Ίδρυση καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική, η οποία εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των χειρουργικών παθήσεων της καρδιάς και του θώρακος. Το αντικείμενο δραστηριότητας της κλινικής το οποίο συνίσταται στη διάγνωση και θεραπεία, περιλαμβάνει: α) Για την χειρουργική καρδιάς κλειστή και ανοικτή καρδιοχειρουργική (βρεφική, νηπιακή, ενήλικα), με εκτέλεση όλων των κλασσικών και νέων εφαρμοσμένων θεραπευτικών χειρουργικών μεθόδων, την οργάνωση και εκπαίδευση ειδικού παιδιατρικού προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία μονάδας συγγενών καρδιοπαθειών, β) Για τη χειρουργική θώρακα εκτέλεση των διαγνωστικών επεμβάσεων επί των οργάνων του θώρακα, την εκτέλεση των εφαρμοσμένων θεραπευτικών επεμβάσεων στη θωρακική κοιλότητα και την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών προγραμμάτων για αναζήτηση νέων τεχνικών μεθόδων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών θεραπευτικών μεθόδων.
2.  
  Η κλινική εντάσσεται στον Τομέα Χειρουργικής
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η κλινική που ιδρύεται με το προηγούμενο άρθρο έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στα θέματα με τα οποία ασχολείται, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε συναφή θέματα
 2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα αντικείμενα της κλινικής
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την άσκηση προληπτικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος
 5. Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής και στο νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), νοσηλευτές και λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Δ.Τ.Π. γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992, των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών με τη διαδικασία του άρθρου 19 του Ν. 1579/1985 και των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζεται στον οργανισμό του νοσοκομείου, στο οποίο εγκαθίσταται.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής και ορίζεται με τις διαδικασίες του άρθρου 28 του Ν.2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 2188/1994 (Α΄18).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Χειρουργικής, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται και λειτουργεί η κλινική για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - λειτουργία"
1.  
  Η κλινική εγκαθίστανται με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983, στο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 411/1995 (Α΄ 237) Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2.  
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει ήδη σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης του Τομέα Χειρουργικής.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της κλινικής επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 6
1.  
  Κανονισμός εκτέλεσης πειραματικών εργασιών και κλινικοεργαστηριακών μελετών. Στην κλινική έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες της κλινικής. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές οι οποίοι δεν είναι μέλη της κλινικής, χορηγείται άδεια, ύστερα από σχετική αίτηση στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει η μονάδα, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες εκτελούνται από μέλη ΔΕΠ της κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με μέλη άλλων ερευνητικών φορέων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια κλινικοεργαστηριακής μελέτης, είναι η τήρηση της ιατρικής ηθικής καθώς και η χορήγηση άδειας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στις περιπτώσεις χρήσης μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από: α.Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο, για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες της κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Αρχείο Χειρουργείου. - Αρχείο αρρώστων εξωτερικού Ιατρείου και εισαγωγών. - Αρχείο αρρώστων εντατικής θεραπείας. - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. - Βιβλιο καταγραφής όλων των οργάνων καθώς και του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου συντήρησης. -Βιβλίο καταγραφής αναλώσιμου υλικού καρδιοπνευμονικής συσκευής και εξαρτημάτων μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας. - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. - Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 ( Α΄173) και β) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 339/22.12.1998) .
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 ( Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την αριθ 110/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
(1 ) Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. 1995/411 1995
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία