ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/149

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων στα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη και πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων, οι οποίες επιφυλάσσονται στους Έλληνες πολίτες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθορίζουμε τις θέσεις και τις ειδικότητες στα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνες που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες λόγω της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 48 της Συνθ. ΕΟΚ, ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κατωτέρω θέσεις και κατηγορίες: α. Ερευνητικού προσωπικού (άρθρο 15 του Ν. 1514/85) β. Τεχνικού προσωπικού (άρθρο 20 Ν. 1514/85) - ειδικών λειτουργικών επιστημόνων - ειδικών τεχνικών επιστημόνων - τεχνολόγων - τεχνικών μέσης εκπαίδευσης - λοιπού τεχνικού προσωπικού γ. Στους εξής κλάδους διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού: Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/ΥΚλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων Κλάδος ΥΕ Εργατών.
Άρθρο 3 "Δεν είναι δυνατός ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις: α. Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων, των Ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων και των λοιπών Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φ [...]"
1.  
  Τεχνικό προσωπικό με τους εξής κλάδους:
 1. Ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες
 2. Κλάδος ΠΕ ειδικών τεχνικών επιστημόνων
2.  
  Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό: Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός Β. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ειδικό επιστημονικό προσωπικό, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1943/1991. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2431/96 ΦΕΚ 175/Α/96 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση». β. Του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/85). γ. Των άρθρων 23 παρ. 1 περ. ιστ, 24 παρ. 1 και 2 περ. β και 27 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85). δ. Του άρθρου 29Α (παρ. 2 εδ. 1) του Ν. 1558/85 ΦΕΚ 137/Α/85 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ΦΕΚ 154/Α/92 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38/Α/97). ε. Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
 • Την υπ’ αριθμ. 8211/8.3.99 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 198/Β/99).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 592/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία