Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε
Άρθρο 1 "Διάκριση και αποστολή των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε."
1.  
  Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της οποίας προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας (άρθρο 28 Ν. 1558/1985). Το Σ.ΕΠ.Ε. διαρθρώνεται σε κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Σ.ΕΠ.Ε. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και οι καθ’ ύλη αρμοδιότητές του ασκούνται από την κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες αυτού.
2.  
  Αποστολή του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2639/98 είναι:.
 1. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
 2. Η έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των παραβατών της εργατικής νομοθεσίας
 3. Η έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αστυνομικές αρχές, της παράνομης απασχόλησης
 4. Η έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων
 5. Η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υποδείξεων προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κειμένων διατάξεων
 6. Η αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των ελλείψεων ή των παραλείψεων, που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας
Άρθρο 2 "Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Η Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. απαρτίζεται από:"
1.  
  Το Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
2.  
  Την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
3.  
  Τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού
4.  
  Τη Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης
Άρθρο 3 "Γραφείο Ειδικού Γραμματέα"
1.  
  Το γραφείο Ειδικού Γραμματέα επικουρεί τον Ειδικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες
Άρθρο 4 "Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας"
1.  
  Αρμοδιότητα των Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας είναι:
 1. η διενέργεια τακτικών ελέγχων της λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και η υποβολή στον Ειδικό Γραμματέα σχετικών αναφορών για τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου.
 2. η διενέργεια ελέγχων σε χώρους εργασίας σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας και η υποβολή του σχετικού πορίσματος και
 3. η εκτέλεση κάθε άλλου έργου που τους ανατίθεται από τον Ειδικό Γραμματέα και έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε.
2.  
  Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και έχουν όλα τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα των υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε.
Άρθρο 5 "Διάρθρωση- Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού"
1.  
  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας
 2. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας
 3. Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης
2.  
  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 2.1. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας.
 1. Εισήγηση για την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης στο οποίο καθορίζονται οι τομείς προτεραιότητας κάθε έτους και περιγράφονται οι Επιθεωρήσεις και τα υποστηρικτικά προγράμματα
 2. Η αποστολή στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. ή και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υλικού από τα πορίσματα των μελετών και των σχετικών οδηγιών για την υποστήριξη του έργου τους.
 3. Εκπόνηση σχεδίων για την πάταξη των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας
 4. Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης των καταχωρήσεων που θα γίνονται από τα όργανα του Σ.ΕΠ.Ε., ώστε να μην επιδέχονται αλλοιώσεις στη συνέχεια.
 5. Έκδοση εγκυκλίων και τεχνικών οδηγιών για τον τρόπο δράσης και την βελτίωση της απόδοσης των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας
 6. Μέριμνα για την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και σχετικών υποδείξεων προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κειμένων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και έκδοση σχετικών εντύπων
 7. Μέριμνα για την έκδοση και αποστολή έντυπου υλικού για την υλοποίηση του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2639/98 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. στα πλαίσια εξυπηρέτησης του πολίτη.
 8. Μέριμνα για την συγκέντρωση όλων των στατιστικών στοιχείων του Σ.ΕΠ.Ε., σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε. και υποβολή στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη επ αυτής.
 9. Μέριμνα για την υποβολή στον Ειδικό Γραμματέα της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε.
 10. Εποπτεία της λειτουργίας του έργου των Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας και εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματικότερη δράση τους σε συνεργασία με την Υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας και των άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 11. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με το αντικείμενο και την αποστολή του τμήματος και ιδιαίτερα όσων αναφέρονται στο Ν. 2639/98, άρθρο 7 αυτού.
 12. Διασταύρωση στοιχείων με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
 13. Η συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας για την σύνταξη των εκθέσεων εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών, των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και γενικώς για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και η συγκέντρωση, επεξεργασία και υποβολή προς την Γενική Διεύθυνση των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη των εκθέσεων αυτών
 14. Ασφαλίσεων στοιχείων, απαραιτήτων για τη σύνταξη εκθέσεων εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών, των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και γενικώς για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας σε θέματα όρων εργασίας, αμοιβής της εργασίας καθώς και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προς το ΔΓΕ και του Διεθνείς Οργανισμούς.
 15. Αξιολόγηση των στοιχείων του απολογισμού δράσης των Τεχνικών, Υγειονομικών και Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας
 16. Ασφαλίσεων 2.2.
 17. Οι αρμοδιότητες της ιδίας παραγράφου στο μέτρο που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες και τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς ασκούνται μόνον από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν την υγεία των εργαζομένων ασκούνται κυρίως από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 18. Η αρμοδιότητα του εδαφίου ζ στο μέτρο που αφορά ατυχήματα μεγάλης έκτασης ασκείται από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορά γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς ασκείται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 19. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες ασκούνται είτε από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας είτε από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας. 2.3.
 20. Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης.
 21. Συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων για τη διαμόρφωση των ετησίων στατιστικών εργασίας και του περιεχομένου των δημοσιευμάτων των στατιστικών των σχετικών με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 22. Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα τη ΕURΟSΤΑΤ για θέματα συντονισμού και εναρμόνισης των μεθόδων στατιστικής παρακολούθησης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 23. Εισήγηση προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
Άρθρο 6 "Διάρθρωση- Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης"
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Συνδρομής
 2. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
 3. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
2.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 2.1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Συνδρομής.
 1. Εισήγηση για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. με το απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου.
 2. Εισήγηση στο Ειδικό πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα κρίσεων, τοποθετήσεων και μεταθέσεων Προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων του Σ.ΕΠ.Ε.
 3. Μέριμνα για την καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. σε παντός είδους εξοπλισμό καθώς και οργάνων μετρήσεων και εξοπλισμού άσκησης ελέγχου από τους Τεχνικούς και Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας και εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την προμήθειά τους.
 4. Εισήγηση για την αναγκαία εκπαίδευση και σταδιακή επιμόρφωση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).
 5. Μέριμνα για την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, για την επιβολή της ποινής του άρθρου 16 παρ. 1 περ. β΄ εδαφ. 2 του Ν. 2639/98 και κοινοποίηση στον εργοδότη παραβάτη.
 6. Μέριμνα για την έκδοση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την υλοποίηση του άρθρου 16 του Ν. 2639/98.
 7. Μέριμνα για την αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των ελλείψεων ή παραλείψεων που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και των τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας ύστερα από εισηγήσεις και υποδείξεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. 2.3.
 8. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
 9. Μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση προϋπολογισμού των εξόδων όλων των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. καθώς και της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου για την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων για τις δαπάνες στέγασης, λειτουργίας όλων των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., της προμήθειας κάθε αναγκαίου υλικού και μέσου διευκόλυνσης του ελέγχου και συντήρησης του μηχανολογικού, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού του Σ.ΕΠ.Ε.
 10. Μέριμνα για θέματα ενημέρωσης των πολιτών και των εκπροσώπων των κοινωνικών ομάδων για τη δραστηριότητα του Σ.ΕΠ.Ε.
 11. Συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις άλλες συναρμόδιες αρχές, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων χωρών και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με τις παραπάνω υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο και αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή, την εναρμόνιση των διαδικασιών και ενεργειών για την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.
 12. Μελέτη των υποθέσεων που αποστέλλονται από άλλες ελληνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υπηρεσίες, αρχές ή όργανα, για περαιτέρω ενέργειες.
 13. Ενημέρωση των άλλων υπηρεσιών, για παραβάσεις που διαπιστώνουν τα όργανα του Σ.ΕΠ.Ε. και ανήκουν στην αρμοδιότητά τους.
 14. Μέριμνα για την εκπροσώπηση ή τη συμμετοχή σε επιτροπές ή όργανα της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που προβλέπονται από την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία καθώς και για τη συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια και αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για αντικείμενα της αρμοδιότητας και συναρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε.
 15. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έκδοση των αποφάσεων υπηρεσιακών μετακινήσεων του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. στο εσωτερικό και εξωτερικό. 2.2.
 16. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 7 "Διάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Κοινωνικής ΕπιθεώρησηςΣε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης ως εξής: Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, η οποία συγκροτεί [...]"
1.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Αθηνών με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων
2.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνω Λιοσίων με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Άνω Λιοσίων
3.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνοιξης με έδρα εντός των ορίων της Κοινότητας Άνοιξης ΙV. Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:. Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικής Αττικής με έδρα την Παλλήνη, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:.
4.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνδρου με έδρα την Άνδρο Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:. Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ιόνιων Νησιών με έδρα την Κέρκυρα, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:. Ι. Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών με έδρα την Αθήνα, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:.
5.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο. Ι. Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:.
6.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγίας Παρασκευής με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής
7.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ημαθίας με έδρα την Βέροια
8.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο
9.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγίων Αναργύρων με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων. ΙΒ. Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Πειραιά με έδρα τον Πειραιά, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:.
10.  
  Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο. Γ. Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:.
Άρθρο 8 "Κατά τόπο αρμοδιότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης Η κατά τόπο αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. καθορίζεται ως ακολούθως:"
1.  
  Των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης εκτείνεται στα όρια της αντίστοιχης με τον τίτλο αυτής διοικητικής περιφέρειας
2.  
  Των Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής εκτείνεται στα όρια των αντίστοιχων νομαρχιών όπως αυτά έχουν καθορισθεί με τον Ν. 2240/94. «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3.  
  Των Τοπικών Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης εκτείνεται στα όρια των αντίστοιχων νομών πλην αυτών που ορίζονται παρακάτω ως εξής:
 1. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Βοιωτίας εκτείνεται στους Δήμους Αλιάρτου, Δαύλειας, Διστόμου.
 2. Κορώνειας, Λεβαδέων, Χαιρωνείας, Ορχομενού, Αραχώβης και στις Κοινότητες Αντικύρας και Κυριακίου.
 3. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Θήβας εκτείνεται στους Δήμους Ακραιφνίας, Δερβενοχωρίων, Θεσπιέων, Θηβέων, Θίσβης, Οινοφύτων, Πλαταιών, Τανάγρας, Βαγίων και Σχηματαρίου
 4. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Κυκλάδων εκτείνεται στα νησιά των Κυκλάδων πλην των νησιών Νάξου, Μήλου, Άνδρου και Θήρας όπου έχουν συσταθεί Τμήματα με τοπική αρμοδιότητα
 5. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Αθηνών με κατά τόπο αρμοδιότητα την περιοχή του Δήμου Αθηναίων όπως καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 80289/22.11.94 και αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικού Τομέα Αθηνών καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Παγκρατίου πλην των Δήμων Βύρωνα, Ζωγράφου και Καισαριανής.
 6. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Αθηνών με κατά τόπο αρμοδιότητα την περιοχή του Δήμου Αθηναίων όπως καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 80289/22.11.94 και αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικού Τομέα Αθηνών και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Βοτανικού πλην του Δήμου Ταύρου καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Νέας Φιλαδελφείας πλην των Δήμων Νέας Φιλαδελφείας, Γαλατσίου και Νέας Χακληδόνας.
 7. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλλιθέας εκτείνεται στους Δήμους Καλλιθέας, Ταύρου, Μοσχάτου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου
 8. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δάφνης εκτείνεται στους Δήμους Δάφνης, Αγ.
 9. Δημητρίου, Ηλιουπόλεως, Υμηττού, Βύρωνα καθώς και στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων που περικλείεται ανατολικά της Λεωφ.
 10. Συγγρού (από τα όρια της Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλλιθέας) και των οδών Αθανασίου Διάκου, Αναπαύσεως, Ηλιουπόλεως μέχρι τα όρια του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Αθηνών.
 11. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Γλυφάδας εκτείνεται στους Δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου
 12. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγίας Παρασκευής εκτείνεται στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Παπάγου, Χολαργού, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Μελισσίων, Νέου Ψυχικού και στις Κοινότητες Νέας Πεντέλης και Πεντέλης
 13. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Νέας Ιωνίας εκτείνεται στους Δήμους Νέας Ερυθραίας, Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Γαλατσίου, Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Φιλοθέης, Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης και στην Κοινότητα Εκάλης
 14. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Περιστερίου εκτείνεται στους Δήμους Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου
 15. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγίων Αναργύρων εκτείνεται στους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Νέων Λιοσίων, Πετρούπολης
 16. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικού Τομέα Πειραιά εκτείνεται στους Δήμους Πειραιώς, Σπετσών, Αίγινας, Κυθήρων, Ύδρας, Τροιζήνας, Μεθάνων, Πόρου και στις Κοινότητες Αγκιστρίου, Αντικυθήρων
 17. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Νίκαιας εκτείνεται στους Δήμους Νίκαιας, Αγ.
 18. Ι. Ρέντη, Κορυδαλλού.
 19. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Παλλήνης εκτείνεται στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Γέρακα, Κρωπίας, Μαρκόπουλου, Μεσογείων, Παιανίας, Παλλήνης, Σπάτων, Λούτσας, Αρτέμιδος, Γλυκών Νερών, Ραφήνας καθώς και στις Κοινότητες, Ανθούσας, Πικερμίου
 20. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου εκτείνεται στους Δήμους Λαυρεωτικής, Κερατέας, Καλυβίων, Θορικού και στις Κοινότητες Αγ.
 21. Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φωκαίας, Αναβύσσου, Σαρωνίδας, Κουβαρά.
 22. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνοιξης εκτείνεται στους Δήμους Αυλώνας, Αχαρνών, Μαραθώνα, Νέας Μάκρης και στις Κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Αφιδνών, Βαρνάβα, Γραμματικού, Διόνυσου, Δροσιάς, Θρακομακεδόνων, Καλάμου, Καπανδριτίου, Κρυονερίου, Μαλακάσας, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Ν. Παλατίου, Πολυδενδρίου, Ροδοπόλεως, Σκάλα Ωρωπού, Σταμάτας, Συκάμινο Ωρωπού, Ωρωπού.
 23. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ελευσίνας εκτείνεται στους στους Δήμους Βιλλίων, Ελευσίνας, Ερυθρών, Μάνδρας, Μεγάρων, Ν. Περάμου και στις Κοινότητες Μαγούλας, Οινόης.
 24. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνω Λιοσίων εκτείνεται στους Δήμους Άνω Λιοσίων, Ζεφύρι, Φυλής Ασπροπύργου
 25. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Νοτίου Τομέα Πειραιά εκτείνεται στους Δήμους Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Περάματος, Σαλαμίνας, Αμπελακίων
 26. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης εκτείνεται στους Δήμους Καλαμαριάς, Πανοράματος, Θέρμης, Πυλαίας, Τριανδρίας, Μηχανιώνας, Επανωμής, Βασιλικών, Θερμαϊκού, Μίκρας και στο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης από το δεξιό της οδού Εθν.
 27. Αμύνης μέχρι τα ανατολικά και βόρεια όριά του.
 28. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης εκτείνεται στους Δήμους Συκεών, Νεαπόλεως, Σταυρουπόλεως, Πολίχνης, Χορτιάτη, Αγίου Παύλου και στο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης από το αριστερό της οδού Εθν.
 29. Αμύνης μέχρι το δεξιό των οδών Δωδεκανήσου και Λαγκαδά καθώς και τις Κοινότητες Πεύκων και Ν. Ευκαρπίας.
 30. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης εκτείνεται στους Δήμους Αμπελοκήπων, Λαγκαδά, Εγνατίας, Αγίου Γεωργίου, Ωραιοκάστρου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλινδοίων, Κορωνείας, Λαχανά, Μαδύτου, Μυγδονίας, Ρεντίνας, Σοχού και στο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης από το δεξιό των οδών Δωδεκανήσου και Λαγκαδά μέχρι τα δυτικά και βόρεια όριά του
 31. Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Σίνδου εκτείνεται στους Δήμους Μενεμένης, Ελευθερίου - Κορδελιού, Ευόσμου, Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου, Καλλιθέας, Χαλκηδώνας, Αξιού, Χαλάστρας και Εχεδώρου
Άρθρο 9 "Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης καθώς και οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμοντ [...]"
1.  
  Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης
 1. Συντονισμός και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης της περιοχής ευθύνης τους και της υπηρεσιακής απόδοσης των οργάνων αυτών
 2. Παρακολούθηση του έργου των Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας
 3. Υποστήριξη των Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης για την αρτιότερη επιθεώρηση των επιχειρήσεων της περιοχής τους
 4. Επιθεώρηση και έλεγχος των τόπων εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
 5. Επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών οι οποίες παραπέμπονται σε αυτό λόγω της ιδιαιτερότητάς τους από τους προϊσταμένους των τμημάτων κοινωνικής επιθεώρησης της περιοχής ευθύνης τους.
 6. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται ύστερα από ειδική εξουσιοδότηση του άμεσα προϊσταμένου του οργάνου που την ασκεί.
 7. Συντονισμός, έλεγχος και παρακολούθηση των απαιτουμένων διαδικασιών που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην περιοχή ευθύνης τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν.
 8. Ασφαλίσεων.
 9. Προώθηση της βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων καταβάλλοντας αμερόληπτα κάθε προσπάθεια και αξιοποιώντας στο έπακρο κάθε δυνατότητα που θα αναδείξει σε κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις αρμονικές σχέσεις στην εργασία
 10. Συγκέντρωση, αξιολόγηση και υποβολή στατιστικών στοιχείων των Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης της περιοχής ευθύνης τους στο Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Συντονισμού των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 11. Συντονισμός και προγραμματισμός δράσης των Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης περιοχής ευθύνης τους καθώς και παροχή συμβουλών και υποδείξεων σε θέματα που αφορούν την ομοιόμορφη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας
 12. Ενημέρωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. σε θέματα που αφορούν την περιφέρεια αρμοδιότητάς τους.
 13. Μέριμνα σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.).
 14. Εισήγηση για την στελέχωση των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. της περιφέρειάς της με το απαραίτητο προσωπικό στη Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας.
 15. Τήρηση δυναμολογίου προσωπικού των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. αρμοδιότητας της περιφέρειας καθώς και μέριμνα τήρησης βοηθητικού μητρώου (φακέλων) με τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτών.
 16. Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και αρχείου
 17. Μέριμνα για την έγκαιρη αποστολή στοιχείων στην Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας και Συνδρομής για την κατάρτιση προϋπολογισμού των εξόδων των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. αρμοδιότητας της περιφέρειάς της.
 18. Εισήγηση για την προμήθεια κάθε αναγκαίου υλικού και μέσων διευκόλυνσης του ελέγχου και συντήρησης του μηχανολογικού, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού του Σ.ΕΠ.Ε.
 19. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και έκδοση αποφάσεων του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. εντός της περιφέρειας ευθύνης τους.
 20. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιβαλλομένων κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών) και εισήγηση στο Τμήμα Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης Σ.ΕΠ.Ε. μέτρα αναμόρφωσης και βελτίωσης των διατάξεων που διέπουν τις παραπάνω πράξεις.
 21. Εισήγηση για τις ελλείψεις ή παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας στο Τμήμα Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης Σ.ΕΠ.Ε.
2.  
  Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης
 1. Έλεγχος και επιθεώρηση των τόπων εργασίας προς διαπίστωση της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την νομιμότητα της απασχόλησης και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, τις εργασιακές σχέσεις, χρονικά όρια, όρους ατομικής σύμβασης, καθώς και τους όρους απασχόλησης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων
 2. Εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος (προφορικού ή γραπτού) που υποβάλλεται στην υπηρεσία και αφορά την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας
 3. Άμεση ενημέρωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας σε θέματα ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων
 4. Παροχή σχετικών υποδείξεων και πληροφοριών προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κειμένων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
 5. Θεώρηση πινάκων ωρών εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης προσωπικού, βιβλίων δρομολογίων, βιβλίων υπερωριών και εργασίας του προσωπικού των επιχειρήσεων, πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων, χορήγηση αδειών υπερωριακής απασχόλησης, εργασίας κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 6. Συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις ειδικές μορφές απασχόλησης καθώς και τη μερική απασχόληση όπως αυτά προβλέπονται από τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2639/98 και ενημέρωση του Τμήματος Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.
 7. Συγκέντρωση στο α΄ δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου αναλυτικών καταστάσεων των συμβάσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας και ενημέρωση του Τμήματος Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Κεντρικής υπηρεσίας του ΣΕΠΕ τουλάχιστον κάθε έξι μήνες
 8. Υποβολή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριότητες του τμήματος στο Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου και Αξιολόγησης της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.
 9. Ενημέρωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. σε θέματα που αφορούν την περιφέρεια αρμοδιότητάς της.
 10. Τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων και διαρκής ενημέρωση αυτού και καταγραφή των ελέγχων, επιθεωρήσεων, υποδείξεων, παραβάσεων, υποβολή κυρώσεων, προστίμων κ.λ.π.
 11. Παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 1414/84 «Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις», η επισήμανση διακρίσεων και η άμεση ενημέρωση του Τμήματος Ισότητας των Φύλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 12. Κατάρτιση και υποβολή κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους, έκθεσης στην οποία αναφέρεται η δραστηριότητα κατά το προηγούμενο εξάμηνο, τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή των σχετικών με την ισότητα των φύλων διατάξεων καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπισή της στο Τμήμα Ισότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας
 13. Συμφιλιωτική παρέμβαση σε εργοδότες - εργαζόμενους για την αποτροπή ή επίλυση ατομικών εργατικών διαφορών.
 14. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται ύστερα από ειδική εξουσιοδότηση του άμεσα προϊσταμένου του οργάνου που την ασκεί.
 15. Αποτελεσματική παρέμβαση σε περιπτώσεις που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων για την διευθέτησή τους χωρίς να παραστεί ανάγκη διεκδίκησης δια της δικαστικής οδού
 16. Αποτελεσματική παρέμβαση για την δημιουργία σχέσεων καλής συνεργασίας στον τόπο εργασίας μεταξύ εργαζομένων - εργοδοτών και των αντιπροσώπων τους και ενθάρρυνση για την ανάπτυξη εκ μέρους τους αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών πάνω στις εργασιακές σχέσεις.
 17. Στο πλαίσιο αυτό πέρα των προγραμματισμένων διαμεσολαβήσεων πραγματοποιεί και ελέγχους στο χώρο εργασίας.
 18. Παραπομπή συλλογικών εργατικών διαφορών λόγω της ιδιαιτερότητάς τους στο Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης της οικείας Δ/νσης Κοινωνικής Επιθεώρησης
 19. Διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην περιοχή ευθύνης τους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Τμήματος Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης της οικείας Δ/νσης Κοινωνικής Επιθεώρησης
 20. Απάντηση σε ερωτήματα για πληροφόρηση και συμβουλές πάνω σε θέματα εργασιακών σχέσεων και γενικότερα σε θέματα βασικών δικαιωμάτων για την απασχόληση και πρακτικών της απασχόλησης. ιθ, Παρακολούθηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις παραπάνω ατομικές ή συλλογικές διαφορές.
 21. Συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη εκθέσεων εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών και των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και παροχή των στοιχείων αυτών στην κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.
 22. Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες Κεντρικές και Περιφερειακές, για την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα διαπραγμάτευσης και μεσολάβησης
 23. Άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος και ιδιαίτερα όσων αναφέρονται στον ν. 2639/98.
 24. Άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που ασκούσαν οι πρώην Επιθεωρήσεις Εργασίας πλην αυτών που αναγράφονται στο άρθρο 15 του Ν. 2639/98, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούνται από τους Νομάρχες.
 25. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως ελέγχων που διενεργούνται στην περιοχή ευθύνης τους και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στο Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 10 "Διάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Συνιστώνται τα παρακάτω Περιφερειακά Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) σε επίπεδο Διεύθυνσης ως ακολούθως: Α. ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλον [...]"
1.  
  Από τα τμήματα:
 1. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης
 2. Τμήμα Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων
 3. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης και
2.  
  Από τα τοπικά τμήματα και Γραφεία:
 1. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηλείας με έδρα τον Πύργο
 2. Γραφείο Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Άνδρου με έδρα την Άνδρο Ε. ΚΕ.Π.Ε.Κ Ανατολικής Αττικής και Βορείου Αιγαίου με έδρα την Παλλήνη το οποίο συγκροτείται:.
 3. ΚΕ.Π.Ε.Κ Δυτικής Αττικής και Πελοποννήσου με έδρα την Ελευσίνα το οποίο συγκροτείται:.
 4. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Άρτας με έδρα την Άρτα
 5. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά
 6. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα
 7. Γραφείο Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα
 8. Γραφείο Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι Γ. ΚΕ.Π.Ε.Κ Αθηνών και Κρήτης με έδρα την Αθήνα το οποίο συγκροτείται:.
 9. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Δράμας με έδρα τη Δράμα
 10. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο
 11. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Καστοριάς με έδρα την Καστοριά Β. ΚΕ.Π.Ε.Κ Κεντρικής Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα το οποίο συγκροτείται:.
Άρθρο 11 "Κατά τόπο αρμοδιότητα των Περιφερειακών υπηρεσιών Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης"
1.  
  Η κατά τόπο αρμοδιότητα των Περιφερειακών ΚΕ.Π.Ε.Κ. καθορίζεται ως ακολούθως:.
 1. Το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας και Θράκης εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας εκτείνεται στα όρια της των Περιφερειών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος.
 3. Το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Αθηνών και Κρήτης εκτείνεται στα όρια της Νομαρχίας Αθήνας και στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης.
 4. Το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Πειραιά και Νοτίου Αιγαίου εκτείνεται στα όρια της Νομαρχίας Πειραιά και στα όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 5. Το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής και Βορείου Αιγαίου εκτείνεται στα όρια της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και στα όρια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 6. Το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Δυτικής Αττικής και Πελοποννήσου εκτείνεται στα όρια της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και στα όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 7. Το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιόνιων Νησιών εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών και Δυτικής Ελλάδας.
2.  
  Η κατά τόπο αρμοδιότητα των τοπικών Τμημάτων και Γραφείων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σερρών, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Καβάλας, Έβρου, Δράμας, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Ηρακλείου, Χανίων, Σάμου, Χίου, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Ιωαννίνων περιορίζονται στα όρια των αντιστοίχων Νομαρχιών. 3 Η κατά τόπο αρμοδιότητα του τοπικού Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Κυκλάδων καθορίζεται στα όρια του αντίστοιχου νομού πλην της Νήσου Άνδρου. 4 Η κατά τόπο αρμοδιότητα του τοπικού Γραφείου Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Άνδρου καθορίζεται στα όρια της Νήσου Άνδρου.
5.  
  Τα τοπικά Τμήματα και Γραφεία Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. να συνδράμουν κατά περίπτωση άλλες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. σε όλη τη χώρα ή με απόφαση του εποπτεύοντος Περιφερειακού ΚΕ.Π.Ε.Κ. να συνδράμουν άλλες υπηρεσίες στα όρια αρμοδιότητας του εν λόγω Περιφερειακού ΚΕ.Π.Ε.Κ.
Άρθρο 12 "Αρμοδιότητες Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους ως εξής:"
1.  
  Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης
 1. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των χώρων εργασίας προς διαπίστωση της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων, ιδιαίτερα ανηλίκων, γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων
 2. Η παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων προς τους εργοδότες για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 3. Η λήψη άμεσων διοικητικών μέτρων, η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων ή η προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων ή η χορήγηση εύλογης προθεσμίας στους παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας για τη συμμόρφωση τους με τις προβλεπόμενες διατάξεις
 4. Η ενημέρωση, πληροφόρηση των εργαζομένων, των εργοδοτών και εν γένει του κοινού και παροχή συμβουλών προς τους εργαζόμενους και εργοδότες
 5. Η εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος (προφορικού ή γραπτού) που υποβάλλεται στην υπηρεσία και αφορά την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
 6. Οι αυτοψίες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας και έρευνας
 7. Ο προγραμματισμός και απολογισμός του έργου του ΚΕ.Π.Ε.Κ. για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.) και τις υποδείξεις και κατευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.
 8. Η εισήγηση στην Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος και η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.
 9. Η συμμετοχή στις Μικτές Επιτροπές Ελέγχου των οικοδομών και τεχνικών έργων και των Ναυπηγικών Εργασιών και η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση και λειτουργία τους
 10. Η άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας ή παράνομης απασχόλησης.
 11. Η παρακολούθηση των θεσμών του τεχνικού ασφάλειας, του γιατρού εργασίας, των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) και η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των ΕΞΥΠΠ και ΕΣΥΠΠ
 12. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε., της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν.
 13. Ασφαλίσεων και των άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών του νομού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.
 14. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και των άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών για την διασταύρωση στοιχείων αναγγελίας και στατιστικής επεξεργασίας εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 15. Ο συντονισμός και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των Τοπικών Τμημάτων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης της περιοχής ευθύνης τους και της υπηρεσιακής απόδοσης των οργάνων αυτών
 16. Η παρακολούθηση του έργου των Τοπικών Τμημάτων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητάς τους
 17. Η Υποστήριξη των Τοπικών Τμημάτων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης για την αρτιότερη επιθεώρηση των επιχειρήσεων της περιοχής τους
 18. Η ενημέρωση του Τμήματος Τεκμηρίωσης-Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης για την τήρηση μητρώου τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ), αντιπροσώπων των εργαζομένων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, Νομαρχιακών Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΝΕΥΑΕ) και μικτών επιτροπών ελέγχου
 19. Η διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην περιοχή ευθύνης τους
 20. Η καταγραφή των επιχειρήσεων που τα προϊόντα τους δεν πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
  • Η καταγραφή των βασικών προβλημάτων ασφάλειας που παρουσιάζονται κατά την χρησιμοποίηση των διαφόρων υλικών και μέσων εργασίας.
  • Οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και ιδιαίτερα του εδαφίου α στο μέτρο που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα και τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης ασκούνται μόνον από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ασκούνται κυρίως από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
  • Οι αρμοδιότητες της ιδίας παραγράφου και ιδιαίτερα του εδαφίου α στο μέτρο που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες και τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς ασκούνται μόνον από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν την υγεία των εργαζομένων ασκούνται κυρίως από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
  • Η αρμοδιότητα του εδαφίου ιγ στο μέτρο που αφορά εργατικά ατυχήματα ασκείται από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορά επαγγελματικές ασθένειες ασκείται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
  • Οι αρμοδιότητες των εδαφίων στ, θ, ιβ, ιθ και ικ ασκούνται από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
  • Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες ασκούνται είτε από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας είτε από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
2.  
  Τμήμα Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων
 1. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των χώρων εργασίας προς διαπίστωση της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και ιδιαίτερα των διατάξεων που αφορούν την έκθεση σε χημικούς, βιολογικούς και φυσικούς παράγοντες των εργαζομένων και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων, ιδιαίτερα ανηλίκων, γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων
 2. Οι μετρήσεις της έντασης των φυσικών παραγόντων, της συγκέντρωσης χημικών και βιολογικών παραγόντων στους χώρους εργασίας και οι μετρήσεις της ατομικής έκθεσης των εργαζομένων
 3. Η δειγματοληψία χημικών και βιολογικών παραγόντων
 4. Η λήψη άμεσων διοικητικών μέτρων, η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων ή η προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων ή η χορήγηση εύλογης προθεσμίας στους παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας για τη συμμόρφωση τους με τις προβλεπόμενες διατάξεις
 5. Η ενημέρωση, πληροφόρηση των εργαζομένων, των εργοδοτών και εν γένει του κοινού και παροχή συμβουλών προς τους εργαζόμενους και εργοδότες
 6. Η εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος (προφορικού ή γραπτού) που υποβάλλεται στην υπηρεσία και αφορά την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
 7. Οι αυτοψίες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας και έρευνας.
 8. Επίσης η έρευνα των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία.
 9. Η εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.) για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος και η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.
 10. Η παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων προς τους εργοδότες για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 11. Ο προγραμματισμός και απολογισμός του έργου του ΚΕ.Π.Ε.Κ. για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις της Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. και τις υποδείξεις και κατευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.
 12. Η άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας ή παράνομης απασχόλησης.
 13. Η απάντηση σε γραπτά ερωτήματα εργαζομένων, εργοδοτών, υπηρεσιών, οργανώσεων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτών, κλπ σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος
 14. Η ενημέρωση του Τμήματος Τεκμηρίωσης-Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης για την τήρηση μητρώου τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ), αντιπροσώπων των εργαζομένων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, Νομαρχιακών Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΝΕΥΑΕ) και μικτών επιτροπών ελέγχου
 15. Ο συντονισμός και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των Τοπικών Τμημάτων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης της περιοχής ευθύνης τους και της υπηρεσιακής απόδοσης των οργάνων αυτών
 16. Η διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην περιοχή ευθύνης τους
 17. Η υποστήριξη των Τοπικών Τμημάτων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης για την αρτιότερη επιθεώρηση των επιχειρήσεων της περιοχής τους.
 18. Ιζ.
 19. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε., της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών του νομού σε θέματα που σχετίζονται με γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς.
 20. Η παρακολούθηση του έργου των Τοπικών Τμημάτων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας.
 21. Οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και ιδιαίτερα του εδαφίου α στο μέτρο που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα και τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης ασκούνται μόνον από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ασκούνται κυρίως από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 22. Οι αρμοδιότητες της ιδίας παραγράφου και ιδιαίτερα του εδαφίου α στο μέτρο που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες και τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς ασκούνται μόνον από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν την υγεία των εργαζομένων ασκούνται κυρίως από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 23. Οι αρμοδιότητες των εδαφίων β και γ ασκούνται κυρίως από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στην περίπτωση της λήψης βιολογικών υγρών των εργαζομένων ασκείται μόνον από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 24. Η αρμοδιότητα του εδαφίου ζ στο μέτρο που αφορά εργατικά ατυχήματα ασκείται από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορά επαγγελματικές ασθένειες ασκείται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 25. Η αρμοδιότητα του εδαφίου ιζ ασκείται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 26. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες ασκούνται είτε από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας είτε από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
3.  
  Τμήμα Τεκμηρίωσης, Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
 1. Η ενημέρωση και πληροφόρηση των εργαζομένων, των εργοδοτών, των εκπροσώπων τους και εν γένει του κοινού για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
 2. Η απάντηση σε γραπτά ερωτήματα εργαζομένων, εργοδοτών, υπηρεσιών, οργανώσεων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτών, κλπ σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος
 3. Η συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 4. Ο έλεγχος του νομότυπου των αναθέσεων καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας
 5. Η τήρηση βιβλίων πρωτοκόλλου, ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, καταγγελιών, μηνύσεων και διοικητικών κυρώσεων του ΚΕ.Π.Ε.Κ.
 6. Η δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων και η διαρκής ενημέρωσή του
 7. Η θεώρηση των βιβλίων που είναι υπόχρεοι να τηρούν οι εργοδότες (Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας, Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, κλπ.).
 8. Η τήρηση αρχείου του ΚΕ.Π.Ε.Κ.
 9. Η συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη εκθέσεων εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών και των διεθνών συμβάσεων εργασίας και η παροχή των στοιχείων αυτών στην Κεντρική υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.
 10. Η συγκέντρωση στατιστική επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες
 11. Η τήρηση μητρώου τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ), αντιπροσώπων των εργαζομένων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, Νομαρχιακών Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΝΕΥΑΕ) και μικτών επιτροπών ελέγχου
 12. Η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων (ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ ) με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων, των εργοδοτών και των εκπροσώπων τους για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
 13. Η οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθήκης και η διακίνηση ενημερωτικού υλικού
 14. Η διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην περιοχή ευθύνης τους.
 15. Οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου στο μέτρο που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα και τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης ασκούνται μόνον από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ασκούνται κυρίως από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 16. Οι αρμοδιότητες της ιδίας παραγράφου στο μέτρο που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες και τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς ασκούνται μόνον από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν την υγεία των εργαζομένων ασκούνται κυρίως από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 17. Η αρμοδιότητα του εδαφίου ι στο μέτρο που αφορά εργατικά ατυχήματα ασκείται από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορά επαγγελματικές ασθένειες ασκούνται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 18. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες ασκούνται είτε από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας είτε από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
4.  
  Τοπικά Τμήματα και Γραφεία Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης
 1. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των χώρων εργασίας προς διαπίστωση της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων, ιδιαίτερα ανηλίκων, γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων
 2. Η παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων προς τους εργοδότες για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 3. Η λήψη άμεσων διοικητικών μέτρων, η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων ή η προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων ή η χορήγηση εύλογης προθεσμίας στους παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας για τη συμμόρφωση τους με τις προβλεπόμενες διατάξεις
 4. Η ενημέρωση, πληροφόρηση των εργαζομένων, των εργοδοτών και εν γένει του κοινού και παροχή συμβουλών προς τους εργαζόμενους και εργοδότες
 5. Η εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος (προφορικού ή γραπτού) που υποβάλλεται στην υπηρεσία και αφορά την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
 6. Οι αυτοψίες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας και έρευνας.
 7. Επίσης η έρευνα των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία.
 8. Οι μετρήσεις της έντασης των φυσικών παραγόντων, της συγκέντρωσης χημικών και βιολογικών παραγόντων στους χώρους εργασίας και οι μετρήσεις της ατομικής έκθεσης των εργαζομένων
 9. Ο προγραμματισμός και απολογισμός του έργου του τμήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΝΕΥΑΕ και της υποδείξεις και κατευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και του Περιφερειακού ΚΕ.Π.Ε.Κ.
 10. Η δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων και η διαρκής ενημέρωσή του
 11. Η εκπροσώπηση, εισήγηση στη ΝΕΥΑΕ για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος και η συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΝΕΥΑΕ
 12. Η συμμετοχή στη Μικτή Επιτροπή Ελέγχου των οικοδομών και τεχνικών έργων και η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση και λειτουργία της
 13. Η θεώρηση των βιβλίων που είναι υπόχρεοι να τηρούν οι εργοδότες (Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας, Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, κλπ.).
 14. Η συγκέντρωση και τήρηση στοιχείων για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες
 15. Η τήρηση βιβλίων πρωτοκόλλου, ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, καταγγελιών, μηνύσεων και διοικητικών κυρώσεων
 16. Η τήρηση αρχείου του τμήματος
 17. Η παροχή των αιτουμένων στοιχείων προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. για την σύνταξη εκθέσεων εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών και των διεθνών συμβάσεων εργασίας.
 18. Η άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας ή παράνομης απασχόλησης.
 19. Η απάντηση σε γραπτά ερωτήματα εργαζομένων, εργοδοτών, υπηρεσιών, οργανώσεων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτών, κλπ σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος
 20. Η συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕ.Π.Ε.Κ., της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 21. Η τήρηση μητρώου των ΕΞΥΠΠ και ΕΣΥΠΠ και η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας τους
 22. Η παρακολούθηση των θεσμών του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, ο έλεγχος του νομότυπου των αναθέσεων καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας και η τήρηση σχετικού μητρώου.
 23. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω η τήρηση μητρώου επιχειρήσεων, η τήρηση μητρώου με στοιχεία όπως η σύσταση ΕΥΑΕ, η εκλογή αντιπροσώπων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις επιχειρήσεις, η συγκρότηση και λειτουργία ΝΕΥΑΕ, η συγκρότηση και λειτουργία μικτών επιτροπών κλπ.
 24. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε., του ΚΕ.Π.Ε.Κ., της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών του νομού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και σε θέματα που σχετίζονται με τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς.
 25. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ και των άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών για την διασταύρωση στοιχείων αναγγελίας και στατιστικής επεξεργασίας εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 26. Η διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην περιοχή ευθύνης τους.
 27. Οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και ιδιαίτερα του εδαφίου α στο μέτρο που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα και τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης ασκούνται μόνον από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ασκούνται κυρίως από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 28. Οι αρμοδιότητες της ιδίας παραγράφου και ιδιαίτερα του εδαφίου α στο μέτρο που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες και τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς ασκούνται μόνον από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν την υγεία των εργαζομένων ασκούνται κυρίως από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 29. Οι αρμοδιότητες των εδαφίων στ και κγ στο μέτρο που αφορούν εργατικά ατυχήματα ασκούνται από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορούν επαγγελματικές ασθένειες ασκούνται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 30. Η αρμοδιότητα εδαφίου ζ ασκείται κυρίως από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στην περίπτωση της λήψης βιολογικών υγρών των εργαζομένων ασκείται μόνον από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 31. Η αρμοδιότητα του εδαφίου ια ασκείται μόνον από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 32. Η αρμοδιότητα του εδαφίου κβ στο μέτρο που αφορά ατυχήματα μεγάλης έκτασης ασκείται από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και στο μέτρο που αφορά τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς ασκείται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
 33. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες ασκούνται είτε από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας είτε από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διάφορες Διατάξεις
Άρθρο 13
1.  
  Αριθμός, διάκριση και κατανομή των θέσεων του προσωπικού Στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται ο αριθμός, η διάκριση και η κατανομή των θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ1 Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Α Θέσεις βαθμού Δ/ντή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διοικητικού-Οικονομικού 17 α Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΠΕα) Διοικητικού-Οικονομικού 331 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΒ1 Θέσεις βαθμού Δ/ντή ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ιατρών, Οι ειδικότητες των 7 Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, ή ΠΕ παραγράφων 1(β), 1(γ) και Θετικών Επιστημών 1(δ) Β2 Θέσεις βαθμού Δ/ντή ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ιατρών, Οι ειδικότητες των Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, ή ΠΕ παραγράφων 1(β), 1(γ), 1(δ) Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Πληροφορικής και 1(ε) 1 β Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Μηχανικών (ΠΕβ) 125 Πολιτικών 27 Αρχιτεκτόνων 10 Μηχανολόγων 30 Ηλεκτρολόγων 22 Χημικών 20 Μεταλλειολόγων 5 Ναυπηγών 7 Παραγωγής 2 Εργονόμων 2 γ Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας (ΠΕγ) Ιατρών Εργασίας 59 δ Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ ΠΕ Θετικών Επιστημών (ΠΕδ) 51 Χημικών 13 Φυσικών 9 Βιολόγων 8 Βιοχημικών 7 Υγειοφυσικών 2 Στατιστικών 8 Μαθηματικών 4 ε Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Πληροφορικής (ΠΕε) 3 2 Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Κατηγ. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) α Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Διοικητικού-Λογιστικού (ΤΕα) Διοικητικού-Λογιστικού 40 β Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΤΕβ) 89 Μηχανολογίας 28 Ηλεκτρολογίας 10 Ηλεκτρονικής 7 Πολιτικών-Δομικών Έργων 21 Τοπογράφων 4 Ναυπηγικής 10 Ενεργειακής Τεχνικής 3 Τεχνολογίας Πετρελαίου 2 Υδραυλικών 1 Κλωστοϋφαντουργών 3 γ Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Υγείας Πρόνοιας, Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΤΕγ) 40 Επισκεπτών Υγείας 10 Δημόσιας Υγιεινής 10 Ραδιολογίας & Ακτινολογίας 1 Κοινωνικής Εργασίας 10 Νοσηλευτικής 9 3 Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) α Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Διοικητικού-Λογιστικού (ΔΕα) Διοικητικού-Λογιστικού 188 β Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Τεχνικών (ΔΕβ) 34 Δομικών Έργων 5 Μηχανοτεχνιτών 1 Μηχανολογίας 19 Χημικών Εργαστηρίων 3 Ηλεκτρολογίας 5 Προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 γ Θέσεις βαθμών Δ΄- Α΄ Οδηγών (ΔΕγ) Οδηγών 53 ΣΥΝΟΛΟ 1038.
Άρθρο 14 "Κατανομή προσωπικού κατά υπηρεσία"
1.  
  Η Κατανομή του προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία φαίνεται στον Πίνακα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατανομή προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας ΠΕΑ ΠΕΒ2 ΠΕα ΠΕβ ΠΕγ ΠΕδ ΠΕε ΤΕα ΤΕβ ΤΕγ ΔΕα ΔΕγ ΣΥΝ 1 Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 1 1 Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού 5 1 3 9 Ελέγχων Κοινωνικών Επιθεωρητών ΕργασίαςΤμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας 6 5 2 1 1 1 16 Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης 1 2 3 2 1 1 10 ΣΥΝΟΛΟ 1 5 7 5 4 3 1 3 2 5 0 36 2 Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης 1 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Συνδρομής 3 1 3 7 Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 3 1 1 5 Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 2 1 3 1 7 ΣΥΝΟΛΟ 1 6 2 0 0 0 2 1 0 7 1 20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 1 11 9 5 4 3 3 4 2 12 1 56
2.  
  Η Κατανομή του προσωπικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας φαίνεται στον Πίνακα 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατανομή προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΑ ΠΕα ΤΕα ΔΕα ΔΕγ ΣΥΝ Α Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 3 1 1 1 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ροδόπης 3 1 4 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Έβρου 3 2 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας 3 2 1 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καβάλας 3 1 1 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ξάνθης 3 1 4 ΣΥΝΟΛΟ 1 18 1 8 3 31 Β Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 7 1 3 1 12 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης 4 1 3 8 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης 4 1 2 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης 4 1 2 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σίνδου 4 1 2 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σερρών 3 1 2 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Πιερίας 3 2 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ημαθίας 3 1 2 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Πέλλας 3 3 1 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κιλκίς 3 1 4 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Χαλκιδικής 3 1 4 ΣΥΝΟΛΟ 1 41 7 23 2 74 Γ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 4 1 1 1 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κοζάνης 5 2 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Φλώρινας 2 1 3 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καστοριάς 2 1 3 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Γρεβενών 2 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 1 15 1 7 1 25 Δ Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ηπείρου 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 4 1 1 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ιωαννίνων 3 1 1 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άρτας 2 3 1 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσπρωτίας 3 1 4 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Πρέβεζας 3 1 4 ΣΥΝΟΛΟ 1 15 2 7 1 26 Ε Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 4 1 2 1 8 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας 3 1 3 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Μαγνησίας 5 1 2 1 9 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Τρικάλων 3 1 1 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καρδίτσας 2 1 1 1 5 ΣΥΝΟΛΟ 1 17 4 9 4 35 ΣΤ Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ιόνιων Νησιών 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 2 1 1 1 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κέρκυρας 3 2 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λευκάδας 2 2 4 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεφαλληνίας 1 1 1 3 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ζακύνθου 1 1 1 3 ΣΥΝΟΛΟ 1 9 1 7 3 21 Ζ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 5 2 5 1 13 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας 6 1 4 11 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ηλείας 3 1 4 1 9 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αιτωλοακαρνανίας 5 1 9 15 ΣΥΝΟΛΟ 1 19 5 22 2 49 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Στερεάς Ελλάδας 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 3 1 2 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Φθιώτιδας 3 3 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Βοιωτίας 3 1 1 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θήβας 2 1 3 1 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας 4 2 2 8 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Φωκίδας 1 1 1 3 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ευρυτανίας 1 2 3 ΣΥΝΟΛΟ 1 17 5 14 2 39 Θ Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 3 1 1 1 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αρκαδίας 2 1 3 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Μεσσηνίας 2 3 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κορινθίας 4 2 1 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λακωνίας 2 2 1 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αργολίδας 3 1 4 ΣΥΝΟΛΟ 1 16 1 10 3 31 Ι Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Βορ. Αιγαίου 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 3 1 1 1 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λέσβου 3 1 4 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σάμου 2 1 3 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Χίου 2 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 1 10 1 5 1 18 ΙΑ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Νοτίου Αιγαίου 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 3 1 1 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σύρου 3 1 4 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσων 3 2 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νάξου 1 1 2 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνδρου 1 2 3 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θήρας 1 1 2 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Μήλου 1 1 2 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κω 2 1 3 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλύμνου 2 1 3 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καρπάθου 2 1 3 ΣΥΝΟΛΟ 1 19 1 12 0 33 ΙΒ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κρήτης 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 3 1 2 1 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ηρακλείου 4 2 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Χανίων 3 1 1 5 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ρεθύμνης 3 2 1 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λασιθίου 2 1 2 5 ΣΥΝΟΛΟ 1 15 2 9 3 30 ΙΓ Περιφέρεια Αττικής 1 Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 8 1 2 1 12 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Αθηνών 7 1 2 10 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης. Ανατολικού Τομέα Αθηνών 7 2 9 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δάφνης 4 2 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλλιθέας 5 2 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Γλυφάδας 4 2 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγίας Παρασκευής 5 2 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Περιστερίου 5 2 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγίων Αναργύρων 4 2 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νέας Ιωνίας 7 2 9 ΣΥΝΟΛΟ 1 56 2 20 1 80 2 Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Πειραιά 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 6 1 2 1 10 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικού Τομέα Πειραιά 5 1 2 8 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νίκαιας 5 2 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νότιου Τομέα Πειραιά 4 2 6 ΣΥΝΟΛΟ 1 20 2 8 1 32 3 Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικής Αττικής 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 6 1 2 1 10 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Παλλήνης 5 2 7 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου 4 2 6 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνοιξης 5 2 7 ΣΥΝΟΛΟ 1 20 1 8 1 31 4 Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Αττικής 1 1 Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 5 1 2 1 9 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ελευσίνας 5 3 8 Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνω Λιοσίων 3 2 5 ΣΥΝΟΛΟ 1 13 1 7 1 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16 320 37 176 29 578.
3.  
  Η Κατανομή του προσωπικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας φαίνεται στον Πίνακα 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κατανομή προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης ΠΕΒ1 ΠΕβ ΠΕγ ΠΕδ ΠΕε ΤΕβ ΤΕγ ΔΕβ ΔΕγ ΣΥΝ Α ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας και Θράκης 1 1 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης 10 1 4 15 Τμήμα Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων 4 5 3 1 2 15 Τμήμα Τεκμηρίωσης Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης 1 1 2 2 4 1 11 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Έβρου 2 1 1 1 1 6 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Καβάλας 2 1 1 1 1 6 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Δράμας 1 1 1 1 4 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σερρών 1 1 1 1 1 5 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Χαλκιδικής 1 1 1 2 5 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Πέλλας 2 1 1 2 6 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ημαθίας 2 1 1 2 6 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Πιερίας 1 1 1 2 5 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Κοζάνης 1 1 1 1 1 5 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Καστοριάς 1 1 1 1 1 5 Σύνολο 1 29 11 12 0 19 8 10 5 95 Β ΚΕ.Π.Ε.Κ. Κεντρικής Ελλάδος 1 1 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης 3 2 5 Τμήμα Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων 1 3 1 1 1 7 Τμήμα Τεκμηρίωσης Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης 1 1 1 2 1 6 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Μαγνησίας 3 1 1 2 1 1 9 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Τρικάλων 1 1 1 1 2 6 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ευρυτανίας 1 1 1 3 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Φθιώτιδας 2 1 1 1 1 1 7 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας 3 1 1 1 1 1 1 9 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Φωκίδας 1 1 1 3 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Βοιωτίας 2 1 1 1 5 Σύνολο 1 18 7 6 0 12 7 6 4 61 Γ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Αθηνών και Κρήτης 1 1 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης 12 1 5 18 Τμήμα Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων 3 6 3 2 3 17 Τμήμα Τεκμηρίωσης Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης 1 1 2 1 4 2 11 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου 2 1 1 2 1 1 8 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Χανίων 2 1 1 1 1 6 Σύνολο 1 20 8 7 0 12 4 6 3 61 Δ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Πειραιά και Νοτίου Αιγαίου 1 1 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης 7 1 2 6 16 Τμήμα Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων 2 5 2 1 3 13 Τμήμα Τεκμηρίωσης Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης 1 1 1 1 2 6 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Κυκλάδων 1 1 1 3 Γραφείο Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Άνδρου 1 1 2 Σύνολο 1 10 7 5 0 10 4 2 2 41 Ε ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής και Βορείου Αιγαίου 1 1 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης 6 1 1 5 13 Τμήμα Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων 1 4 3 1 1 10 Τμήμα Τεκμηρίωσης Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης 1 2 1 2 6 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σάμου 1 1 1 3 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Χίου 1 1 1 3 Σύνολο 1 10 5 4 0 10 3 1 2 36 ΣΤ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Δυτικής Αττικής και Πελοποννήσου 1 1 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης 5 1 1 4 11 Τμήμα Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων 1 4 3 1 3 12 Τμήμα Τεκμηρίωσης Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης 1 2 1 2 2 8 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Κορινθίας 3 1 1 2 7 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Αργολίδας 1 1 1 1 2 1 7 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Αρκαδίας 1 1 1 1 4 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Μεσσηνίας 1 1 1 1 1 5 Σύνολο 1 13 8 7 0 12 5 5 4 55 Ζ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιόνιων Νησιών 1 1 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης 7 1 2 10 Τμήμα Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων 2 5 2 1 3 13 Τμήμα Τεκμηρίωσης Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης 1 1 1 1 1 5 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηλείας 1 1 1 1 1 5 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Αιτωλοακαρνανίας 2 1 1 1 1 1 7 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Άρτας 1 1 2 1 1 6 Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ιωαννίνων 2 1 1 2 1 1 8 Σύνολο 1 16 8 6 0 10 7 4 3 55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7 116 54 47 85 38 34 23 404.
Άρθρο 15 "Προσόντα διορισμού στον αντίστοιχο κλάδο"
1.  
  Για όλους τους κλάδους προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα καθορισμένα στο ισχύον προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (Π.Δ. 194/88 ΦΕΚ 84Α).
2.  
  Για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων ή Ιατρών Εργασίας, ΠΕ Θετικών Επιστημών, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας συνεκτιμώνται:
 1. Η τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και ειδικότερα σε απασχόληση που έχει σχέση με το αντικείμενο της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
 2. Η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 3. Η συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων που διενεργούνται από φορείς και με τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και το άρθρο 6 του π.δ. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ».
Άρθρο 16 "ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"
1.  
  Διεύθυνση Προγραμματισμού Συντονισμού Στην Διεύθυνση Προγραμματισμού Συντονισμού προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, ή ΠΕ Θετικών Επιστημών και εφόσον δεν υπάρχουν προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Στο Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Πληροφορικής και εφόσον δεν υπάρχουν προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Στην Διεύθυνση Προγραμματισμού Συντονισμού και στα τμήματα: - Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας, - Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης για την επιλογή προϊσταμένου μεταξύ των υποψηφίων των διαφόρων κλάδων συνεκτιμώνται μεταξύ των άλλων η δραστηριότητα και η απόδοση τους στην υπηρεσία, η πρωτοβουλία, η διοικητική ικανότητα και η κτηθείσα συνολική εμπειρία εκ των ασκηθέντων καθηκόντων.
2.  
  Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης Στην Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Συνδρομής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, ή ΠΕ Θετικών Επιστημών και εφόσον δεν υπάρχουν προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Για την επιλογή προϊσταμένου μεταξύ των υποψηφίων των διαφόρων κλάδων συνεκτιμώνται μεταξύ των άλλων η δραστηριότητα και η απόδοση τους στην υπηρεσία, η πρωτοβουλία, η διοικητική ικανότητα και η κτηθείσα συνολική εμπειρία εκ των ασκηθέντων καθηκόντων. Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Των τμημάτων Συντονισμού Ελέγχου και Αξιολόγησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Των τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εφόσον δεν υπάρχουν προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΠΕ Θετικών Επιστημών. Των τμημάτων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, ή ΠΕ Θετικών Επιστημών και εφόσον δεν υπάρχουν προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, Εποπτών Δημόσιας Υγείας Των τμημάτων Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, ή ΠΕ Θετικών Επιστημών και εφόσον δεν υπάρχουν προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, Εποπτών Δημόσιας Υγείας Των τμημάτων Τεκμηρίωσης-Ενημέρωσης και Διοικητικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, ή ΠΕ Θετικών Επιστημών και εφόσον δεν υπάρχουν προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, Εποπτών Δημόσιας Υγείας Των τοπικών τμημάτων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, ή ΠΕ Θετικών Επιστημών και εφόσον δεν υπάρχουν προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, Εποπτών Δημόσιας Υγείας Για την επιλογή προϊσταμένου μεταξύ των υποψηφίων των διαφόρων κλάδων συνεκτιμώνται μεταξύ των άλλων η δραστηριότητα και η απόδοση τους στην υπηρεσία, η πρωτοβουλία, η διοικητική ικανότητα και η κτηθείσα συνολική εμπειρία εκ των ασκηθέντων καθηκόντων.
Άρθρο 17 "Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας"
1.  
  Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας τοποθετούνται: α. Τρεις (3) υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού και εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού. β. Δύο (2) υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών ή Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας και εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή της κατηγορίας ΤΕ των κλάδων Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Υγείας Πρόνοιας, Εποπτών Δημόσιας Υγείας. γ. Τρεις (3) Προϊστάμενοι Τμημάτων κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού και εφόσον δεν υπάρχουν Προϊστάμενοι Τμημάτων κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού. δ. Δύο (2) Προϊστάμενοι Τμημάτων κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών ή Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας και εφόσον δεν υπάρχουν Προϊστάμενοι Τμημάτων κατηγορίας ΤΕ των κλάδων Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Υγείας Πρόνοιας, Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
Άρθρο 18 "Κατάταξη προσωπικού"
1.  
  Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που τοποθετούνται στο ΣΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 του ν. 2639/98, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων που προβλέπονται από τα άρθρα του διατάγματος αυτού. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις : α. Του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄). γ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α΄), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους 4.100.000.000 δρχ. ετησίως. Για το τρέχον έτος από 1.7.1999 έως 31.12.1999 το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 871.797.680 δρχ. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τους ΚΑΕ 5184 και 0249. Επισημαίνεται ότι η δαπάνη αυτή δεν είναι νέα, δεδομένου ότι υπολογίσθηκε κατά την έκδοση του ν. 2639/98, με τις διατάξεις του οποίου συστάθηκε το Σ.ΕΠ.Ε.
 • Την 8211/8-3-99 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη (198/Β).
 • Την 1107141/1239/0006 Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (922/Β).
 • Την αριθ. 156/26.5.1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-06-30 Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/134
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/80289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/80289 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107141/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107141_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1414 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 1996/17 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. 2009/3762 2009
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2001/295 2001
Όνομα
Ετικέτα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΣΤΗΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ - ΣΤΗΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΑΛΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ -
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΓΙΩΝ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ - ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ - ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΣΤΗΝ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΘΩΣ - ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ - ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ - ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΣΑΣ
Ετικέτα