Εσωτερικός κανονισμός Κλινικών και Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιστημονικό αντικείμενο"
1.  
  Το επιστημονικό αντικείμενο δραστηριότητας των κατωτέρω αναφερομένων κλινικών και του εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ορίζεται ως ακολούθως: 1) Η κλινική Ενδοκρινολογίας (Π.Δ. 459/1987 - Α 215) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές νοσηλευτικές ανάγκες στα επιστημονικά αντικείμενα της Ενδοκρινολογίας, ιδίως δε τα της φυσιολογίας και παθολογίας των ενδοκρινών αδένων, τα της ακεραιότητας και των διαταραχών των μηχανισμών ορμονικού ελέγχου και μεταβολικής ισορροπίας, σε επίπεδο ολοκλήρου οργανισμού, κυττάρου ή μορίου με κλινικές πειραματικές και εργαστηριακές προσεγγίσεις. Το αντικείμενο δραστηριότητας της κλινικής συνίσταται (i) στην διαγνωστική (με κλινικά και εργαστηριακά μέσα) και θεραπευτική αντιμετώπιση των ενδοκρινοπαθών ασθενών και των πασχόντων από οποιαδήποτε εκτροπή ορμονικού ή και μεταβολικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, οστεοπόρωση και δυσλιπιδαιμία, είτε είναι εξωτερικοί ασθενείς είτε νοσηλεύονται (ii) στην διενέργεια έρευνας στην ενδοκρινολογία, τους μηχανισμούς του ορμονικού ελέγχου, τον μεταβολισμό, τη διατροφή και άλλα συναφή θέματα με τη χρήση κλινικών, πειραματικών, εργαστηριακών και μοριακών βιολογικών (Μοριακής ενδοκρινολογίας), προσεγγίσεων και μεθόδων και (iii) την θεωρητική και πρακτική (σε κλινική και εργαστήριο) διδασκαλία των αντικειμένων της ενδοκρινολογίας, του μεταβολισμού και των συναφών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του σακχαρώδη διαβήτη σε προ και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στην κλινική οργανώνονται και λειτουργούν οι εξής ειδικές μονάδες: α) μονάδα βραχείας νοσηλείας. β) μονάδα μεταβολικού και διαβητολογικού κέντρου (για μελέτη μεταβολισμού και ορμονών υπό ελεγχόμενες συνθήκες και κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση εξωτερικών διαβητικών ασθενών). γ) μονάδα διαιτολογικού κέντρου. δ) μονάδα ειδικού ενδοκρινολογικού εργαστηρίου (για ορμονικές και άλλες παρακλινικές εξετάσεις για διαγνωστικούς σκοπούς και ανάπτυξη μεθόδων διενέργειας βασικής και κλινικής έρευνας). ε) μονάδα ειδικής νοσηλείας (με μολύβδινη επένδυση) για in νiνο χορήγηση ραδιενεργών θεραπευτικών υλικών για ενδοκρινικές παθήσεις (που περιλαμβάνει τον κυρίως θάλαμο, λουτρό και προθάλαμο). στ) ειδική μονάδα in νiνο και in νitrο εφαρμογής ισοτόπων για διαγνωστικούς και ερευνητικούς σκοπούς. ζ) μονάδα ανάλυσης δεδομένων με Η/Υ και η) νοσηλευτικός σταθμός (με χώρους προετοιμασίας νοσηλείας). Η κλινική εντάσσεται στον Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας. 2) Η Νευροχειρουργική Κλινική (Π.Δ. 459/1987 - Α 215) εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο επιστημονικό αντικείμενο της νευροχειρουργικής. Τα αντικείμενα δραστηριότητας της κλινικής, ειδικότερα αφορούν στη χειρουργική και συντηρητική περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών με νευροχειρουργικές παθήσεις, στη συνεργασία με άλλες κλινικές και εργαστήρια, στη θεωρητική και κλινική διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην κλινική εργαστηριακή και πειραματική έρευνα. Η περίθαλψη και νοσηλεία των ασθενών περιλαμβάνει: α) Την διαγνωστική διαδικασία, η οποία συνίσταται σε κλινική και παρακλινική διερεύνηση συμπεριλαμβανομένων όλων των διεθνώς αποδεκτών και εφαρμοζομένων νευροακτινολογικών και νευροφυσιολογικών εξετάσεων με την άμεση συνεργασία και την παράλληλη λειτουργία αντίστοιχα των τμημάτων ακτινολογίας - νευροακτινολογίας και νευροφυσιολογίας, β) Την θεραπεία των νευροχειρουργικών παθήσεων διά μεθόδων της μικροχειρουργικής υπό το χειρουργικό μικροσκόπιο και της εφαρμογής του ΝΑVΙGΑΤΙΟΝ SΥSΤΕΜ, ενδοσκοπικών μεθόδων, στερεοταξίας, CUSΑ, LΑSΕR, GΑΜΜΑ (Χ) - ΚΝΙFΕ, επεμβατικής νευροακτινολογίας. Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με τις αναφερθείσες διαγνωστικές και χειρουργικές μεθόδους είναι: όγκοι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού, των εγκεφαλικών συζυγιών, νωτιαίων ριζών και νεύρων, των μηνίγγων και των οστών που περιβάλλουν το νευρικό σύστημα. Επίσης, αγγειακές παθήσεις των αρτηριών και των φλεβών του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού, των μηνίγγων και γενικώς των ιστών που περιβάλλουν το νευρικό σύστημα. Φλεγμονώδεις παθήσεις του εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού και των ιστών που περιβάλλουν το νευρικό σύστημα. Παρασιτώσεις του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού και των ιστών που τους περιβάλλουν. Συγγενείς ανωμαλίες του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος και του περιβάλλοντος αυτά τμήμα του σκελετού. Σύνδρομα πιεστικών βλαβών που προσβάλλουν άμεσα ή έμμεσα το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και προέρχονται από το περιβάλλον αυτά ερειστικό σύστημα. Νευρολογικά σύνδρομα και δυσκινησίες από παθήσεις των πυρήνων του κεντρικού νευρικού συστήματος, επιληψίες, επώδυνες συνδρομές. Αποκατάσταση ελλειμμάτων εκ των περιβλημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως οστά κρανιακής κάψας, καθώς και κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών. Αντιμετώπιση κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και του νωτιαίου μυελού σε τραύματα του σπονδυλικού σωλήνα. Οι παθήσεις που αναφέρονται δυνατόν να αφορούν σε όλες τις ηλικίες συμπεριλαμβανομένης και της νεογνικής. Οι ασθενείς δε των ηλικιών αυτών αντιμετωπίζονται από την κλινική όπως έχει περιγραφεί στις ανωτέρω παραγράφους. Τέλος περιλαμβάνονται, παθήσεις νευροχειρουργικού αντικειμένου που αφορούν στο έμβρυο κατά την ενδομήτριο ζωή. Στα αντικείμενα των δραστηριοτήτων της Κλινικής συμπεριλαμβάνονται και (i) η ανάπτυξη και λειτουργία μεθόδων επεμβατικής νευροακτινολογίας στα πλαίσια του διδακτικού ερευνητικού και νοσηλευτικού έργου της Νευροχειρουργικής Κλινικής εξοπλισμένης για τούτο με τον κατάλληλο τεχνολογικό, τεχνικό και επιστημονικό εξοπλισμό, για την ορθή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της νευροχειρουργικής ογκολογίας, αγγειολογίας και της λειτουργικής νευροχειρουργικής, όπως αποκαλείται η νευροχειρουργική των παθήσεων των πυρήνων του κεντρικού νευρικού συστήματος, της επιληψίας, των δυσκινησιών γενικά και του «πόνου». (ii) Η οργάνωση και λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για την αντιμετώπιση του οιδήματος του κεντρικού νευρικού συστήματος, ιδίως του εγκεφάλου και της καρδιοαναπνευστικής ανεπάρκειας που μπορεί να προκαλέσει. (iii) Η συνεργασία με την Νευρολογική Κλινική για την προώθηση της παθολογίας του νευρικού συστήματος και την ανάπτυξη πιθανών νέων θεραπευτικών μεθόδων. (iν) Η ανάπτυξη πειραματικής νευροχειρουργικής και (ν) Η εισαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικών επί θεμάτων χειρουργικής ανατομίας και παθολογικής ανατομίας, φαρμακολογίας του νευρικού συστήματος και νευροφυσιολογίας σε συνεργασία με τα αντίστοιχα εργαστήρια της Σχολής. 3) Η Κλινική Πνευμονολογίας (Π.Δ. 459/87 - Α΄215) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα αντικείμενα της κλινικής πνευμονολογίας ιδίως δε: της διαγνωστικής και θεραπευτικής των πνευμονικών νοσημάτων, της άσκησης ερευνητικών μεθόδων αναίμακτων και αιματηρών προς διερεύνηση και θεραπεία των πνευμονικών νοσημάτων, της πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς πρόληψης και αποκατάστασης πασχόντων από πνευμονικά νοσήματα. Το αντικείμενο δραστηριότητας της κλινικής συνίσταται: α. Στην διερεύνηση και νοσηλεία των πνευμονοπαθών με νοσηλεία και τακτική παρακολούθηση των ασθενών, β. Στην προληπτική ιατρική, γ. Στην επεμβατική πνευμονολογία: όπως βιοψία υπεζωκότος με βελόνη, βρογχοσκόπηση με βιοψία βρόγχου με λαβίδα και με βελόνη, παρακέντηση υπεζωκότος.Η κλινική εντάσσεται στον τομέα Εσωτερικής Παθολογίας. Β. Το Εργαστήριο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (Π.Δ. 459/1987 - Α΄ 215) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της πνευμονολογίας.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Οι κλινικές και το εργαστήριο έχουν ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στα αντικείμενα δραστηριότητάς τους. β) Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική και οι μονάδες της. γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με ενδοκρινολογικά, ορμονικά, μεταβολικά, νευροχειρουργικά και αναπνευστικά κατά περίπτωση νοσήματα. ε) Την εκτέλεση κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της.
2.  
  Το έργο κάθε κλινικής και του εργαστηρίου διακρίνεται σε εκπαιδευτικό ερευνητικό και κλινικό/εργαστηριακό: α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές παράλληλα, με την εκπαίδευση παρακολουθούν τις επιστημονικές δραστηριότητες της οικείας κλινικής. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στην διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση. β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραματικών εργασιών από μέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές. Προϋπόθεση για τη διενέργεια κλινικής πειραματικής έρευνας στην περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών η χορήγηση αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων για την καθιέρωση της κλινικής. γ) Το κλινικο/εργαστηριακό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην οικεία κλινική ή το εργαστήριο. Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές. Η περίθαλψη των νοσηλευομένων ασθενών συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, την θεραπευτική αγωγή και τη φροντίδα τους μέχρι της εξόδου τους, από το νοσοκομείο.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Οι κλινικές και το εργαστήριο στελεχώνονται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Νοσοκομείο όπου εγκαθίστανται και λειτουργούν. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής και του εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στις κλινικές και στο εργαστήριο των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του ειδικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ.1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζεται στον οργανισμό του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι κλινικές και το εργαστήριο διευθύνονται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π. Θράκης και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η κλινική και το εργαστήριο, η μέριμνα για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής και του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων στα αναλώσιμα υλικά και στο κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Η κλινική Πνευμονολογίας λειτουργεί στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας Α3β/οικ. 7956/88 - Β΄ 365 ενώ η εγκατάσταση των κλινικών ενδοκρινολογίας και Νευροχειρουργικής γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1397/83 (Α΄ 143).
2.  
  Ο διευθυντής της οικείας κλινικής ή του εργαστηρίου έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτών, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, και την παραμονή εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή του εργαστηρίου σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής ή του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112).
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα των κλινικών και του εργαστηρίου προέρχονται από: α) την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) την πώληση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) από το εργαστήριο του άρθρου 1 του παρόντος. δ) τις πιστώσεις, που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς της οικείας κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από κάθε κλινική και εργαστήριο είναι τα εξής: Βαθμολόγιο φοιτητών. Αρχείο ασθενών. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. Βιβλίο μεταβολής προσωπικού Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α΄ 173), β) του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 2η /24.11.1998).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 - Α΄ 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2(α) του Ν. 2469/1997 - Α΄ 38) και
 • Την 111/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/459 1987
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία