ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/148

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, Χαράλαμπο Παμπούκη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Α. Στον Γενικό Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών Χαράλαμπο Παμπούκη, μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες: 1.Την εποπτεία όλων των Κέντρων και Ιδρυμάτων τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, βάσει του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου Νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 62 Α~), πλην του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων και του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Επίσης την κατανομή μεταξύ αυτών, των προβλεπομένων από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών χρηματοδοτικών πόρων, βάσει του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου Νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 62 Α~). 2.Τα θέματα αρμοδιότητας του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού, της Μόνιμης Μικτής Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων και της Διπλωματικής Ακαδημίας, των άρθρων 12, 13 και 14 αντίστοιχα του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου Νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 62 Α~). 3.Τα θέματα αρμοδιότητας της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου Νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 62 Α~), που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία. Β. Στον Γενικό Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών Χαράλαμπο Παμπούκη, μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της ΣΤ~ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Κεφαλαίου Ζ~ του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 177 Α~) και ειδικότερα: 1.Την εισήγηση στον Υπουργό Εξωτερικών για τις ανάγκες του Υπουργείου σε πάσης φύσεως προσωπικό, υλικό και εγκαταστάσεις. 2.Τον χειρισμό όλων των θεμάτων του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, όλων των κλάδων και κατηγοριών, μόνιμου και μη μόνιμου, καθώς και την έκδοση πράξεων αποφάσεων και κλήσεων σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση και ειδικότερα αυτών που αφορούν προαγωγές, εντολές τοποθετήσεων, μεταθέσεων και ειδικών αποστολών, μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και την ένταξη και μονιμοποίηση του προσωπικού αυτού. 3.Την υποβολή υπομνημάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τα άλλα διοικητικά δικαστήρια επί προσφυγών και αιτήσεων στα δικαστήρια αυτά του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. 4.Την υποβολή ερωτημάτων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών. 5.Την έκδοση εντολών για όλες τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, ανεξαρτήτως κλάδου και βαθμού, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και ιδιωτών, οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό στα πλαίσια αποστολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.Την αρμοδιότητα αναγραφής εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων από το τακτικό αποθεματικό και μεταφοράς πιστώσεων, εφόσον για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το ύψος του ποσού είναι ανώτερο των τριών εκατομμυρίων δραχμών (3.000.000), όπως και εγκρίσεων δαπανών για μεταφορά οικοσκευών καθώς και αποθηκεύτρων οικοσκευών, ανεξαρτήτως ποσού. 7.Την αρμοδιότητα εγκρίσεων δαπανών για σύναψη αρχικών συμβάσεων μισθώσεων κτιρίων, αναμισθώσεων ή αναπροσαρμογών μισθωμάτων κτιρίων της Κεντρικής και των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, κατάρτισης του πίνακα αρχικής κατανομής των πιστώσεων δημοσίων σχέσεων και απορρήτων δαπανών, καθώς και έγκρισης οποιοσδήποτε πληρωμής από τις πιστώσεις απορρήτων δαπανών. Οι επιμέρους εγκριτικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως ποσού, των δημοσίων σχέσεων, εισφορών και μισθωμάτων ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διευθυντή της ΣΤ5 Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών. 8.Την αρμοδιότητα εγκρίσεων δαπανών προμηθειών αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού και λειτουργικών δαπανών, εφόσον σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το ύψος του ποσού είναι ανώτερο των τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών (4.000.000). 9.Την αρμοδιότητα για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 151/3.6.98, άρθρο 2 παρ. 5 εδάφια 2, 3, 4, καθώς και την κατάρτιση του σχετικού πίνακα. 10.Την μέριμνα για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, καθώς και την επίβλεψη για την τήρηση και εκτέλεση των όρων τους. Γ. Από τις παραπάνω αρμοδιότητες, οι αναφερόμενες στις παραγράφους Β1 έως 9, σε περίπτωση απουσίας, ελλείψεως ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης, ασκούνται μόνο από τον ΣΤ~ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοίκητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 25, 26 και 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α~). β. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α~), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α~). γ. Του Π.Δ. 33/1999 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 36 Α~). δ. Των άρθρων 3, 4 παρ. 4, 12, 13, 14 και 18 παρ. 1 του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου Νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 62 Α~). ε. Των διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ~ και των άρθρων 53, 54, 55 και 59 του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 177 Α~). στ. Της υπ’ αριθ. ΑΣ 724 από 29.3.1999 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών περί διορισμού του Χαράλαμπου Παμπούκη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό Α~ της κατηγορίας ειδικών θέσεων (ΦΕΚ 77 Α~).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 189/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών. 1999/33 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία