Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Νομικών Προσώπων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Διευθυντής Υπηρεσιών Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.).
2.  
  ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) Π.Δ. 142/1989 (ΦΕΚ 68Α). ΔιοικητικούΕπιστημονικού και Θεραπευτικού προσωπικού.
 1. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
 2. Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Διοικητικός ΠΕ Οικονομικός ΠΕ Ιατρών ΠΕ Κτηνιάτρων ΠΕ Φαρμακοποιών ΠΕ Χημικών - Βιοχημικών ΠΕ Βιολόγων ΠΕ Κοστολόγων ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών ΠΕ Φυσικών ΠΕ Φαρμακολόγων ΠΕ Τοξικολόγων ΠΕ Χημικών Μηχανικών Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας ΤΕ Ηλεκτρονικών ΤΕ Πληροφορικής ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ΔΕ Μεταφραστών ΔΕ Βιβλιοθηκαρίων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΔΕ Τηλεφωνητών ΔΕ Τεχνικός Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων ΥΕ Εργατών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
 3. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 4. Δικηγόροι
 5. Θέσεις με έμμισθη εντολή:
 6. Δικηγόροι
3.  
  ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) Π.Δ. 138/1992 (ΦΕΚ 68Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 1233/1981 (ΦΕΚ 306 Α) και το άρθρο 3 Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α). Θέσεις:Διδακτικού προσωπικού ΚαθηγητώνΕπιμελητών Επιστημονικών Συνεργατών και όλες οι θέσεις των κλάδων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
4.  
  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Ι.Υ.Π.) Π.Δ. 867/1979 (ΦΕΚ 249Α) Όλες οι θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου του: ΕπιστημονικούΠαραϊατρικού Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού.
 1. Μόνιμες θέσεις:
 2. Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός ΠΕ Πληροφορικής Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΤΕ Πληροφορικής Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων
 3. Θέσεις με θητεία:
5.  
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Ο.Ο.) - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ (Ο.Σ.) Ν. 1026/1980 (ΦΕΚ 48Α). Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Τεχνολογικής (ΤΕ) Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
 1. Μόνιμες θέσεις:
 2. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός Κλάδος Τεχνολογικός Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Προγραμματισμού Η/Υ Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ Δακτυλογράφων Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
 3. Θέσεις με θητεία:
 4. Οδοντίατροι
 5. Θέσεις με έμμισθη εντολή:
 6. Δικηγόροι
6.  
  ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Β.Δ. 146/1964 (ΦΕΚ 58Α), Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ 125Α) Όλες οι θέσεις του: ΕπιστημονικούΠαραϊατρικού ΤεχνικούΔιοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού.
 1. Μόνιμες θέσεις:
 2. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Διοικητικός - Λογιστικός Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Κλητήρων
 3. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
 4. Καθαρίστρια
7.  
  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Δ. 175/1989 (ΦΕΚ 85Α), άρθρο 55 Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165Α), Οργανισμός Υ4α/11873/1994 (ΦΕΚ 248/1995 Β) Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Χημικών ΠΕ Βιολόγων - Βιοχημικών ΠΕ Νοσηλευτικής ΠΕ Μηχανικών Ασφάλειας της Εργασίας ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός ΠΕ Εργονόμων Μηχανικών Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕ Επισκεπτών - τριών Υγείας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας (Χειριστών - Εμφανιστών) Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Νοσηλευτικής (Αδελφών Νοσοκόμων) ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμφανιστών) ΔΕ Τεχνικός ΔΕ Οικονομίας και Διοίκησης Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ Επιμελητών.
8.  
  ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) ΑΘΗΝΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» Π.Δ. 82/1989 (ΦΕΚ 37Α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Διοικητικός - Λογιστικός Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας ΤΕ Επιμελητών Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ Δακτυλογράφων ΔΕ Τηλεφωνητών ΔΕ Μαγείρων ΔΕ Τεχνικός ΔΕ Επιμελητών Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού μαγειρείου ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» και ιδίως της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτού.
 • Την αριθ. 8211/8.3.1999 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη» (ΦΕΚ 198 Β).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1588/1985 (ΦΕΚ 137 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών, που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154 Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α) και το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 55/3.2.1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1588 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/572 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/572 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/867 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/175 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/175 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/82 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/82 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/529 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/529 1991
Οργάνωση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.). 1992/358 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία