ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/137

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση της Γραμματείας και της Τεχνικής Υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Γραμματεία της Επιτροπής"
1.  
  Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2225/1994 Γραμματεία, για την εξυπηρέτηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών, αποτελεί αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπαγόμενη απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος και προΐσταται αυτής.
Άρθρο 2 "Τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής"
1.  
  Η Τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής εξασφαλίζεται από τους ειδικούς τεχνικούς συμβούλους που ορίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν. 2225/1994, από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Οι τεχνικοί αυτοί σύμβουλοι μπορεί να χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα αναγκαία τηλεπικοινωνιακά και λοιπά μέσα τεχνικής υποδομής, που παρέχει ο ΟΤΕ ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, κατόπιν σχετικών πράξεων του Προέδρου της Επιτροπής.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες της Γραμματείας"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας της Επιτροπής ανήκει:
 1. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των συνεδριάσεων της Επιτροπής και η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής
 2. Η μέριμνα για την επίδοση στα μέλη της Επιτροπής κλήσεων προς συζήτηση και η κοινοποίηση αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής
 3. Η οργάνωση και τήρηση γενικού αρχείου και κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Επιτροπής καθώς και η διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας αυτής
 4. Η μέριμνα για την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων, η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, αρχείων, εγγράφων, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού καθώς και κάθε άλλου υπηρεσιακού υλικού της Γραμματείας ή της Επιτροπής
 5. Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων και του γνησίου της υπογραφής
2.  
  Ειδικά, ο Γραμματέας της Επιτροπής:
 1. παραλαμβάνει την αλληλογραφία και φροντίζει για τη διεκπεραίωσή της
 2. διεκπεραιώνει κάθε άλλο θέμα που του αναθέτει ο Πρόεδρος ή τα μέλη της Επιτροπής και αφορά την υποβοήθηση του έργου τους
Άρθρο 4 "Στελέχωση της Γραμματείας Η στελέχωση της Γραμματείας της Επιτροπής γίνεται με διάθεση σ’ αυτήν μέχρι έξι (6) υπαλλήλων, διαφόρων κλάδων ή ειδικοτήτων, του δημοσίου και ΝΠΔΔ ή εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ΝΠΙΔ οποιασδήποτε μορ [...]"
2.  
  Η διάθεση ή απόσπαση του προσωπικού αυτού γίνεται, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η υπηρεσία ή ο φορέας στην οποια ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Ειδικά ως Γραμματέας της Επιτροπής διατίθεται ή αποσπάται υπάλληλος υπουργείου ή ΝΠΔΔ με βαθμό Α~ ή Β~ κατηγορίας ΠΕ που προτείνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
3.  
  Σε κάθε περίπτωση στην οικεία απόφαση διάθεσης ή απόσπασης ορίζεται και ο χρόνος για τον οποίο διενεργείται αυτή, ο οποίος μπορεί κάθε φορά να παρατείνεται μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και τήρηση της παραπάνω διαδικασίας. Με όμοια απόφαση μπορεί η διάθεση ή απόσπαση να λήγει και πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο.
Άρθρο 5 "Αποδοχές"
1.  
  Οι αποδοχές των διατιθέμενων ή αποσπώμενων στη Γραμματεία της Επιτροπής υπαλλήλων βαρύνουν από 1.1.2001 τον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 07-650 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2527/971 (ΦΕΚ 206/Α~/8.10.97) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
Άρθρο 6
1.  
  Η υπηρεσία στη Γραμματεία της Επιτροπής των διατιθεμένων ή αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά και λαμβάνεται υπόψη κατά τις κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων αυτών. Για το προσωπικό αυτό συντάσσονται από τον Πρόεδρο οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση εκθέσεις αξιολόγησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα ή των διατάξεων που διέπουν την υπηρεσία από την οποία έχουν διατεθεί ή αποσπασθεί οι υπάλληλοι και διαβιβάζονται στις υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι αυτοί.
Άρθρο 7 "Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού"
1.  
  Για τις δαπάνες κίνησης του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα της επιτροπής και των ειδικών τεχνικών συμβούλων που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2685/1999 όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 8 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής της Γραμματείας και της τεχνικής υποδομής αυτής βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται σε ειδικό φορέα στον προϋλογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2.  
  Η διάθεση των πιστώσεων και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως κύριο διατάκτη, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής
3.  
  Η διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση της Επιτροπής, της Γραμματείας και της τεχνικής υποστήριξης αυτής ασκείται από τις αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παρ.1, 2 και 4 του Ν. 2221/1994 «Για την προστασία της Ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α~). β) του άρθρου 17 παρ. 4, εδάφιο δεύτερο του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 208 Α~) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 20 του Ν. 2592/98 (ΦΕΚ 57Α~/18.3.98) και αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238Α~/22.10.98). γ) του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α~) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 2461/1997 «Περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38Α~). δ) του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 201 Α~). ε) Του Π.Δ. 400/1995 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 226 Α~).
 • Την 8211/8.3.99 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη (ΦΕΚ 198/Β~/99).
 • Την 1107147/1239/006Α/4.10.1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922Β~).
 • Το γεγονός, ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος προκαλείται σε βάρος του Ειδικού Φορέα 07-650 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δαπάνη ύψους 6.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα οικονομικά έτη 1999 και 2000 και 42.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα οικονομικά έτη 2001 ως 2003, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό (ειδικός φορέας 07-650 ΚΑΕ- 211, 221, 223, 224, 227, 731, 732).
 • Την αριθ. 598/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Πολωνίας σε θέματα αρμοδιότητάς τους. 1994/2221 1994
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. 1997/2461 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/400 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία