ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/150

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 22 του Ν. 2190/94.
Άρθρο 2
1.  
    Ισχύς του παρόντος Διατάγματος από δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 282) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α 28). β. Του Ν.Δ. 714/70 «περί Ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υ.Π.Α.» (ΦΕΚ Α 238) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83 (ΦΕΚ Α 35). γ. Του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υ.Π.Α. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α 28), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 439/89 (ΦΕΚ Α 190), το Π.Δ. 35/93 (ΦΕΚ Α 13) και το Π.Δ. 80/96 (ΦΕΚ Α 62). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38). ε. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247). στ. Της αριθμ. 1107147/1239/006Α (ΦΕΚ Β 922) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατ. (20.000.000) δρχ. ετησίως και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνικών (ειδ. φορέας 39/120 ΚΑΕ Ομάδος 0300). Προς τούτο έχει εκδοθεί η αριθμ. 390086/ 10.2.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  • Την με αριθμ. 100/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/439 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/35 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1996/80 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία