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-06-16 Ίδρυση Παραρτημάτων της ΣΕΛΕΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/120
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1978/817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/817 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/789 1970
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία