ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/145

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εξετάσεις, βαθμολογία, αξιολόγηση και ποινές μαθητών των Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια τα θέματα των εξετάσεων κάθε είδους της βαθμολογίας, της αξιολόγησης και των κυρώσεων των μαθητών, ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 294/1979 (Α~ 87) «περί σχολ. έτους, εγγραφών, μετεγγραφών και λοιπών θεμάτων αφορώντων εις τα Λύκεια της Μέσης Τ.Ε.Ε.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση η εξέταση του μαθήματος των μαθηματικών περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις ή προβλήματα από την ύλη που έχει διδαχθεί, εκ των οποίων οι μαθητές καλούνται να λύσουν δύο, που βαθμολογούνται ισότιμα.
2.  
  Οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. διενεργούνται από τις επιτροπές που προβλέπονται στην αριθμ. Γ2/1674/26.4.91 (Β~ 333) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.
3.  
  Οι αποφάσεις με αριθμό Ε1/550/4.5.82 (Β~ 296), Ε3/96/22.2.85 (Β~ 105), Γ2/3031/22.10.85 (Β~ 726) και Γ2/3560/25.9.89 (Β~ 720) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ν. Δ/γμα 1197/1972 (Α~ 109) «περί κατατακτηρίων εξετάσεων κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και αφορούν τις περιπτώσεις που δικαιολογούν την «κατ’ ιδίαν διδασκαλία» μαθητών εξακολουθούν να ισχύουν. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές προβλέπονται από την αριθμ. ΣΤ5/71/1.12.86 (Β~ 834) Υ.Α.
4.  
  Στο Π. Δ/γμα 294/1979 όπου αναφέρονται οι λέξεις «Τρίμηνο» και «Τριμηνιαίος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Τετράμηνο» και «Τετραμηνιαίος». Για τη διαμόρφωση του βαθμού κάθε τετραμήνου ισχύουν οι διατάξεις του Π. Δ/τος 294/1979. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών του Α~ τετραμήνου, Β~ τετραμήνου και το διπλάσιο του βαθμού της τελικής γραπτής δοκιμασίας διαιρούμενο δια του τέσσερα.
5.  
  Για τους μαθητές της Β~ τάξης των ημερησίων Τ.Ε.Ε. Α~ κύκλου σχολικού έτους 1998-1999 και τους μαθητές της Γ~ τάξης Εσπερινών Τ.Ε.Ε. Α~ κύκλου σχολικού έτους 1999-2000 οι πτυχιακές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 43 του Π. Δ/τος 294/1979. Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ. 3 του Ν. 2640/3.9.98 (Α~ 206) «Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 7/6.4.99 (θέμα 11) πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την αριθμ. 164/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1985/Γ2/3031 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/Γ2_3031 1985
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/ΣΤ5/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/ΣΤ5_71 1986
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Γ2/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Γ2_1674 1991
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1197 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/294 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία