ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/128

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες Πολίτες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καθορίζουμε, τις κατηγορίες, τους κλάδους και τις ειδικότητες στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ως ακολούθως: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΕ/Διοικητικών Εμπορικών ---ΠΕ ΠΕ/Τεχνικών Ειδικοτήτων ΠΕ ΠΕ/Τεχνικών Χημικών ΠΕ ΠΕ/Αναλογιστών ---ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΕ/Πληροφορικής ---ΠΕ ΠΕ/Θετικών ΕπιστημώνΓεωτεχνικών ---ΠΕ ΠΕ/Μεταφραστών- Διερμηνέων Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ ΠΕ/Μεταφραστών- Διερμηνέων Αγγλικής Γλώσσας ΤΕ ΤΕ/Διοικητικός - Λογιστικός ---ΤΕ ΤΕ/Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής ---ΤΕ ΤΕ/Τεχνολογικών Εφαρμογών ---ΤΕ ΤΕ/Πληροφορικής ---ΔΕ ΔΕ/Διοικητικός - Λογιστικός ---ΔΕ ΔΕ/Δακτυλογράφων Στενογράφων ---ΔΕ ΔΕ/Τεχνικός Εκτυπώσεων ΔΕ ΔΕ/Τεχνικός Ηλεκτρολόγων ΔΕ ΔΕ/Τεχνικός Χημικών ΕργαστηρίωνΔΕ ΔΕ/Τεχνικός Οδηγών Αυτ/νήτων ΔΕ ΔΕ/Τεχνικός Σχεδιαστών ΔΕ ΔΕ/Τεχνικός Ξυλουργών ΔΕ ΔΕ/Τεχνικός Ελαιοχρωματιστών ΔΕ ΔΕ/Μεταφραστών- Διερμηνών ---ΔΕ ΔΕ/Τηλεφωνητών ---ΔΕ ΔΕ/Προσωπικού Η/Υ Προγραμματιστών ΔΕ ΔΕ/Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ ΔΕ/Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Διατρητικών Μηχανών ΔΕ ΔΕ/Προσωπικού Η/Υ Αυτοματισμού Η/Υ ΥΕ ΥΕ/Βοηθητικού Προσωπικού ---ΥΕ ΥΕ/Προσωπικού Καθαριότητας ---ΥΕ ΥΕ/Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων ---Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕΩΝ ΤΖΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.
  • Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ. 175/Α/1996). β) Του άρθρου 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 37/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. γ) Του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσηςκαι καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (ΦΕΚ 201/ Α/1995). δ) Του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996). ε) Του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α/1996). στ) Του Π.Δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156/Α/30.7.1997) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». ζ) Του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει» (ΦΕΚ.185/Α/1988).
  • Την με αριθ. πρωτ. 8211/8.3.1999 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζαννή και Γεώργιο Φλωρίδη» (ΦΕΚ 198/Β΄).
  • Την με αριθμό 399/8.3.1999 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Άννα Διαμαντοπούλου και Ιωάννη Χαραλάμπους» (ΦΕΚ 198/Β/1999).
  • Την με αριθ. 18/1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/399 1999
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/59 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1997/197 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία