ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/138

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 82/τ.Α~/90).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του Π.Δ. 221/1990, όπως τροποποιήθηκε και αυμπληρώθηκε με τα αριθμ. 175/1994 (ΦΕΚ 113-Α), 27/1998 (ΦΕΚ 32-Α) και 40/99 (ΦΕΚ 43-Α) Προεδρικά Διατάγματα, ως ακολούθως:"
1.  
    Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 221/90, και μετά τη φράση «του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» προστίθεται η φράση : «ή με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, επιπέδου Γ~, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας».
2.  
    Στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 221/90 η φράση «Δέκα τέσσερις (14)» αντικαθίσταται με τη φράση «Δέκα έξη (16)» 3 Στη δεύτερη περίοδο του άρθρου 17 του Π.Δ. 221/90 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 40/99 και μετά τη φράση «Ιταλικών» τίθεται η φράση «των Ισπανικών». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπ/ση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56 τ.Α’/83) σε συνδυασμό με το άρθρο 76 παράγραφος 3 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α~).
  • Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α~ 247).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α), κατά εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι για το έτος 1999 και εφεξής θα προκαλείται δαπάνη ύψους 416.000 δρχ. περίπου η οποία θα καλυφθεί για το έτος 1999 από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις : α) των οικείων Νομαρχιών Κ.Α.Ε 0515 φορέας 193, δραχμές εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες (176.000). β) Κ.Α.Ε 0515 φορέας 19 170 δραχμές διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000), για δε τα επόμενα έτη, από πιστώσεις που θα εγγράφονται στους ανωτέρω φορείς για το σκοπό αυτό.
  • Την 1107147/1239/0006Α~/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β~ 922).
  • Την 144/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α~ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α~ 1996
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/221 1990
Τροποποίηση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/90). 1999/40 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία