Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών που εποπτεύονται ή υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανήκουν στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων άρθρων του παρόντος Διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).
Άρθρο 2 "Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Α.Ε.Ι."
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. ως ακολούθως:.
 1. Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
 2. Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).
 3. Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.).
 4. Επιστημονικού Προσωπικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου, (Π.Δ. 423/91 (154 Α~, όπως ισχύει).
2.  
  Οι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης οι οποίοι είναι μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες:.
 1. Ανάληψη των αξιωμάτων Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, Αναπληρωτή Κοσμήτορα, Προέδρου Τμήματος, Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος
 2. Συμμετοχή στην Εφορεία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου
 3. Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των κάτωθι Νομικών Προσώπων ή αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών:
  • Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
  • Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
  • Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Των ειδικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας των Α.Ε.Ι. που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 7 του Ν. 1268/82.
Άρθρο 3 "Ερευνητικό Προσωπικό των Επιστημονικών Κέντρων, Αρχείων και Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών"
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε όλες τις θέσεις του Ερευνητικού Προσωπικού των Επιστημονικών Κέντρων, Αρχείων και Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών
2.  
  Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι κατέχουν θέσεις ερευνητικού προσωπικού των Επιστημονικών Κέντρων, Αρχείων και Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν επιτρέπεται να μετέχουν στα όργανα διοίκησης των Κέντρων, Αρχείων και Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών (Εφορευτική Επιτροπή, Διευθυντής)
Άρθρο 4 "Διοικητικό Προσωπικό"
1.  
  Επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε όλες τις θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του Διοικητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι., των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου, της Ακαδημίας, του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2.  
  Ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε οργανικές θέσεις ιερέων - κληρικών των παραπάνω Νομικών Προσώπων επιτρέπεται εφόσον ανήκουν στο ορθόδοξο δόγμα
3.  
  Δεν επιτρέπεται στους πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ο διορισμός στις θέσεις Προϊσταμένου Γραμματείας των Α.Ε.Ι., Προϊσταμένου των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου, Εφόρου των γραφείων της Ακαδημίας, του Γενικού Διευθυντή και Διευθύνοντα Συμβούλου των Ειδικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία έχουν συσταθεί για την αξιοποίηση και διαχείριση περιουσίας των Α.Ε.Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ~ Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).
Άρθρο 5 "Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Τ.Ε.Ι."
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε όλες τις θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. ως ακολούθως:.
 1. Τακτικών μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).
 2. Εργαστηριακών Συνεργατών, Επιστημονικών Συνεργατών, Εκπαιδευτικών, Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), Ειδικών Συνεργατών (άρθρο19 του Ν. 1404/1983, όπως ισχύει).
2.  
  Οι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι είναι τακτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν δύνανται να ασκούν τις δραστηριότητες Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθυντών Σχολών, Προϊσταμένων Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 6 "Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.)"
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε όλες τις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.).
2.  
  Οι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης οι οποίοι είναι μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, δεν δύνανται να αναλάβουν τα αξιώματα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή Σχολής, Διευθυντή Σπουδών, Προϊσταμένου Τμήματος της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
Άρθρο 7 "Κύριο Προσωπικό Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.)"
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε θέσεις Συμβούλων και Εισηγητών του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
2.  
  Οι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέσεις συμβούλων του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου:
 1. δεν δύνανται να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και Προϊσταμένου του Ι.Τ.Ε.
 2. δεν δύνανται να συμμετέχουν στη σύνθεση του επιστημονικού συμβουλίου του Ι.Τ.Ε. όταν αυτό αποφαίνεται για την ισοτιμία τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.
Άρθρο 8 "Διοικητικό και Λοιπό Προσωπικό"
1.  
  Επιτρέπεται, με επιφύλαξη της διάταξης της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ο διορισμός πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) των Τ.Ε.Ι., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., Ι.Τ.Ε. όλων των κατηγοριών και κλάδων (μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου), καθώς και σε θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. (μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου). Δεν επιτρέπεται στους πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο διορισμός (ή η πρόσληψη) στις θέσεις Γενικού Γραμματέα της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Α~ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα».
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2431/1996 (Α~ 175), «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
 • Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (Α~ 87) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (Α~ 173) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 423/1991 (Α~ 154) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου».
 • Τις διατάξεις του Ν. 1894/1990 (Α~ 110) (Ακαδημία Αθηνών).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α~ του Ν. 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2083/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38), βεβαίωση αριθμ. 481/15.1.99 της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 8211/8.3.1999 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζαννή και Γεώργιο Φλωρίδη» (ΦΕΚ 198 τ. Β~).
 • Την αριθμ. 566/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/423 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία