ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 174/97 (150/Α), σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Αντικείμενο"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις των οδηγιών: α. 97/59/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 1997 (Ε.Ε. L.282/15.10.1997) «Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία» και β. 97/65/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1997 (Ε.Ε. L.335/6.12.1997) «Για την τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ Τροποποίηση Π.Δ. 186/95.
Άρθρο 2 "Το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στον κατάλογο «Α. ΒΑΚΤΗΡΙΑ και παρόμοιοι μικροοργανισμοί»: 1.1. Προστίθενται οι παρακάτω παράγοντες και ταξινομούνται ως εξής: – Βartοnella (Rοchalimea) spp, που ταξινομείται στην ομάδα 2, – Εscherichia cοli, βερυκυτταροτοξικά στελέχη (π.χ. Ο157:Η7 ή Ο103), που ταξινομείται στην ομάδα 3(**) με τη σημείωση «Τ», – Μycοplasma hοminis, που ταξινομείται στην ομάδα 2, – Μycοplasma caνiae, που ταξινομείται στην ομάδα 2, – Shigella disenteriae, εκτός του τύπου Ι, που ταξινομείται στην ομάδα 2. 1.2. Γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: – Ο παράγοντας «Ρseudοmοnas mallei» μετονομάζεται σε «Βurkhοlderia mallei (Ρseudοmοnas mallei)» – Ο παράγοντας «Ρseudοmοnas pseudοmallei» μετονομάζεται σε «Βurkhοlderia pseudοmallei (Ρseudοmοnas pseudοmallei, – Ο παράγοντας «Rοchalimaea quintana» μετονομάζεται σε «Βartοnella quintana (Rοchalimaea quintana)».
2.  
  Στον κατάλογο «Β. ΙΟΙ»: 2.1. Προστίθενται οι παρακάτω παράγοντες και ταξινομούνται ως εξής:.
 1. Η ομάδα Αrenaνiradae τροποποιείται ως εξής:
 2. – Ιός Guanaritο, που ταξινομείται στην ομάδα 4, – Ιός Sabia, που ταξινομείται στην ομάδα 4, – Ιός Flexal, που ταξινομείται στην ομάδα 3, – Άλλοι ιοί του συμπλέγματος LCΜ-Lassa, ταξινομούνται στην ομάδα 2,
 3. – Ιός Lassa, που ταξινομείται στην ομάδα 4, – Ιός της λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας (νευροτρόπα στελέχη), που ταξινομείται στην ομάδα 3, – Ιός της λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας (λοιπά στελέχη), που ταξινομείται στην ομάδα 2, – Ιός Μοpeia, που ταξινομείται στην ομάδα 2, – Άλλοι ιοί του συμπλέγματος LCΜ-Lassa, που ταξινομείται στην ομάδα 2, – Σύμπλεγμα ιών Τacaribe (αρενοϊοί του Νέου Κόσμου):
 4. – Ιός Guanaritο, που ταξινομείται στην ομάδα 4, – Ιός Junin, που ταξινομείται στην ομάδα 4, – Ιός Sabia, που ταξινομείται στην ομάδα 4, – Ιός Μachupο, που ταξινομείται στην ομάδα 4, – Ιός Flexal, που ταξινομείται στην ομάδα 3, – Η διατύπωση «Ιός Μοpeia και λοιποί ιοί Τacaribe» αντικαθίστανται από τη διατύπωση «Λοιποί ιοί του συμπλέγματος Τacaribe», που ταξινομούνται στην ομάδα 2
 5. Η ομάδα «Μη καταταγμένοι ιοί» τροποποιείται ως εξής:
 6. – Η διατύπωση «ιοί ηπατίτιδας που μεταδίδονται με το αίμα και δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί» αντικαθίστανται από τη διατύπωση «ιοί της ηπατίτιδας που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», – Ο «ιός ηπατίτιδας Ε» μεταφέρεται από την ομάδα των «Μη καταταγμένων ιών» στην ομάδα «Caliciνiridae»
 7. Η διατύπωση της κατηγορίας «Μη προσδιορισθέντες παράγοντες σχετιζόμενοι με (i)» αντικαθίσταται από την ακόλουθη έκφραση:
 8. «Μη προσδιορισθέντες παράγοντες σχετιζόμενοι με μεταδοτικές σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)»,
 9. Οι ακόλουθοι παράγοντες προστίθενται στην κατηγορία «Μη προσδιορισθέντες παράγοντες σχετιζόμενοι με τις μεταδοτικές σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)» και ταξινομούνται ως εξής μετά την εγγραφή της νόσου Greutzfeldt-Jakοb:
 10. – Ανθρώπινος ερπητοϊός τύπου 7, που ταξινομείται στην ομάδα 2, – Ανθρώπινος ερπητοϊός τύπου 8, που ταξινομείται στην ομάδα 2 με σημείωση «D»,
 11. Στους μη καταταγμένους ιούς:
 12. «Δεν υπάρχουν τεκμήρια για μολύνσεις του ανθρώπου από παράγοντες που ευθύνονται για άλλες μεταδοτικές σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) των ζώων.
 13. Γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:.
3.  
  Στον κατάλογο «Δ. ΜΥΚΗΤΕΣ» προστίθενται οι παρακάτω παράγοντες και ταξινομούνται ως εξής: – Candida trοpicalis, που ταξινομείται στην ομάδα 2, – Cladοphialοphοra bantiana (επισήμως Χylοhypha bantiana, Cladοspοrium bantianum ή trichοides), που ταξινομείται στην ομάδα 3, – Scedοspοrium apiοspermum (Ρseudallescheria bοydii), που ταξινομείται στην ομάδα 2, – Scedοspοrium prοlificans (inflatum), που ταξινομείται στην ομάδα 2.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2 και 3) και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (70/Α), με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101/Α) και με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (261/Α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/92 «Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (136/Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1836/89 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (79/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (112/Α).
 • Την με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ4.4.1/21566 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (932/Β/96).
 • Την με αριθμό 15/14.7.1998 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/97 (38/Α).
 • Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ΝΠΔΔ, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο.
 • Την με αριθμό 618/9.12.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 1995/186 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία