ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται τρείς (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.». Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α~ 28), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Νόμου 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α~ 282). β) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄38)».
  • Το Κωδικοποιημένο καταστατικό της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθυνης, Αρ. Φύλλο 6844, της 26ης Αυγούστου 1998).
  • Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 737/17.2.1999 συνεδρίασή του.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 30.000.000 (τριάντα εκατομμυρίων) δραχμών που βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας.
  • Την υπ’ αριθμ. 159/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία