Ίδρυση εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Ιδρύονται στα κατωτέρω τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εργαστήρια ως ακολούθως:"
1.  
  Στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης εργαστήριο με την επωνυμία «Μελέτη Διδασκαλία και Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της συγχρονικής μελέτης και ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας, τη βελτίωση των διδακτικών μεθόδων και του τρόπου διδασκαλίας της (τόσο ως μητρικής όσο και ως ξένης ) και τη διάδοση της διδασκαλίας της
2.  
  Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών εργαστήριο με την επωνυμία «Λόγου και Πολιτισμού» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας στις περιοχές της γλωσσικής καλλιέργειας, γενικής και παιδικής λογοτεχνίας, αφηγηματολογίας, παραμυθιού και έντεχνου λαϊκού λόγου. Ειδικότερα οι περιοχές μελέτης και έρευνας εστιάζονται: α) στην καλλιέργεια της γλώσσας των νηπίων με: i) καταγραφή των διαφόρων μορφών προφορικού λόγου (με μαγνητοσκόπηση και βιντεοσκόπηση) βάσει προγράμματος, ii) απομαγνητοφώνηση του υλικού, iii) μελέτη και ανάλυση του ερευνητικού υλικού, iν) ανίχνευση προβλημάτων προφορικού λόγου, άρθρωσης, κ.λπ., ν) ανάλυση της βαθμιαίας κατάκτησης του γλωσσικού κώδικα, νi) αξιολόγηση της προφορικής επικοινωνίας και β) στην λογοτεχνία με: i) καταγραφή της λαϊκής λογοτεχνίας (παραμύθια, αινίγματα), ii) μελέτη της λαϊκής λογοτεχνίας, iii) μελέτη της λαϊκής αφήγησης (αφηγηματολογία) iν) διασύνδεση με τους λαϊκούς αφηγητές - παραμυθάδες (αρχείο λαϊκών αφηγητών θεσσαλίας), ν) συλλογή και μελέτη λαϊκών παιδικών παιχνιδιών, τραγουδιών κ.λπ. νi) ίδρυση μουσείου παιδικής λογοτεχνίας, νii) οργάνωση εκδηλώσεων για το παιδικό βιβλίο.
3.  
  Στο Γενικό Τμήμα εργαστήρια με τις επωνυμίες: α) «Εφαρμοσμένων Βιολογικών και Χημικών Επιστημών» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας θεμάτων βιολογικού ενδιαφέροντος, θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας των αρχών και των νόμων της Χημείας και της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της Βιολογίας και Χημείας και β) «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας θεμάτων εφαρμοσμένων μαθηματικών και βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των εφαρμοσμένων μαθηματικών
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του οικείου Τμήματος καθώς και άλλων τμημάτων του Ιδρύματος, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. γ) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.159/1984 9 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που η ειδικότητά τους έχει άμεση συνάφεια με τα αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού προσωπικού που τοποθετείται σ αυτό.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επί πλέον: Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό-μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου, καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του, μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των πόρων του υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και υπογράφει κάθε έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου
6.  
  Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 9 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε του Ν. 2083/1992 (Α~ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για τους σκοπούς κάθε εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, - Βαθμολόγιο φοιτητών, - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και -Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
Άρθρο 8 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Κάθε εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου. Χώρος του εργαστηρίου είναι εκείνος στον οποίο εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώρος θεωρείται ακόμη το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται ειδικά για τη λειτουργία του. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν.1404/1983 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α~ 247). γ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α~ 48). δ) Της αριθ. 1107147/1239/066Α/4.10.1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β~ 922).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρίαση 216/17.10.1997), τις γνώμες των προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων α) Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 8/5.3.1997) και β) Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 4/12.2.1997) και τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Γενικού Τμήματος (συνεδρίαση 10/22.10.1996).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως συνολική δαπάνη ύψους 2.000.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Α.Ε. 4121) του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ιδίους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38)).
 • Τις αριθμ. 4/1999 και 261/98 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/066Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_066Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία