Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή του Επιμελητηρίου Γρεβενών"
1.  
  Το Επιμελητήριο Γρεβενων, ν.π.δ.δ., αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια του νομού Γρεβενών και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.
2.  
  Σκοπός του Επιμελητηρίου Γρεβενών είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά του μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, στην πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση"
1.  
  ΥπηρεσιώνΟι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Γρεβενών διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: α. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων. β. Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού. γ. Τμήμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής: α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων, ανήκουν: – Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά την βιομηχανία, το εμπόριο, την βιοτεχνία και τα επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. – Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. – Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο δελτίο του Επιμελητηρίου. – Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων του εμπορίου και της βιομηχανίας. – Η μελέτη, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. – Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας. – Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών που ακολουθεί το Επιμελητήριο με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. – Η προπαρασκευή της συμμετοχής του Επιμελητηρίου σε συνέδρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και σε εμπορικές αποστολές. – Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. – Η καταγραφή των επιτοπίων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων. – Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων-Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών κ.λπ. – Η επιμέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου δελτίου του Επιμελητηρίου. β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ανήκουν: – Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. – Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. – Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. – Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φοράς σχετικής νομοθεσίας. – Η μέριμνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. – Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. – Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. – Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. – Η μέριμνα για τη φύλαξη και καθαρισμό της υπηρεσίας. – Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. – Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. – Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. – Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. – Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. – Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. – Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.λπ.). – Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. – Η μέριμνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. – Η μέριμνα για τη διαχείριση του υλικού της Υπηρεσίας. γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών ανήκουν: – Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή τους, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. – Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. –Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και τήρηση ειδικού μητρώου αυτών. – Η έκδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση ειδικού μητρώου αυτών. – Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων. – Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων – Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως. – Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών και δειγματοληψιών καθώς και η επίλυση εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. – Η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου. – Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας.
Άρθρο 4 "Κατάταξη θέσεων σε Κατηγορίες και Κλάδους"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού κατά Κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέσεις δυο (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις μία (1) Ειδικότητας Πληροφορικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού θέσεις τρεις (3) και μία (1) προσωρινή θέση(άρθρα 2 και 3 του Ν. 1476/1984) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέση μία (1) Ειδικότητας χειριστή Η/Υ Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ειδικότητας μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής) θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Προσωπικού-Καθαριότητας θέση μία (1).
Άρθρο 5 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Ως προσόντα διορισμού ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/88) όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 172/1992 (ΦΕΚ 81/Α/1992) και 368/92 (ΦΕΚ 186/Α/92)
Άρθρο 6 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Κατηγορίας ΠΕ και, εν ελλείψει, του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της κατηγορίας ΔΕ
2.  
  Των Τμημάτων του Επιμελητηρίου, πλην του Τμήματος Μητρώου-Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και, εν ελλείψει, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3.  
  Του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και, εν ελλείψει, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Άρθρο 7 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Γρεβενών, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά Κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Από την δημοσίευση του παρόντος, καταργείται το Π.Δ. 460/1985, «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Γρεβενών» (ΦΕΚ 165/Α/1985). Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Γρεβενών.
 • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
 • Το Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (ΦΕΚ Α/201/95).
 • Την 114/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη» (ΦΕΚ 924/Β/96).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/97), όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της αριθμ. ΔΙΔ/Φ1/23470/ 20.10.97 (ΦΕΚ 924 Β΄).
 • Την 1107147/1239/0006Α΄/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού, Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 Β΄).
 • Τις 49/1998 και 42/1998 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-01-29 Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/8
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α΄ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α΄ 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/460 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/460 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 13/1999 «Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών» (ΦΕΚ 8/Α/99). 2003/135 2003