ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/117

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ. Α~/96).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του Π.Δ.100/1996, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αριθμ. 127/1997 (ΦΕΚ 114-Α) και 134/1997 (ΦΕΚ 121-Α) Προεδρικά Διατάγματα, ως ακολούθως:"
1.  
    Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 100/96, όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 127/97 (ΦΕΚ 114-Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Όσοι από τους υποψηφίους των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού υπέβαλαν αίτηση σε Λύκεια της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας εξετάζονται, για όλα τα ειδικά μαθήματα, εκτός από το μάθημα των Ισπανικών, από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης Οι υποψήφιοι για το ειδικό μάθημα των Ισπανικών, εξετάζονται από την Κ.Ε.Ε.Μ, που για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» και οι εισηγητές των Ισπανικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών - βαθμολογητών Με απόφαση του προέδρου του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου και ειδικά για το μάθημα της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου (DΙCΤΕΕ) η ως άνω επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» μπορεί να εδρεύει σε Εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ) της Θεσσαλονίκης, όπου εξετάζεται το μάθημα αυτό .
2.  
    Τα εδάφια α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 100/96 όπως αντικαταστάθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ 127/97 (ΦΕΚ 114-Α) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Για όλα τα ειδικά μαθήματα, πλην των μαθημάτων της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου (DΙCΤΕΕ) των Ιταλικών και των Ισπανικών, από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Αθήνας. 2 Τα μαθήματα της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου (DΙCΤΕΕ) των Ιταλικών και των Ισπανικών στην Κ.Ε.Ε.Μ. που για την περίπτωση αυτή θεωρείται ως επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» και οι εισηγητές της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου (DΙCΤΕΕ) των Ιταλικών και των Ισπανικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών-ραθμολογητών κατά περίπτωση .
3.  
    Ως μέλη του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, του εδαφίου β της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π.Δ.100/96,για την εξέταση ή βαθμολόγηση του ειδικού μαθήματος των Ισπανικών, μπορούν να ορίζονται εκτός των προβλεπομένων στις διατάξεις αυτές και μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή ΕΠ των Τ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί ΔΕ των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Α.Ε.Ι. της Ισπανικής γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Α.Ε.Ι. της Ισπανίας ή μεταφραστές της Ισπανικής Γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ή καθηγητές της Ισπανικής Γλώσσας της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.1771/88 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71 τ.Α~/88), β) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 (Α~247), γ) της αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 Β~).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 ( ΦΕΚ 154 τ.Α~) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγ. 2α του Ν.2469/1997 ( ΦΕΚ 38 τ.Α~) κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι για το έτος 1999 και εφεξής θα προκαλείται δαπάνη ύψους 1.430.000 δρχ. περίπου η οποία θα καλυφθεί για μεν το έτος 1999 από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις: α) στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς/Διαμέρισμα Αθηνών και στον Κ.Α.Ε. 0515 φορέας 193, δραχμές ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (1.170.000).β) στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ.Α. Ε 0515 φορέας 19170, δραχμές διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000), για δε την προσεχή πενταετία από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στους ανωτέρω προϋπολογισμούς.
  • Την 130/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων. 1996/100 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α’/96). 1997/127 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία