Ίδρυση εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - αντικείμενο"
1.  
  Ιδρύονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης τα ακόλουθα εργαστήρια: α) Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών, το οποίο εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής (ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, μέθοδοι διδασκαλίας και μέσα απόκτησης και χρήσης γλωσσικού, ψυχοκινητικού, λογικομαθηματικού, εικαστικού, μουσικού και θεατρικού υλικού, αναλυτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής, προσεγγίσεις της αγωγικής/εκπαιδευτικής διαδικασίας και αλληλεπιδράσεις των παραγόντων και των συντελεστών της αγωγής). β) Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας, το οποίο εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας που διδάσκονται στο τμήμα όπως: Γενική ψυχολογία, Εξελικτική ψυχολογία, Ψυχοπαιδαγωγική, Κοινωνική ψυχολογία, Ψυχολογία της μάθησης, Ψυχολογία της προσωπικότητας κ.α. με επίκεντρο τη προσχολική ηλικία.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. γ) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από ι) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, ιι) μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) του Τμήματος Νηπιαγωγών και ιιι) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και ιν) από λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό, με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν.2083/1992 (Α.159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από τον διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του Ν.2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν.1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής αρμοδιότητες: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στην Γ.Σ. του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού η υπογραφή κάθε έγγραφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση"
1.  
  Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία τους. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
Άρθρο 6 "Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του (άρθρο 5 παρ.3δ του Ν.2083/1992 ).
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του τμήματος
6.  
  Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη πώληση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ .Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 9 (Α΄53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ.1 (ε) του Ν. 2083/1992. ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ.1 και 7 παρ.5 του Ν.1268/1982 (Α΄ 87) Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν.1404/1983 (Α΄ 173) Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. γ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α΄ 48) Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. δ) Του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. ε) Της αριθ. 1107147/1239/066Α/4-10-1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 29-4-1998). 3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως συνολική δαπάνη ύψους 2.000.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται κατά ένα μέρος από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό αυτό (ΚΑΕ 4121) κατά το υπόλοιπο αυτής από τα έσοδα των εργαστηρίων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Την αριθμ. 56/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/066Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_066Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία